Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

Așezarea din nou a lui Israel

361Tu, fiul omului, prorocește asupra munţilor

36:1
Cap. 6:2,3.

lui Israel și spune: ‘Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului! 2Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că
36:2
Cap. 25:3;
26:2
vrăjmașul a zis despre voi: ‹Ha! Ha! Aceste înălţimi
36:2
Deut. 32:13
veșnice au ajuns moștenirea
36:2
Cap. 35:10.

noastră!›»’, 3prorocește și zi: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Da, pentru că din toate părţile au voit să vă pustiască și să vă înghită, ca să ajungeţi moștenirea altor neamuri, și pentru că aţi fost
36:3
Deut. 28:371 Împ. 9:7Plâng. 2:15Dan. 9:16
de batjocura și de ocara popoarelor, 4de aceea, munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeul munţilor și dealurilor, râurilor și văilor, dărâmăturilor pustii și cetăţilor părăsite, care au ajuns
36:4
Cap. 34:28.

de prada și de râsul
36:4
Ps. 79:4
celorlalte neamuri dimprejur, 5așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Da, în
36:5
Deut. 4:24
focul geloziei Mele, vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, care și-au însușit
36:5
Cap. 35:10,12.

ţara Mea și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot dispreţul sufletului lor, ca să-i jefuiască roadele.›»’ 6De aceea, prorocește despre ţara lui Israel și spune munţilor și dealurilor, râurilor și văilor: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, vorbesc în gelozia și urgia Mea, pentru că suferiţi ocară
36:6
Ps. 123:3,4
din partea neamurilor!» 7De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Îmi ridic
36:7
Cap. 20:5.

mâna și jur că neamurile care vă înconjoară își vor purta ele însele ocara! 8Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi și vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. 9Iată că voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi și veţi fi lucraţi și semănaţi. 10Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toţi! Cetăţile vor fi locuite și se vor zidi iarăși dărâmăturile
36:10
Is. 58:12
61:4Amos 9:14
. 11Voi înmulţi
36:11
Ier. 31:27
33:12
pe voi oamenii și vitele care vor crește și se vor înmulţi; voi face să fiţi locuiţi ca și mai înainte și vă voi face mai mult bine decât odinioară și veţi ști
36:11
Cap. 35:9;
37:6,13
că Eu sunt Domnul. 12Voi face să umble pe voi oameni, și anume poporul Meu Israel; ei te vor stăpâni
36:12
Obad. 17
și tu vei fi moștenirea lor și nu-i vei mai
36:12
Ier. 15:7
nimici.» 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Pentru că ţi se zice: ‹Tu
36:13
Num. 13:32
, ţară, ai mâncat oameni, ţi-ai nimicit chiar și neamul tău›, 14din pricina aceasta de acum încolo nu vei mai mânca oameni și nu-ţi vei mai nimici neamul», zice Domnul Dumnezeu. 15«De acum, nu te voi mai face
36:15
Cap. 34:29.

să auzi batjocurile neamurilor și nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-ţi vei mai nimici neamul», zice Domnul Dumnezeu.’” 16Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 17„Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în ţara lor, au spurcat-o
36:17
Lev. 18:25,27,28Ier. 2:7
prin purtarea lor și prin faptele lor; așa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea
36:17
Lev. 15:19
unei femei în timpul necurăţiei ei. 18Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui
36:18
Cap. 16:36,38;
23:37
pe care-l vărsaseră în ţară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră. 19I-am risipit
36:19
Cap. 22:15.

printre neamuri și au fost împrăștiaţi în felurite ţări; i-am
36:19
Cap. 7:3;
18:30
39:24
judecat după purtarea și faptele lor rele. 20Când au venit printre neamuri, oriîncotro se duceau, pângăreau
36:20
Is. 52:5Rom. 2:24
Numele Meu cel sfânt, așa încât se zicea despre ei: ‘Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din ţara lor.’ 21Și am vrut să scap cinstea Numelui
36:21
Cap. 20:9,14.

Meu celui sfânt, pe care-l pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese. 22De aceea, spune casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu
36:22
Ps. 106:8
celui sfânt, pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi mers. 23De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că Eu sunt Domnul», zice Domnul Dumnezeu, «când voi fi sfinţit
36:23
Cap. 20:41;
28:22
în voi sub ochii lor. 24Căci vă voi scoate
36:24
Cap. 34:13;
37:21
dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările și vă voi aduce iarăși în ţara voastră. 25Vă voi stropi
36:25
Is. 52:15Evr. 10:22
cu apă curată și veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi
36:25
Ier. 33:8
de toate spurcăciunile voastre și de toţi idolii voștri. 26Vă voi
36:26
Ier. 32:39
da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. 27Voi pune Duhul
36:27
Cap. 11:19;
37:14
Meu în voi și vă voi face să urmaţi poruncile Mele și să păziţi și să împliniţi legile Mele. 28Veţi locui
36:28
Cap. 28:25;
37:25
în ţara pe care am dat-o părinţilor voștri; voi veţi fi poporul Meu
36:28
Ier. 30:22
și Eu voi fi Dumnezeul vostru. 29Vă voi
36:29
Mat. 1:21Rom. 11:26
izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema
36:29
Ps. 105:16
grâul și-l voi înmulţi; nu voi
36:29
Cap. 34:29.

mai trimite foametea peste voi. 30Voi înmulţi
36:30
Cap. 34:27.

rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri. 31Atunci vă veţi
36:31
Cap. 16:61,63.
Lev. 26:39
aduce aminte de purtarea voastră cea rea și de faptele voastre care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și urâciunilor voastre. 32Și toate aceste lucruri nu
36:32
Deut. 9:5
le fac din pricina voastră», zice Domnul Dumnezeu, «să știţi! Rușinaţi-vă și roșiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!» 33Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua când vă voi curăţi de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite și dărâmăturile
36:33
Vers. 10.

vor fi zidite din nou; 34ţara pustiită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor. 35Și se va spune atunci: ‹Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului
36:35
Is. 51:3Ioel 2:3
și cetăţile acestea dărâmate, care erau pustii și surpate, sunt întărite și locuite!› 36Și neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor ști că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat și am sădit ce era pustiit. Eu
36:36
Cap. 17:24;
22:14
37:14
, Domnul, am vorbit și voi și face.» 37Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată în ce privinţă Mă voi
36:37
Cap. 14:3;
20:3,31
lăsa înduplecat de casa lui Israel și iată ce voi face pentru ei: voi înmulţi
36:37
Vers. 10.

pe oameni ca pe o turmă de oi. 38Cetăţile dărâmate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, cu turme care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Și vor ști că Eu sunt Domnul.»’”