Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
44

441M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaș, dinspre

44:1
Cap. 43:1.
răsărit. Dar era închisă. 2Și Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea, căci
44:2
Cap. 43:4.
Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va rămâne închisă! 3În ce privește pe voievod, voievodul va putea să șadă sub ea, ca să mănânce
44:3
Gen. 31:541 Cor. 10:18
pâinea de jertfă înaintea Domnului. El
44:3
Cap. 46:2,8.
va intra pe drumul care dă în tinda porţii și va ieși pe același drum.” 4M-a dus apoi la poarta de miazănoapte, înaintea casei Templului. M-am uitat și iată
44:4
Cap. 3:23;
că slava Domnului umplea Casa Domnului! Și am căzut
44:4
Cap. 1:28.
cu faţa la pământ. 5Domnul mi-a zis: „Fiul omului
44:5
Cap. 40:4.
, fii cu luare aminte, uită-te cu ochii tăi și ascultă cu urechile tale tot ce-ţi voi spune cu privire la toate rânduielile Casei Domnului și cu privire la toate legile ei; privește cu băgare de seamă intrarea casei și toate ieșirile Sfântului Locaș! 6Și spune celor îndărătnici
44:6
Cap. 2:5.
, casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Ajungă-vă
44:6
Cap. 45:9.
toate urâciunile voastre, casa lui Israel! 7Aţi băgat
44:7
Cap. 43:8. Vers. 9.
în Locașul Meu cel Sfânt niște străini
44:7
Lev. 22:25
cu inima
44:7
Lev. 26:41Deut. 10:16Fapte 7:51
netăiată împrejur și cu carnea netăiată împrejur ca să-Mi spurce casa; aţi adus pâinea Mea
44:7
Lev. 21:6,8,17,21
, grăsimea
44:7
Lev. 3:16
17:11
și sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre și aţi rupt astfel legământul Meu. 8N-aţi păzit
44:8
Lev. 22:2
ce trebuia păzit cu privire la lucrurile Mele cele sfinte, ci i-aţi pus în locul vostru, ca să facă slujbă în Locașul Meu cel Sfânt.» 9Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Niciun străin
44:9
Vers. 7.
netăiat împrejur cu inima și netăiat împrejur cu trupul să nu intre în Locașul Meu cel Sfânt, niciunul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel. 10Mai mult, leviţii
44:10
2 Împ. 23:82 Cron. 29:4,5
care s-au depărtat de Mine când se rătăcea Israel și se abătea de la Mine ca să-și urmeze idolii vor purta pedeapsa nelegiuirilor lor: 11ei vor fi în Locașul Meu cel Sfânt ca slugi, vor păzi
44:11
1 Cron. 26:1
porţile casei și vor face slujbă în casă; vor junghia
44:11
2 Cron. 29:34
pentru popor vitele rânduite pentru arderile-de-tot și pentru celelalte jertfe și vor sta
44:11
Num. 16:9
înaintea lui ca să-i slujească. 12Pentru că i-au slujit înaintea idolilor lui și au făcut
44:12
Is. 9:16Mal. 2:8
să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea Îmi ridic mâna
44:12
Ps. 106:26
asupra lor», zice Domnul Dumnezeu, «ca să-și poarte pedeapsa nelegiuirii lor. 13Nu se vor
44:13
Num. 18:32 Împ. 23:9
apropia de Mine ca să fie în slujba Mea ca preoţi, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile Mele preasfinte, ci vor purta
44:13
Cap. 32:30;
pedeapsa rușinii lor și urâciunilor pe care le-au săvârșit. 14Totuși le voi da paza
44:14
Num. 18:41 Cron. 23:28,32
casei, îi voi întrebuinţa la toată slujba ei și la tot ce trebuie făcut în ea. 15Dar
44:15
Cap. 40:46;
preoţii, leviţii, fiii
44:15
1 Sam. 2:35
lui Ţadoc, care au păzit slujba Locașului Meu celui Sfânt când
44:15
Vers. 10.
se rătăceau copiii lui Israel de la Mine, aceia se vor apropia de Mine să-Mi slujească și vor sta
44:15
Deut. 10:8
înaintea Mea ca să-Mi aducă grăsime
44:15
Vers. 7.
și sânge», zice Domnul Dumnezeu. 16«Ei vor intra în Locașul Meu cel Sfânt, se vor apropia de masa
44:16
Cap. 41:22.
Mea ca să-Mi slujească și vor fi în slujba Mea. 17Când vor trece pe porţile curţii dinăuntru, se vor îmbrăca
44:17
Exod 28:39,40,43
39:27,28
în haine de in; nu vor avea pe ei nimic de lână când vor face slujba în porţile curţii dinăuntru și în casă. 18Vor avea pe cap
44:18
Exod 28:40,42
39:28
și scufii de in și izmene de in pe coapsele lor, nu se vor încinge cu ceva care să aducă sudoarea, 19iar când vor ieși să se ducă în curtea de afară, la popor, vor lepăda veșmintele
44:19
Cap. 42:14;
cu care fac slujba și le vor pune în odăile Sfântului Locaș; se vor îmbrăca în altele ca să nu sfinţească poporul cu veșmintele lor. 20Nu-și
44:20
Lev. 21:5
vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie, ci va trebui să-și taie părul. 21Niciun preot
44:21
Lev. 10:9
nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru. 22Nu vor lua de nevastă nicio văduvă
44:22
Lev. 21:7,13,14
, nicio femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din sămânţa casei lui Israel, totuși vor putea să ia și pe văduva unui preot. 23Vor
44:23
Lev. 10:10,11Mal. 2:7
învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt și vor arăta deosebirea dintre ce este necurat și ce este curat. 24Vor judeca în neînţelegeri
44:24
Deut. 17:82 Cron. 19:8,10
și vor hotărî după legile Mele. Vor păzi, de asemenea, legile și poruncile Mele, la toate sărbătorile Mele și vor sfinţi
44:24
Cap. 22:26.
Sabatele Mele. 25Un preot nu se va duce la un
44:25
Lev. 21:1
mort, ca să nu se facă necurat; nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fiică, pentru un frate și pentru o soră care nu era măritată. 26După curăţire
44:26
Num. 6:10
19:11
, i se vor număra șapte zile. 27În ziua când va intra în Locașul Meu cel Sfânt, în curtea
44:27
Vers. 17.
dinăuntru, ca să facă slujba în Sfântul Locaș, își va aduce
44:27
Lev. 4:3
jertfa de ispășire», zice Domnul Dumnezeu. 28«Iată moștenirea pe care o vor avea: Eu voi fi
44:28
Num. 18:20Deut. 10:9
18:1,2Ios. 13:14,33
moștenirea lor. Să nu le daţi nicio moșie în Israel: Eu voi fi moșia lor! 29Dar se vor hrăni
44:29
Lev. 6:18,29
7:6
cu darurile de mâncare, cu jertfele de ispășire și de vină și tot ce va fi închinat
44:29
Lev. 27:21,28Num. 18:14
Domnului prin făgăduinţă în Israel va fi al lor. 30Cele mai bune
44:30
Exod 13:2
22:29,30
23:19Num. 3:13
18:12,13
din cele dintâi roade de orice fel și partea ridicată din toate darurile de mâncare pe care le veţi aduce ca daruri ridicate vor fi ale preoţilor; veţi da preoţilor și pârga
44:30
Num. 15:20Neem. 10:37
făinii voastre, pentru ca
44:30
Prov. 3:9,10Mal. 3:10
binecuvântarea să rămână peste casa voastră. 31Preoţii însă nu vor mânca din nicio pasăre sau vită moartă
44:31
Exod 22:31Lev. 22:8
ori sfâșiată de fiară.

45

451Când veţi împărţi

45:1
Cap. 47:22.
ţara ca moștenire prin sorţi, să ridicaţi
45:1
Cap. 48:8.
ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din ţară, lungă de douăzeci și cinci de mii de coţi și lată de zece mii: aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei. 2Din bucata aceasta veţi lua pentru Sfântul Locaș cinci sute
45:2
Cap. 42:20.
de coţi în lung și cinci sute de coţi în lat, în patru laturi, și cincizeci de coţi ca loc slobod de jur împrejur. 3Din această întindere să măsori o bucată lungă de douăzeci și cinci de mii și lată de zece mii pentru
45:3
Cap. 48:10.
Sfântul Locaș, pentru Locul Preasfânt. 4Aceasta
45:4
Vers. 1. Cap. 48:10.
este partea sfântă din ţară: ea va fi a preoţilor care fac slujba în Sfântul Locaș, care se apropie de Domnul să-I slujească; acolo vor fi casele lor și acesta va fi un loc sfânt pentru Locașul cel Sfânt. 5Leviţilor care slujesc în casă să li se dea în stăpânire un ţinut de douăzeci și cinci de mii
45:5
Cap. 48:13.
de coţi în lung și zece mii în lat, pentru cetăţile în care vor locui, împreună cu douăzeci de odăi
45:5
Cap. 40:17.
. 6Să daţi
45:6
Cap. 48:15.
și cetăţii o moșie de cinci mii de coţi în lat și douăzeci și cinci de mii în lung, lângă partea cea sfântă luată pentru Sfântul Locaș; aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. 7Pentru domnitor
45:7
Cap. 48:21.
veţi deosebi un loc lângă cele două laturi ale părţii sfinte și ale moșiei cetăţii, de-a lungul părţii sfinte și de-a lungul moșiei cetăţii, la apus de partea de apus și la răsărit de partea de răsărit, pe o lungime cât una din părţi, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit. 8Acesta va fi pământul lui, moșia lui în Israel, și domnitorii
45:8
Ier. 22:1746:18
Mei nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor împărţi casei lui Israel cealaltă parte a ţării, după seminţiile ei.» 9Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Destul
45:9
Cap. 44:6.
, domnitori ai lui Israel! Încetaţi
45:9
Ier. 22:3
cu silnicia și răpirile, faceţi judecată și dreptate! Înlăturaţi stoarcerile voastre de la poporul Meu», zice Domnul Dumnezeu. 10«Să aveţi cumpene
45:10
Lev. 19:35,36Prov. 11:1
drepte, o efă dreaptă și un bat drept. 11Efa și batul să aibă aceeași măsură; batul să cuprindă a zecea parte dintr-un omer și efa, a zecea parte dintr-un omer; măsura lor se va potrivi după omer. 12Siclul
45:12
Exod 30:13Lev. 27:25Num. 3:47
să fie de douăzeci de ghere. Cinci sicli să fie cinci, zece sicli să fie zece, iar mina să fie de cincizeci de sicli! 13Iată darul de mâncare pe care-l veţi ridica: a șasea parte dintr-o efă la un omer de grâu și a șasea parte din efă la un omer de orz. 14Pentru untdelemn, la un bat de untdelemn, veţi datora a zecea parte dintr-un bat la un cor, care este tot una cu un omer de zece baţi, căci zece baţi fac un omer. 15O oaie dintr-o turmă de două sute de oi din toate seminţiile lui Israel să fie dată ca dar de mâncare, ardere-de-tot și jertfă de mulţumire, pentru ca să slujească drept jertfă
45:15
Lev. 1:4
de ispășire», zice Domnul Dumnezeu. 16«Tot poporul din ţară va trebui să dea darul acesta de mâncare pentru domnitorul lui Israel. 17Domnitorul va fi dator să dea arderile-de-tot, darurile de mâncare și jertfele de băutură la sărbători, la lunile noi, la Sabate, la toate adunările de sărbătoare ale casei lui Israel. El va îngriji de jertfa ispășitoare, de darul de mâncare, de arderea-de-tot și de jertfa de mulţumire, ca să se facă ispășire pentru casa lui Israel.» 18Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În cea dintâi zi a lunii întâi, vei lua un viţel fără cusur și vei face ispășire
45:18
Lev. 16:16
pentru Sfântul Locaș. 19Preotul
45:19
Cap. 43:20.
va lua din sângele jertfei ispășitoare și va pune pe ușorii casei, pe cele patru colţuri ale pervazului altarului și pe ușorii porţii curţii dinăuntru. 20Tot așa vei face și în ziua întâi a lunii a șaptea, în ziua întâi a lunii
45:20
Lev. 4:27
noi, pentru cei din popor care păcătuiesc fără voie sau din nechibzuinţă; și astfel veţi curăţi casa. 21În ziua a paisprezecea a lunii întâi
45:21
Exod 12:18Lev. 23:5,6Num. 9:2,3
28:16,17Deut. 16:1
, veţi prăznui Paștele. Sărbătoarea va ţine șapte zile, timp în care se vor mânca azimi. 22Domnitorul va aduce în ziua aceea, pentru el și pentru tot poporul ţării, un viţel
45:22
Lev. 4:14
ca jertfă de ispășire. 23În timpul celor șapte
45:23
Lev. 23:8
zile ale sărbătorii, va aduce ca ardere-de-tot Domnului șapte viţei și șapte berbeci fără cusur în fiecare
45:23
Num. 28:15,22,30
29:5
din cele șapte zile și un ţap ca jertfă de ispășire în fiecare zi. 24Va adăuga
45:24
Cap. 46:5,7.
și darul de mâncare: câte o efă de fiecare viţel și o efă de fiecare berbec, cu câte un hin de untdelemn de efă. 25În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, la sărbătoare
45:25
Lev. 23:34Num. 29:12Deut. 16:13
, va aduce timp de șapte zile aceleași jertfe de ispășire, aceleași arderi-de-tot și același dar de mâncare împreună cu untdelemnul.»

46

461Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Poarta curţii dinăuntru, dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele șase zile de lucru, dar se va deschide în ziua Sabatului și va fi deschisă și în ziua lunii noi. 2Domnitorul

46:2
Cap. 44:3. Vers. 8.
va intra pe drumul care dă în tinda porţii de afară și va sta lângă ușorii porţii. Apoi, preoţii vor aduce arderea-de-tot și jertfele lui de mulţumire. El se va închina pe pragul porţii, apoi va ieși iarăși afară și poarta nu se va închide până seara. 3Poporul ţării se va închina și el înaintea Domnului la intrarea acestei porţi în zilele de Sabat și la lunile noi. 4Arderea-de-tot pe care o va aduce Domnului domnitorul
46:4
Cap. 45:17.
în ziua Sabatului va fi de șase miei fără cusur și un berbec fără cusur, 5iar darul
46:5
Cap. 45:24. Vers. 7,11.
lui de mâncare va fi o efă de berbec și un dar de bunăvoie pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă. 6În ziua lunii noi va da un viţel fără cusur, șase miei și un berbec, toţi fără cusur. 7Și darul lui de mâncare va fi de o efă pentru viţel, o efă pentru berbec și cât va voi pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă. 8Când va intra, domnitorul
46:8
Vers. 2.
va intra pe drumul din tinda porţii și va ieși pe același drum. 9Dar, când va veni poporul ţării înaintea
46:9
Exod 23:14-17Deut. 16:16
Domnului la sărbători, cel ce va intra pe poarta de miazănoapte ca să se închine va ieși pe poarta de miazăzi, iar cel ce va intra pe poarta de miazăzi va ieși pe poarta de miazănoapte; nu trebuie să se întoarcă pe aceeași poartă pe care vor intra, ci vor ieși drept înainte pe cealaltă. 10Domnitorul va intra cu ei când vor intra și vor ieși împreună când vor ieși. 11La sărbători și la praznice, darul
46:11
Vers. 5.
de mâncare va fi de o efă pentru viţel, o efă pentru berbec și cât va voi pentru miei, împreună cu un hin de untdelemn de fiecare efă. 12Dacă însă domnitorul aduce Domnului o ardere-de-tot de bunăvoie sau o jertfă de mulţumire de bunăvoie, îi vor deschide
46:12
Cap. 44:3. Vers. 2.
poarta dinspre răsărit și el își va aduce arderea-de-tot și jertfa de mulţumire așa cum le aduce în ziua Sabatului; apoi va ieși afară și, după ce va ieși, vor închide iarăși poarta. 13În fiecare zi vei aduce
46:13
Exod 29:38Num. 28:3
Domnului ca ardere-de-tot un miel de un an fără cusur; pe acesta îl vei aduce în fiecare dimineaţă. 14Vei mai adăuga la el ca dar de mâncare, în fiecare dimineaţă, a șasea parte dintr-o efă și a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de făină. Acesta este darul de mâncare de adus Domnului; aceasta este o lege veșnică, pentru totdeauna! 15În fiecare dimineaţă vor aduce astfel mielul și darul de mâncare împreună cu untdelemnul, ca o ardere-de-tot veșnică.» 16Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Dacă domnitorul dă unuia din fiii săi un dar luat din moștenirea sa, darul acesta va rămâne al fiilor săi, ca moșia lor prin drept de moștenire. 17Dar, dacă dă unuia din slujitorii lui un dar luat din moștenirea lui, darul acela va fi al lui până în anul slobozeniei
46:17
Lev. 25:10
, apoi se va întoarce înapoi domnitorului; numai fiii lui vor stăpâni ce le va da din moștenirea lui. 18Domnitorul
46:18
Cap. 45:8.
nu va lua nimic din moștenirea poporului, nu-l va despuia de moșiile lui. Ci, ce va da de moștenire fiilor săi, va lua din ce are el, pentru ca niciunul din poporul Meu să nu fie îndepărtat din moșia lui!»’” 19M-a dus, pe intrarea de lângă poartă, în odăile sfinte rânduite preoţilor și care se află spre miazănoapte. Și iată că în fund era un loc, înspre apus. 20El mi-a zis: „Acesta este locul unde vor fierbe
46:20
2 Cron. 35:13
preoţii carnea de la jertfele pentru vină și pentru ispășire și unde vor coace
46:20
Lev. 2:4,5,7
darurile de mâncare, ca să se ferească să le ducă în curtea de afară și să sfinţească
46:20
Cap. 44:19.
astfel poporul prin ele.” 21M-a dus apoi în curtea de afară și m-a făcut să trec pe lângă cele patru colţuri ale curţii. Și iată că era o curte la fiecare colţ al curţii. 22Și în cele patru colţuri ale curţii erau niște curţi despărţite, lungi de patruzeci de coţi și late de treizeci; câteșipatru aveau aceeași măsură și erau în colţuri. 23Câteșipatru erau înconjurate cu un zid și la picioarele zidului de jur împrejur erau niște vetre pentru gătit. 24El mi-a zis: „Acestea sunt bucătăriile unde vor fierbe
46:24
Vers. 20.
slujitorii casei carnea de la jertfele aduse de popor.”