Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

Întoarcerea lui Israel și unirea celor două împărăţii

371Mâna

37:1
Cap. 1:3.
Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul
37:1
Cap. 3:14;
Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. 2M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe faţa văii și erau uscate de tot. 3El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?” Eu am răspuns: „Doamne Dumnezeule, Tu știi
37:3
Deut. 32:391 Sam. 2:6Ioan 5:21Rom. 4:172 Cor. 1:9
lucrul acesta!” 4El mi-a zis: „Prorocește despre oasele acestea și spune-le: ‘Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului! 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: «Iată că voi face
37:5
Ps. 104:30
să intre în voi un duh și veţi învia! 6Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veţi învia. Și veţi ști
37:6
Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul.»’” 7Am prorocit cum mi se poruncise. Și, pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare, și oasele s-au apropiat unele de altele! 8M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. 9El mi-a zis: „Prorocește și vorbește duhului! Prorocește, fiul omului, și zi duhului: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Duhule, vino
37:9
Ps. 104:30
din cele patru vânturi, suflă peste morţii aceștia, ca să învieze!»’” 10Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat
37:10
Apoc. 11:11
duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr. 11El mi-a zis: „Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ‘Ni s-au uscat oasele
37:11
Ps. 141:7Is. 49:14
, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!’ 12De aceea, prorocește și spune-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu
37:12
Is. 26:19Osea 13:14
, și vă voi aduce
37:12
Cap. 36:24. Vers. 25.
iarăși în ţara lui Israel. 13Și veţi ști că Eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu! 14Voi pune Duhul Meu
37:14
Cap. 36:27.
în voi și veţi trăi; vă voi așeza iarăși în ţara voastră și veţi ști că Eu, Domnul, am vorbit și am făcut», zice Domnul.’” 15Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16„Fiul omului, ia
37:16
Num. 17:2
o bucată de lemn și scrie pe ea: ‘Pentru Iuda și pentru copiii
37:16
2 Cron. 11:12,13,16
15:9
30:11,18
lui Israel, care sunt tovarășii lui.’ Ia apoi o altă bucată de lemn și scrie pe ea: ‘Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui.’ 17După aceea, împreună-le
37:17
Vers. 22,24.
una cu alta într-o singură bucată, așa încât să fie una în mâna ta. 18Și, când îţi vor zice copiii poporului tău: ‘Nu vrei
37:18
Cap. 12:9;
să ne lămurești ce înseamnă lucrul acesta?’, 19să le răspunzi
37:19
Zah. 10:6
: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că voi lua toiagul
37:19
Vers. 16,17.
de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și al seminţiilor lui Israel, care-i sunt tovarășe, le voi uni cu toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna Mea.»’ 20Toiegele de lemn pe care vei scrie să le ţii astfel în mâna ta, sub ochii
37:20
Cap. 12:3.
lor. 21Și să le spui: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, voi lua
37:21
Cap. 36:24.
pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile și-i voi aduce înapoi în ţara lor. 22Voi face
37:22
Is. 11:13Ier. 3:18
50:4Osea 1:11
din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur
37:22
Cap. 34:23,24.
împărat și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii. 23Nici nu
37:23
Cap. 36:25.
se vor mai spurca prin idolii lor, cu urâciunile lor și cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate
37:23
Cap. 36:25.
din toate abaterile cu care au păcătuit și-i voi curăţi; ei vor fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul lor. 24Robul
37:24
Cap. 36:28,29.
Meu David va fi împărat peste ei și toţi vor avea un singur
37:24
Vers. 22.
păstor. Vor urma
37:24
Cap. 36:27.
poruncile Mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. 25Vor locui
37:25
Cap. 36:28.
iarăși în ţara pe care am dat-o robului Meu Iacov și pe care au locuit-o și părinţii voștri. Da, vor locui în ea ei, copiii lor și copiii copiilor lor pe vecie și Robul Meu
37:25
Vers. 24.
David va fi voievodul lor în veci
37:25
Is. 60:21Ioel 3:20Amos 9:15
. 26Voi încheia cu ei un legământ de pace
37:26
Ps. 89:3Is. 55:3Ier. 32:40
, care va fi un legământ veșnic cu ei; îi voi sădi și-i voi înmulţi
37:26
Cap. 36:10,37.
și voi pune Locașul
37:26
2 Cor. 6:16
Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. 27Locuinţa
37:27
Lev. 26:11,12Ioan 1:14
Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul
37:27
Cap. 11:20;
lor și ei vor fi poporul Meu. 28Și neamurile vor ști
37:28
Cap. 36:23.
că Eu sunt Domnul, care sfinţește
37:28
Cap. 20:12.
pe Israel, când Locașul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.»’”

38

Prorocie împotriva lui Gog

381Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul

38:2
Cap. 39:1.
omului, întoarce-te
38:2
Cap. 35:2,3.
cu faţa spre Gog
38:2
Apoc. 20:8
, din ţara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului
38:2
Cap. 32:26.
și Tubalului, și prorocește împotriva lui! 3Și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului! 4Te voi
38:4
2 Împ. 19:28
târî și-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreţi, toţi
38:4
Cap. 23:12.
îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toţi mânuiesc sabia; 5împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toţi cu scut și coif, 6Gomerul
38:6
Gen. 10:2
cu toate oștile lui, ţara Togarmei
38:6
Cap. 27:14.
, din fundul miazănopţii, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine! 7Pregătește-te
38:7
Is. 8:9,10Ier. 46:3,4,14
51:12
dar, fii gata, tu și toată mulţimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! 8După multe
38:8
Gen. 49:1Deut. 4:30
zile, vei fi
38:8
Is. 29:6
în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi strânși
38:8
Vers. 12. Cap. 34:13.
dintre mai multe popoare pe munţii
38:8
Cap. 36:1,4,8.
lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii, dar, fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiţi în
38:8
Ier. 23:6
locuinţele lor. 9Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună
38:9
Is. 28:2
, vei fi ca un nor
38:9
Ier. 4:13
negru care va acoperi ţara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine.» 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua aceea, multe gânduri îţi vor veni în minte și vei urzi planuri rele. 11Vei zice: ‹Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli
38:11
Ier. 49:31
peste oamenii aceștia liniștiţi, care stau
38:11
Vers. 8.
fără griji în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porţi! 12Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături
38:12
Cap. 36:34,35.
locuite din nou, pe poporul
38:12
Vers. 8.
acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului.› 13Seba
38:13
Cap. 27:22,23.
și Dedan
38:13
Cap. 27:15,20.
, negustorii din Tars
38:13
Cap. 27:12.
și toţi puii lor
38:13
Cap. 19:3,5.
de lei îţi vor zice: ‹Vii să iei pradă? Pentru jaf ţi-ai adunat oare mulţimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuţii și să faci o pradă mare?›»’ 14De aceea, prorocește, fiul omului, și spune lui Gog: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Da, în ziua
38:14
Is. 4:1
când poporul Meu Israel va trăi
38:14
Vers. 8.
în liniște, vei porni din ţara ta 15și vei veni
38:15
Cap. 39:2.
din fundul miazănopţii, tu
38:15
Vers. 6.
și multe popoare cu tine, toţi călări pe cai, o mare mulţime și o puternică oștire! 16Vei
38:16
Vers. 9.
înainta împotriva poporului Meu Israel ca un nor care va acoperi ţara. În zilele
38:16
Vers. 8.
de apoi, te voi aduce împotriva ţării Mele, ca să Mă cunoască
38:16
Exod 14:439:21
neamurile când voi fi sfinţit în tine sub ochii lor, Gog!» 17Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei, prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? 18În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel», zice Domnul Dumnezeu, «Mi se va sui în nări mânia aprinsă. 19O spun
38:19
Cap. 36:5,6;
în gelozia și în focul mâniei
38:19
Ps. 89:46
Mele: ‹În ziua aceea
38:19
Hag. 2:6,7Apoc. 16:18
, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel. 20Peștii
38:20
Osea 4:3
mării și păsările cerului vor tremura de Mine și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; munţii
38:20
Ier. 4:24Naum 1:5,6
se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ.› 21Atunci voi chema
38:21
Ps. 105:16
groaza
38:21
Cap. 14:17.
împotriva lui pe toţi munţii Mei», zice Domnul Dumnezeu; «sabia
38:21
Jud. 7:221 Sam. 14:202 Cron. 20:23
fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. 22Îl voi judeca
38:22
Is. 66:16Ier. 25:31
prin ciumă
38:22
Cap. 5:17.
și sânge, printr-o ploaie
38:22
Ps. 11:6Is. 29:6
30:30
năprasnică și prin pietre de grindină
38:22
Cap. 13:11.
; voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. 23Îmi voi arăta astfel mărimea și sfinţenia
38:23
Cap. 36:23.
, Mă voi face cunoscut
38:23
Ps. 9:16
înaintea mulţimii neamurilor și vor ști că Eu sunt Domnul.»’

39

391Fiul omului

39:1
Cap. 38:2,3.
, prorocește acum împotriva lui Gog și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului! 2Te voi
39:2
Cap. 38:15.
târî, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănopţii și te voi aduce pe munţii lui Israel. 3Îţi voi doborî arcul din mâna stângă și voi face să-ţi cadă săgeţile din mâna dreaptă. 4Vei cădea pe munţii lui Israel, tu
39:4
Cap. 38:21. Vers. 17.
și toate oștile tale și popoarele care vor fi cu tine; te
39:4
Cap. 33:27.
voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi, și fiarelor câmpului. 5Vei cădea pe faţa câmpului, căci Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu. 6«Voi pune
39:6
Cap. 38:22.
foc Magogului și celor ce locuiesc liniștiţi în
39:6
Ps. 72:10
ostroave, ca să știe că Eu sunt Domnul. 7Îmi voi face cunoscut
39:7
Vers. 22.
Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel și nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească
39:7
Lev. 18:21
Numele Meu cel sfânt, ci vor ști
39:7
Cap. 38:16,23.
neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel! 8Iată
39:8
Apoc. 16:17
21:6
că lucrurile acestea vin și se întâmplă», zice Domnul Dumnezeu. «Aceasta este ziua despre care
39:8
Cap. 38:17.
am vorbit. 9Atunci, locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieși, vor arde și vor da pradă flăcărilor armele, pavezele și scuturile, arcurile și săgeţile, lăncile și suliţele; și șapte ani vor face focul cu ele. 10Nu vor lua lemne de pe câmp și nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui
39:10
Is. 14:2
pe cei ce i-au jefuit și vor prăda pe cei ce i-au prădat», zice Domnul Dumnezeu. 11«În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte, și mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulţimea lui și vor numi valea aceasta: Valea mulţimii lui Gog. 12Șapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să curăţească
39:12
Deut. 21:23
ţara. 13Tot poporul ţării îi va îngropa și i se va duce vestea în ziua când voi fi
39:13
Cap. 28:22.
proslăvit», zice Domnul Dumnezeu. 14«Apoi, vor alege niște oameni care vor cutreiera neîncetat ţara și care vor îngropa trupurile rămase pe faţa pământului, ca să curăţească
39:14
Vers. 12.
ţara; după șapte luni, vor începe să cerceteze. 15Cei ce vor străbate ţara o vor cutreiera și, când unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el până îl vor îngropa groparii în Valea mulţimii lui Gog. 16Tot acolo va mai fi și o cetate numită Hamona (Mulţime). Așa vor
39:16
Vers. 12.
curăţi ţara.»’ 17Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Spune
39:17
Apoc. 19:17
păsărilor de orice soi și tuturor fiarelor câmpului: «Adunaţi-vă
39:17
Is. 18:6
34:6Ier. 12:9Ţef. 1:7
și veniţi! Strângeţi-vă din toate părţile pentru jertfa Mea pe care o junghii pentru voi; jertfă mare este
39:17
Vers. 4.
pe munţii lui Israel! Mâncaţi carne și beţi sânge, 18mâncaţi
39:18
Apoc. 19:18
carnea vitejilor și beţi sângele voievozilor pământului, sânge de berbeci, de miei, de ţapi, de tauri îngrășaţi
39:18
Deut. 32:14Ps. 22:12
din Basan! 19Mâncaţi grăsime până vă veţi sătura și beţi sânge până vă veţi îmbăta din jertfele Mele pe care le voi înjunghia pentru voi! 20Săturaţi-vă
39:20
Ps. 76:6
la masa Mea de carnea cailor și a călăreţilor, de carnea vitejilor
39:20
Apoc. 19:18
și a tuturor oamenilor de război», zice Domnul Dumnezeu. 21«Îmi voi
39:21
Cap. 38:16,23.
arăta slava între neamuri, și toate neamurile vor vedea judecăţile pe care le voi face și pedepsele cu care îi va lovi mâna
39:21
Exod 7:4
Mea. 22Cei din casa lui Israel vor ști
39:22
Vers. 7,28.
că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea și de atunci înainte. 23Și neamurile
39:23
Cap. 36:18-20,23.
vor cunoaște că, din pricina nelegiuirilor ei, a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fărădelegilor ei săvârșite de ea împotriva Mea; de aceea le-am ascuns
39:23
Deut. 31:17Is. 59:2Lev. 26:25
Faţa Mea și i-am dat în mâinile vrăjmașilor lor, ca să piară toţi uciși de sabie. 24Le-am făcut după necurăţiile
39:24
Cap. 36:19.
lor și după fărădelegile lor și le-am ascuns Faţa Mea.»’ 25De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Acum
39:25
Ier. 30:3,1836:24
voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată
39:25
Cap. 20:40.
casa lui Israel și voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt. 26Atunci își vor uita
39:26
Dan. 9:16
ocara și toate fărădelegile pe care le-au săvârșit împotriva Mea când locuiau
39:26
Lev. 26:5,6
liniștiţi în ţara lor și când nu-i tulbura nimeni. 27Când îi voi aduce
39:27
Cap. 28:25,26.
înapoi dintre popoare și îi voi strânge din ţara vrăjmașilor lor, voi fi sfinţit
39:27
Cap. 36:23,24;
de ei înaintea multor neamuri. 28Și vor ști
39:28
Cap. 34:30. Vers. 22.
că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie luaţi prinși de război între neamuri și care-i strâng iarăși în ţara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo 29și nu le
39:29
Is. 54:8
voi mai ascunde Faţa Mea, căci voi turna
39:29
Ioel 2:28Zah. 12:10Fapte 2:17
Duhul Meu pentru casa lui Israel’, zice Domnul Dumnezeu.”