Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

301Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, prorocește și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Văitaţi-vă

30:2
Is. 13:6
!… Nenorocită zi! 3Căci se apropie
30:3
Cap. 7:7,12.
ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă – aceasta va fi vremea neamurilor. 4Sabia va pătrunde în Egipt și în Etiopia va fi groază când vor cădea morţii în Egipt, când i se vor ridica
30:4
Cap. 29:19.
bogăţiile și i se vor răsturna
30:4
Ier. 50:15
temeliile. 5Etiopia, Put, Lud, toată
30:5
Ier. 52:20,24
Arabia, Cub și fiii ţării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviţi de sabie.» 6Așa vorbește Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea și mândria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol
30:6
Cap. 29:10.
până la Siene vor cădea loviţi de sabie», zice Domnul Dumnezeu. 7«Vor
30:7
Cap. 29:12.
fi pustiiţi între alte ţări pustiite și cetăţile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăţi nimicite. 8Și vor ști că Eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când toţi sprijinitorii lui vor fi zdrobiţi. 9În ziua aceea, niște soli
30:9
Is. 18:1,2
se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniștea ei și-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului, căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!» 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi pierde
30:10
Cap. 29:19.
mulţimea Egiptului prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 11El și poporul lui cu el, cel mai grozav
30:11
Cap. 28:7.
dintre popoare, vor fi trimiși să nimicească ţara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului și vor umple ţara de morţi. 12Canalele le voi
30:12
Is. 19:5,6
seca, voi da ţara
30:12
Is. 19:4
în mâinile celor răi; voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!» 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Voi nimici
30:13
Is. 19:1Ier. 43:12
46:25Zah. 13:2
idolii și voi stârpi din Nof chipurile deșarte. Nu
30:13
Zah. 10:11
va mai fi niciun voievod din ţara Egiptului și voi răspândi
30:13
Is. 19:16
groaza în ţara Egiptului. 14Voi pustii Patrosul
30:14
Cap. 29:14.
, voi pune foc Ţoanului
30:14
Ps. 78:12,43
și-Mi voi aduce la îndeplinire
30:14
Naum 3:8-10
judecăţile asupra Noului. 15Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului, și voi nimici
30:15
Ier. 46:25
cu desăvârșire mulţimea din No. 16Voi pune foc
30:16
Vers. 8.
Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă; Noul va fi deschis prin spărtură și Noful, cucerit ziua-n amiaza mare de vrăjmași. 17Tinerii din On și din Pi-Beset vor cădea uciși de sabie și cetăţile acestea se vor duce în robie. 18La Tahpanes
30:18
Ier. 2:16
se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului și când se va sfârși mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul și cetăţile lui vor merge în robie. 19Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecăţile asupra Egiptului și vor ști că Eu sunt Domnul.»’” 20În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 21„Fiul omului, am
30:21
Ier. 48:25
frânt braţul lui Faraon, împăratul Egiptului, și iată că nu-i vor lega
30:21
Ier. 46:11
rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze și să poată mânui sabia. 22De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, și-i voi rupe
30:22
Ps. 37:17
braţele, pe cel tare și pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână. 23Iar pe egipteni îi voi
30:23
Vers. 26. Cap. 29:12.
împrăștia printre neamuri și-i voi risipi în felurite ţări. 24În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului și-i voi pune o sabie în mână, iar braţele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte. 25Dar voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea. Și vor ști
30:25
Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului și când o va întoarce împotriva ţării Egiptului. 26Voi împrăștia
30:26
Vers. 23. Cap. 29:12.
pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite ţări și vor ști că Eu sunt Domnul.’”

31

311În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii a treia, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, și mulţimii lui: ‘Cu cine

31:2
Vers. 18.
te asemeni tu în mărimea ta? 3Iată
31:3
Dan. 4:10
că asirianul era un cedru falnic în Liban; ramurile lui erau stufoase, frunzișul umbros, tulpina înaltă, iar vârful îi ajungea până la nori. 4Apele
31:4
Ier. 51:36
îl făcuseră să crească, adâncul îl făcuse înalt, râurile lui îi scăldau răsadniţa și își trimiteau pâraiele la toţi copacii de pe câmp. 5De aceea, tulpina
31:5
Dan. 4:11
lui se înălţa deasupra tuturor copacilor de pe câmp, crengile i se înmulţiseră și ramurile i se întindeau de mulţimea apelor care-l făcuseră să dea lăstari. 6Toate păsările
31:6
Cap. 17:23.
cerului își făceau cuiburi în crengile lui; toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui și tot felul de neamuri multe locuiau sub umbra lui. 7Era frumos prin mărimea lui, prin întinderea ramurilor lui, căci rădăcinile îi erau înfipte în ape mari. 8Cedrii din grădina
31:8
Gen. 2:8
13:10
lui Dumnezeu nu-l întreceau, chiparoșii nu erau de asemuit cu crengile lui și platanii nu erau ca ramurile lui; niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu era ca el în frumuseţe. 9Îl făcusem atât de frumos prin mulţimea crengilor lui, că-l pizmuiau toţi copacii Edenului, care se aflau în grădina lui Dumnezeu.’ 10De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că avea o tulpină așa de înaltă, pentru că își înălţa
31:10
Dan. 5:20
vârful până la nori și inima i se mândrea cu înălţimea lui, 11l-am dat în mâinile viteazului neamurilor, care-i va face după răutatea lui, căci l-am izgonit. 12Străinii, cele mai grozave
31:12
Cap. 28:7.
popoare, l-au tăiat și l-au lepădat. Crengile
31:12
Cap. 32:5;
i-au căzut în munţi și în toate văile. Ramurile i s-au sfărâmat în toate puhoaiele ţării și toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui și l-au părăsit. 13Pe sfărâmăturile lui
31:13
Is. 18:6
au venit și s-au așezat toate păsările cerului și toate fiarele câmpului și-au făcut culcușul între ramurile lui, 14ca să nu se mai îngâmfe niciunul din copacii de lângă ape cu înălţimea lor și să nu-și mai ridice vârful până în nori, ca să nu se mai fălească stejarii udaţi de apă cu înălţimea lor, căci toţi
31:14
Ps. 82:7
sunt daţi pradă morţii, în
31:14
Cap. 32:18.
adâncimile pământului, printre copiii oamenilor, împreună cu cei ce se coboară în groapă.’ 15Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘În ziua când s-a coborât în Locuinţa morţilor, am răspândit jalea, am acoperit adâncul din pricina lui și i-am oprit râurile; apele cele mari au fost oprite; am întristat Libanul pentru el și toţi copacii de pe câmp s-au uscat. 16De vuietul căderii lui am făcut să se cutremure
31:16
Cap. 26:15.
neamurile când l-am aruncat
31:16
Is. 14:15
în Locuinţa morţilor împreună cu cei ce se coboară în groapă și s-au mângâiat
31:16
Cap. 32:31.
în adâncimile pământului toţi
31:16
Is. 14:8
copacii Edenului, cei mai frumoși și cei mai buni copaci din Liban, toţi cei udaţi de ape. 17S-au coborât și ei cu el în Locuinţa morţilor, la cei ce au pierit uciși de sabie, ei, care erau braţul lui și locuiau
31:17
Plâng. 4:20
la umbra lui printre neamuri. 18Cu
31:18
Vers. 2. Cap. 32:19.
cine poţi fi asemuit tu în slavă și în mărime între copacii Edenului? Totuși vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului și vei fi
31:18
Cap. 28:10;
culcat în mijlocul celor netăiaţi împrejur, împreună cu cei ce au pierit uciși de sabie. Iată ce este Faraon și toată mulţimea lui’, zice Domnul Dumnezeu.”

32

321În anul al doisprezecelea, în ziua întâi a lunii a douăsprezecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului, fă un cântec de jale

32:2
Cap. 27:2. Vers. 16.
asupra lui Faraon, împăratul Egiptului, și spune-i: ‘Semănai
32:2
Cap. 19:3,6;
cu un pui de leu între neamuri, erai
32:2
Cap. 29:3.
ca un crocodil în mări, te aruncai în râurile tale, tulburai
32:2
Cap. 34:18.
apele cu picioarele tale și le întărâtai valurile. 3Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Îmi voi întinde mreaja
32:3
Cap. 12:13;
peste tine în mijlocul unei mari mulţimi de popoare și te vor trage în laţul Meu. 4Te
32:4
Cap. 29:5.
voi arunca pe uscat și te voi întinde pe câmpie, ca toate păsările cerului să șadă
32:4
Cap. 31:13.
pe tine; și voi sătura fiarele întregului pământ cu tine. 5Îţi voi azvârli carnea pe munţi
32:5
Cap. 31:12.
și voi umple văile cu sfărâmăturile tale. 6Ţara în care înoţi o voi uda cu sângele tău până la munţi și se vor umple puhoaiele de tine. 7Când te voi stinge, voi
32:7
Is. 13:10Ioel 2:31
3:15Amos 8:9Mat. 24:29Apoc. 6:12,13
acoperi cerurile și le voi întuneca stelele; voi acoperi soarele cu nori și luna nu-și va mai da lumina ei. 8Din pricina ta, voi întuneca pe toţi luminătorii cerurilor și voi răspândi întunericul peste ţara ta», zice Domnul Dumnezeu. 9Voi mâhni și inima multor popoare când voi vesti pieirea ta printre neamuri, în ţările pe care nu le cunoșteai. 10Voi face să se
32:10
Cap. 27:35.
îngrozească multe popoare de tine și împăraţilor lor li se va face părul măciucă din pricina ta când Îmi voi învârti sabia înaintea lor; vor tremura
32:10
Cap. 26:16.
în orice clipă, fiecare pentru viaţa lui, în ziua căderii tale. 11Căci așa
32:11
Ier. 46:26
vorbește Domnul Dumnezeu: «Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine. 12Mulţimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliţi
32:12
Cap. 28:7.
dintre popoare. Ei vor nimici
32:12
Cap. 29:19.
mândria Egiptului și toată mulţimea lui va fi prăpădită. 13Voi pierde și toate vitele lui de lângă apele cele mari; nici picior
32:13
Cap. 29:11.
de om nu le va mai tulbura, nici copită de vite nu le va mai tulbura. 14Atunci îi voi potoli apele și voi face să-i curgă râurile lin ca untdelemnul», zice Domnul Dumnezeu. 15«Când voi preface ţara Egiptului într-o pustietate și ţara va fi jefuită de tot ce are, când voi lovi pe toţi cei ce o locuiesc, vor ști
32:15
Exod 7:5
14:4,18Ps. 9:16
că Eu sunt Domnul. 16Acesta este cântecul de jale
32:16
2 Sam. 1:172 Cron. 35:25
pe care îl vor cânta. Fiicele neamurilor îl vor cânta: da, asupra Egiptului și asupra întregii lui mulţimi îl vor cânta», zice Domnul Dumnezeu.’” 17În anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18„Fiul omului, bocește-te pentru mulţimea Egiptului și arunc-o
32:18
Cap. 26:20;
, pe ea și pe fiicele neamurilor puternice, în adâncimile pământului, la cei coborâţi în groapă! 19‘Pe cine
32:19
Cap. 31:2,18.
întreci tu în frumuseţe? Coboară-te
32:19
Vers. 21,24. Cap. 28:10.
și culcă-te lângă cei netăiaţi împrejur!’ 20Vor cădea astfel în mijlocul celor uciși de sabie. Sabia vă este dată: doborâţi în mormânt Egiptul și toată mulţimea lui! 21Atunci, vitejii cei puternici
32:21
Is. 1:31
14:9,10
vor vorbi în Locuinţa morţilor despre el și cei ce-l sprijineau și vor zice: ‘S-au coborât
32:21
Vers. 19,25.
, s-au culcat cei netăiaţi împrejur, uciși de sabie!’ 22Acolo este asirianul
32:22
Vers. 24,26,29,30.
, cu toată mulţimea lui, și mormintele lor stau împrejurul lui – toţi au murit și au căzut uciși de sabie. 23Mormintele
32:23
Is. 14:15
lor sunt în adâncimile gropii și mulţimea lui este împrejurul mormântului lui; toţi au murit și au căzut uciși de sabie, ei, care răspândeau
32:23
Cap. 26:17. Vers. 24-27,32.
groaza în ţara celor vii. 24Acolo este și Elamul
32:24
Ier. 49:34
, cu toată mulţimea lui, împrejurul mormântului lui; toţi au murit și au căzut uciși de sabie, s-au coborât
32:24
Vers. 21.
netăiaţi împrejur în adâncimile pământului, ei, care răspândeau
32:24
Vers. 23.
groaza în ţara celor vii și își poartă acum ocara cu cei ce se coboară în groapă. 25L-au culcat la un loc cu morţii, împreună cu toată mulţimea lui, și mormintele lor sunt împrejurul lui; toţi acești netăiaţi împrejur au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în ţara celor vii și își poartă acum ocara cu cei ce se coboară în groapă; i-au culcat acum la un loc cu cei morţi. 26Acolo sunt și Meșec
32:26
Gen. 10:238:2
, Tubal și toată mulţimea lor, și mormintele lor sunt împrejurul lor; toţi acești netăiaţi împrejur
32:26
Vers. 19,20.
au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în ţara celor vii. 27Ei sunt culcaţi
32:27
Vers. 21.
împreună cu vitejii căzuţi din vechime dintre cei netăiaţi împrejur; sunt coborâţi în Locuinţa morţilor împreună cu armele lor de război, cu săbiile puse sub capetele lor și nelegiuirile lor lipite pe osemintele lor, căci vitejia lor era o groază în ţara celor vii. 28Și tu vei fi zdrobit în mijlocul celor netăiaţi împrejur și te vei culca împreună cu cei uciși de sabie! 29Acolo este și Edomul
32:29
Cap. 25:12.
, cu împăraţii lui și toţi voievozii lui, care, cu toată vitejia lor, au fost așezaţi la un loc cu cei uciși de sabie: stau culcaţi împreună cu cei netăiaţi împrejur, cu cei coborâţi în groapă. 30Tot acolo
32:30
Cap. 38:6,15;
sunt voievozii de la miazănoapte și toţi sidonienii
32:30
Cap. 28:21.
care s-au coborât la cei morţi acoperiţi de rușine, cu toată groaza pe care o aruncă vitejia lor; acești netăiaţi împrejur stau culcaţi cu cei uciși de sabie și-și poartă ocara lângă cei coborâţi în groapă. 31Faraon îi va vedea și se va mângâia
32:31
Cap. 31:16.
pentru toată mulţimea lui, pentru ai lui care au murit uciși de sabie și pentru toată oastea lui”, zice Domnul Dumnezeu. 32„Căci l-am lăsat să răspândească groaza în ţara celor vii. De aceea, Faraon și toată mulţimea lui se vor culca împreună cu cei netăiaţi împrejur, cu cei ce au murit uciși de sabie”, zice Domnul Dumnezeu.