Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Mustrări și făgăduinţe

201În al șaptelea an, în ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătrânii

20:1
Cap. 8:1;
14:1
lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. 2Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 3„Fiul omului, vorbește bătrânilor lui Israel și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Să Mă întrebaţi aţi venit? Pe viaţa Mea că nu
20:3
Vers. 31. Cap. 14:3.

Mă voi lăsa să fiu întrebat de voi», zice Domnul Dumnezeu.’ 4Vrei să-i judeci
20:4
Cap. 22:2;
23:36
, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le
20:4
Cap. 16:2.

înainte urâciunile părinţilor lor! 5Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua când am
20:5
Exod 6:7Deut. 7:6
ales pe Israel, Mi-am ridicat mâna spre sămânţa casei lui Iacov și M-am arătat
20:5
Exod 3:8
4:31Deut. 4:34
lor în ţara Egiptului; Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis: ‹Eu sunt
20:5
Exod 20:2
Domnul Dumnezeul vostru!› 6În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc
20:6
Exod 3:8,17Deut. 8:7-9Ier. 32:22
din ţara Egiptului într-o ţară pe care o căutasem pentru ei, ţară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă
20:6
Ps. 48:2Dan. 8:9
11:16,41Zah. 7:14
dintre toate ţările. 7Atunci le-am zis: ‹Lepădaţi
20:7
Cap. 18:31.

, fiecare, urâciunile
20:7
2 Cron. 15:8
care vă atrag privirile și nu vă spurcaţi cu idolii
20:7
Lev. 17:7
18:3Deut. 29:16-18Ios. 24:14
Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!› 8Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea și n-au vrut să Mă asculte. Niciunul n-a lepădat urâciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci Mi-am pus de gând să-Mi vărs mânia
20:8
Cap. 7:8. Vers. 13,21.

peste ei, să-Mi sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul ţării Egiptului. 9Dar am avut în vedere
20:9
Exod 32:12Num. 14:13Deut. 9:28
Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în faţa cărora Mă arătasem lor, ca să-i scot din ţara Egiptului. 10Și i-am scos
20:10
Exod 13:18
astfel din ţara Egiptului și i-am dus în pustie. 11Le-am dat
20:11
Deut. 4:8Neem. 9:13,14Ps. 147:19,20
legile Mele și le-am făcut cunoscute poruncile Mele pe care
20:11
Lev. 18:5Rom. 10:5Gal. 3:12
trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. 12Le-am dat și Sabatele Mele
20:12
Exod 20:8
31:13
35:2Deut. 5:12Neem. 9:14
să fie ca un semn între Mine și ei, pentru ca să știe că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc. 13Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea
20:13
Num. 14:22Ps. 78:40
95:8-10
în pustie. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile
20:13
Prov. 1:25
Mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și Mi-au pângărit
20:13
Exod 16:27
peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustie
20:13
Num. 14:29
26:65Ps. 106:23
, ca să-i nimicesc. 14Dar am avut în vedere
20:14
Vers. 9,22.

Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt. 15Chiar și în pustie Mi-am ridicat
20:15
Num. 14:28Ps. 95:11
106:26
mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în ţara pe care le-o hotărâsem, ţară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă
20:15
Vers. 6.

din toate ţările, 16și aceasta pentru că
20:16
Vers. 13,24.

au lepădat poruncile Mele și n-au urmat legile Mele și pentru că au pângărit Sabatele Mele, căci inima
20:16
Num. 15:39Ps. 78:37Amos 5:25,26Fapte 7:42,43
nu li s-a depărtat de la idolii lor. 17Dar M-am uitat cu milă
20:17
Ps. 78:38
la ei, nu i-am nimicit și nu i-am stârpit în pustie. 18Atunci am zis fiilor lor în pustie: ‹Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voștri, nu ţineţi obiceiurile lor și nu vă spurcaţi cu idolii lor! 19Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi
20:19
Deut. 5:32,33
6
7
8
10
11
12
întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele și împliniţi-le! 20Sfinţiţi
20:20
Ier. 17:22
Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi, ca să știţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!› 21Dar fiii s-au răzvrătit
20:21
Num. 25:1,2Deut. 9:23,24
31:27
și ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit și n-au împlinit poruncile Mele pe care
20:21
Vers. 11,13.

trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs
20:21
Vers. 8,13.

urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustie. 22Dar Mi-am tras mâna
20:22
Ps. 78:38
înapoi și am avut în vedere
20:22
Vers. 9,14.

Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt. 23În pustie, Mi-am ridicat iarăși mâna spre ei și le-am jurat că am să-i împrăștii
20:23
Lev. 26:33Deut. 28:64Ps. 106:27Ier. 15:4
printre neamuri și să-i risipesc în felurite ţări, 24pentru că n-au împlinit
20:24
Vers. 13,16.

poruncile Mele și au lepădat învăţăturile Mele, au pângărit Sabatele mele și și-au întors ochii
20:24
Cap. 6:9.

spre idolii părinţilor lor. 25Ba încă le-am dat și legi
20:25
Ps. 81:12Rom. 1:242 Tes. 2:11
care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. 26I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc
20:26
2 Împ. 17:17
21:62 Cron. 28:3
33:6Ier. 32:35
pe toţi întâii lor născuţi; am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt
20:26
Cap. 6:7.

că Eu sunt Domnul.»’ 27De aceea, fiul omului, vorbește casei lui Israel și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Părinţii voștri M-au batjocorit
20:27
Rom. 2:24
și mai mult, arătându-se necredincioși faţă de Mine. 28Și anume, când i-am dus în ţara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii
20:28
Is. 57:5
spre orice deal înalt și spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare care Mă mâniau, acolo și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. 29Eu i-am întrebat: ‹Ce sunt aceste înălţimi la care vă duceţi?› De aceea li s-a dat numele de înălţimi până în ziua de azi!»’ 30De aceea spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voiţi voi să vă spurcaţi în felul părinţilor voștri și să curviţi alergând după urâciunile lor? 31Da, aducându-vă darurile
20:31
Vers. 26.

de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcaţi și azi prin idolii voștri. Și Eu să Mă las
20:31
Vers. 3.

să fiu întrebat de voi, casa lui Israel! Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că nu Mă voi lăsa întrebat de voi! 32Nu veţi vedea împlinindu-se ce vă
20:32
Cap. 11:5.

închipuiţi când ziceţi: ‹Vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte ţări, vrem să slujim lemnului și pietrei!› 33Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că Eu Însumi voi fi Împărat peste voi, cu mână tare și cu braţ întins
20:33
Ier. 21:5
și vărsându-Mi urgia. 34Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din ţările în care v-am risipit cu mână tare și cu braţ întins și vărsându-Mi urgia. 35Vă voi aduce în pustia popoarelor și acolo
20:35
Ier. 2:9,35
Mă voi judeca faţă în faţă cu voi. 36Cum M-am judecat
20:36
Num. 14:21-23,28,29
cu părinţii voștri în pustia ţării Egiptului, așa Mă voi judeca și cu voi», zice Domnul Dumnezeu. 37«Vă voi trece
20:37
Lev. 27:32Ier. 33:13
pe sub toiag și vă voi pune sub mustrarea legământului. 38Voi deosebi
20:38
Cap. 34:17,20.
Mat. 25:32,33
dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei ce nu-Mi sunt credincioși; îi voi scoate din ţara în care sunt străini, dar nu vor merge
20:38
Ier. 44:14
iarăși în ţara lui Israel. Și veţi ști
20:38
Cap. 6:7;
15:7
23:49
că Eu sunt Domnul.»’” 39Acum, casa lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Duceţi-vă și slujiţi
20:39
Jud. 10:14Ps. 81:12Amos 4:4
fiecare la idolii voștri! După aceea, Mă veţi asculta negreșit și nu veţi mai pângări
20:39
Is. 1:13
Numele Meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri! 40Căci pe muntele Meu
20:40
Is. 2:2,3Mica 4:1
cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu, „acolo Îmi va sluji toată casa lui Israel, toţi cei ce vor fi în ţară; acolo îi
20:40
Is. 56:7
60:7Zah. 8:20Mal. 3:4Rom. 12:1
voi primi cu bunăvoinţă, voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre și tot ce-Mi veţi închina. 41Vă voi primi ca pe niște miresme
20:41
Efes. 5:2Filip. 4:18
cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din ţările în care sunteţi risipiţi, și voi fi sfinţit de voi înaintea neamurilor. 42Și
20:42
Vers. 38,44. Cap. 36:23;
38:23
veţi ști că Eu sunt Domnul când
20:42
Cap. 11:17;
34:13
36:24
vă voi aduce înapoi în ţara lui Israel, în ţara pe care jurasem că o voi da părinţilor voștri. 43Acolo
20:43
Cap. 16:61.

vă veţi aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu care v-aţi spurcat și vă va fi scârbă
20:43
Lev. 26:39Osea 5:15
de voi înșivă din pricina tuturor fărădelegilor pe care le-aţi făcut. 44Și veţi ști
20:44
Vers. 38. Cap. 24:24.

că Eu sunt Domnul când Mă voi purta cu voi având în vedere
20:44
Cap. 36:22.

Numele Meu, și nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu.

Împotriva Ierusalimului și a amoniţilor

45Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 46„Fiul omului

20:46
Cap. 6:2;
21:2
, întoarce-ţi faţa spre miazăzi și vorbește împotriva locurilor de miazăzi! Prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miazăzi! 47Spune pădurii de la miazăzi: ‘Ascultă cuvântul Domnului! Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aprinde
20:47
Ier. 21:14
un foc în tine care va mistui orice
20:47
Luca 23:31
copac verde și orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă și totul va fi ars de ea, de la miazăzi
20:47
Cap. 21:4.

până la miazănoapte. 48Și orice făptură va vedea că Eu, Domnul, l-am aprins, și nu se va stinge nicidecum!»’” 49Eu am zis: „Ah, Doamne Dumnezeule! Ei zic despre mine: ‘Omul acesta face întruna la pilde!’”