Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Plângeri asupra domnitorilor lui Israel

191„Tu însă fă o plângere

19:1
Cap. 26:17;
asupra domnului lui Israel 2și zi: ‘Ce era mamă-ta? O leoaică. Stătea culcată cu leii și își creștea puii în mijlocul puilor de lei. 3A crescut pe unul din puii ei, care s-a făcut un leuţ
19:3
Vers. 6.
învăţat să sfâșie prada și a mâncat oameni. 4Neamurile au făcut o prinsoare împotriva lui și a fost prins în groapa lor; i-au pus un belciug în nări și l-au dus în ţara Egiptului
19:4
2 Împ. 23:332 Cron. 36:4Ier. 22:11,12
. 5Leoaica, dacă a văzut că degeaba îl aștepta și că s-a înșelat în nădejdea ei, a luat un alt
19:5
2 Împ. 23:34
pui și l-a făcut leuţ. 6El a
19:6
Ier. 22:13-17
umblat cu leii, s-a făcut leuţ
19:6
Vers. 3.
, a învăţat să sfâșie prada și a mâncat oameni. 7A năvălit în palatele lor și le-a nimicit cetăţile; așa că ţara, cu tot ce se află în ea, s-a îngrozit de mugetul răcnetelor lui. 8Dar împotriva lui s-au înșiruit neamurile
19:8
2 Împ. 24:2
din toate ţinuturile de primprejur. I-au întins laţuri și a fost prins
19:8
Vers. 4.
în groapa lor. 9I-au pus un belciug în nări, l-au pus într-o cușcă și l-au dus
19:9
2 Cron. 36:6Ier. 22:18
la împăratul Babilonului, apoi l-au dus într-o cetăţuie, ca să nu i se mai audă glasul pe munţii
19:9
Cap. 6:2.
lui Israel. 10Mamă-ta, ca și tine
19:10
Cap. 17:6.
, era ca o vie sădită lângă ape. Era roditoare
19:10
Deut. 8:7,8,9
și încărcată de mlădiţe din pricina belșugului apelor. 11Ramurile ei erau așa de tari, că se puteau face toiege de cârmuitori din ele; prin înălţimea ei
19:11
Cap. 31:3.
întrecea ramurile stufoase și atrăgea privirile cu înălţimea ei și prin mulţimea mlădiţelor ei. 12Dar a fost smulsă cu mânie și aruncată la pământ; vântul
19:12
Cap. 17:10.
de răsărit i-a uscat rodul; mlădiţele ei cele puternice au fost rupte, s-au uscat și le-a mâncat focul. 13Și acum este sădită în pustie, într-un pământ uscat și fără apă. 14Din mlădiţele ei a ieșit
19:14
Jud. 9:152 Împ. 24:20
foc și i-a mâncat rodul; așa că nu mai are ramuri tari, bune pentru un toiag de cârmuitor. Aceasta-i o cântare de jale și va sluji drept cântare de jale
19:14
Plâng. 4:20
.’”

20

Mustrări și făgăduinţe

201În al șaptelea an, în ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătrânii

20:1
Cap. 8:1;
lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. 2Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 3„Fiul omului, vorbește bătrânilor lui Israel și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Să Mă întrebaţi aţi venit? Pe viaţa Mea că nu
20:3
Vers. 31. Cap. 14:3.
Mă voi lăsa să fiu întrebat de voi», zice Domnul Dumnezeu.’ 4Vrei să-i judeci
20:4
Cap. 22:2;
, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le
20:4
Cap. 16:2.
înainte urâciunile părinţilor lor! 5Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua când am
20:5
Exod 6:7Deut. 7:6
ales pe Israel, Mi-am ridicat mâna spre sămânţa casei lui Iacov și M-am arătat
20:5
Exod 3:8
4:31Deut. 4:34
lor în ţara Egiptului; Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis: ‹Eu sunt
20:5
Exod 20:2
Domnul Dumnezeul vostru!› 6În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc
20:6
Exod 3:8,17Deut. 8:7-9Ier. 32:22
din ţara Egiptului într-o ţară pe care o căutasem pentru ei, ţară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă
20:6
Ps. 48:2Dan. 8:9
11:16,41Zah. 7:14
dintre toate ţările. 7Atunci le-am zis: ‹Lepădaţi
20:7
Cap. 18:31.
, fiecare, urâciunile
20:7
2 Cron. 15:8
care vă atrag privirile și nu vă spurcaţi cu idolii
20:7
Lev. 17:7
18:3Deut. 29:16-18Ios. 24:14
Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!› 8Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea și n-au vrut să Mă asculte. Niciunul n-a lepădat urâciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci Mi-am pus de gând să-Mi vărs mânia
20:8
Cap. 7:8. Vers. 13,21.
peste ei, să-Mi sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul ţării Egiptului. 9Dar am avut în vedere
20:9
Exod 32:12Num. 14:13Deut. 9:28
Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în faţa cărora Mă arătasem lor, ca să-i scot din ţara Egiptului. 10Și i-am scos
20:10
Exod 13:18
astfel din ţara Egiptului și i-am dus în pustie. 11Le-am dat
20:11
Deut. 4:8Neem. 9:13,14Ps. 147:19,20
legile Mele și le-am făcut cunoscute poruncile Mele pe care
20:11
Lev. 18:5Rom. 10:5Gal. 3:12
trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. 12Le-am dat și Sabatele Mele
20:12
Exod 20:8
31:13
35:2Deut. 5:12Neem. 9:14
să fie ca un semn între Mine și ei, pentru ca să știe că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc. 13Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea
20:13
Num. 14:22Ps. 78:40
95:8-10
în pustie. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile
20:13
Prov. 1:25
Mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și Mi-au pângărit
20:13
Exod 16:27
peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustie
20:13
Num. 14:29
26:65Ps. 106:23
, ca să-i nimicesc. 14Dar am avut în vedere
20:14
Vers. 9,22.
Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt. 15Chiar și în pustie Mi-am ridicat
20:15
Num. 14:28Ps. 95:11
106:26
mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în ţara pe care le-o hotărâsem, ţară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă
20:15
Vers. 6.
din toate ţările, 16și aceasta pentru că
20:16
Vers. 13,24.
au lepădat poruncile Mele și n-au urmat legile Mele și pentru că au pângărit Sabatele Mele, căci inima
20:16
Num. 15:39Ps. 78:37Amos 5:25,26Fapte 7:42,43
nu li s-a depărtat de la idolii lor. 17Dar M-am uitat cu milă
20:17
Ps. 78:38
la ei, nu i-am nimicit și nu i-am stârpit în pustie. 18Atunci am zis fiilor lor în pustie: ‹Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voștri, nu ţineţi obiceiurile lor și nu vă spurcaţi cu idolii lor! 19Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi
20:19
Deut. 5:32,33
6
7
8
10
11
12
întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele și împliniţi-le! 20Sfinţiţi
20:20
Ier. 17:22
Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi, ca să știţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!› 21Dar fiii s-au răzvrătit
20:21
Num. 25:1,2Deut. 9:23,24
31:27
și ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit și n-au împlinit poruncile Mele pe care
20:21
Vers. 11,13.
trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs
20:21
Vers. 8,13.
urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustie. 22Dar Mi-am tras mâna
20:22
Ps. 78:38
înapoi și am avut în vedere
20:22
Vers. 9,14.
Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt. 23În pustie, Mi-am ridicat iarăși mâna spre ei și le-am jurat că am să-i împrăștii
20:23
Lev. 26:33Deut. 28:64Ps. 106:27Ier. 15:4
printre neamuri și să-i risipesc în felurite ţări, 24pentru că n-au împlinit
20:24
Vers. 13,16.
poruncile Mele și au lepădat învăţăturile Mele, au pângărit Sabatele mele și și-au întors ochii
20:24
Cap. 6:9.
spre idolii părinţilor lor. 25Ba încă le-am dat și legi
20:25
Ps. 81:12Rom. 1:242 Tes. 2:11
care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. 26I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc
20:26
2 Împ. 17:17
21:62 Cron. 28:3
33:6Ier. 32:35
pe toţi întâii lor născuţi; am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt
20:26
Cap. 6:7.
că Eu sunt Domnul.»’ 27De aceea, fiul omului, vorbește casei lui Israel și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Părinţii voștri M-au batjocorit
20:27
Rom. 2:24
și mai mult, arătându-se necredincioși faţă de Mine. 28Și anume, când i-am dus în ţara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii
20:28
Is. 57:5
spre orice deal înalt și spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare care Mă mâniau, acolo și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. 29Eu i-am întrebat: ‹Ce sunt aceste înălţimi la care vă duceţi?› De aceea li s-a dat numele de înălţimi până în ziua de azi!»’ 30De aceea spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voiţi voi să vă spurcaţi în felul părinţilor voștri și să curviţi alergând după urâciunile lor? 31Da, aducându-vă darurile
20:31
Vers. 26.
de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcaţi și azi prin idolii voștri. Și Eu să Mă las
20:31
Vers. 3.
să fiu întrebat de voi, casa lui Israel! Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că nu Mă voi lăsa întrebat de voi! 32Nu veţi vedea împlinindu-se ce vă
20:32
Cap. 11:5.
închipuiţi când ziceţi: ‹Vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte ţări, vrem să slujim lemnului și pietrei!› 33Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că Eu Însumi voi fi Împărat peste voi, cu mână tare și cu braţ întins
20:33
Ier. 21:5
și vărsându-Mi urgia. 34Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din ţările în care v-am risipit cu mână tare și cu braţ întins și vărsându-Mi urgia. 35Vă voi aduce în pustia popoarelor și acolo
20:35
Ier. 2:9,35
Mă voi judeca faţă în faţă cu voi. 36Cum M-am judecat
20:36
Num. 14:21-23,28,29
cu părinţii voștri în pustia ţării Egiptului, așa Mă voi judeca și cu voi», zice Domnul Dumnezeu. 37«Vă voi trece
20:37
Lev. 27:32Ier. 33:13
pe sub toiag și vă voi pune sub mustrarea legământului. 38Voi deosebi
20:38
Cap. 34:17,20.
dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei ce nu-Mi sunt credincioși; îi voi scoate din ţara în care sunt străini, dar nu vor merge
20:38
Ier. 44:14
iarăși în ţara lui Israel. Și veţi ști
20:38
Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul.»’” 39Acum, casa lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Duceţi-vă și slujiţi
20:39
Jud. 10:14Ps. 81:12Amos 4:4
fiecare la idolii voștri! După aceea, Mă veţi asculta negreșit și nu veţi mai pângări
20:39
Is. 1:13
Numele Meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri! 40Căci pe muntele Meu
20:40
Is. 2:2,3Mica 4:1
cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu, „acolo Îmi va sluji toată casa lui Israel, toţi cei ce vor fi în ţară; acolo îi
20:40
Is. 56:7
60:7Zah. 8:20Mal. 3:4Rom. 12:1
voi primi cu bunăvoinţă, voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre și tot ce-Mi veţi închina. 41Vă voi primi ca pe niște miresme
20:41
Efes. 5:2Filip. 4:18
cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din ţările în care sunteţi risipiţi, și voi fi sfinţit de voi înaintea neamurilor. 42Și
20:42
Vers. 38,44. Cap. 36:23;
veţi ști că Eu sunt Domnul când
20:42
Cap. 11:17;
vă voi aduce înapoi în ţara lui Israel, în ţara pe care jurasem că o voi da părinţilor voștri. 43Acolo
20:43
Cap. 16:61.
vă veţi aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu care v-aţi spurcat și vă va fi scârbă
20:43
Lev. 26:39Osea 5:15
de voi înșivă din pricina tuturor fărădelegilor pe care le-aţi făcut. 44Și veţi ști
20:44
Vers. 38. Cap. 24:24.
că Eu sunt Domnul când Mă voi purta cu voi având în vedere
20:44
Cap. 36:22.
Numele Meu, și nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu.

Împotriva Ierusalimului și a amoniţilor

45Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 46„Fiul omului

20:46
Cap. 6:2;
, întoarce-ţi faţa spre miazăzi și vorbește împotriva locurilor de miazăzi! Prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miazăzi! 47Spune pădurii de la miazăzi: ‘Ascultă cuvântul Domnului! Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aprinde
20:47
Ier. 21:14
un foc în tine care va mistui orice
20:47
Luca 23:31
copac verde și orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă și totul va fi ars de ea, de la miazăzi
20:47
Cap. 21:4.
până la miazănoapte. 48Și orice făptură va vedea că Eu, Domnul, l-am aprins, și nu se va stinge nicidecum!»’” 49Eu am zis: „Ah, Doamne Dumnezeule! Ei zic despre mine: ‘Omul acesta face întruna la pilde!’”

21

211Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului

21:2
Cap. 20:46.
, întoarce-ţi faţa spre Ierusalim și vorbește
21:2
Deut. 32:2Amos 7:16Mica 2:6,11
împotriva locurilor sfinte, prorocește împotriva ţării lui Israel! 3Spune ţării lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, am necaz pe tine, Îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire în mijlocul tău pe cel neprihănit
21:3
Iov 9:22
și pe cel rău. 4Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău, sabia Mea va ieși din teacă, pentru ca să lovească orice făptură, de la
21:4
Cap. 20:47.
miazăzi până la miazănoapte. 5Și orice făptură va ști că Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teacă și nu
21:5
Is. 45:23
55:11
se va mai întoarce înapoi în ea.»’ 6Și tu, fiul omului, gemi
21:6
Is. 22:4
! Cu rărunchii zdrobiţi și cu amărăciunea în suflet, gemi sub privirile lor! 7Și, dacă te vor întreba: ‘Pentru ce gemi?’, să răspunzi: ‘Pentru că vine o veste… Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile
21:7
Cap. 7:17.
vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni și toţi genunchii se vor topi ca apa!… Iată că vine, a sosit’, zice Domnul Dumnezeu.” 8Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul.’ Zi: ‘Sabia, da, sabia
21:9
Deut. 32:41
este ascuţită și lustruită. 10Este ascuţită pentru măcel și lustruită ca să lucească!… O, sabie, tu tai toiagul de cârmuire al fiului meu, care nesocotește orice lemn… 11A dat-o la lustruit ca s-o apuce cu mâna; este ascuţită sabia și lustruită ca să înarmeze mâna celui ce
21:11
Vers. 19.
măcelărește.’ 12Strigă și vaită-te, fiul omului! Căci este scoasă împotriva poporului Meu, împotriva tuturor voievozilor lui Israel, care sunt daţi pradă sabiei împreună cu poporul Meu; de aceea, bate-te
21:12
Ier. 31:19
pe coapsă! 13Da, încercarea
21:13
Iov 9:232 Cor. 8:2
s-a făcut. Și ce va fi dacă toiagul acesta de cârmuire care nesocotește totul va fi
21:13
Vers. 27.
nimicit?”, zice Domnul Dumnezeu. 14„Și tu, fiul omului, prorocește și bate
21:14
Num. 24:10
din mâini! Loviturile sabiei să fie îndoite, întreite! Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care îi urmărește
21:14
1 Împ. 20:30
22:25
din toate părţile. 15Ca să arunc groaza în inimi, ca să înmulţesc pe cei loviţi, de aceea am tras sabia, ameninţându-i la toate porţile lor. Vai, e făcută
21:15
Vers. 10,28.
să fulgere și ascuţită pentru măcel! 16Strânge-ţi
21:16
Cap. 14:17.
puterile, sabie, întoarce-te la dreapta! Așază-te, întoarce-te la stânga! Îndreaptă-ţi ascuţișul în toate părţile! 17Și Eu voi bate
21:17
Vers. 14. Cap. 22:13.
din mâini de bucurie și Îmi voi
21:17
Cap. 5:13.
potoli urgia. Eu, Domnul, vorbesc!” 18Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 19„Fiul omului, croiește-ţi două drumuri pe unde să treacă sabia împăratului Babilonului! Amândouă trebuie să iasă din aceeași ţară. Fă un semn pe drum, fă-l la începutul drumului care duce într-o cetate. 20Să faci unul din aceste drumuri așa ca sabia să vină la Raba
21:20
Ier. 49:2Amos 1:14
, cetatea copiilor lui Amon, și pe celălalt, așa ca sabia să vină în Iuda, la Ierusalim, cetatea întărită. 21Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii; el scutură săgeţile, întreabă terafimii și cercetează ficatul. 22Sorţul care este în dreapta lui înseamnă Ierusalimul, unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel și să scoată strigăte
21:22
Ier. 51:14
de război; vor ridica berbeci
21:22
Cap. 4:2.
împotriva porţilor, vor ridica întărituri și vor face șanţuri de apărare. 23Copiii lui Israel nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii deșarte, ei, care au făcut jurăminte
21:23
Cap. 17:13,15,16,18.
mincinoase. Dar împăratul Babilonului își aduce aminte de nelegiuirea lor, așa că vor fi prinși. 24De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că vă făliţi cu nelegiuirea voastră, vădindu-vă fărădelegile, arătându-vă păcatele în toate faptele voastre; pentru că vă făliţi cu ele, veţi fi prinși de mâna lui! 25Și tu, domn
21:25
2 Cron. 36:13Ier. 52:2
nelegiuit, gata să fii ucis, domn al lui Israel, a cărui zi
21:25
Vers. 29. Cap. 35:5.
vine tocmai când nelegiuirea este la culme! 26Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «La o parte cu mitra, jos cununa împărătească! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va
21:26
Cap. 17:24.
fi înălţat și ce este înălţat va fi plecat! 27Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi
21:27
Gen. 49:10Luca 1:32,33Ioan 1:49
da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredinţa.»’ 28Și tu, fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre copiii lui Amon
21:28
Ier. 49:1Ţef. 2:8-10
și despre ocara lor.’ Spune: ‘Sabia, da, sabia
21:28
Vers. 9,10.
este scoasă pentru măcel; este lustruită pentru nimicire, ca să lucească! 29În mijlocul vedeniilor
21:29
Cap. 12:24;
cu care te înșală ei și în mijlocul prorociilor mincinoase pe care ţi le fac ei, te vor face să cazi între trupurile moarte ale celor răi, a căror
21:29
Vers. 25.
zi vine tocmai când nelegiuirea lor este la culme. 30Bagă-ţi sabia
21:30
Ier. 47:6,7
înapoi în teacă! În locul în care ai fost făcut, în ţara ta
21:30
Gen. 15:14
de naștere, te voi
21:30
Cap. 16:3.
judeca! 31Îmi voi vărsa
21:31
Cap. 7:8;
mânia peste tine, voi sufla
21:31
Cap. 22:20,21.
împotriva ta cu focul urgiei Mele și te voi da în mâinile unor oameni care nu lucrează decât la nimicire. 32Vei fi ars de foc; sângele tău va curge în mijlocul ţării! Nu-și
21:32
Cap. 25:10.
vor mai aduce aminte de tine! Căci Eu, Domnul, am vorbit.’”