Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

Dărnicia poporului

361Beţaleel, Oholiab și toţi bărbaţii iscusiţi

36:1
Cap. 28:3;
în care pusese Domnul înţelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș
36:1
Cap. 25:8.
, au făcut totul după cum poruncise Domnul. 2Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab și pe toţi bărbaţii iscusiţi în mintea
36:2
Cap. 35:21,26.
cărora pusese Domnul pricepere, și anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă. 3Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le aduseseră
36:3
Cap. 35:27.
copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Chiar și după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineaţă daruri de bunăvoie. 4Atunci, toţi bărbaţii iscusiţi, prinși la toate lucrările Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau 5și au venit de au spus lui Moise: „Poporul
36:5
2 Cor. 8:2,3
aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem.” 6Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. 7Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai și trecea.

Clădirea cortului

8Toţi

36:8
Cap. 26:1.
bărbaţii iscusiţi și lucrătorii au făcut cortul din zece covoare de in subţire și răsucit, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu; pe ele au ţesut heruvimi lucraţi cu măiestrie. 9Lungimea unui covor era de douăzeci și opt de coţi; iar lăţimea unui covor era de patru coţi. Toate covoarele aveau aceeași măsură. 10Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci, de asemenea, au fost prinse la un loc. 11Au făcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfârșea cea dintâi împreunare; tot așa au făcut și la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 12Au făcut cincizeci
36:12
Cap. 26:5.
de chiotori la cel dintâi covor și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare; chiotorile acestea erau una în faţa alteia. 13Au făcut cincizeci de copci de aur și au prins covoarele unul de altul cu copcile, așa încât cortul alcătuia un întreg. 14Au făcut
36:14
Cap. 26:7.
niște covoare din păr de capră, ca să slujească de acoperiș pentru cort: unsprezece covoare de acestea au făcut. 15Lungimea unui covor era de treizeci de coţi și lăţimea unui covor era de patru coţi: cele unsprezece covoare aveau aceeași măsură. 16Au prins împreună deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte șase de altă parte. 17Au făcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea o împreunare de covoare și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 18Au mai făcut și cincizeci de copci de aramă, cu care să se împreune acoperișul cortului, ca să alcătuiască un întreg. 19Au făcut
36:19
Cap. 26:14.
pentru acoperișul cortului o învelitoare de piei de berbec vopsite în roșu și o învelitoare de piei de viţel de mare, care trebuia pusă pe deasupra. 20Scândurile
36:20
Cap. 26:15.
pentru cort le-au făcut din lemn de salcâm, așezate în picioare. 21Lungimea unei scânduri era de zece coţi și lăţimea unei scânduri era de un cot și jumătate. 22Fiecare scândură avea două urechi, unite una cu alta; tot așa au făcut la toate scândurile cortului. 23Au făcut douăzeci de scânduri pentru cort, înspre partea de miazăzi. 24Au pus patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, câte două picioare sub fiecare scândură, pentru cele două urechi ale ei. 25Au făcut apoi douăzeci de scânduri pentru a doua latură a cortului, latura dinspre miazănoapte, 26cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. 27Au făcut apoi șase scânduri pentru fundul cortului, înspre apus. 28Au făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea din fund; 29acestea erau făcute din două bucăţi, începând de la partea de jos, și bine legate la vârf, printr-un cerc; la fel au făcut pentru amândouă scândurile din cele două unghiuri. 30Erau astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică șaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. 31Au făcut cinci drugi
36:31
Cap. 26:26.
din lemn de salcâm pentru scândurile uneia din laturile cortului, 32cinci drugi pentru scândurile celei de a doua laturi a cortului și cinci drugi pentru scândurile laturii cortului din fundul dinspre apus; 33drugul de la mijloc l-au făcut așa ca să treacă prin mijlocul scândurilor, de la un capăt la celălalt. 34Au poleit scândurile cu aur și verigile lor de aur le-au făcut așa ca să se poată petrece drugii prin ele, și drugii i-au poleit cu aur.

Cele două perdele

35Perdeaua

36:35
Cap. 26:31.
dinăuntru au făcut-o din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; au lucrat-o cu măiestrie și au făcut heruvimi pe ea. 36Au făcut patru stâlpi de salcâm pentru ea și i-au poleit cu aur; cârligele lor erau de aur și au turnat pentru stâlpii aceștia patru picioare de argint. 37Pentru ușa cortului au făcut o perdea
36:37
Cap. 26:36.
din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subţire răsucit; aceasta era o lucrare făcută la gherghef. 38Au făcut cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor, iar căpătâiele și beţele lor de legătură le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramă.

37

Facerea chivotului

371Apoi Beţaleel

37:1
Cap. 25:10.
a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi și jumătate; lăţimea, de un cot și jumătate și înălţimea, tot de un cot și jumătate. 2L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară și i-a făcut un chenar de jur împrejur. 3A turnat pentru el patru verigi de aur, pe care le-a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte. 4A făcut niște drugi de lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. 5A vârât drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul. 6A făcut și capacul ispășirii
37:6
Cap. 25:17.
din aur curat; lungimea lui era de doi coţi și jumătate și lăţimea, de un cot și jumătate. 7A făcut doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii; 8un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispășirii la cele două capete ale lui. 9Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa întoarsă spre capacul ispășirii.

Facerea mesei

10A făcut masa

37:10
Cap. 25:23.
din lemn de salcâm: lungimea ei era de doi coţi; lăţimea, de un cot și înălţimea, de un cot și jumătate. 11A poleit-o cu aur curat și i-a făcut un chenar de jur împrejur. 12I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână, pe care a făcut un chenar de jur împrejur. 13A turnat pentru masă patru verigi de aur și a pus verigile în cele patru colţuri, care erau la cele patru picioare ale ei. 14Verigile erau lângă pervaz, și în ele erau vârâţi drugii pentru ducerea mesei. 15A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei. 16A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, farfuriile
37:16
Cap. 25:29.
, căţuile, potirele și ceștile ei, care slujeau la jertfele de băutură; le-a făcut din aur curat.

Facerea sfeșnicului

17A făcut sfeșnicul

37:17
Cap. 25:31.
din aur curat; a făcut sfeșnicul din aur curat, bătut; piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. 18Din amândouă părţile lui ieșeau șase braţe: trei braţe dintr-o latură și trei braţe din cealaltă latură. 19Pe un braţ erau trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe un alt braţ, alte trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; așa era la toate cele șase braţe care ieșeau din sfeșnic. 20Pe fusul sfeșnicului erau patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. 21Era o gămălioară sub două braţe care ieșeau din sfeșnic, o gămălioară sub alte două braţe și o gămălioară sub alte două braţe; așa era la toate cele șase braţe care ieșeau din sfeșnic. 22Gămălioarele și braţele sfeșnicului erau dintr-o bucată cu el, bătut în întregime dintr-o bucată de aur curat. 23A făcut apoi cele șapte candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate din aur curat. 24A întrebuinţat un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui.

Altarul pentru tămâie

25Apoi a făcut

37:25
Cap. 30:1.
altarul pentru tămâie din lemn de salcâm: lungimea lui era de un cot și lăţimea, de un cot; era în patru muchii, și înălţimea lui era de doi coţi. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. 26L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus, cât și laturile de jur împrejur și coarnele. Și i-a făcut o cunună de jur împrejur. 27Sub cunună a făcut două verigi de aur, pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vâre în ele drugii care slujeau la ducerea lui. 28A făcut niște drugi din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. 29A făcut untdelemnul
37:29
Cap. 30:23,34.
pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir.

38

Altarul pentru arderile-de-tot și ligheanul de aramă

381A făcut

38:1
Cap. 27:1.
altarul pentru arderile-de-tot din lemn de salcâm: lungimea lui era de cinci coţi și lăţimea, de cinci coţi; era în patru muchii, și înălţimea lui era de trei coţi. 2La cele patru colţuri, i-a făcut niște coarne dintr-o bucată cu el și l-a poleit cu aramă. 3A făcut toate uneltele altarului: oalele pentru cenușă, lopeţile, lighenele, furculiţele și tigăile pentru cărbuni; toate uneltele acestea le-a făcut de aramă. 4A făcut pentru altar un grătar de aramă, ca o reţea, pe care a pus-o sub pervazul altarului, începând de jos, așa că venea până la jumătatea altarului. 5A turnat apoi patru verigi, pe care le-a pus în cele patru colţuri ale grătarului de aramă, ca să vâre drugii în ele. 6A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu aramă. 7A vârât drugii în verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru. 8A făcut ligheanul
38:8
Cap. 30:18.
de aramă, cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii.

Facerea curţii

9Apoi a făcut curtea

38:9
Cap. 27:9.
. Înspre partea de miazăzi, pentru curte, erau niște pânze de in subţire răsucit, pe o lungime de o sută de coţi, 10cu douăzeci de stâlpi așezaţi pe douăzeci de picioare de aramă; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau de argint. 11Înspre partea de miazănoapte, erau o sută de coţi de pânză, cu douăzeci de stâlpi și cu cele douăzeci de picioare de aramă ale lor; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau de argint. 12Înspre partea de apus, erau cincizeci de coţi de pânză, cu zece stâlpi și cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau din argint. 13Înspre partea de răsărit, pe cei cincizeci de coţi lăţime, erau: 14pentru o aripă, cincisprezece coţi de pânză, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor, 15și pentru a doua aripă, care era în faţa ei, de cealaltă parte a porţii curţii, cincisprezece coţi de pânză, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor. 16Toate pânzele de jur împrejurul curţii erau din in subţire răsucit. 17Picioarele stâlpilor erau de aramă, cârligele stâlpilor și beţele lor de legătură erau din argint, și căpătâiele lor erau poleite cu argint. Toţi stâlpii curţii erau legaţi între ei cu beţe de argint. 18Perdeaua de la poarta curţii cortului era o lucrătură făcută la gherghef din fir albastru, purpuriu, cărămiziu și din in subţire răsucit; avea o lungime de douăzeci de coţi și înălţimea era de cinci coţi, ca lăţimea pânzelor curţii; 19cei patru stâlpi ai ei și cele patru picioare ale lor erau din aramă; cârligele și beţele lor de legătură erau din argint, iar căpătâiele erau poleite cu argint. 20Toţi ţărușii din jurul cortului și curţii erau din aramă
38:20
Cap. 27:19.
.

Socoteala cortului

21Iată socoteala locașului

38:21
Num. 1:50,53
9:15
10:11
11:7,8
18:22 Cron. 24:6
cortului întâlnirii, făcută după porunca lui Moise, prin îngrijirea leviţilor, sub
38:21
Cap. 6:23.
cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron. 22Beţaleel
38:22
Cap. 31:2,6.
, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, a făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul. 23El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan, meșter la săpat în pietre, la cioplit cu meșteșug și la lucrat pe gherghef în materiile vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în in subţire. 24Tot aurul întrebuinţat la lucru pentru toate lucrările Sfântului Locaș, aur ieșit din daruri, se suia la douăzeci și nouă de talanţi și șapte sute treizeci de sicli, după siclul
38:24
Cap. 30:13,24.
cortului. 25Argintul celor ieșiţi la numărătoare din adunare se suia la o sută de talanţi și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 26Câte
38:26
Cap. 30:15,19.
o jumătate de siclu de cap, o jumătate de siclu, după siclul Sfântului Locaș, pentru fiecare om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, adică pentru șase sute trei mii cinci sute cincizeci
38:26
Num. 1:46
de oameni. 27Din cei o sută de talanţi de argint s-au turnat picioarele
38:27
Cap. 26:19,21,25,32.
Sfântului Locaș și picioarele perdelei dinăuntru, adică o sută de picioare la cei o sută de talanţi, câte un talant de picior. 28Și cu cei o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli s-au făcut cârligele și beţele de legătură dintre stâlpi și le-au poleit căpătâiele. 29Arama dăruită se suia la șaptezeci de talanţi și două mii patru sute de sicli. 30Din ea au făcut picioarele de la ușa cortului întâlnirii; altarul de aramă cu grătarul lui și toate uneltele altarului; 31picioarele stâlpilor curţii de jur împrejur și picioarele stâlpilor de la poarta curţii, și toţi ţărușii din jurul cortului și ai curţii.