Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Cele două surori curve: Samaria și Ierusalimul

231Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, erau două

23:2
Ier. 3:7,8,10
femei, fiice ale aceleiași mame. 3Ele au curvit
23:3
Lev. 17:7Ios. 24:14
în Egipt, au curvit în tinereţea
23:3
Cap. 16:22.
lor; acolo le-au fost strânse ţâţele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc. 4Cea mai mare se chema Ohola și sora ei, Oholiba. Erau
23:4
Cap. 16:8,20.
ale Mele și au născut fii și fiice. Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul. 5Ohola nu Mi-a fost credincioasă; s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după asirieni
23:5
2 Împ. 15:19
16:7
17:3Osea 8:9
, vecinii ei 6îmbrăcaţi cu stofe vopsite în albastru, dregători și căpetenii, toţi tineri și plăcuţi, călăreţi călări pe cai. 7Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s-a spurcat cu toţi aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toţi idolii lor. 8Nu s-a lăsat nici de curviile ei
23:8
Vers. 3.
din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea din tinereţea ei, îi atinseseră sânul fecioresc și își vărsaseră curviile peste ea. 9De aceea, am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei
23:9
2 Împ. 17:3-6,23
18:9-11
, pentru care se aprinsese de dragoste. 10Ei i-au descoperit
23:10
Cap. 16:37,41.
goliciunea, i-au luat fiii și fiicele și pe ea au ucis-o cu sabia, de i s-a dus vestea printre femei, după judecăţile făcute de ei asupra ei. 11Sora
23:11
Ier. 3:8
3:11
ei Oholiba a văzut lucrul acesta și a fost mai fără frâu decât ea în patima ei și a întrecut pe soră-sa în curvii. 12Ea s-a aprins de dragoste după copiii Asiriei
23:12
2 Împ. 16:7,102 Cron. 28:16-23
, după dregători
23:12
Vers. 6,23.
și căpetenii, vecinii ei îmbrăcaţi în chip strălucit, călăreţi călări pe cai, toţi tineri și plăcuţi. 13Am văzut că se spurcase întocmai ca cea dintâi din amândouă. 14Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbaţi, niște icoane de haldeeni zugrăviţi cu culoare roșie, 15cu brâie împrejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toţi având înfăţișarea unor viteji, după felul babilonienilor, a căror ţară de naștere este Haldeea, și s-a
23:15
2 Împ. 24:1
aprins după ei 16la cea dintâi privire și le-a trimis soli în Haldeea. 17Și copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, și au spurcat-o cu curviile lor. Așa că ea s-a spurcat cu ei și apoi inima i s-a înstrăinat
23:17
Vers. 22,28.
de ei. 18Și, când și-a dezgolit ea necurăţia, și-a descoperit goliciunea, și inima
23:18
Ier. 6:8
Mea s-a înstrăinat de ea, cum se înstrăinase și de soră-sa. 19Dar ea și-a înmulţit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăși la zilele tinereţii ei, când curvea
23:19
Vers. 3.
în ţara Egiptului. 20Ea s-a aprins după niște necuraţi, a căror carne
23:20
Cap. 16:26.
era ca a măgarilor și a căror apropiere era ca a armăsarilor. 21Astfel, ţi-ai înnoit iarăși nelegiuirile tinereţii tale, când egiptenii îţi strângeau ţâţele, din pricina sânului tău fecioresc. 22De aceea, Oholiba, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că aţâţ
23:22
Cap. 16:37. Vers. 28.
împotriva ta pe ibovnicii tăi, de care ţi-ai înstrăinat inima, și-i aduc din toate părţile împotriva ta: 23pe babilonieni și pe toţi haldeenii, căpitani
23:23
Ier. 50:21
, voievozi și domni, și pe toţi copiii Asiriei împreună cu ei, tineri
23:23
Vers. 12.
și plăcuţi, toţi dregători și căpetenii, oameni vestiţi, toţi călări pe cai. 24Ei vin împotriva ta cu arme, care și roţi și cu o mulţime de popoare. Cu scut, pavăză și coifuri înaintează din toate părţile împotriva ta. Lor le încredinţez judecata și te vor judeca după legile lor. 25Te fac să-Mi simţi gelozia și se vor purta cu urgie cu tine. Îţi vor tăia nasul și urechile și sămânţa ta va cădea lovită de sabie. Îţi vor lua fiii și fiicele și, ce-ţi va mai rămâne, va fi mâncat de foc. 26Te
23:26
Cap. 16:39.
vor dezbrăca de haine și vor lua podoabele scumpe cu care te gătești. 27Voi
23:27
Cap. 16:41;
pune astfel capăt nelegiuirilor tale și curviilor
23:27
Vers. 3,19.
tale din ţara Egiptului. Așa că nu-ţi vei mai îndrepta privirile spre ei și nu te vei mai gândi la Egipt.’ 28Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, te dau în mâinile acelora pe care îi urăști
23:28
Cap. 16:37.
, de care ţi s-a înstrăinat
23:28
Vers. 17.
inima. 29Se vor purta cu ură cu tine; îţi vor ridica toate bogăţiile și te vor lăsa goală
23:29
Cap. 16:39. Vers. 26.
, goală de tot. Rușinea necurăţiilor tale se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și curviilor tale. 30Lucrurile acestea ţi se vor întâmpla pentru că ai curvit
23:30
Cap. 6:9.
cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor. 31Ai mers pe calea surorii tale, de aceea și Eu îţi pun potirul
23:31
Ier. 25:15
ei în mână.’ 32Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Vei bea potirul surorii tale, cel larg și adânc; vei ajunge de râs
23:32
Cap. 22:4,5.
și de batjocură. Încape mult în el! 33Te vei umple de beţie și durere, căci potirul surorii tale Samaria este un potir de groază și spaimă! 34Îl vei bea
23:34
Ps. 75:8Is. 51:17
și îl vei goli, îi vei roade cioburile și-ţi vei sfâșia ţâţele. Căci Eu am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. 35De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că M-ai uitat
23:35
Ier. 2:32
3:21
13:25
, pentru că M-ai aruncat
23:35
1 Împ. 14:9Neem. 9:26
la spatele tău, poartă-ţi și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și curviilor tale!’” 36Domnul mi-a zis: „Fiul omului, vrei să le judeci
23:36
Cap. 20:4;
pe Ohola și pe Oholiba? Pune-le înainte urâciunile
23:36
Is. 58:1
lor! 37Ele s-au dedat la preacurvie și pe mâinile lor este
23:37
Cap. 16:38. Vers. 45.
sânge; au preacurvit cu idolii lor, și copiii pe care Mi-i
23:37
Cap. 16:20,21,36,45;
născuseră i-au trecut prin foc în cinstea lor, ca să-i mănânce! 38Afară de aceasta, iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locașul cel Sfânt în aceeași zi și Mi-au pângărit
23:38
Cap. 22:8.
Sabatele. 39Căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și în Locașul Meu cel Sfânt ca să-l spurce. Iată
23:39
2 Împ. 21:4
ce au făcut în Casa Mea. 40Au umblat chiar după oamenii care veneau de departe, le-au trimis soli
23:40
Is. 57:9
și iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu
23:40
Rut 3:3
, te-ai sulemenit
23:40
2 Împ. 9:30Ier. 4:30
la ochi și te-ai gătit cu podoabele tale; 41ai șezut pe un pat măreţ
23:41
Est. 1:6Is. 57:7Amos 2:8
6:4
, înaintea căruia era întinsă o masă pe care ai pus
23:41
Prov. 7:17Osea 2:8
tămâia și untdelemnul Meu. 42S-au auzit strigătele unei mulţimi vesele și, cu mulţimea aceasta de oameni de rând, au adus niște beţivi din pustie, care au pus brăţări în mâinile celor două surori și mândre cununi pe capetele lor. 43Am zis atunci cu privire la curva cea bătrână: ‘Și acum își va urma ea oare curviile și tot vor mai veni la ea?’ 44Și au venit la ea cum vin la o curvă; așa s-au dus la Ohola și Oholiba, la aceste femei nelegiuite. 45De aceea oamenii fără prihană le vor osândi
23:45
Cap. 16:38.
cum se osândesc femeile preacurve, cum se osândesc cele ce varsă sânge, căci sunt preacurve și au sânge
23:45
Vers. 37.
pe mâini. 46Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Voi aduce
23:46
Cap. 16:40.
împotriva lor o mulţime de gloată mare și le voi da pradă chinului și jafului. 47Adunarea le va ucide
23:47
Cap. 16:40.
cu pietre și le va doborî cu lovituri de sabie; le vor ucide
23:47
2 Cron. 36:17,19
fiii și fiicele lor și le vor arde casele cu foc. 48Voi face astfel să înceteze nelegiuirea
23:48
Cap. 22:15. Vers. 27.
în ţară ca
23:48
Deut. 13:112 Pet. 2:6
toate femeile să ia învăţătură și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră! 49Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea și veţi purta păcatele
23:49
Vers. 35.
săvârșite cu idolii voștri și veţi ști
23:49
Cap. 20:38,42,44;
că Eu sunt Domnul Dumnezeu!’”

24

Dărâmarea Ierusalimului

241În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi! Căci chiar în ziua aceasta

24:2
2 Împ. 25:1Ier. 39:1
52:4
se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. 3Spune o pildă acestei case
24:3
Cap. 17:12.
de îndărătnici și zi-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pune, pune cazanul
24:3
Ier. 1:13
și toarnă apă în el! 4Pune bucăţi de carne în el, toate bucăţile cele bune, coapsa și spata, și umple-l cu cele mai bune oase. 5Alege ce e mai bun din turmă și pune lemnele grămadă sub cazan; fă-l să fiarbă în clocot mare și să fiarbă și oasele din el!» 6De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai de cetatea cea setoasă
24:6
Cap. 22:3;
de sânge, cazanul cel plin de rugină și de pe care nu se ia rugina! Scoateţi bucăţile din el unele după altele, fără să trageţi
24:6
2 Sam. 8:2Ioel 3:3Obad. 11Naum 3:10
la sorţi! 7Căci sângele pe care l-a vărsat ea este încă în mijlocul ei. L-a pus pe stânca goală, nu l-a vărsat
24:7
Lev. 17:13Deut. 12:16,24
pe pământ, ca să-l acopere apoi cu ţărână. 8Ca să-Mi arăt urgia, ca să Mă răzbun, i-am vărsat
24:8
Mat. 7:2
sângele pe stânca goală, pentru ca să nu fie acoperit.» 9De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vai
24:9
Vers. 6.
de cetatea cea setoasă de sânge! Vreau să fac un rug mare! 10Îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă, ca să se ardă și ciolanele! 11Apoi pune cazanul gol pe jăratic, ca să se încălzească, să i se înfierbânte arama, să i se topească
24:11
Cap. 22:15.
murdăria dinăuntru și să i se șteargă rugina. 12Trudă degeaba! Căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el; rugina nu se va lua de pe el decât prin foc, 13și tu dorești iarăși nelegiuire în spurcăciunea ta! Pentru că am vrut să te curăţ și nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curăţită de spurcăciunea ta până
24:13
Cap. 5:13;
Îmi voi potoli mânia asupra ta. 14Eu, Domnul
24:14
1 Sam. 15:29
, am vorbit! Lucrul acesta se va întâmpla, și Eu îl voi împlini! Nu Mă voi lăsa, nu
24:14
Cap. 5:11.
voi avea milă, nici nu Mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale»’, zice Domnul Dumnezeu.” 15Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16„Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea. 17Suspină în tăcere, dar nu plânge
24:17
Ier. 16:5,6,7
ca la morţi! Leagă-ţi turbanul
24:17
Lev. 10:6
21:10
, pune-ţi încălţămintea
24:17
2 Sam. 15:30
în picioare, nu-ţi acoperi
24:17
Mica 3:7
barba și nu mânca pâinea de jale!” 18Vorbisem poporului dimineaţa, și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineaţa, am făcut cum mi se poruncise. 19Poporul mi-a zis: „Nu vrei să ne lămurești
24:19
Cap. 12:9;
ce înseamnă pentru noi ceea ce faci?” 20Eu le-am răspuns: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21‘Spune casei lui Israel: «Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată, voi pângări
24:21
Ier. 7:14
Locașul Meu cel Sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump
24:21
Ps. 27:4
în ochi, lucrul iubit de voi; și fiii
24:21
Cap. 23:47.
voștri și fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat după voi, vor cădea uciși de sabie. 22Și atunci veţi face cum am făcut și eu. Nu
24:22
Ier. 16:6,7
vă veţi acoperi barba și nu veţi mânca pâinea de jale, 23veţi sta cu turbane pe cap și cu încălţămintea în picioare, nu
24:23
Iov 27:15Ps. 78:64
vă veţi jeli și nici nu veţi plânge, ci veţi tânji
24:23
Lev. 26:39
pentru nelegiuirile voastre și vă veţi văita între voi. 24Ezechiel
24:24
Is. 20:3
va fi un semn pentru voi. Veţi face întocmai cum a făcut el. Și
24:24
Ier. 17:15Ioan 13:19
14:29
, când se vor întâmpla aceste lucruri, veţi ști
24:24
Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul Dumnezeu.›»’ 25Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria
24:25
Vers. 21.
lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucrul iubit de ei, pe fiii și fiicele lor, 26în ziua aceea, va veni un fugar
24:26
Cap. 33:21,22.
la tine, ca să-ţi dea de știre și să auzi cu urechile tale. 27În
24:27
Cap. 3:26,27;
ziua aceea, ţi se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi
24:27
Vers. 24.
un semn pentru ei și vor ști că Eu sunt Domnul.”

25

251Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-ţi

25:2
Cap. 6:2;
faţa spre copiii
25:2
Ier. 49:1Amos 1:13Ţef. 2:9
lui Amon și prorocește împotriva lor! 3Spune copiilor lui Amon: ‘Ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
25:3
Prov. 17:5
ai zis: ‹Ha! Ha!› Sfântului Meu Locaș când era pângărit, ţării lui Israel când era pustiită și casei lui Iuda când se ducea în robie, 4de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor Răsăritului; ei își vor așeza staulele în mijlocul tău și își vor face locuinţele în tine; îţi vor mânca roadele și îţi vor bea laptele. 5Voi face din Raba
25:5
Cap. 21:20.
un ocol
25:5
Is. 17:2
32:14Ţef. 2:14,15
de cămile și din ţara copiilor lui Amon o stână de oi, ca să știţi
25:5
Cap. 24:24;
că Eu sunt Domnul!» 6Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ai bătut din mâini
25:6
Iov 27:23Plâng. 2:15Ţef. 2:15
și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat
25:6
Cap. 36:5.
în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de ţara lui Israel, 7de aceea, iată că Îmi întind
25:7
Cap. 35:3.
mâna peste tine și te dau pradă neamurilor; te șterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul ţărilor și te nimicesc. Și vei ști că Eu sunt Domnul!» 8Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Moabul
25:8
Is. 15
16Ier. 48:1Amos 2:1
și Seirul
25:8
Cap. 35:2,5,12.
au zis: ‹Iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile!›, 9de aceea deschid ţinutul Moabului dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui de la hotare, care sunt podoaba ţării, și anume: Bet-Ieșimotul, Baal-Meonul și Chiriataimul, 10îl deschid și-l dau în stăpânire fiilor
25:10
Vers. 4.
Răsăritului, împreună cu ţara amoniţilor, ca să nu mai fie pomeniţi
25:10
Cap. 21:32.
printre neamuri copiii lui Amon. 11Îmi voi împlini judecăţile împotriva Moabului! Și vor ști că Eu sunt Domnul.» 12Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Edomul
25:12
2 Cron. 28:17Ps. 137:7Ier. 49:7Amos 1:11Obad. 10
s-a dedat la răzbunare faţă de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, 13de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan; vor cădea loviţi de sabie. 14Mă voi răzbuna
25:14
Is. 11:14Ier. 49:2
pe Edom prin poporul Meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia Mea, ca să vadă răzbunarea Mea›, zice Domnul Dumnezeu.» 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
25:15
Ier. 25:20
47:1Ioel 3:4Amos 1:6
filistenii
25:15
2 Cron. 28:18
s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche, 16așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată că Îmi întind mâna
25:16
Ţef. 2:4
împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiţi
25:16
1 Sam. 30:14
și prăpădesc tot ce a mai rămas
25:16
Ier. 47:4
pe coasta mării, 17Mă voi năpusti
25:17
Cap. 5:15.
cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Și vor ști
25:17
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când Mă voi răzbuna pe ei.›»’”