Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
43

431M-a dus la poartă, la poarta dinspre

43:1
Cap. 10:19;
răsărit. 2Și iată
43:2
Cap. 11:23.
că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul
43:2
Cap. 1:24.
Său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea
43:2
Cap. 10:4.
de slava Sa. 3Vedenia aceasta semăna
43:3
Cap. 1:4,28;
cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc
43:3
Ier. 1:10
cetatea și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul
43:3
Cap. 1:3;
Chebar. Și am căzut cu faţa la pământ. 4Slava
43:4
Cap. 10:19;
Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. 5Atunci, Duhul
43:5
Cap. 3:12,14;
m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru. Și casa era plină de slava Domnului! 6Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă și un om
43:6
Cap. 40:3.
stătea lângă mine. 7El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul
43:7
Ps. 99:1
scaunului Meu de domnie, locul
43:7
1 Cron. 28:2Ps. 99:5
unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui
43:7
Exod 29:45Ps. 68:16
132:14Ioel 3:17Ioan 1:142 Cor. 6:16
veșnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel și împăraţii lor nu-Mi vor mai pângări
43:7
Cap. 39:7.
Numele Meu cel sfânt prin curviile lor și prin trupurile
43:7
Lev. 26:30Ier. 16:18
moarte ale împăraţilor lor la moartea lor 8ca atunci când își puneau pragul
43:8
2 Împ. 16:14
21:4,5,7
lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei și nu era decât un zid între Mine și ei. Așa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârșit, de aceea i-am mistuit în mânia Mea. 9Acum vor depărta de la Mine curviile lor și trupurile moarte
43:9
Vers. 7.
ale împăraţilor lor și voi
43:9
Vers. 7.
locui veșnic în mijlocul lor. 10Tu însă, fiul omului, arată
43:10
Cap. 40:4.
Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul și să roșească de nelegiuirile lor. 11Dacă vor roși de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieșirile și intrările ei, toate planurile și toate legile ei; zugrăvește-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei și toate orânduirile ei și să facă întocmai după ele. 12Aceasta este legea privitoare la casă. Pe vârful muntelui
43:12
Cap. 40:2.
, tot locul pe care-l va cuprinde ea este preasfânt. Iată, aceasta este legea asupra casei. 13Iată măsurile altarului în coţi; fiecare cot
43:13
Cap. 40:5;
era cu o palmă mai lung decât cotul obișnuit. Temelia era înaltă de un cot și lată de un cot, și pervazul dimprejur avea o lăţime de un lat de mână; aceasta era propteaua altarului. 14De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coţi și o lăţime de un cot; și de la pervazul cel mic până la cel mare, erau patru coţi și un cot lăţime. 15Altarul avea o vatră de patru coţi și din vatra altarului se înălţau patru coarne. 16Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coţi, o lăţime de doisprezece coţi și cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat. 17Pervazul avea paisprezece coţi lungime pe paisprezece coţi lăţime, în cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur împrejur și treptele
43:17
Exod 20:26
erau îndreptate spre răsărit.” 18El mi-a zis: „Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată legile cu privire la altar pentru ziua când îl vor face ca să aducă pe el arderi-de-tot și să stropească
43:18
Lev. 1:5
sângele. 19Să dai preoţilor
43:19
Cap. 44:15.
, leviţilor care sunt din sămânţa lui Ţadoc și care se apropie de Mine ca să-Mi slujească’, zice Domnul Dumnezeu, ‘un viţel
43:19
Exod 29:10,12Lev. 8:14,15
pentru jertfa de ispășire. 20Să iei din sângele lui și să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colţuri ale pervazului și marginea care-l înconjoară; să curăţești astfel altarul și să faci ispășire pentru el. 21Să iei viţelul pentru ispășire și să-l ardă
43:21
Exod 29:14
într-un loc anume lângă casă, afară
43:21
Evr. 13:11
din Sfântul Locaș. 22În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispășire un ţap fără cusur, ca să curăţească altarul cum l-au curăţit cu viţelul. 23După ce vei isprăvi de făcut ispășirea, să aduci un viţel fără cusur și un berbec din turmă fără cusur. 24Să-i aduci înaintea Domnului; preoţii
43:24
Lev. 2:13
să-i presare cu sare și să-i aducă Domnului ca ardere-de-tot. 25Timp de șapte
43:25
Exod 29:35,36Lev. 8:23
zile, să jertfești în fiecare zi un ţap ca jertfă de ispășire; să jertfească și un viţel și un berbec din turmă, amândoi fără cusur. 26Timp de șapte zile, vor face ispășirea și curăţirea altarului și-l vor sfinţi astfel. 27După ce
43:27
Lev. 9:1
se vor împlini aceste zile, de la ziua a opta înainte, preoţii să aducă pe altar arderile-de-tot și jertfele voastre de mulţumire. Și vă voi
43:27
Iov 42:8Rom. 12:11 Pet. 2:5
fi binevoitor’, zice Domnul Dumnezeu.”

44

441M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaș, dinspre

44:1
Cap. 43:1.
răsărit. Dar era închisă. 2Și Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea, căci
44:2
Cap. 43:4.
Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va rămâne închisă! 3În ce privește pe voievod, voievodul va putea să șadă sub ea, ca să mănânce
44:3
Gen. 31:541 Cor. 10:18
pâinea de jertfă înaintea Domnului. El
44:3
Cap. 46:2,8.
va intra pe drumul care dă în tinda porţii și va ieși pe același drum.” 4M-a dus apoi la poarta de miazănoapte, înaintea casei Templului. M-am uitat și iată
44:4
Cap. 3:23;
că slava Domnului umplea Casa Domnului! Și am căzut
44:4
Cap. 1:28.
cu faţa la pământ. 5Domnul mi-a zis: „Fiul omului
44:5
Cap. 40:4.
, fii cu luare aminte, uită-te cu ochii tăi și ascultă cu urechile tale tot ce-ţi voi spune cu privire la toate rânduielile Casei Domnului și cu privire la toate legile ei; privește cu băgare de seamă intrarea casei și toate ieșirile Sfântului Locaș! 6Și spune celor îndărătnici
44:6
Cap. 2:5.
, casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Ajungă-vă
44:6
Cap. 45:9.
toate urâciunile voastre, casa lui Israel! 7Aţi băgat
44:7
Cap. 43:8. Vers. 9.
în Locașul Meu cel Sfânt niște străini
44:7
Lev. 22:25
cu inima
44:7
Lev. 26:41Deut. 10:16Fapte 7:51
netăiată împrejur și cu carnea netăiată împrejur ca să-Mi spurce casa; aţi adus pâinea Mea
44:7
Lev. 21:6,8,17,21
, grăsimea
44:7
Lev. 3:16
17:11
și sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre și aţi rupt astfel legământul Meu. 8N-aţi păzit
44:8
Lev. 22:2
ce trebuia păzit cu privire la lucrurile Mele cele sfinte, ci i-aţi pus în locul vostru, ca să facă slujbă în Locașul Meu cel Sfânt.» 9Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Niciun străin
44:9
Vers. 7.
netăiat împrejur cu inima și netăiat împrejur cu trupul să nu intre în Locașul Meu cel Sfânt, niciunul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel. 10Mai mult, leviţii
44:10
2 Împ. 23:82 Cron. 29:4,5
care s-au depărtat de Mine când se rătăcea Israel și se abătea de la Mine ca să-și urmeze idolii vor purta pedeapsa nelegiuirilor lor: 11ei vor fi în Locașul Meu cel Sfânt ca slugi, vor păzi
44:11
1 Cron. 26:1
porţile casei și vor face slujbă în casă; vor junghia
44:11
2 Cron. 29:34
pentru popor vitele rânduite pentru arderile-de-tot și pentru celelalte jertfe și vor sta
44:11
Num. 16:9
înaintea lui ca să-i slujească. 12Pentru că i-au slujit înaintea idolilor lui și au făcut
44:12
Is. 9:16Mal. 2:8
să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea Îmi ridic mâna
44:12
Ps. 106:26
asupra lor», zice Domnul Dumnezeu, «ca să-și poarte pedeapsa nelegiuirii lor. 13Nu se vor
44:13
Num. 18:32 Împ. 23:9
apropia de Mine ca să fie în slujba Mea ca preoţi, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile Mele preasfinte, ci vor purta
44:13
Cap. 32:30;
pedeapsa rușinii lor și urâciunilor pe care le-au săvârșit. 14Totuși le voi da paza
44:14
Num. 18:41 Cron. 23:28,32
casei, îi voi întrebuinţa la toată slujba ei și la tot ce trebuie făcut în ea. 15Dar
44:15
Cap. 40:46;
preoţii, leviţii, fiii
44:15
1 Sam. 2:35
lui Ţadoc, care au păzit slujba Locașului Meu celui Sfânt când
44:15
Vers. 10.
se rătăceau copiii lui Israel de la Mine, aceia se vor apropia de Mine să-Mi slujească și vor sta
44:15
Deut. 10:8
înaintea Mea ca să-Mi aducă grăsime
44:15
Vers. 7.
și sânge», zice Domnul Dumnezeu. 16«Ei vor intra în Locașul Meu cel Sfânt, se vor apropia de masa
44:16
Cap. 41:22.
Mea ca să-Mi slujească și vor fi în slujba Mea. 17Când vor trece pe porţile curţii dinăuntru, se vor îmbrăca
44:17
Exod 28:39,40,43
39:27,28
în haine de in; nu vor avea pe ei nimic de lână când vor face slujba în porţile curţii dinăuntru și în casă. 18Vor avea pe cap
44:18
Exod 28:40,42
39:28
și scufii de in și izmene de in pe coapsele lor, nu se vor încinge cu ceva care să aducă sudoarea, 19iar când vor ieși să se ducă în curtea de afară, la popor, vor lepăda veșmintele
44:19
Cap. 42:14;
cu care fac slujba și le vor pune în odăile Sfântului Locaș; se vor îmbrăca în altele ca să nu sfinţească poporul cu veșmintele lor. 20Nu-și
44:20
Lev. 21:5
vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie, ci va trebui să-și taie părul. 21Niciun preot
44:21
Lev. 10:9
nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru. 22Nu vor lua de nevastă nicio văduvă
44:22
Lev. 21:7,13,14
, nicio femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din sămânţa casei lui Israel, totuși vor putea să ia și pe văduva unui preot. 23Vor
44:23
Lev. 10:10,11Mal. 2:7
învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt și vor arăta deosebirea dintre ce este necurat și ce este curat. 24Vor judeca în neînţelegeri
44:24
Deut. 17:82 Cron. 19:8,10
și vor hotărî după legile Mele. Vor păzi, de asemenea, legile și poruncile Mele, la toate sărbătorile Mele și vor sfinţi
44:24
Cap. 22:26.
Sabatele Mele. 25Un preot nu se va duce la un
44:25
Lev. 21:1
mort, ca să nu se facă necurat; nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fiică, pentru un frate și pentru o soră care nu era măritată. 26După curăţire
44:26
Num. 6:10
19:11
, i se vor număra șapte zile. 27În ziua când va intra în Locașul Meu cel Sfânt, în curtea
44:27
Vers. 17.
dinăuntru, ca să facă slujba în Sfântul Locaș, își va aduce
44:27
Lev. 4:3
jertfa de ispășire», zice Domnul Dumnezeu. 28«Iată moștenirea pe care o vor avea: Eu voi fi
44:28
Num. 18:20Deut. 10:9
18:1,2Ios. 13:14,33
moștenirea lor. Să nu le daţi nicio moșie în Israel: Eu voi fi moșia lor! 29Dar se vor hrăni
44:29
Lev. 6:18,29
7:6
cu darurile de mâncare, cu jertfele de ispășire și de vină și tot ce va fi închinat
44:29
Lev. 27:21,28Num. 18:14
Domnului prin făgăduinţă în Israel va fi al lor. 30Cele mai bune
44:30
Exod 13:2
22:29,30
23:19Num. 3:13
18:12,13
din cele dintâi roade de orice fel și partea ridicată din toate darurile de mâncare pe care le veţi aduce ca daruri ridicate vor fi ale preoţilor; veţi da preoţilor și pârga
44:30
Num. 15:20Neem. 10:37
făinii voastre, pentru ca
44:30
Prov. 3:9,10Mal. 3:10
binecuvântarea să rămână peste casa voastră. 31Preoţii însă nu vor mânca din nicio pasăre sau vită moartă
44:31
Exod 22:31Lev. 22:8
ori sfâșiată de fiară.

45

451Când veţi împărţi

45:1
Cap. 47:22.
ţara ca moștenire prin sorţi, să ridicaţi
45:1
Cap. 48:8.
ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din ţară, lungă de douăzeci și cinci de mii de coţi și lată de zece mii: aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei. 2Din bucata aceasta veţi lua pentru Sfântul Locaș cinci sute
45:2
Cap. 42:20.
de coţi în lung și cinci sute de coţi în lat, în patru laturi, și cincizeci de coţi ca loc slobod de jur împrejur. 3Din această întindere să măsori o bucată lungă de douăzeci și cinci de mii și lată de zece mii pentru
45:3
Cap. 48:10.
Sfântul Locaș, pentru Locul Preasfânt. 4Aceasta
45:4
Vers. 1. Cap. 48:10.
este partea sfântă din ţară: ea va fi a preoţilor care fac slujba în Sfântul Locaș, care se apropie de Domnul să-I slujească; acolo vor fi casele lor și acesta va fi un loc sfânt pentru Locașul cel Sfânt. 5Leviţilor care slujesc în casă să li se dea în stăpânire un ţinut de douăzeci și cinci de mii
45:5
Cap. 48:13.
de coţi în lung și zece mii în lat, pentru cetăţile în care vor locui, împreună cu douăzeci de odăi
45:5
Cap. 40:17.
. 6Să daţi
45:6
Cap. 48:15.
și cetăţii o moșie de cinci mii de coţi în lat și douăzeci și cinci de mii în lung, lângă partea cea sfântă luată pentru Sfântul Locaș; aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. 7Pentru domnitor
45:7
Cap. 48:21.
veţi deosebi un loc lângă cele două laturi ale părţii sfinte și ale moșiei cetăţii, de-a lungul părţii sfinte și de-a lungul moșiei cetăţii, la apus de partea de apus și la răsărit de partea de răsărit, pe o lungime cât una din părţi, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit. 8Acesta va fi pământul lui, moșia lui în Israel, și domnitorii
45:8
Ier. 22:1746:18
Mei nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor împărţi casei lui Israel cealaltă parte a ţării, după seminţiile ei.» 9Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Destul
45:9
Cap. 44:6.
, domnitori ai lui Israel! Încetaţi
45:9
Ier. 22:3
cu silnicia și răpirile, faceţi judecată și dreptate! Înlăturaţi stoarcerile voastre de la poporul Meu», zice Domnul Dumnezeu. 10«Să aveţi cumpene
45:10
Lev. 19:35,36Prov. 11:1
drepte, o efă dreaptă și un bat drept. 11Efa și batul să aibă aceeași măsură; batul să cuprindă a zecea parte dintr-un omer și efa, a zecea parte dintr-un omer; măsura lor se va potrivi după omer. 12Siclul
45:12
Exod 30:13Lev. 27:25Num. 3:47
să fie de douăzeci de ghere. Cinci sicli să fie cinci, zece sicli să fie zece, iar mina să fie de cincizeci de sicli! 13Iată darul de mâncare pe care-l veţi ridica: a șasea parte dintr-o efă la un omer de grâu și a șasea parte din efă la un omer de orz. 14Pentru untdelemn, la un bat de untdelemn, veţi datora a zecea parte dintr-un bat la un cor, care este tot una cu un omer de zece baţi, căci zece baţi fac un omer. 15O oaie dintr-o turmă de două sute de oi din toate seminţiile lui Israel să fie dată ca dar de mâncare, ardere-de-tot și jertfă de mulţumire, pentru ca să slujească drept jertfă
45:15
Lev. 1:4
de ispășire», zice Domnul Dumnezeu. 16«Tot poporul din ţară va trebui să dea darul acesta de mâncare pentru domnitorul lui Israel. 17Domnitorul va fi dator să dea arderile-de-tot, darurile de mâncare și jertfele de băutură la sărbători, la lunile noi, la Sabate, la toate adunările de sărbătoare ale casei lui Israel. El va îngriji de jertfa ispășitoare, de darul de mâncare, de arderea-de-tot și de jertfa de mulţumire, ca să se facă ispășire pentru casa lui Israel.» 18Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În cea dintâi zi a lunii întâi, vei lua un viţel fără cusur și vei face ispășire
45:18
Lev. 16:16
pentru Sfântul Locaș. 19Preotul
45:19
Cap. 43:20.
va lua din sângele jertfei ispășitoare și va pune pe ușorii casei, pe cele patru colţuri ale pervazului altarului și pe ușorii porţii curţii dinăuntru. 20Tot așa vei face și în ziua întâi a lunii a șaptea, în ziua întâi a lunii
45:20
Lev. 4:27
noi, pentru cei din popor care păcătuiesc fără voie sau din nechibzuinţă; și astfel veţi curăţi casa. 21În ziua a paisprezecea a lunii întâi
45:21
Exod 12:18Lev. 23:5,6Num. 9:2,3
28:16,17Deut. 16:1
, veţi prăznui Paștele. Sărbătoarea va ţine șapte zile, timp în care se vor mânca azimi. 22Domnitorul va aduce în ziua aceea, pentru el și pentru tot poporul ţării, un viţel
45:22
Lev. 4:14
ca jertfă de ispășire. 23În timpul celor șapte
45:23
Lev. 23:8
zile ale sărbătorii, va aduce ca ardere-de-tot Domnului șapte viţei și șapte berbeci fără cusur în fiecare
45:23
Num. 28:15,22,30
29:5
din cele șapte zile și un ţap ca jertfă de ispășire în fiecare zi. 24Va adăuga
45:24
Cap. 46:5,7.
și darul de mâncare: câte o efă de fiecare viţel și o efă de fiecare berbec, cu câte un hin de untdelemn de efă. 25În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, la sărbătoare
45:25
Lev. 23:34Num. 29:12Deut. 16:13
, va aduce timp de șapte zile aceleași jertfe de ispășire, aceleași arderi-de-tot și același dar de mâncare împreună cu untdelemnul.»