Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Prorocie împotriva Tirului și Sidonului

261În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, pentru că

26:2
Is. 23Ier. 25:22
47:4Amos 1:9Zah. 9:2
Tirul a zis despre Ierusalim: ‘Ha! Ha!
26:2
Cap. 25:3;
Este zdrobită poarta popoarelor! Și se întoarce la mine! Mă voi îmbogăţi, căci el a rămas pustiu!’, 3de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile! 4Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îi voi răzui și ţărâna și o voi face
26:4
Vers. 14.
o stâncă goală. 5Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde mreje
26:5
Cap. 27:32.
de prins pește; Eu am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. ‘Va fi prada neamurilor! 6Cetăţile din ţinutul lui vor fi trecute prin sabie. Și vor ști
26:6
Cap. 25:5.
astfel că Eu sunt Domnul.’ 7Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că aduc de la miazănoapte împotriva Tirului pe Nebucadneţar, împăratul
26:7
Ezra 7:12Dan. 2:37
Babilonului, împăratul tuturor împăraţilor, cu cai, care, călăreţi și cu o mare mulţime de popoare. 8El va nimici cu sabia cetăţile din ţinutul tău; va face șanţuri
26:8
Cap. 21:22.
de apărare împotriva ta, va ridica întărituri și va ridica scutul împotriva ta. 9Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale și îţi va surpa turnurile cu mașinile lui. 10Mulţimea cailor lui te va acoperi de praf, zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreţilor, roţilor și carelor când va intra Nebucadneţar pe porţile tale cum se intră într-o cetate cucerită; 11va călca toate uliţele tale cu copitele cailor lui și-ţi va ucide poporul cu sabia, și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. 12Îţi vor ridica bogăţiile, îţi vor prăda mărfurile, îţi vor surpa zidurile, îţi vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în ape pietrele, lemnele și ţărâna ta. 13Voi
26:13
Is. 14:11
24:8Ier. 7:34
16:9
25:10
face să înceteze astfel glasul
26:13
Is. 23:16Apoc. 18:22
cântecelor tale și nu se va mai auzi sunetul harpelor tale. 14Te
26:14
Vers. 4,5.
voi face o stâncă goală; vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreje de prins peștii și nu vei mai fi zidit la loc. Căci Eu, Domnul, am vorbit’, zice Domnul Dumnezeu. 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Tir: ‘Se vor cutremura
26:15
Ier. 49:2131:16
ostroavele de vuietul căderii tale, de gemetele răniţilor și de măcelul din mijlocul tău. 16Toţi voievozii mării
26:16
Is. 23:8
se dau jos
26:16
Iona 3:6
de pe scaunele lor de domnie, își scot mantalele și își leapădă hainele cusute la gherghef; se învelesc în spaimă și stau
26:16
Iov 2:13
pe pământ; întruna tremură
26:16
Cap. 32:10.
de groază și stau înmărmuriţi
26:16
Cap. 27:35.
din pricina ta. 17Ei fac o cântare de jale
26:17
Cap. 27:32.
asupra ta și-ţi zic: «Vai, cum ai fost nimicit tu, care erai locuit de cei ce străbat mările, cetate vestită, care erai puternică
26:17
Is. 23:4
pe mare! Cum a fost nimicită cetatea aceasta cu locuitorii ei, care băgau groaza în toţi cei dimprejur! 18Acum tremură
26:18
Vers. 15.
ostroavele în ziua căderii tale, stau îngrozite ostroavele mării de sfârșitul tău.»’ 19Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Când te voi preface într-o cetate pustie, ca cetăţile care n-au locuitori, când voi ridica împotriva ta adâncul și când te vor acoperi apele cele mari, 20te voi coborî împreună cu cei ce
26:20
Cap. 32:18,24.
se coboară în groapă, la poporul de odinioară, și te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăţi veșnice, lângă cei ce s-au coborât în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu te mai scoli în ţara
26:20
Cap. 32:23,26,27,32.
celor vii. 21Te voi nimici
26:21
Cap. 27:36;
cu desăvârșire, și nu vei mai fi; te vor căuta
26:21
Ps. 37:36
, și nu te vor mai găsi niciodată’, zice Domnul Dumnezeu.”

27

271Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Și tu, fiul omului, rostește

27:2
Cap. 19:1;
această cântare de jale asupra Tirului! 3Spune Tirului: ‘Tu, care
27:3
Cap. 28:2.
stai pe malul mării și faci negoţ
27:3
Is. 23:3
cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Tirule, tu ziceai: ‹Eu
27:3
Cap. 28:12.
sunt de o desăvârșită frumuseţe!› 4Ţinutul tău este în inima mărilor și cei ce te-au zidit te-au făcut desăvârșit de frumos. 5Cu chiparoși din Senir
27:5
Deut. 3:9
ţi-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban, ca să-ţi ridice catargele; 6lopeţile ţi le-au făcut din stejari de Basan și laviţele, cu fildeș prins în cimișir, adus din ostroavele
27:6
Ier. 2:10
Chitim. 7Pânzele care-ţi slujeau ca steag erau de in subţire din Egipt, cusut la gherghef, iar învelitoarea ta era de purpură albastră și roșie, din ostroavele Elișei. 8Locuitorii Sidonului și Arvadului îţi erau vâslași și cei mai înţelepţi din mijlocul tău, Tirule, îţi erau cârmaci. 9Bătrânii
27:9
1 Împ. 5:18Ps. 83:7
Ghebalului și lucrătorii lui iscusiţi erau la tine și-ţi dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine, ca să facă schimb de mărfuri cu tine. 10Cei din Persia, din Lud și din Put
27:10
Ier. 46:938:5
slujeau în oastea ta ca oameni de război; ei își spânzurau în tine scutul și coiful și-ţi dădeau strălucire. 11Cei din Arvad îţi umpleau zidurile cu războinicii tăi și oamenii viteji erau în turnurile tale. Ei își atârnau pavezele pe toate zidurile tale și-ţi desăvârșeau astfel frumuseţea
27:11
Vers. 3.
. 12Cei din Tars
27:12
Gen. 10:42 Cron. 20:36
făceau negoţ cu tine cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug. Veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor și cu plumb. 13Iavanul
27:13
Gen. 10:2
, Tubalul și Meșecul făceau negoţ cu tine; dădeau robi și unelte de aramă
27:13
Apoc. 18:13
în schimbul mărfurilor tale. 14Cei din casa Togarmei
27:14
Gen. 10:3
aduceau la târgul tău cai, călăreţi și catâri. 15Cei din Dedan
27:15
Gen. 10:7
făceau negoţ cu tine; negoţul multor ostroave trecea prin mâinile tale; îţi aduceau ca bir coarne de fildeș și de abanos. 16Siria făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine; ei veneau la târgul tău cu smarald, purpură și materii pestriţe, cu in subţire, mărgean și agat. 17Iuda și ţara lui Israel făceau negoţ cu tine; îţi dădeau grâu
27:17
1 Împ. 5:9,11Ezra 3:7Fapte 12:20
de Minit
27:17
Jud. 11:33
, turte, miere, untdelemn și leac alinător
27:17
Ier. 8:22
în schimbul mărfurilor tale. 18Damascul făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug; îţi dădea vin din Helbon și lână albă. 19Vedanul și Iavanul, de la Uzal, veneau la târgul tău: fier lucrat, casie și trestie mirositoare erau schimbate cu tine. 20Dedanul
27:20
Gen. 25:3
făcea negoţ cu tine cu învelitori de pus pe cal. 21Arabia și toţi voievozii Chedarului
27:21
Gen. 25:13Is. 60:7
erau negustorii tăi și-ţi aduceau miei, berbeci și ţapi. 22Negustorii din Seba
27:22
Gen. 10:71 Împ. 10:1,2Ps. 72:10,15Is. 60:6
și din Raema făceau negoţ cu tine; îţi plăteau cu cele mai bune miresme, cu pietre scumpe și aur mărfurile tale. 23Haranul
27:23
Gen. 11:312 Împ. 19:12
, Canehul și Edenul, negustorii din Seba
27:23
Gen. 25:3
, din Asiria, din Chilmad făceau negoţ cu tine; 24făceau negoţ cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră și cusături la gherghef, de covoare scumpe, puse în lăzi de funii, sucite și bine împletite, aduse la târgul tău. 25Corăbiile
27:25
Ps. 48:7Is. 2:16
23:14
din Tars îţi aduceau mărfurile pe mare; erai în culmea bogăţiei și slavei, în inima
27:25
Vers. 4.
mărilor! 26Vâslașii tăi te duceau pe ape mari, dar un vânt
27:26
Ps. 48:7
de la răsărit te va sfărâma în inima mărilor! 27Bogăţiile tale
27:27
Prov. 11:4Apoc. 18:9
, târgurile tale și mărfurile tale, marinarii și cârmacii tăi, cei ce îţi dreg crăpăturile corăbiilor și cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toţi oamenii de război care sunt în tine și toată mulţimea care este în mijlocul tău se vor prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale. 28Toate valurile mării se vor cutremura
27:28
Cap. 26:15,18.
de ţipetele cârmacilor tăi! 29Și toţi vâslașii
27:29
Apoc. 18:17
, marinarii, toţi cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii și vor păși pe uscat. 30Vor striga cu glas tare din pricina ta și vor scoate ţipete amarnice. Își vor arunca ţărână
27:30
Iov 2:12Apoc. 18:19
în cap și se vor tăvăli
27:30
Est. 4:1,3Ier. 6:26
în cenușă. 31Își vor rade
27:31
Ier. 16:6
47:5Mica 1:16
capul din pricina ta și se vor îmbrăca în saci, te vor plânge cu sufletul amărât și cu mâhnire mare. 32În durerea lor, vor
27:32
Cap. 26:17. Vers. 2.
face un cântec de jale asupra ta, te vor boci și vor zice: ‹Cine era
27:32
Apoc. 18:18
ca Tirul, cel nimicit în mijlocul mării? 33Când
27:33
Apoc. 18:19
ieșeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belșugul avuţiilor și mărfurilor tale, îmbogăţeai pe împăraţii pământului. 34Acum însă ești sfărâmat
27:34
Cap. 26:19.
de mări, negoţul
27:34
Vers. 27.
tău a pierit în adâncimea apelor și toată mulţimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine! 35Toţi locuitorii
27:35
Cap. 26:15,16.
ostroavelor stau înmărmuriţi din pricina ta, împăraţii lor stau cu părul vâlvoi de groază și le tremură faţa! 36Negustorii popoarelor fluieră
27:36
Ier. 18:16
asupra ta! Ești nimicit
27:36
Cap. 26:21.
de tot și te-ai dus pentru totdeauna!›»’”

28

281Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, spune voievodului Tirului: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi s-a îngâmfat inima și ai zis

28:2
Vers. 9.
: ‹Eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu, în mijlocul
28:2
Cap. 27:3,4.
mărilor›, măcar că nu ești decât om
28:2
Is. 31:3
și nu ești Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. 3Iată că ești mai înţelept
28:3
Zah. 9:2
decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine; 4prin înţelepciunea și priceperea ta ţi-ai făcut avere și ţi-ai grămădit aur și argint în vistieriile tale; 5prin marea ta înţelepciune
28:5
Ps. 62:10Zah. 9:3
și prin negoţul tău ţi-ai mărit bogăţiile și, prin bogăţiile tale, inima ţi s-a îngâmfat foarte mult.» 6De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că îţi dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, 7iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai
28:7
Cap. 30:11;
asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înţelepciunii tale strălucitoare și-ţi vor pângări frumuseţea. 8Te vor arunca în groapă și vei muri ca cei ce cad străpunși de lovituri în mijlocul mărilor. 9Vei mai
28:9
Vers. 2.
zice tu atunci în faţa ucigașului tău: ‹Sunt Dumnezeu›, măcar că ești om, și nu Dumnezeu, sub mâna celui ce te va ucide? 10Vei muri de moartea celor netăiaţi împrejur
28:10
Cap. 31:18;
, de mâna străinilor! Căci Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu.’” 11Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 12„Fiul omului, fă un cântec de jale
28:12
Cap. 27:2.
asupra împăratului Tirului și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înţelepciune
28:12
Cap. 27:3. Vers. 3.
și desăvârșit în frumuseţe. 13Stăteai în Eden
28:13
Cap. 31:8,9.
, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur; timpanele
28:13
Cap. 26:13.
și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. 14Erai un heruvim
28:14
Exod 25:20
ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele
28:14
Cap. 20:40.
cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 15Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. 16Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor
28:16
Vers. 14.
, din mijlocul pietrelor scânteietoare. 17Ţi s-a îngâmfat
28:17
Vers. 2,5.
inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau priveliște împăraţilor. 18Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. 19Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; ești nimicit
28:19
Cap. 26:21;
și nu vei mai fi niciodată!»’” 20Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21„Fiul omului, întoarce-ţi
28:21
Cap. 6:2;
faţa spre Sidon
28:21
Is. 23:4,12Ier. 25:22
27:3
și prorocește împotriva lui! 22Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată
28:22
Exod 14:4,17
că am necaz pe tine, Sidonule, și voi fi proslăvit în mijlocul tău, ca să se știe
28:22
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui și când Îmi voi arăta sfinţenia
28:22
Cap. 20:41;
în mijlocul lui. 23Voi trimite ciuma
28:23
Cap. 38:22.
în el, voi face să curgă sângele pe uliţele lui; vor cădea morţii în mijlocul lui, uciși de sabia care va veni din toate părţile să-i lovească, și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. 24Atunci, el nu va mai fi pentru casa lui Israel un spin
28:24
Num. 33:55Ios. 23:13
care înţeapă, un mărăcine aducător de dureri printre toţi cei ce-l înconjoară și-l dispreţuiesc. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul Dumnezeu.»’ 25Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Când voi strânge
28:25
Is. 11:1234:13
37:21
iarăși casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, Îmi voi arăta în ea sfinţenia
28:25
Vers. 22.
înaintea neamurilor și vor locui în ţara lor pe care am dat-o robului meu Iacov. 26Vor locui
28:26
Ier. 23:6
liniștiţi în ea, vor zidi case
28:26
Is. 65:21Amos 9:14
și vor sădi
28:26
Ier. 31:5
vii; da, vor locui liniștiţi în ea când Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor celor ce-i înconjoară și-i dispreţuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.’”