Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Împotriva Egiptului

291În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, întoarce-te cu faţa

29:2
Cap. 28:21.
spre Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului
29:2
Is. 19:1Ier. 25:19
46:2,25
Egipt! 3Vorbește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că
29:3
Ier. 44:30
am necaz pe tine, Faraoane, împăratul Egiptului, crocodil
29:3
Ps. 74:13,14Is. 27:1
51:9
mare, care te culci în mijlocul râurilor tale și
29:3
Cap. 28:2.
zici: ‹Râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut!› 4Îţi voi pune
29:4
Is. 37:29
însă un cârlig în fălci, voi lipi peștii râurilor tale de solzii tăi și te voi scoate din mijlocul râurilor tale cu toţi peștii care se află în ele și care se vor lipi de solzii tăi. 5Te voi arunca în pustie, pe tine și pe toţi peștii din râurile tale. Vei cădea pe faţa ogoarelor, nu vei fi ridicat
29:5
Ier. 8:2
16:4
25:33
, nici îngropat, ci te voi
29:5
Ier. 7:33
34:20
da de mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerului. 6Și toţi locuitorii Egiptului vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie
29:6
2 Împ. 18:21Is. 36:6
pentru casa lui Israel. 7Când au pus mâna
29:7
Ier. 37:5,7,11
pe tine, te-ai rupt și le-ai străpuns tot umărul; când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat și le-ai scrântit șoldurile.» 8De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aduce sabia
29:8
Cap. 14:17;
împotriva ta și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oamenii și vitele. 9Ţara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu și vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că a zis: ‹Nilul este al meu, eu l-am făcut!› 10De aceea, iată că am necaz pe tine și pe râurile tale și voi
29:10
Cap. 30:12.
preface ţara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate, de la
29:10
Cap. 30:6.
Migdol până la Siena și până la hotarele Etiopiei. 11Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea și va rămâne patruzeci de ani fără să fie locuită. 12Voi preface
29:12
Cap. 30:7,26.
ţara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor ţări pustiite, și cetăţile ei vor fi pustii între alte cetăţi pustii timp de patruzeci de ani. Iar pe egipteni îi voi risipi printre neamuri și-i voi împrăștia în felurite ţări.»

13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «După

29:13
Is. 19:23Ier. 46:26
patruzeci de ani, voi strânge pe egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi. 14Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Egiptului, îi voi aduce înapoi în ţara Patros, în ţara lor de baștină, și vor alcătui acolo o împărăţie
29:14
Cap. 17:6,14.
slabă. 15Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărăţii și nu se va mai înălţa peste neamuri; îi voi împuţina, ca să nu stăpânească peste neamuri. 16Împărăţia aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere
29:16
Is. 30:2,3
36:4,6
, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când se întorcea spre ei. Și vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu.»’” 17În al douăzeci și șaptelea an, în ziua întâi a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18„Fiul omului, Nebucadneţar
29:18
Ier. 27:6
, împăratul Babilonului, și-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleșuve, toţi umerii sunt jupuiţi și n-a luat de la Tir nicio plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui. 19De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată că dau lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ţara Egiptului; el îi va ridica bogăţiile, o va prăda și o va jefui; aceasta va fi plata oștii lui! 20Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau ţara Egiptului, căci pentru Mine s-au
29:20
Ier. 25:9
ostenit, zice Domnul Dumnezeu. 21În ziua aceea, voi da tărie
29:21
Ps. 132:17
casei lui Israel și-ţi voi deschide
29:21
Cap. 24:27.
gura veselă în mijlocul lor; și vor ști că Eu sunt Domnul.’”

30

301Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Văitaţi-vă

30:2
Is. 13:6
!… Nenorocită zi! 3Căci se apropie
30:3
Cap. 7:7,12.
ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă – aceasta va fi vremea neamurilor. 4Sabia va pătrunde în Egipt și în Etiopia va fi groază când vor cădea morţii în Egipt, când i se vor ridica
30:4
Cap. 29:19.
bogăţiile și i se vor răsturna
30:4
Ier. 50:15
temeliile. 5Etiopia, Put, Lud, toată
30:5
Ier. 52:20,24
Arabia, Cub și fiii ţării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviţi de sabie.» 6Așa vorbește Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea și mândria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol
30:6
Cap. 29:10.
până la Siene vor cădea loviţi de sabie», zice Domnul Dumnezeu. 7«Vor
30:7
Cap. 29:12.
fi pustiiţi între alte ţări pustiite și cetăţile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăţi nimicite. 8Și vor ști că Eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi. 9În ziua aceea, niște soli
30:9
Is. 18:1,2
se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniștea ei și-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului, căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!» 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi pierde
30:10
Cap. 29:19.
mulţimea Egiptului prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 11El și poporul lui cu el, cel mai grozav
30:11
Cap. 28:7.
dintre popoare, vor fi trimiși să nimicească ţara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului și vor umple ţara de morţi. 12Canalele le voi
30:12
Is. 19:5,6
seca, voi da ţara
30:12
Is. 19:4
în mâinile celor răi; voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!» 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi nimici
30:13
Is. 19:1Ier. 43:12
46:25Zah. 13:2
idolii și voi stârpi din Nof chipurile deșarte. Nu
30:13
Zah. 10:11
va mai fi niciun voievod din ţara Egiptului și voi răspândi
30:13
Is. 19:16
groaza în ţara Egiptului. 14Voi pustii Patrosul
30:14
Cap. 29:14.
, voi pune foc Ţoanului
30:14
Ps. 78:12,43
și-Mi voi aduce la îndeplinire
30:14
Naum 3:8-10
judecăţile asupra Noului. 15Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului, și voi nimici
30:15
Ier. 46:25
cu desăvârșire mulţimea din No. 16Voi pune foc
30:16
Vers. 8.
Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă; Noul va fi deschis prin spărtură și Noful, cucerit ziua-n amiaza mare de vrăjmași. 17Tinerii din On și din Pi-Beset vor cădea uciși de sabie și cetăţile acestea se vor duce în robie. 18La Tahpanes
30:18
Ier. 2:16
se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului și când se va sfârși mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul și cetăţile lui vor merge în robie. 19Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecăţile asupra Egiptului și vor ști că Eu sunt Domnul.»’” 20În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21„Fiul omului, am
30:21
Ier. 48:25
frânt braţul lui Faraon, împăratul Egiptului, și iată că nu-i vor lega
30:21
Ier. 46:11
rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze și să poată mânui sabia. 22De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, și-i voi rupe
30:22
Ps. 37:17
braţele, pe cel tare și pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână. 23Iar pe egipteni îi voi
30:23
Vers. 26. Cap. 29:12.
împrăștia printre neamuri și-i voi risipi în felurite ţări. 24În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului și-i voi pune o sabie în mână, iar braţele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte. 25Dar voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea. Și vor ști
30:25
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului și când o va întoarce împotriva ţării Egiptului. 26Voi împrăștia
30:26
Vers. 23. Cap. 29:12.
pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite ţări și vor ști că Eu sunt Domnul.’”

31

311În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii a treia, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, și mulţimii lui: ‘Cu cine

31:2
Vers. 18.
te asemeni tu în mărimea ta? 3Iată
31:3
Dan. 4:10
că asirianul era un cedru falnic în Liban; ramurile lui erau stufoase, frunzișul umbros, tulpina înaltă, iar vârful îi ajungea până la nori. 4Apele
31:4
Ier. 51:36
îl făcuseră să crească, adâncul îl făcuse înalt, râurile lui îi scăldau răsadniţa și își trimiteau pâraiele la toţi copacii de pe câmp. 5De aceea, tulpina
31:5
Dan. 4:11
lui se înălţa deasupra tuturor copacilor de pe câmp, crengile i se înmulţiseră și ramurile i se întindeau de mulţimea apelor care-l făcuseră să dea lăstari. 6Toate păsările
31:6
Cap. 17:23.
cerului își făceau cuiburi în crengile lui; toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui și tot felul de neamuri multe locuiau sub umbra lui. 7Era frumos prin mărimea lui, prin întinderea ramurilor lui, căci rădăcinile îi erau înfipte în ape mari. 8Cedrii din grădina
31:8
Gen. 2:8
13:10
lui Dumnezeu nu-l întreceau, chiparoșii nu erau de asemuit cu crengile lui și platanii nu erau ca ramurile lui; niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu era ca el în frumuseţe. 9Îl făcusem atât de frumos prin mulţimea crengilor lui, că-l pizmuiau toţi copacii Edenului, care se aflau în grădina lui Dumnezeu.’ 10De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că avea o tulpină așa de înaltă, pentru că își înălţa
31:10
Dan. 5:20
vârful până la nori și inima i se mândrea cu înălţimea lui, 11l-am dat în mâinile viteazului neamurilor, care-i va face după răutatea lui, căci l-am izgonit. 12Străinii, cele mai grozave
31:12
Cap. 28:7.
popoare, l-au tăiat și l-au lepădat. Crengile
31:12
Cap. 32:5;
i-au căzut în munţi și în toate văile. Ramurile i s-au sfărâmat în toate puhoaiele ţării și toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui și l-au părăsit. 13Pe sfărâmăturile lui
31:13
Is. 18:6
au venit și s-au așezat toate păsările cerului și toate fiarele câmpului și-au făcut culcușul între ramurile lui, 14ca să nu se mai îngâmfe niciunul din copacii de lângă ape cu înălţimea lor și să nu-și mai ridice vârful până în nori, ca să nu se mai fălească stejarii udaţi de apă cu înălţimea lor, căci toţi
31:14
Ps. 82:7
sunt daţi pradă morţii, în
31:14
Cap. 32:18.
adâncimile pământului, printre copiii oamenilor, împreună cu cei ce se coboară în groapă.’ 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘În ziua când s-a coborât în Locuinţa morţilor, am răspândit jalea, am acoperit adâncul din pricina lui și i-am oprit râurile; apele cele mari au fost oprite; am întristat Libanul pentru el și toţi copacii de pe câmp s-au uscat. 16De vuietul căderii lui am făcut să se cutremure
31:16
Cap. 26:15.
neamurile când l-am aruncat
31:16
Is. 14:15
în Locuinţa morţilor împreună cu cei ce se coboară în groapă și s-au mângâiat
31:16
Cap. 32:31.
în adâncimile pământului toţi
31:16
Is. 14:8
copacii Edenului, cei mai frumoși și cei mai buni copaci din Liban, toţi cei udaţi de ape. 17S-au coborât și ei cu el în Locuinţa morţilor, la cei ce au pierit uciși de sabie, ei, care erau braţul lui și locuiau
31:17
Plâng. 4:20
la umbra lui printre neamuri. 18Cu
31:18
Vers. 2. Cap. 32:19.
cine poţi fi asemuit tu în slavă și în mărime între copacii Edenului? Totuși vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului și vei fi
31:18
Cap. 28:10;
culcat în mijlocul celor netăiaţi împrejur, împreună cu cei ce au pierit uciși de sabie. Iată ce este Faraon și toată mulţimea lui’, zice Domnul Dumnezeu.”