Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
39

391Fiul omului

39:1
Cap. 38:2,3.
, prorocește acum împotriva lui Gog și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului! 2Te voi
39:2
Cap. 38:15.
târî, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănopţii și te voi aduce pe munţii lui Israel. 3Îţi voi doborî arcul din mâna stângă și voi face să-ţi cadă săgeţile din mâna dreaptă. 4Vei cădea pe munţii lui Israel, tu
39:4
Cap. 38:21. Vers. 17.
și toate oștile tale și popoarele care vor fi cu tine; te
39:4
Cap. 33:27.
voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi, și fiarelor câmpului. 5Vei cădea pe faţa câmpului, căci Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu. 6«Voi pune
39:6
Cap. 38:22.
foc Magogului și celor ce locuiesc liniștiţi în
39:6
Ps. 72:10
ostroave, ca să știe că Eu sunt Domnul. 7Îmi voi face cunoscut
39:7
Vers. 22.
Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel și nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească
39:7
Lev. 18:21
Numele Meu cel sfânt, ci vor ști
39:7
Cap. 38:16,23.
neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel! 8Iată
39:8
Apoc. 16:17
21:6
că lucrurile acestea vin și se întâmplă», zice Domnul Dumnezeu. «Aceasta este ziua despre care
39:8
Cap. 38:17.
am vorbit. 9Atunci, locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieși, vor arde și vor da pradă flăcărilor armele, pavezele și scuturile, arcurile și săgeţile, lăncile și suliţele; și șapte ani vor face focul cu ele. 10Nu vor lua lemne de pe câmp și nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui
39:10
Is. 14:2
pe cei ce i-au jefuit și vor prăda pe cei ce i-au prădat», zice Domnul Dumnezeu. 11«În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte, și mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulţimea lui și vor numi valea aceasta: Valea mulţimii lui Gog. 12Șapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să curăţească
39:12
Deut. 21:23
ţara. 13Tot poporul ţării îi va îngropa și i se va duce vestea în ziua când voi fi
39:13
Cap. 28:22.
proslăvit», zice Domnul Dumnezeu. 14«Apoi, vor alege niște oameni care vor cutreiera neîncetat ţara și care vor îngropa trupurile rămase pe faţa pământului, ca să curăţească
39:14
Vers. 12.
ţara; după șapte luni, vor începe să cerceteze. 15Cei ce vor străbate ţara o vor cutreiera și, când unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el până îl vor îngropa groparii în Valea mulţimii lui Gog. 16Tot acolo va mai fi și o cetate numită Hamona (Mulţime). Așa vor
39:16
Vers. 12.
curăţi ţara.»’ 17Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Spune
39:17
Apoc. 19:17
păsărilor de orice soi și tuturor fiarelor câmpului: «Adunaţi-vă
39:17
Is. 18:6
34:6Ier. 12:9Ţef. 1:7
și veniţi! Strângeţi-vă din toate părţile pentru jertfa Mea pe care o junghii pentru voi; jertfă mare este
39:17
Vers. 4.
pe munţii lui Israel! Mâncaţi carne și beţi sânge, 18mâncaţi
39:18
Apoc. 19:18
carnea vitejilor și beţi sângele voievozilor pământului, sânge de berbeci, de miei, de ţapi, de tauri îngrășaţi
39:18
Deut. 32:14Ps. 22:12
din Basan! 19Mâncaţi grăsime până vă veţi sătura și beţi sânge până vă veţi îmbăta din jertfele Mele pe care le voi înjunghia pentru voi! 20Săturaţi-vă
39:20
Ps. 76:6
la masa Mea de carnea cailor și a călăreţilor, de carnea vitejilor
39:20
Apoc. 19:18
și a tuturor oamenilor de război», zice Domnul Dumnezeu. 21«Îmi voi
39:21
Cap. 38:16,23.
arăta slava între neamuri, și toate neamurile vor vedea judecăţile pe care le voi face și pedepsele cu care îi va lovi mâna
39:21
Exod 7:4
Mea. 22Cei din casa lui Israel vor ști
39:22
Vers. 7,28.
că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea și de atunci înainte. 23Și neamurile
39:23
Cap. 36:18-20,23.
vor cunoaște că, din pricina nelegiuirilor ei, a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fărădelegilor ei săvârșite de ea împotriva Mea; de aceea le-am ascuns
39:23
Deut. 31:17Is. 59:2Lev. 26:25
Faţa Mea și i-am dat în mâinile vrăjmașilor lor, ca să piară toţi uciși de sabie. 24Le-am făcut după necurăţiile
39:24
Cap. 36:19.
lor și după fărădelegile lor și le-am ascuns Faţa Mea.»’ 25De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Acum
39:25
Ier. 30:3,1836:24
voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată
39:25
Cap. 20:40.
casa lui Israel și voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt. 26Atunci își vor uita
39:26
Dan. 9:16
ocara și toate fărădelegile pe care le-au săvârșit împotriva Mea când locuiau
39:26
Lev. 26:5,6
liniștiţi în ţara lor și când nu-i tulbura nimeni. 27Când îi voi aduce
39:27
Cap. 28:25,26.
înapoi dintre popoare și îi voi strânge din ţara vrăjmașilor lor, voi fi sfinţit
39:27
Cap. 36:23,24;
de ei înaintea multor neamuri. 28Și vor ști
39:28
Cap. 34:30. Vers. 22.
că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie luaţi prinși de război între neamuri și care-i strâng iarăși în ţara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo 29și nu le
39:29
Is. 54:8
voi mai ascunde Faţa Mea, căci voi turna
39:29
Ioel 2:28Zah. 12:10Fapte 2:17
Duhul Meu pentru casa lui Israel’, zice Domnul Dumnezeu.”

40

Vedenia noului Ierusalim

401În anul al douăzeci și cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani după dărâmarea

40:1
Cap. 33:21.
cetăţii, tocmai în ziua aceea, a venit mâna
40:1
Cap. 1:3.
Domnului peste mine și m-a strămutat în ţara lui Israel. 2M-a dus acolo în niște vedenii
40:2
Cap. 8:3.
dumnezeiești și m-a așezat
40:2
Apoc. 21:10
pe un munte foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca o cetate zidită. 3M-am dus acolo și iată că acolo era un om a cărui înfăţișare era ca înfăţișarea
40:3
Cap. 1:7.
aramei; el avea în mână o sfoară
40:3
Cap. 47:3.
de măsurat de in și o prăjină
40:3
Apoc. 11:1
21:15
de măsurat și stătea la poartă. 4Omul acela mi-a zis: „Fiul omului
40:4
Cap. 44:5.
, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și ia aminte la toate lucrurile pe care ţi le voi arăta, căci ai fost adus aici ca să ţi le arăt. Fă cunoscut
40:4
Cap. 43:10.
casei lui Israel tot ce vei vedea.” 5Un zid
40:5
Cap. 42:20.
înconjura Templul pe dinafară de jur împrejur. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de șase coţi, fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lăţimea zidului, care era de o prăjină, și înălţimea, care era tot de o prăjină. 6A mers la poarta de răsărit și i-a suit treptele. A măsurat pragul porţii, care era lat de o prăjină, și celălalt prag, care era lat de o prăjină. 7Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină și largă tot de o prăjină. Între fiecare două odăi de pază era un loc gol de cinci coţi. Pragul porţii de lângă tinda porţii dinăuntru era de o prăjină. 8A măsurat și tinda porţii dinăuntru; era de o prăjină. 9A măsurat apoi tinda porţii; era de opt coţi și stâlpii ei erau de doi coţi. Tinda porţii era spre partea dinăuntru. 10Odăile de pază ale porţii de răsărit erau în număr de trei de o parte și trei de cealaltă; câteșitrele aveau aceeași măsură și stâlpii de fiecare parte aveau tot aceeași măsură. 11A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porţii, care era de zece coţi, și lungimea porţii, care era de treisprezece coţi. 12Înaintea odăilor de pază era un loc gol de un cot de o parte și de cealaltă; fiecare odaie de pază avea șase coţi de o parte și șase coţi de cealaltă. 13A măsurat poarta de la acoperișul unei odăi de pază, până la acoperișul celeilalte; între cele două deschizături care erau faţă în faţă era o lăţime de douăzeci și cinci de coţi. 14A măsurat tinda porţii și a găsit douăzeci de coţi; tinda dădea într-o curte, de jur împrejurul porţii. 15Locul dintre poarta de la intrare și tinda porţii dinăuntru era lung de cincizeci de coţi. 16La odăile de pază și la stâlpii lor dinăuntrul porţii de jur împrejur erau niște ferestre
40:16
1 Împ. 6:4
îngrădite; ferestre erau și înăuntru în tinzile porţii de jur împrejur, iar pe stâlpi erau săpate ramuri de finici. 17M-a dus în curtea
40:17
Apoc. 11:2
de afară, unde se aflau odăi
40:17
1 Împ. 6:5
și un caldarâm de jur împrejur; pe caldarâmul acesta erau treizeci
40:17
Cap. 45:5.
de odăi. 18Caldarâmul era lângă porţi și era de-a lungul porţilor: acesta era caldarâmul de jos. 19A măsurat lăţimea de la poarta de jos până la partea de afară a curţii dinăuntru și avea o sută de coţi la răsărit și la miazănoapte. 20A măsurat lungimea și lăţimea porţii de miazănoapte a curţii de afară. 21Odăile ei de pază, în număr de trei de o parte și trei de alta, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură ca poarta dintâi: cincizeci de coţi în lungime și douăzeci și cinci de coţi în lăţime. 22Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei aveau aceeași măsură ca poarta de răsărit; te suiai la ea pe șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru. 23La curtea dinăuntru era o poartă, în faţa porţii de miazănoapte și în faţa porţii de răsărit; a măsurat o sută de coţi de la o poartă până la cealaltă. 24M-a dus în partea de miazăzi, unde se afla poarta de la miazăzi. I-a măsurat stâlpii și tinda, care aveau aceeași măsură. 25Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur, ca și celelalte ferestre, și poarta era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 26La ea te suiai pe o scară de șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru; pe stâlpi era câte un finic de fiecare parte. 27Curtea dinăuntru avea o poartă înspre miazăzi; a măsurat de la o poartă până la cealaltă spre miazăzi o sută de coţi. 28M-a dus în curtea dinăuntru, pe poarta de miazăzi. A măsurat poarta de miazăzi și a găsit că avea aceeași măsură. 29Odăile ei de pază, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur și poarta era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 30(De jur împrejur erau tinde lungi de douăzeci și cinci
40:30
Vers. 21,25,33,36.
de coţi și late de cinci coţi.) 31Tinda porţii dădea în curtea de afară; pe stâlpii ei erau finici și opt trepte pentru suit la poartă. 32M-am dus apoi în curtea dinăuntru, pe intrarea de răsărit. A măsurat poarta și a găsit că avea aceeași măsură. 33Odăile ei de pază, stâlpii ei și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau și ele ferestre de jur împrejur, lungi de cincizeci de coţi și late de douăzeci și cinci. 34Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe stâlpi și opt trepte pentru suit la poartă. 35M-a dus la poarta de miazănoapte. A măsurat-o și a găsit aceeași măsură. 36Și ea avea odăi de pază, stâlpi, tindă și ferestre de jur împrejur; era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 37Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau cinci finici pe stâlpii ei și opt trepte pentru suit la poartă. 38Era o odaie care se deschidea spre tinda porţii; acolo trebuiau spălate arderile-de-tot. 39În tinda porţii erau de fiecare parte două mese, pe care trebuiau înjunghiate arderea-de-tot, jertfa de ispășire
40:39
Lev. 4:2,3
și jertfa pentru vină
40:39
Lev. 5:6
6:6
7:1
. 40Într-una din părţile de afară, cum te sui la intrarea porţii de miazănoapte, erau două mese; și în cealaltă parte, spre tinda porţii, erau iarăși două mese. 41În cele două părţi ale porţii, se aflau astfel patru mese de o parte și patru mese de cealaltă, de toate opt mese, pe care trebuiau înjunghiate jertfele. 42În faţa meselor pentru jertfe, mai erau pentru arderile-de-tot patru mese de pietre cioplite, lungi de un cot și jumătate, late de un cot și jumătate și înalte de un cot; pe mesele acestea trebuiau puse uneltele cu care se junghiau vitele pentru arderi-de-tot și pentru celelalte jertfe. 43Pe dinăuntru, casa avea de jur împrejur pervazuri de un lat de mână care slujeau ca mese pentru carnea jertfelor. 44Afară din poarta dinăuntru erau două odăi pentru cântăreţi
40:44
1 Cron. 6:31
în curtea dinăuntru: una era alături de poarta de miazănoapte și avea faţa spre miazăzi, cealaltă era alături de poarta de miazăzi și avea faţa spre miazănoapte. 45El mi-a zis: „Odaia aceasta dinspre miazăzi este pentru preoţii care îngrijesc
40:45
Lev. 8:35Num. 3:27,28,32,38
18:51 Cron. 9:232 Cron. 13:11Ps. 134:1
de slujba Templului. 46Iar odaia dinspre miazănoapte este pentru preoţii care îngrijesc
40:46
Num. 18:5
de slujba altarului. Fiii lui Ţadoc
40:46
1 Împ. 2:35
sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul, ca să-I slujească.” 47A măsurat curtea, care era în patru colţuri, lungă de o sută de coţi. Altarul era înaintea casei. 48M-a dus în tinda casei. A măsurat stâlpii tindei și a găsit cinci coţi de o parte și cinci coţi de cealaltă. Lăţimea porţii era de paisprezece coţi, iar peretele de pe laturile porţii era de trei coţi de o parte și de trei coţi de cealaltă. 49Tinda avea o lungime
40:49
1 Împ. 6:3
de douăzeci de coţi și o lăţime de doisprezece coţi; te suiai la ea pe zece trepte. Lângă stâlpi
40:49
1 Împ. 7:21
mai erau și alţi stâlpi, unul de o parte și altul de alta.

41

411M-a dus în Templu. A măsurat stâlpii; aveau o lăţime de șase coţi de o parte și o lăţime de șase coţi de alta – aceasta este lăţimea stâlpilor. 2Lăţimea ușii era de zece coţi, iar canaturile ușii erau late de cinci coţi de o parte și cinci coţi de cealaltă parte. A măsurat și lungimea Templului: patruzeci de coţi; și lăţimea: douăzeci de coţi. 3Apoi a intrat înăuntru. A măsurat ușorii ușii: doi coţi; ușa: șase coţi și lăţimea ușii: șapte coţi. 4Pe partea dinainte a Templului a măsurat

41:4
1 Împ. 6:202 Cron. 3:8
în lungime douăzeci de coţi și în lăţime douăzeci de coţi și mi-a zis: „Acesta este Locul Preasfânt!” 5A măsurat zidul casei, gros de șase coţi, și lăţimea odăilor lăturalnice de jur împrejurul casei: patru coţi. 6Odăile
41:6
1 Împ. 6:5,6
lăturalnice erau unele peste altele, în număr de treizeci, așezate în trei caturi; ele dădeau în niște îmbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea de jur împrejurul casei, așa că se sprijineau pe ele, și nu pe zidul casei. 7Odăile, cu cât erau mai sus
41:7
1 Împ. 6:8
, cu atât erau mai încăpătoare și te suiai la ele ocolind, căci te suiai împrejurul casei pe o scară șerpuitoare. Astfel era mai mult loc, ca lărgime, în partea de sus a casei, și din catul de jos te suiai în catul de sus prin cel de la mijloc. 8De jur împrejurul casei se vedea o pardoseală ieșită în afară. Odăile lăturalnice aveau niște temelii și erau de o prăjină
41:8
Cap. 40:5.
întreagă, adică șase coţi la unghi. 9Zidul de afară al odăilor lăturalnice avea o grosime de cinci coţi. 10Locul gol dintre odăile lăturalnice ale casei și odăile dimprejurul casei avea o lăţime de douăzeci de coţi de jur împrejur. 11Ușa odăilor lăturalnice dădea în locul gol: o ușă la miazănoapte și o ușă la miazăzi; și lărgimea locului gol era de cinci coţi de jur împrejur. 12Clădirea din faţa locului gol din partea de apus avea o lăţime de șaptezeci de coţi, un zid de cinci coţi de gros de jur împrejur și era lung de nouăzeci de coţi. 13A măsurat și casa, care avea o lungime de o sută de coţi. Locul gol, clădirea și zidurile sale aveau, de asemenea, o lungime de o sută de coţi. 14Lăţimea feţei casei și a locului gol dinspre răsărit era de o sută de coţi. 15A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, pe partea dinapoi a casei, și pridvoarele ei de fiecare parte: erau o sută de coţi. 16Templul și casa dinăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele
41:16
Cap. 40:16. Vers. 26.
îngrădite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, din faţa pragurilor, erau acoperite cu lemn de jur împrejur. De la pământ până la ferestrele acoperite, 17până deasupra ușii, partea dinăuntrul casei, partea de afară, tot zidul de jur împrejurul casei dinăuntru și din afară, totul era după măsură 18și împodobit cu
41:18
1 Împ. 6:29
heruvimi și finici. Între doi heruvimi era un finic. Fiecare heruvim avea două feţe, 19o faţă de om
41:19
Cap. 1:10.
întoarsă spre un finic de o parte și o faţă de leu întoarsă spre celălalt finic de cealaltă parte; așa era de jur împrejurul casei. 20De la pământ până deasupra ușii, erau heruvimi și finici și tot așa și pe zidul Templului. 21Ușorii Templului erau în patru muchii. Și în faţa Locului Preasfânt era ceva care se vedea 22ca un altar
41:22
Exod 30:1
de lemn, înalt de trei coţi, lung de doi coţi și lat de doi coţi. Colţurile, temelia și pereţii lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: „Aceasta este masa
41:22
Cap. 44:16.
care este înaintea
41:22
Exod 30:8
Domnului!” 23Templul
41:23
1 Împ. 6:31-35
și Locul Preasfânt aveau două uși. 24Fiecare ușă avea două canaturi, care se întorceau amândouă pe uși, două canaturi pentru o ușă și două pentru cealaltă. 25Pe ușile Templului erau săpaţi heruvimi și finici, ca și pe ziduri. În faţa pridvorului de afară erau niște grinzi de lemn îmbucate între ele. 26Erau ferestre
41:26
Cap. 40:16;
îngrădite și, de o parte și de cealaltă, erau finici și tot așa era și pe laturile pridvorului, pe odăile lăturalnice și pe grinzile de sus.