Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Chemarea lui Ezechiel

11În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când eram între prinșii de război de la

1:1
Vers. 3. Cap. 3:15,23;
10:15,20,22
43:3
râul Chebar, s-au deschis
1:1
Mat. 3:16Fapte 7:56
10:11Apoc. 19:11
cerurile și am avut vedenii
1:1
Cap. 8:3.

dumnezeiești. 2În a cincea zi a lunii – era în anul al cincilea al robiei
1:2
2 Împ. 24:12,15
împăratului Ioiachin –, 3Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în ţara haldeenilor, lângă râul Chebar, și acolo a venit mâna
1:3
1 Împ. 18:462 Împ. 3:158:1
Domnului peste el. 4M-am uitat și iată că au venit de la miazănoapte
1:4
Ier. 1:14
4:6
6:1
un vânt
1:4
Ier. 23:19
25:32
năprasnic, un nor gros și un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieșea din mijlocul focului. 5Tot în mijloc
1:5
Apoc. 4:6
, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfăţișare
1:5
Cap. 10:8.

avea o asemănare
1:5
Vers. 10. Cap. 10:14,21.

omenească. 6Fiecare din ele avea patru feţe și fiecare avea patru aripi. 7Picioarele lor erau drepte și talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui viţel și scânteiau
1:7
Dan. 10:6Apoc. 1:15
ca niște aramă lustruită. 8Sub aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau niște mâini
1:8
Cap. 10:8,21.

de om și toate patru aveau feţe și aripi. 9Aripile
1:9
Vers. 11.

lor erau prinse una de alta. Și când mergeau
1:9
Vers. 12. Cap. 10:11.

, nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. 10Cât despre chipul
1:10
Apoc. 4:7
feţelor lor, era așa: înainte, toate
1:10
Num. 2:10
aveau o faţă de om; la dreapta lor, toate patru aveau
1:10
Num. 2:3
câte o faţă de leu; la stânga lor
1:10
Num. 2:18
, toate patru aveau câte o faţă de bou, iar înapoi, toate patru aveau câte o
1:10
Num. 2:25
faţă de vultur. 11Aripile fiecăreia erau întinse în sus, așa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două
1:11
Is. 6:2
le acopereau trupurile. 12Fiecare
1:12
Vers. 9. Cap. 10:22.

mergea drept înainte, și anume încotro le mâna
1:12
Vers. 20.

duhul să meargă, într-acolo mergeau, iar în mersul lor nu se
1:12
Vers. 9,17.

întorceau în nicio parte. 13În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca niște cărbuni de foc aprinși, care ardeau, și ceva ca niște făclii
1:13
Apoc. 4:5
umbla încoace și încolo printre aceste făpturi vii; focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din el ieșeau fulgere. 14Făpturile vii însă, când alergau
1:14
Zah. 4:10
și se întorceau, erau ca fulgerul
1:14
Mat. 24:27
. 15Mă uitam la aceste făpturi vii și iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată
1:15
Cap. 10:9.

la fiecare din cele patru feţe ale lor. 16Înfăţișarea
1:16
Cap. 10:9,10.

acestor roţi și materialul din care erau făcute păreau de crisolit
1:16
Dan. 10:6
și toate patru aveau aceeași întocmire. Înfăţișarea și alcătuirea lor erau de așa fel, încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roţi. 17Când mergeau
1:17
Vers. 12.

, alergau pe toate cele patru laturi ale lor și nu se întorceau deloc în mersul lor. 18Aveau niște obezi de o înălţime înspăimântătoare și, pe obezile lor, cele patru roţi erau pline cu ochi
1:18
Cap. 10:12.
Zah. 4:10
de jur împrejur. 19Când mergeau
1:19
Cap. 10:16,17.

făpturile vii, mergeau și roţile pe lângă ele și, când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau și roţile. 20Unde
1:20
Vers. 12.

le mâna duhul să meargă, acolo mergeau, încotro voia duhul, și împreună cu ele se ridicau și roţile, căci
1:20
Cap. 10:17.

duhul făpturilor vii era în roţi. 21Când
1:21
Vers. 19,20. Cap. 10:17.

mergeau făpturile vii, mergeau și roţile; când se opreau ele, se opreau și roţile; când se ridicau de pe pământ, se ridicau și roţile; căci duhul făpturilor vii era în roţi. 22Deasupra capetelor făpturilor vii era ceva ca o întindere
1:22
Cap. 10:1.

a cerului, care semăna cu cristalul strălucitor și se întindea în aer sus, peste capetele lor. 23Sub cerul acesta, aripile lor stăteau drepte, întinse una spre alta, și mai aveau, fiecare, câte două aripi, care le acopereau trupurile. 24Când
1:24
Cap. 10:5.

umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor ca
1:24
Cap. 43:2.
Dan. 10:6Apoc. 1:15
vâjâitul unor ape mari și ca glasul
1:24
Iov 37:4,5Ps. 29:3,4
68:33
Celui Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios, ca al unei oștiri, iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. 25Și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor, iar când se opreau își lăsau aripile în jos. 26Deasupra
1:26
Cap. 10:1.

cerului care era peste capetele lor, era ceva ca
1:26
Exod 24:10
o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care ședea pe el. 27Am
1:27
Cap. 8:2.

mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită, ca niște foc, înăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur; de la chipul rărunchilor lui până sus și de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc și, de jur împrejur, era înconjurat cu o lumină strălucitoare. 28Ca înfăţișarea curcubeului
1:28
Apoc. 4:3
10:1
, care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfăţișarea acestei lumini strălucitoare care-l înconjura. Astfel
1:28
Cap. 3:23;
8:4
era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am
1:28
Cap. 3:23.
Dan. 8:17Fapte 9:4Apoc. 1:17
căzut cu faţa la pământ și am auzit glasul Unuia care vorbea.