Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Pedepsirea lui Zedechia

171Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune o pildă casei lui Israel 3și zi: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Un

17:3
Vers. 12.
vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestriţe, a venit în Liban și a luat
17:3
2 Împ. 24:12
vârful unui cedru. 4A rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus-o într-o ţară de negoţ și a pus-o într-o cetate de negustori; 5a luat și din sămânţa ţării și a pus-o într-un pământ roditor
17:5
Deut. 8:7,8,9
; a pus-o lângă o apă mare și a sădit-o ca pe
17:5
Is. 44:4
o salcie. 6Lăstarul acesta a crescut și s-a făcut un butuc de viţă întins, dar nu prea
17:6
Vers. 14.
înalt; viţele îi erau îndreptate spre vultur și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viţă, a dat lăstari și a făcut mlădiţe. 7Mai era însă un alt vultur, mare, cu aripi lungi și cu pene multe. Și iată că, din pământul unde era sădită, viţa
17:7
Vers. 15.
aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el și și-a îndreptat ramurile spre el, ca s-o ude mai mult decât pe stratul în care era sădită. 8Viţa era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, așa ca să facă mlădiţe, să dea rod și să se facă o viţă minunată.»’ 9Spune”, zice Domnul Dumnezeu, „îi va merge bine ei oare? Nu-i
17:9
2 Împ. 25:7
va smulge vulturul dintâi rădăcinile și-i va tăia rodul și i se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca și nu va trebui niciun braţ puternic, nici multă lume, ca s-o scoată din rădăcinile ei. 10Iată că este sădită: îi va merge bine? Dacă o va atinge vântul de răsărit, nu se va usca
17:10
Cap. 19:12.
ea oare? Da, se va usca în straturile unde a odrăslit.” 11Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 12„Spune casei acesteia
17:12
Cap. 2:5;
răzvrătite: ‘Nu știţi ce înseamnă aceasta?’ Și spune: ‘Iată, împăratul
17:12
Vers. 3.
Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul și pe căpeteniile lui și i-a dus cu el în Babilon. 13A luat un
17:13
2 Împ. 24:17
vlăstar de neam împărătesc, a făcut legământ cu el și l-a pus
17:13
2 Cron. 36:13
să jure, dar pe mai-marii ţării i-a luat cu el, 14ca împărăţia să rămână
17:14
Vers. 6. Cap. 29:14.
smerită, să nu se mai poată ridica, ci împăratul să-și ţină legământul, rămânându-i credincios. 15Dar el s-a răsculat
17:15
2 Împ. 24:202 Cron. 36:13
împotriva lui și a trimis soli în Egipt, ca să-i dea
17:15
Deut. 17:16Is. 31:1,3
36:6,9
cai și un mare număr de oameni. Cel ce a făcut asemenea lucruri va izbuti el oare, va scăpa
17:15
Vers. 9.
el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legământul? 16Pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘că, în ţara
17:16
Ier. 32:5
34:3
52:11
împăratului care l-a pus să domnească, faţă de care și-a călcat jurământul și al cărui legământ l-a rupt, lângă el, în mijlocul Babilonului va muri! 17Așa că nici Faraon
17:17
Ier. 37:7
nu va veni cu o oaste mare și popor mult să-l ajute în război când se vor ridica întărituri
17:17
Ier. 52:4
și se vor face șanţuri pentru nimicirea multor suflete. 18El a nesocotit jurământul până într-atât, că a rupt legământul, ba încă și-a dat mâna
17:18
1 Cron. 29:24Plâng. 5:6
și a făcut toate aceste lucruri; nu va scăpa!’” 19De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pe viaţa Mea că, întrucât a nesocotit jurământul făcut în Numele Meu și a rupt legământul Meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta. 20Îmi voi
17:20
Cap. 12:13;
întinde mreaja peste el și va fi prins în laţul Meu. Îl voi duce în Babilon și acolo îl voi
17:20
Cap. 20:36.
judeca pentru abaterea săvârșită de el faţă de Mine. 21Dar toţi fugarii
17:21
Cap. 12:14.
din toate oștile lui vor cădea loviţi de sabie, și cei ce vor mai rămâne vor fi risipiţi în toate vânturile. Și veţi ști că Eu, Domnul, am spus aceste lucruri.” 22Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Eu Însumi voi lua o rămurea
17:22
Is. 11:1Ier. 23:5Zah. 3:8
din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiţă fragedă
17:22
Is. 53:2
și o voi sădi
17:22
Ps. 2:6
pe un munte înalt și ridicat. 23Și anume o voi sădi pe un munte
17:23
Is. 2:2,3Mica 4:1
înalt al lui Israel; ea va da lăstari, va aduce rod și se va face un cedru măreţ. Păsări
17:23
Cap. 31:6.
de tot felul se vor odihni sub umbra ramurilor lui. 24Și toţi copacii de pe câmp vor ști că Eu, Domnul, am
17:24
Luca 1:52
coborât copacul care se înălţa și am înălţat copacul care era plecat; că Eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu
17:24
Cap. 22:14.
, Domnul, am vorbit și voi și face.”

18

Răsplătirile dumnezeiești

181Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Pentru ce spuneţi voi zicătoarea aceasta în ţara lui Israel: ‘Părinţii

18:2
Ier. 31:29Plâng. 5:7
au mâncat aguridă, și copiilor li s-au strepezit dinţii’? 3Pe viaţa Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că nu veţi mai avea prilej să spuneţi zicătoarea aceasta în Israel. 4Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot așa și sufletul tatălui este al Meu. Sufletul
18:4
Vers. 20.
care păcătuiește, acela va muri. 5Omul care este drept, care face judecată și dreptate, 6care nu mănâncă pe munţi
18:6
Cap. 22:9.
carne jertfită idolilor și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinstește
18:6
Lev. 18:20
20:10
nevasta aproapelui său și nu se apropie de nevastă-sa în timpul
18:6
Lev. 18:19
20:18
necurăţiei ei, 7care n-asuprește
18:7
Exod 22:21Lev. 19:15
25:14
pe nimeni, care dă înapoi datornicului zălogul
18:7
Exod 22:26
, care nu răpește nimic, care dă
18:7
Deut. 24:12,13
15:7,8Is. 58:7
din pâinea lui celui flămând și învelește cu o haină pe cel gol, 8care nu împrumută cu dobândă
18:8
Exod 22:25Lev. 25:36,37Deut. 23:19Neem. 5:7Ps. 15:5
și nu ia camătă, care își abate mâna de la nelegiuire și judecă
18:8
Deut. 1:16Zah. 8:16
după adevăr între un om și altul, 9care urmează legile Mele și păzește poruncile Mele, lucrând cu credincioșie – omul acela este drept și va trăi
18:9
Cap. 20:11.
negreșit”, zice Domnul Dumnezeu. 10„Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care varsă
18:10
Gen. 9:6Exod 21:12Num. 35:34
sânge sau care face ceva de felul acesta, 11dacă acest fiu nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci mănâncă pe munţi, necinstește pe nevasta aproapelui său, 12asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idoli și face
18:12
Cap. 8:6,17.
urâciuni, 13împrumută cu dobândă și ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi; a săvârșit toate aceste urâciuni, de aceea trebuie să moară. Sângele
18:13
Lev. 20:9,11-13,16,27Fapte 18:6
lui să cadă asupra capului lui! 14Dar, dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel, 15dacă fiul acela nu mănâncă
18:15
Vers. 6.
pe munţi și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, nu necinstește pe nevasta aproapelui său, 16nu asuprește pe nimeni, nu ia niciun zălog, nu răpește, ci dă din pâinea lui celui flămând și acoperă cu o haină pe cel gol, 17își abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă, nici camătă, păzește poruncile Mele și urmează legile Mele, acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreșit. 18Dar tatăl său, care a fost un asupritor, a răpit de la alţii, a făcut în mijlocul poporului său ce nu este bine, el va
18:18
Cap. 3:18.
muri pentru nelegiuirea lui! 19Voi însă ziceţi: ‘Pentru ce
18:19
Exod 20:5Deut. 5:92 Împ. 23:26
24:3,4
nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său?’ Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile Mele; el va trăi negreșit! 20Sufletul
18:20
Vers. 4.
care păcătuiește, acela va muri. Fiul
18:20
Deut. 24:162 Împ. 14:62 Cron. 25:4Ier. 31:29,30
nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea
18:20
Is. 3:10,11
celui neprihănit va fi peste el și răutatea
18:20
Rom. 2:9
celui rău va fi peste el. 21Dar, dacă
18:21
Vers. 27. Cap. 33:12,19.
cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile Mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. 22Toate
18:22
Cap. 33:16.
fărădelegile pe care le-a făcut i se vor uita! El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. 23Doresc
18:23
Vers. 32. Cap. 33:11.
Eu moartea păcătosului?”, zice Domnul Dumnezeu. „Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? 24Însă, dacă
18:24
Cap. 3:20;
cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea
18:24
2 Pet. 2:20
lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. 25Voi ziceţi: ‘Calea
18:25
Vers. 29. Cap. 33:17,20.
Domnului nu este dreaptă!’ Ascultaţi dar, casa lui Israel! Nu este calea Mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? 26Dacă
18:26
Vers. 24.
cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. 27Dar, dacă
18:27
Vers. 21.
cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu. 28Pentru că
18:28
Vers. 14.
își deschide ochii și se abate de la toate fărădelegile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri. 29Casa
18:29
Vers. 25.
lui Israel zice: ‘Calea Domnului nu este dreaptă!’ Oare calea Mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? 30De aceea
18:30
Cap. 7:3;
vă voi judeca, pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu. „Întoarceţi-vă
18:30
Mat. 3:2Apoc. 2:5
și abateţi-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire! 31Lepădaţi
18:31
Efes. 4:22,23
de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă
18:31
Ier. 32:3936:26
nouă și un duh nou! Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel? 32Căci Eu nu doresc
18:32
Plâng. 3:332 Pet. 3:9
moartea celui ce moare”, zice Domnul Dumnezeu. „Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu și veţi trăi!”

19

Plângeri asupra domnitorilor lui Israel

191„Tu însă fă o plângere

19:1
Cap. 26:17;
asupra domnului lui Israel 2și zi: ‘Ce era mamă-ta? O leoaică. Stătea culcată cu leii și își creștea puii în mijlocul puilor de lei. 3A crescut pe unul din puii ei, care s-a făcut un leuţ
19:3
Vers. 6.
învăţat să sfâșie prada și a mâncat oameni. 4Neamurile au făcut o prinsoare împotriva lui și a fost prins în groapa lor; i-au pus un belciug în nări și l-au dus în ţara Egiptului
19:4
2 Împ. 23:332 Cron. 36:4Ier. 22:11,12
. 5Leoaica, dacă a văzut că degeaba îl aștepta și că s-a înșelat în nădejdea ei, a luat un alt
19:5
2 Împ. 23:34
pui și l-a făcut leuţ. 6El a
19:6
Ier. 22:13-17
umblat cu leii, s-a făcut leuţ
19:6
Vers. 3.
, a învăţat să sfâșie prada și a mâncat oameni. 7A năvălit în palatele lor și le-a nimicit cetăţile; așa că ţara, cu tot ce se află în ea, s-a îngrozit de mugetul răcnetelor lui. 8Dar împotriva lui s-au înșiruit neamurile
19:8
2 Împ. 24:2
din toate ţinuturile de primprejur. I-au întins laţuri și a fost prins
19:8
Vers. 4.
în groapa lor. 9I-au pus un belciug în nări, l-au pus într-o cușcă și l-au dus
19:9
2 Cron. 36:6Ier. 22:18
la împăratul Babilonului, apoi l-au dus într-o cetăţuie, ca să nu i se mai audă glasul pe munţii
19:9
Cap. 6:2.
lui Israel. 10Mamă-ta, ca și tine
19:10
Cap. 17:6.
, era ca o vie sădită lângă ape. Era roditoare
19:10
Deut. 8:7,8,9
și încărcată de mlădiţe din pricina belșugului apelor. 11Ramurile ei erau așa de tari, că se puteau face toiege de cârmuitori din ele; prin înălţimea ei
19:11
Cap. 31:3.
întrecea ramurile stufoase și atrăgea privirile cu înălţimea ei și prin mulţimea mlădiţelor ei. 12Dar a fost smulsă cu mânie și aruncată la pământ; vântul
19:12
Cap. 17:10.
de răsărit i-a uscat rodul; mlădiţele ei cele puternice au fost rupte, s-au uscat și le-a mâncat focul. 13Și acum este sădită în pustie, într-un pământ uscat și fără apă. 14Din mlădiţele ei a ieșit
19:14
Jud. 9:152 Împ. 24:20
foc și i-a mâncat rodul; așa că nu mai are ramuri tari, bune pentru un toiag de cârmuitor. Aceasta-i o cântare de jale și va sluji drept cântare de jale
19:14
Plâng. 4:20
.’”