Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

251Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-ţi

25:2
Cap. 6:2;
faţa spre copiii
25:2
Ier. 49:1Amos 1:13Ţef. 2:9
lui Amon și prorocește împotriva lor! 3Spune copiilor lui Amon: ‘Ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
25:3
Prov. 17:5
ai zis: ‹Ha! Ha!› Sfântului Meu Locaș când era pângărit, ţării lui Israel când era pustiită și casei lui Iuda când se ducea în robie, 4de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor Răsăritului; ei își vor așeza staulele în mijlocul tău și își vor face locuinţele în tine; îţi vor mânca roadele și îţi vor bea laptele. 5Voi face din Raba
25:5
Cap. 21:20.
un ocol
25:5
Is. 17:2
32:14Ţef. 2:14,15
de cămile și din ţara copiilor lui Amon o stână de oi, ca să știţi
25:5
Cap. 24:24;
că Eu sunt Domnul!» 6Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ai bătut din mâini
25:6
Iov 27:23Plâng. 2:15Ţef. 2:15
și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat
25:6
Cap. 36:5.
în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de ţara lui Israel, 7de aceea, iată că Îmi întind
25:7
Cap. 35:3.
mâna peste tine și te dau pradă neamurilor; te șterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul ţărilor și te nimicesc. Și vei ști că Eu sunt Domnul!» 8Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Moabul
25:8
Is. 15
16Ier. 48:1Amos 2:1
și Seirul
25:8
Cap. 35:2,5,12.
au zis: ‹Iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile!›, 9de aceea deschid ţinutul Moabului dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui de la hotare, care sunt podoaba ţării, și anume: Bet-Ieșimotul, Baal-Meonul și Chiriataimul, 10îl deschid și-l dau în stăpânire fiilor
25:10
Vers. 4.
Răsăritului, împreună cu ţara amoniţilor, ca să nu mai fie pomeniţi
25:10
Cap. 21:32.
printre neamuri copiii lui Amon. 11Îmi voi împlini judecăţile împotriva Moabului! Și vor ști că Eu sunt Domnul.» 12Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că Edomul
25:12
2 Cron. 28:17Ps. 137:7Ier. 49:7Amos 1:11Obad. 10
s-a dedat la răzbunare faţă de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, 13de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan; vor cădea loviţi de sabie. 14Mă voi răzbuna
25:14
Is. 11:14Ier. 49:2
pe Edom prin poporul Meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia Mea, ca să vadă răzbunarea Mea›, zice Domnul Dumnezeu.» 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
25:15
Ier. 25:20
47:1Ioel 3:4Amos 1:6
filistenii
25:15
2 Cron. 28:18
s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche, 16așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată că Îmi întind mâna
25:16
Ţef. 2:4
împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiţi
25:16
1 Sam. 30:14
și prăpădesc tot ce a mai rămas
25:16
Ier. 47:4
pe coasta mării, 17Mă voi năpusti
25:17
Cap. 5:15.
cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Și vor ști
25:17
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când Mă voi răzbuna pe ei.›»’”

26

Prorocie împotriva Tirului și Sidonului

261În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, pentru că

26:2
Is. 23Ier. 25:22
47:4Amos 1:9Zah. 9:2
Tirul a zis despre Ierusalim: ‘Ha! Ha!
26:2
Cap. 25:3;
Este zdrobită poarta popoarelor! Și se întoarce la mine! Mă voi îmbogăţi, căci el a rămas pustiu!’, 3de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile! 4Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îi voi răzui și ţărâna și o voi face
26:4
Vers. 14.
o stâncă goală. 5Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde mreje
26:5
Cap. 27:32.
de prins pește; Eu am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. ‘Va fi prada neamurilor! 6Cetăţile din ţinutul lui vor fi trecute prin sabie. Și vor ști
26:6
Cap. 25:5.
astfel că Eu sunt Domnul.’ 7Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că aduc de la miazănoapte împotriva Tirului pe Nebucadneţar, împăratul
26:7
Ezra 7:12Dan. 2:37
Babilonului, împăratul tuturor împăraţilor, cu cai, care, călăreţi și cu o mare mulţime de popoare. 8El va nimici cu sabia cetăţile din ţinutul tău; va face șanţuri
26:8
Cap. 21:22.
de apărare împotriva ta, va ridica întărituri și va ridica scutul împotriva ta. 9Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale și îţi va surpa turnurile cu mașinile lui. 10Mulţimea cailor lui te va acoperi de praf, zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreţilor, roţilor și carelor când va intra Nebucadneţar pe porţile tale cum se intră într-o cetate cucerită; 11va călca toate uliţele tale cu copitele cailor lui și-ţi va ucide poporul cu sabia, și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. 12Îţi vor ridica bogăţiile, îţi vor prăda mărfurile, îţi vor surpa zidurile, îţi vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în ape pietrele, lemnele și ţărâna ta. 13Voi
26:13
Is. 14:11
24:8Ier. 7:34
16:9
25:10
face să înceteze astfel glasul
26:13
Is. 23:16Apoc. 18:22
cântecelor tale și nu se va mai auzi sunetul harpelor tale. 14Te
26:14
Vers. 4,5.
voi face o stâncă goală; vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreje de prins peștii și nu vei mai fi zidit la loc. Căci Eu, Domnul, am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Tir: ‘Se vor cutremura
26:15
Ier. 49:2131:16
ostroavele de vuietul căderii tale, de gemetele răniţilor și de măcelul din mijlocul tău. 16Toţi voievozii mării
26:16
Is. 23:8
se dau jos
26:16
Iona 3:6
de pe scaunele lor de domnie, își scot mantalele și își leapădă hainele cusute la gherghef; se învelesc în spaimă și stau
26:16
Iov 2:13
pe pământ; întruna tremură
26:16
Cap. 32:10.
de groază și stau înmărmuriţi
26:16
Cap. 27:35.
din pricina ta. 17Ei fac o cântare de jale
26:17
Cap. 27:32.
asupra ta și-ţi zic: «Vai, cum ai fost nimicit tu, care erai locuit de cei ce străbat mările, cetate vestită, care erai puternică
26:17
Is. 23:4
pe mare! Cum a fost nimicită cetatea aceasta cu locuitorii ei, care băgau groaza în toţi cei dimprejur! 18Acum tremură
26:18
Vers. 15.
ostroavele în ziua căderii tale, stau îngrozite ostroavele mării de sfârșitul tău.»’ 19Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Când te voi preface într-o cetate pustie, ca cetăţile care n-au locuitori, când voi ridica împotriva ta adâncul și când te vor acoperi apele cele mari, 20te voi coborî împreună cu cei ce
26:20
Cap. 32:18,24.
se coboară în groapă, la poporul de odinioară, și te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăţi veșnice, lângă cei ce s-au coborât în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu te mai scoli în ţara
26:20
Cap. 32:23,26,27,32.
celor vii. 21Te voi nimici
26:21
Cap. 27:36;
cu desăvârșire, și nu vei mai fi; te vor căuta
26:21
Ps. 37:36
, și nu te vor mai găsi niciodată’, zice Domnul Dumnezeu.”

27

271Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Și tu, fiul omului, rostește

27:2
Cap. 19:1;
această cântare de jale asupra Tirului! 3Spune Tirului: ‘Tu, care
27:3
Cap. 28:2.
stai pe malul mării și faci negoţ
27:3
Is. 23:3
cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Tirule, tu ziceai: ‹Eu
27:3
Cap. 28:12.
sunt de o desăvârșită frumuseţe!› 4Ţinutul tău este în inima mărilor și cei ce te-au zidit te-au făcut desăvârșit de frumos. 5Cu chiparoși din Senir
27:5
Deut. 3:9
ţi-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban, ca să-ţi ridice catargele; 6lopeţile ţi le-au făcut din stejari de Basan și laviţele, cu fildeș prins în cimișir, adus din ostroavele
27:6
Ier. 2:10
Chitim. 7Pânzele care-ţi slujeau ca steag erau de in subţire din Egipt, cusut la gherghef, iar învelitoarea ta era de purpură albastră și roșie, din ostroavele Elișei. 8Locuitorii Sidonului și Arvadului îţi erau vâslași și cei mai înţelepţi din mijlocul tău, Tirule, îţi erau cârmaci. 9Bătrânii
27:9
1 Împ. 5:18Ps. 83:7
Ghebalului și lucrătorii lui iscusiţi erau la tine și-ţi dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine, ca să facă schimb de mărfuri cu tine. 10Cei din Persia, din Lud și din Put
27:10
Ier. 46:938:5
slujeau în oastea ta ca oameni de război; ei își spânzurau în tine scutul și coiful și-ţi dădeau strălucire. 11Cei din Arvad îţi umpleau zidurile cu războinicii tăi și oamenii viteji erau în turnurile tale. Ei își atârnau pavezele pe toate zidurile tale și-ţi desăvârșeau astfel frumuseţea
27:11
Vers. 3.
. 12Cei din Tars
27:12
Gen. 10:42 Cron. 20:36
făceau negoţ cu tine cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug. Veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor și cu plumb. 13Iavanul
27:13
Gen. 10:2
, Tubalul și Meșecul făceau negoţ cu tine; dădeau robi și unelte de aramă
27:13
Apoc. 18:13
în schimbul mărfurilor tale. 14Cei din casa Togarmei
27:14
Gen. 10:3
aduceau la târgul tău cai, călăreţi și catâri. 15Cei din Dedan
27:15
Gen. 10:7
făceau negoţ cu tine; negoţul multor ostroave trecea prin mâinile tale; îţi aduceau ca bir coarne de fildeș și de abanos. 16Siria făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine; ei veneau la târgul tău cu smarald, purpură și materii pestriţe, cu in subţire, mărgean și agat. 17Iuda și ţara lui Israel făceau negoţ cu tine; îţi dădeau grâu
27:17
1 Împ. 5:9,11Ezra 3:7Fapte 12:20
de Minit
27:17
Jud. 11:33
, turte, miere, untdelemn și leac alinător
27:17
Ier. 8:22
în schimbul mărfurilor tale. 18Damascul făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug; îţi dădea vin din Helbon și lână albă. 19Vedanul și Iavanul, de la Uzal, veneau la târgul tău: fier lucrat, casie și trestie mirositoare erau schimbate cu tine. 20Dedanul
27:20
Gen. 25:3
făcea negoţ cu tine cu învelitori de pus pe cal. 21Arabia și toţi voievozii Chedarului
27:21
Gen. 25:13Is. 60:7
erau negustorii tăi și-ţi aduceau miei, berbeci și ţapi. 22Negustorii din Seba
27:22
Gen. 10:71 Împ. 10:1,2Ps. 72:10,15Is. 60:6
și din Raema făceau negoţ cu tine; îţi plăteau cu cele mai bune miresme, cu pietre scumpe și aur mărfurile tale. 23Haranul
27:23
Gen. 11:312 Împ. 19:12
, Canehul și Edenul, negustorii din Seba
27:23
Gen. 25:3
, din Asiria, din Chilmad făceau negoţ cu tine; 24făceau negoţ cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră și cusături la gherghef, de covoare scumpe, puse în lăzi de funii, sucite și bine împletite, aduse la târgul tău. 25Corăbiile
27:25
Ps. 48:7Is. 2:16
23:14
din Tars îţi aduceau mărfurile pe mare; erai în culmea bogăţiei și slavei, în inima
27:25
Vers. 4.
mărilor! 26Vâslașii tăi te duceau pe ape mari, dar un vânt
27:26
Ps. 48:7
de la răsărit te va sfărâma în inima mărilor! 27Bogăţiile tale
27:27
Prov. 11:4Apoc. 18:9
, târgurile tale și mărfurile tale, marinarii și cârmacii tăi, cei ce îţi dreg crăpăturile corăbiilor și cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toţi oamenii de război care sunt în tine și toată mulţimea care este în mijlocul tău se vor prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale. 28Toate valurile mării se vor cutremura
27:28
Cap. 26:15,18.
de ţipetele cârmacilor tăi! 29Și toţi vâslașii
27:29
Apoc. 18:17
, marinarii, toţi cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii și vor păși pe uscat. 30Vor striga cu glas tare din pricina ta și vor scoate ţipete amarnice. Își vor arunca ţărână
27:30
Iov 2:12Apoc. 18:19
în cap și se vor tăvăli
27:30
Est. 4:1,3Ier. 6:26
în cenușă. 31Își vor rade
27:31
Ier. 16:6
47:5Mica 1:16
capul din pricina ta și se vor îmbrăca în saci, te vor plânge cu sufletul amărât și cu mâhnire mare. 32În durerea lor, vor
27:32
Cap. 26:17. Vers. 2.
face un cântec de jale asupra ta, te vor boci și vor zice: ‹Cine era
27:32
Apoc. 18:18
ca Tirul, cel nimicit în mijlocul mării? 33Când
27:33
Apoc. 18:19
ieșeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belșugul avuţiilor și mărfurilor tale, îmbogăţeai pe împăraţii pământului. 34Acum însă ești sfărâmat
27:34
Cap. 26:19.
de mări, negoţul
27:34
Vers. 27.
tău a pierit în adâncimea apelor și toată mulţimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine! 35Toţi locuitorii
27:35
Cap. 26:15,16.
ostroavelor stau înmărmuriţi din pricina ta, împăraţii lor stau cu părul vâlvoi de groază și le tremură faţa! 36Negustorii popoarelor fluieră
27:36
Ier. 18:16
asupra ta! Ești nimicit
27:36
Cap. 26:21.
de tot și te-ai dus pentru totdeauna!›»’”