Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

281Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, spune voievodului Tirului: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi s-a îngâmfat inima și ai zis

28:2
Vers. 9.
: ‹Eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu, în mijlocul
28:2
Cap. 27:3,4.
mărilor›, măcar că nu ești decât om
28:2
Is. 31:3
și nu ești Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. 3Iată că ești mai înţelept
28:3
Zah. 9:2
decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine; 4prin înţelepciunea și priceperea ta ţi-ai făcut avere și ţi-ai grămădit aur și argint în vistieriile tale; 5prin marea ta înţelepciune
28:5
Ps. 62:10Zah. 9:3
și prin negoţul tău ţi-ai mărit bogăţiile și, prin bogăţiile tale, inima ţi s-a îngâmfat foarte mult.» 6De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că îţi dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, 7iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai
28:7
Cap. 30:11;
asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înţelepciunii tale strălucitoare și-ţi vor pângări frumuseţea. 8Te vor arunca în groapă și vei muri ca cei ce cad străpunși de lovituri în mijlocul mărilor. 9Vei mai
28:9
Vers. 2.
zice tu atunci în faţa ucigașului tău: ‹Sunt Dumnezeu›, măcar că ești om, și nu Dumnezeu, sub mâna celui ce te va ucide? 10Vei muri de moartea celor netăiaţi împrejur
28:10
Cap. 31:18;
, de mâna străinilor! Căci Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu.’” 11Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 12„Fiul omului, fă un cântec de jale
28:12
Cap. 27:2.
asupra împăratului Tirului și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înţelepciune
28:12
Cap. 27:3. Vers. 3.
și desăvârșit în frumuseţe. 13Stăteai în Eden
28:13
Cap. 31:8,9.
, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur; timpanele
28:13
Cap. 26:13.
și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. 14Erai un heruvim
28:14
Exod 25:20
ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele
28:14
Cap. 20:40.
cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 15Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. 16Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor
28:16
Vers. 14.
, din mijlocul pietrelor scânteietoare. 17Ţi s-a îngâmfat
28:17
Vers. 2,5.
inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau priveliște împăraţilor. 18Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. 19Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; ești nimicit
28:19
Cap. 26:21;
și nu vei mai fi niciodată!»’” 20Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21„Fiul omului, întoarce-ţi
28:21
Cap. 6:2;
faţa spre Sidon
28:21
Is. 23:4,12Ier. 25:22
27:3
și prorocește împotriva lui! 22Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată
28:22
Exod 14:4,17
că am necaz pe tine, Sidonule, și voi fi proslăvit în mijlocul tău, ca să se știe
28:22
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui și când Îmi voi arăta sfinţenia
28:22
Cap. 20:41;
în mijlocul lui. 23Voi trimite ciuma
28:23
Cap. 38:22.
în el, voi face să curgă sângele pe uliţele lui; vor cădea morţii în mijlocul lui, uciși de sabia care va veni din toate părţile să-i lovească, și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. 24Atunci, el nu va mai fi pentru casa lui Israel un spin
28:24
Num. 33:55Ios. 23:13
care înţeapă, un mărăcine aducător de dureri printre toţi cei ce-l înconjoară și-l dispreţuiesc. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul Dumnezeu.»’ 25Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Când voi strânge
28:25
Is. 11:1234:13
37:21
iarăși casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, Îmi voi arăta în ea sfinţenia
28:25
Vers. 22.
înaintea neamurilor și vor locui în ţara lor pe care am dat-o robului meu Iacov. 26Vor locui
28:26
Ier. 23:6
liniștiţi în ea, vor zidi case
28:26
Is. 65:21Amos 9:14
și vor sădi
28:26
Ier. 31:5
vii; da, vor locui liniștiţi în ea când Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor celor ce-i înconjoară și-i dispreţuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.’”

29

Împotriva Egiptului

291În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-te cu faţa

29:2
Cap. 28:21.
spre Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului
29:2
Is. 19:1Ier. 25:19
46:2,25
Egipt! 3Vorbește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că
29:3
Ier. 44:30
am necaz pe tine, Faraoane, împăratul Egiptului, crocodil
29:3
Ps. 74:13,14Is. 27:1
51:9
mare, care te culci în mijlocul râurilor tale și
29:3
Cap. 28:2.
zici: ‹Râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut!› 4Îţi voi pune
29:4
Is. 37:29
însă un cârlig în fălci, voi lipi peștii râurilor tale de solzii tăi și te voi scoate din mijlocul râurilor tale cu toţi peștii care se află în ele și care se vor lipi de solzii tăi. 5Te voi arunca în pustie, pe tine și pe toţi peștii din râurile tale. Vei cădea pe faţa ogoarelor, nu vei fi ridicat
29:5
Ier. 8:2
16:4
25:33
, nici îngropat, ci te voi
29:5
Ier. 7:33
34:20
da de mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerului. 6Și toţi locuitorii Egiptului vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie
29:6
2 Împ. 18:21Is. 36:6
pentru casa lui Israel. 7Când au pus mâna
29:7
Ier. 37:5,7,11
pe tine, te-ai rupt și le-ai străpuns tot umărul; când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat și le-ai scrântit șoldurile.» 8De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aduce sabia
29:8
Cap. 14:17;
împotriva ta și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oamenii și vitele. 9Ţara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu și vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că a zis: ‹Nilul este al meu, eu l-am făcut!› 10De aceea, iată că am necaz pe tine și pe râurile tale și voi
29:10
Cap. 30:12.
preface ţara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate, de la
29:10
Cap. 30:6.
Migdol până la Siena și până la hotarele Etiopiei. 11Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea și va rămâne patruzeci de ani fără să fie locuită. 12Voi preface
29:12
Cap. 30:7,26.
ţara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor ţări pustiite, și cetăţile ei vor fi pustii între alte cetăţi pustii timp de patruzeci de ani. Iar pe egipteni îi voi risipi printre neamuri și-i voi împrăștia în felurite ţări.»

13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «După

29:13
Is. 19:23Ier. 46:26
patruzeci de ani, voi strânge pe egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi. 14Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Egiptului, îi voi aduce înapoi în ţara Patros, în ţara lor de baștină, și vor alcătui acolo o împărăţie
29:14
Cap. 17:6,14.
slabă. 15Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărăţii și nu se va mai înălţa peste neamuri; îi voi împuţina, ca să nu stăpânească peste neamuri. 16Împărăţia aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere
29:16
Is. 30:2,3
36:4,6
, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când se întorcea spre ei. Și vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu.»’” 17În al douăzeci și șaptelea an, în ziua întâi a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18„Fiul omului, Nebucadneţar
29:18
Ier. 27:6
, împăratul Babilonului, și-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleșuve, toţi umerii sunt jupuiţi și n-a luat de la Tir nicio plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui. 19De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că dau lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ţara Egiptului; el îi va ridica bogăţiile, o va prăda și o va jefui; aceasta va fi plata oștii lui! 20Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau ţara Egiptului, căci pentru Mine s-au
29:20
Ier. 25:9
ostenit, zice Domnul Dumnezeu. 21În ziua aceea, voi da tărie
29:21
Ps. 132:17
casei lui Israel și-ţi voi deschide
29:21
Cap. 24:27.
gura veselă în mijlocul lor; și vor ști că Eu sunt Domnul.’”

30

301Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Văitaţi-vă

30:2
Is. 13:6
!… Nenorocită zi! 3Căci se apropie
30:3
Cap. 7:7,12.
ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă – aceasta va fi vremea neamurilor. 4Sabia va pătrunde în Egipt și în Etiopia va fi groază când vor cădea morţii în Egipt, când i se vor ridica
30:4
Cap. 29:19.
bogăţiile și i se vor răsturna
30:4
Ier. 50:15
temeliile. 5Etiopia, Put, Lud, toată
30:5
Ier. 52:20,24
Arabia, Cub și fiii ţării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviţi de sabie.» 6Așa vorbește Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea și mândria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol
30:6
Cap. 29:10.
până la Siene vor cădea loviţi de sabie», zice Domnul Dumnezeu. 7«Vor
30:7
Cap. 29:12.
fi pustiiţi între alte ţări pustiite și cetăţile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăţi nimicite. 8Și vor ști că Eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi. 9În ziua aceea, niște soli
30:9
Is. 18:1,2
se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniștea ei și-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului, căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!» 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi pierde
30:10
Cap. 29:19.
mulţimea Egiptului prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 11El și poporul lui cu el, cel mai grozav
30:11
Cap. 28:7.
dintre popoare, vor fi trimiși să nimicească ţara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului și vor umple ţara de morţi. 12Canalele le voi
30:12
Is. 19:5,6
seca, voi da ţara
30:12
Is. 19:4
în mâinile celor răi; voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!» 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi nimici
30:13
Is. 19:1Ier. 43:12
46:25Zah. 13:2
idolii și voi stârpi din Nof chipurile deșarte. Nu
30:13
Zah. 10:11
va mai fi niciun voievod din ţara Egiptului și voi răspândi
30:13
Is. 19:16
groaza în ţara Egiptului. 14Voi pustii Patrosul
30:14
Cap. 29:14.
, voi pune foc Ţoanului
30:14
Ps. 78:12,43
și-Mi voi aduce la îndeplinire
30:14
Naum 3:8-10
judecăţile asupra Noului. 15Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului, și voi nimici
30:15
Ier. 46:25
cu desăvârșire mulţimea din No. 16Voi pune foc
30:16
Vers. 8.
Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă; Noul va fi deschis prin spărtură și Noful, cucerit ziua-n amiaza mare de vrăjmași. 17Tinerii din On și din Pi-Beset vor cădea uciși de sabie și cetăţile acestea se vor duce în robie. 18La Tahpanes
30:18
Ier. 2:16
se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului și când se va sfârși mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul și cetăţile lui vor merge în robie. 19Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecăţile asupra Egiptului și vor ști că Eu sunt Domnul.»’” 20În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21„Fiul omului, am
30:21
Ier. 48:25
frânt braţul lui Faraon, împăratul Egiptului, și iată că nu-i vor lega
30:21
Ier. 46:11
rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze și să poată mânui sabia. 22De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, și-i voi rupe
30:22
Ps. 37:17
braţele, pe cel tare și pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână. 23Iar pe egipteni îi voi
30:23
Vers. 26. Cap. 29:12.
împrăștia printre neamuri și-i voi risipi în felurite ţări. 24În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului și-i voi pune o sabie în mână, iar braţele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte. 25Dar voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea. Și vor ști
30:25
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului și când o va întoarce împotriva ţării Egiptului. 26Voi împrăștia
30:26
Vers. 23. Cap. 29:12.
pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite ţări și vor ști că Eu sunt Domnul.’”