Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
42

421Apoi m-a scos și m-a dus în curtea de afară, dinspre miazănoapte, și m-a dus în odăile

42:1
Cap. 41:12,15.
din faţa locului gol și din faţa clădirii la miazănoapte. 2Faţa unde se afla ușa de miazănoapte avea o lungime de o sută de coţi și lăţimea era de cincizeci de coţi. 3În dreptul celor douăzeci de coţi ai curţii dinăuntru și în dreptul caldarâmului curţii de afară, se aflau pridvoare lângă pridvoare
42:3
Cap. 41:16.
în catul al treilea. 4Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coţi și un drum de un cot; ușile lor erau spre miazănoapte. 5Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc și pridvoarele. 6Erau trei caturi, dar n-aveau stâlpi ca stâlpii curţilor; de aceea, începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și cele de la mijloc. 7Zidul de afară, care mergea alături cu odăile dinspre curtea de afară, în faţa odăilor, avea o lungime de cincizeci de coţi, 8căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de cincizeci de coţi. Dar faţa Templului avea o sută de coţi. 9Dedesubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară. 10Mai erau niște odăi de grosimea zidului curţii dinspre răsărit, în dreptul locului gol și în dreptul clădirii. 11În faţa lor, era un loc de trecere
42:11
Vers. 4.
, ca și înaintea odăilor dinspre miazănoapte, de aceeași lungime și lăţime; ieșirile, întocmirea și ușile lor erau la fel. 12Tot așa era și cu ușile odăilor dinspre miazăzi. Era o ușă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai. 13El mi-a zis: „Odăile de la miazănoapte și odăile de la miazăzi care sunt în faţa locului gol sunt odăile sfinte, unde vor mânca
42:13
Lev. 6:16,26
24:9
lucrurile preasfinte preoţii care se apropie de Domnul; în ele vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare
42:13
Lev. 2:3,10
6:14,17,25,29
7:1
10:13,14Num. 18:9,10
, vitele aduse ca jertfe de ispășire și de vină; căci locul acesta este sfânt. 14Când
42:14
Cap. 44:19.
vor intra, preoţii nu vor ieși din locul sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor.” 15După ce a isprăvit de măsurat casa dinăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit și a măsurat-o pe partea de afară de jur împrejur. 16A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat și de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini. 17A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat și a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini. 18A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat și a găsit cinci sute de prăjini. 19S-a întors apoi spre apus și a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat. 20A măsurat astfel în cele patru laturi zidul
42:20
Cap. 40:5.
de jur împrejurul casei; lungimea era de cinci sute
42:20
Cap. 45:2.
de prăjini și lăţimea, de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărţea locul sfânt de cel nesfânt.

43

431M-a dus la poartă, la poarta dinspre

43:1
Cap. 10:19;
răsărit. 2Și iată
43:2
Cap. 11:23.
că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul
43:2
Cap. 1:24.
Său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea
43:2
Cap. 10:4.
de slava Sa. 3Vedenia aceasta semăna
43:3
Cap. 1:4,28;
cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc
43:3
Ier. 1:10
cetatea și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul
43:3
Cap. 1:3;
Chebar. Și am căzut cu faţa la pământ. 4Slava
43:4
Cap. 10:19;
Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. 5Atunci, Duhul
43:5
Cap. 3:12,14;
m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru. Și casa era plină de slava Domnului! 6Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă și un om
43:6
Cap. 40:3.
stătea lângă mine. 7El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul
43:7
Ps. 99:1
scaunului Meu de domnie, locul
43:7
1 Cron. 28:2Ps. 99:5
unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui
43:7
Exod 29:45Ps. 68:16
132:14Ioel 3:17Ioan 1:142 Cor. 6:16
veșnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel și împăraţii lor nu-Mi vor mai pângări
43:7
Cap. 39:7.
Numele Meu cel sfânt prin curviile lor și prin trupurile
43:7
Lev. 26:30Ier. 16:18
moarte ale împăraţilor lor la moartea lor 8ca atunci când își puneau pragul
43:8
2 Împ. 16:14
21:4,5,7
lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei și nu era decât un zid între Mine și ei. Așa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârșit, de aceea i-am mistuit în mânia Mea. 9Acum vor depărta de la Mine curviile lor și trupurile moarte
43:9
Vers. 7.
ale împăraţilor lor și voi
43:9
Vers. 7.
locui veșnic în mijlocul lor. 10Tu însă, fiul omului, arată
43:10
Cap. 40:4.
Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul și să roșească de nelegiuirile lor. 11Dacă vor roși de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieșirile și intrările ei, toate planurile și toate legile ei; zugrăvește-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei și toate orânduirile ei și să facă întocmai după ele. 12Aceasta este legea privitoare la casă. Pe vârful muntelui
43:12
Cap. 40:2.
, tot locul pe care-l va cuprinde ea este preasfânt. Iată, aceasta este legea asupra casei. 13Iată măsurile altarului în coţi; fiecare cot
43:13
Cap. 40:5;
era cu o palmă mai lung decât cotul obișnuit. Temelia era înaltă de un cot și lată de un cot, și pervazul dimprejur avea o lăţime de un lat de mână; aceasta era propteaua altarului. 14De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coţi și o lăţime de un cot; și de la pervazul cel mic până la cel mare, erau patru coţi și un cot lăţime. 15Altarul avea o vatră de patru coţi și din vatra altarului se înălţau patru coarne. 16Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coţi, o lăţime de doisprezece coţi și cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat. 17Pervazul avea paisprezece coţi lungime pe paisprezece coţi lăţime, în cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur împrejur și treptele
43:17
Exod 20:26
erau îndreptate spre răsărit.” 18El mi-a zis: „Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată legile cu privire la altar pentru ziua când îl vor face ca să aducă pe el arderi-de-tot și să stropească
43:18
Lev. 1:5
sângele. 19Să dai preoţilor
43:19
Cap. 44:15.
, leviţilor care sunt din sămânţa lui Ţadoc și care se apropie de Mine ca să-Mi slujească’, zice Domnul Dumnezeu, ‘un viţel
43:19
Exod 29:10,12Lev. 8:14,15
pentru jertfa de ispășire. 20Să iei din sângele lui și să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colţuri ale pervazului și marginea care-l înconjoară; să curăţești astfel altarul și să faci ispășire pentru el. 21Să iei viţelul pentru ispășire și să-l ardă
43:21
Exod 29:14
într-un loc anume lângă casă, afară
43:21
Evr. 13:11
din Sfântul Locaș. 22În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispășire un ţap fără cusur, ca să curăţească altarul cum l-au curăţit cu viţelul. 23După ce vei isprăvi de făcut ispășirea, să aduci un viţel fără cusur și un berbec din turmă fără cusur. 24Să-i aduci înaintea Domnului; preoţii
43:24
Lev. 2:13
să-i presare cu sare și să-i aducă Domnului ca ardere-de-tot. 25Timp de șapte
43:25
Exod 29:35,36Lev. 8:23
zile, să jertfești în fiecare zi un ţap ca jertfă de ispășire; să jertfească și un viţel și un berbec din turmă, amândoi fără cusur. 26Timp de șapte zile, vor face ispășirea și curăţirea altarului și-l vor sfinţi astfel. 27După ce
43:27
Lev. 9:1
se vor împlini aceste zile, de la ziua a opta înainte, preoţii să aducă pe altar arderile-de-tot și jertfele voastre de mulţumire. Și vă voi
43:27
Iov 42:8Rom. 12:11 Pet. 2:5
fi binevoitor’, zice Domnul Dumnezeu.”

44

441M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaș, dinspre

44:1
Cap. 43:1.
răsărit. Dar era închisă. 2Și Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea, căci
44:2
Cap. 43:4.
Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va rămâne închisă! 3În ce privește pe voievod, voievodul va putea să șadă sub ea, ca să mănânce
44:3
Gen. 31:541 Cor. 10:18
pâinea de jertfă înaintea Domnului. El
44:3
Cap. 46:2,8.
va intra pe drumul care dă în tinda porţii și va ieși pe același drum.” 4M-a dus apoi la poarta de miazănoapte, înaintea casei Templului. M-am uitat și iată
44:4
Cap. 3:23;
că slava Domnului umplea Casa Domnului! Și am căzut
44:4
Cap. 1:28.
cu faţa la pământ. 5Domnul mi-a zis: „Fiul omului
44:5
Cap. 40:4.
, fii cu luare aminte, uită-te cu ochii tăi și ascultă cu urechile tale tot ce-ţi voi spune cu privire la toate rânduielile Casei Domnului și cu privire la toate legile ei; privește cu băgare de seamă intrarea casei și toate ieșirile Sfântului Locaș! 6Și spune celor îndărătnici
44:6
Cap. 2:5.
, casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Ajungă-vă
44:6
Cap. 45:9.
toate urâciunile voastre, casa lui Israel! 7Aţi băgat
44:7
Cap. 43:8. Vers. 9.
în Locașul Meu cel Sfânt niște străini
44:7
Lev. 22:25
cu inima
44:7
Lev. 26:41Deut. 10:16Fapte 7:51
netăiată împrejur și cu carnea netăiată împrejur ca să-Mi spurce casa; aţi adus pâinea Mea
44:7
Lev. 21:6,8,17,21
, grăsimea
44:7
Lev. 3:16
17:11
și sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre și aţi rupt astfel legământul Meu. 8N-aţi păzit
44:8
Lev. 22:2
ce trebuia păzit cu privire la lucrurile Mele cele sfinte, ci i-aţi pus în locul vostru, ca să facă slujbă în Locașul Meu cel Sfânt.» 9Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Niciun străin
44:9
Vers. 7.
netăiat împrejur cu inima și netăiat împrejur cu trupul să nu intre în Locașul Meu cel Sfânt, niciunul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel. 10Mai mult, leviţii
44:10
2 Împ. 23:82 Cron. 29:4,5
care s-au depărtat de Mine când se rătăcea Israel și se abătea de la Mine ca să-și urmeze idolii vor purta pedeapsa nelegiuirilor lor: 11ei vor fi în Locașul Meu cel Sfânt ca slugi, vor păzi
44:11
1 Cron. 26:1
porţile casei și vor face slujbă în casă; vor junghia
44:11
2 Cron. 29:34
pentru popor vitele rânduite pentru arderile-de-tot și pentru celelalte jertfe și vor sta
44:11
Num. 16:9
înaintea lui ca să-i slujească. 12Pentru că i-au slujit înaintea idolilor lui și au făcut
44:12
Is. 9:16Mal. 2:8
să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea Îmi ridic mâna
44:12
Ps. 106:26
asupra lor», zice Domnul Dumnezeu, «ca să-și poarte pedeapsa nelegiuirii lor. 13Nu se vor
44:13
Num. 18:32 Împ. 23:9
apropia de Mine ca să fie în slujba Mea ca preoţi, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile Mele preasfinte, ci vor purta
44:13
Cap. 32:30;
pedeapsa rușinii lor și urâciunilor pe care le-au săvârșit. 14Totuși le voi da paza
44:14
Num. 18:41 Cron. 23:28,32
casei, îi voi întrebuinţa la toată slujba ei și la tot ce trebuie făcut în ea. 15Dar
44:15
Cap. 40:46;
preoţii, leviţii, fiii
44:15
1 Sam. 2:35
lui Ţadoc, care au păzit slujba Locașului Meu celui Sfânt când
44:15
Vers. 10.
se rătăceau copiii lui Israel de la Mine, aceia se vor apropia de Mine să-Mi slujească și vor sta
44:15
Deut. 10:8
înaintea Mea ca să-Mi aducă grăsime
44:15
Vers. 7.
și sânge», zice Domnul Dumnezeu. 16«Ei vor intra în Locașul Meu cel Sfânt, se vor apropia de masa
44:16
Cap. 41:22.
Mea ca să-Mi slujească și vor fi în slujba Mea. 17Când vor trece pe porţile curţii dinăuntru, se vor îmbrăca
44:17
Exod 28:39,40,43
39:27,28
în haine de in; nu vor avea pe ei nimic de lână când vor face slujba în porţile curţii dinăuntru și în casă. 18Vor avea pe cap
44:18
Exod 28:40,42
39:28
și scufii de in și izmene de in pe coapsele lor, nu se vor încinge cu ceva care să aducă sudoarea, 19iar când vor ieși să se ducă în curtea de afară, la popor, vor lepăda veșmintele
44:19
Cap. 42:14;
cu care fac slujba și le vor pune în odăile Sfântului Locaș; se vor îmbrăca în altele ca să nu sfinţească poporul cu veșmintele lor. 20Nu-și
44:20
Lev. 21:5
vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie, ci va trebui să-și taie părul. 21Niciun preot
44:21
Lev. 10:9
nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru. 22Nu vor lua de nevastă nicio văduvă
44:22
Lev. 21:7,13,14
, nicio femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din sămânţa casei lui Israel, totuși vor putea să ia și pe văduva unui preot. 23Vor
44:23
Lev. 10:10,11Mal. 2:7
învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt și vor arăta deosebirea dintre ce este necurat și ce este curat. 24Vor judeca în neînţelegeri
44:24
Deut. 17:82 Cron. 19:8,10
și vor hotărî după legile Mele. Vor păzi, de asemenea, legile și poruncile Mele, la toate sărbătorile Mele și vor sfinţi
44:24
Cap. 22:26.
Sabatele Mele. 25Un preot nu se va duce la un
44:25
Lev. 21:1
mort, ca să nu se facă necurat; nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fiică, pentru un frate și pentru o soră care nu era măritată. 26După curăţire
44:26
Num. 6:10
19:11
, i se vor număra șapte zile. 27În ziua când va intra în Locașul Meu cel Sfânt, în curtea
44:27
Vers. 17.
dinăuntru, ca să facă slujba în Sfântul Locaș, își va aduce
44:27
Lev. 4:3
jertfa de ispășire», zice Domnul Dumnezeu. 28«Iată moștenirea pe care o vor avea: Eu voi fi
44:28
Num. 18:20Deut. 10:9
18:1,2Ios. 13:14,33
moștenirea lor. Să nu le daţi nicio moșie în Israel: Eu voi fi moșia lor! 29Dar se vor hrăni
44:29
Lev. 6:18,29
7:6
cu darurile de mâncare, cu jertfele de ispășire și de vină și tot ce va fi închinat
44:29
Lev. 27:21,28Num. 18:14
Domnului prin făgăduinţă în Israel va fi al lor. 30Cele mai bune
44:30
Exod 13:2
22:29,30
23:19Num. 3:13
18:12,13
din cele dintâi roade de orice fel și partea ridicată din toate darurile de mâncare pe care le veţi aduce ca daruri ridicate vor fi ale preoţilor; veţi da preoţilor și pârga
44:30
Num. 15:20Neem. 10:37
făinii voastre, pentru ca
44:30
Prov. 3:9,10Mal. 3:10
binecuvântarea să rămână peste casa voastră. 31Preoţii însă nu vor mânca din nicio pasăre sau vită moartă
44:31
Exod 22:31Lev. 22:8
ori sfâșiată de fiară.