Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
45

451Când veţi împărţi

45:1
Cap. 47:22.
ţara ca moștenire prin sorţi, să ridicaţi
45:1
Cap. 48:8.
ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din ţară, lungă de douăzeci și cinci de mii de coţi și lată de zece mii: aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei. 2Din bucata aceasta veţi lua pentru Sfântul Locaș cinci sute
45:2
Cap. 42:20.
de coţi în lung și cinci sute de coţi în lat, în patru laturi, și cincizeci de coţi ca loc slobod de jur împrejur. 3Din această întindere să măsori o bucată lungă de douăzeci și cinci de mii și lată de zece mii pentru
45:3
Cap. 48:10.
Sfântul Locaș, pentru Locul Preasfânt. 4Aceasta
45:4
Vers. 1. Cap. 48:10.
este partea sfântă din ţară: ea va fi a preoţilor care fac slujba în Sfântul Locaș, care se apropie de Domnul să-I slujească; acolo vor fi casele lor și acesta va fi un loc sfânt pentru Locașul cel Sfânt. 5Leviţilor care slujesc în casă să li se dea în stăpânire un ţinut de douăzeci și cinci de mii
45:5
Cap. 48:13.
de coţi în lung și zece mii în lat, pentru cetăţile în care vor locui, împreună cu douăzeci de odăi
45:5
Cap. 40:17.
. 6Să daţi
45:6
Cap. 48:15.
și cetăţii o moșie de cinci mii de coţi în lat și douăzeci și cinci de mii în lung, lângă partea cea sfântă luată pentru Sfântul Locaș; aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. 7Pentru domnitor
45:7
Cap. 48:21.
veţi deosebi un loc lângă cele două laturi ale părţii sfinte și ale moșiei cetăţii, de-a lungul părţii sfinte și de-a lungul moșiei cetăţii, la apus de partea de apus și la răsărit de partea de răsărit, pe o lungime cât una din părţi, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit. 8Acesta va fi pământul lui, moșia lui în Israel, și domnitorii
45:8
Ier. 22:1746:18
Mei nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor împărţi casei lui Israel cealaltă parte a ţării, după seminţiile ei.» 9Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Destul
45:9
Cap. 44:6.
, domnitori ai lui Israel! Încetaţi
45:9
Ier. 22:3
cu silnicia și răpirile, faceţi judecată și dreptate! Înlăturaţi stoarcerile voastre de la poporul Meu», zice Domnul Dumnezeu. 10«Să aveţi cumpene
45:10
Lev. 19:35,36Prov. 11:1
drepte, o efă dreaptă și un bat drept. 11Efa și batul să aibă aceeași măsură; batul să cuprindă a zecea parte dintr-un omer și efa, a zecea parte dintr-un omer; măsura lor se va potrivi după omer. 12Siclul
45:12
Exod 30:13Lev. 27:25Num. 3:47
să fie de douăzeci de ghere. Cinci sicli să fie cinci, zece sicli să fie zece, iar mina să fie de cincizeci de sicli! 13Iată darul de mâncare pe care-l veţi ridica: a șasea parte dintr-o efă la un omer de grâu și a șasea parte din efă la un omer de orz. 14Pentru untdelemn, la un bat de untdelemn, veţi datora a zecea parte dintr-un bat la un cor, care este tot una cu un omer de zece baţi, căci zece baţi fac un omer. 15O oaie dintr-o turmă de două sute de oi din toate seminţiile lui Israel să fie dată ca dar de mâncare, ardere-de-tot și jertfă de mulţumire, pentru ca să slujească drept jertfă
45:15
Lev. 1:4
de ispășire», zice Domnul Dumnezeu. 16«Tot poporul din ţară va trebui să dea darul acesta de mâncare pentru domnitorul lui Israel. 17Domnitorul va fi dator să dea arderile-de-tot, darurile de mâncare și jertfele de băutură la sărbători, la lunile noi, la Sabate, la toate adunările de sărbătoare ale casei lui Israel. El va îngriji de jertfa ispășitoare, de darul de mâncare, de arderea-de-tot și de jertfa de mulţumire, ca să se facă ispășire pentru casa lui Israel.» 18Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În cea dintâi zi a lunii întâi, vei lua un viţel fără cusur și vei face ispășire
45:18
Lev. 16:16
pentru Sfântul Locaș. 19Preotul
45:19
Cap. 43:20.
va lua din sângele jertfei ispășitoare și va pune pe ușorii casei, pe cele patru colţuri ale pervazului altarului și pe ușorii porţii curţii dinăuntru. 20Tot așa vei face și în ziua întâi a lunii a șaptea, în ziua întâi a lunii
45:20
Lev. 4:27
noi, pentru cei din popor care păcătuiesc fără voie sau din nechibzuinţă; și astfel veţi curăţi casa. 21În ziua a paisprezecea a lunii întâi
45:21
Exod 12:18Lev. 23:5,6Num. 9:2,3
28:16,17Deut. 16:1
, veţi prăznui Paștele. Sărbătoarea va ţine șapte zile, timp în care se vor mânca azimi. 22Domnitorul va aduce în ziua aceea, pentru el și pentru tot poporul ţării, un viţel
45:22
Lev. 4:14
ca jertfă de ispășire. 23În timpul celor șapte
45:23
Lev. 23:8
zile ale sărbătorii, va aduce ca ardere-de-tot Domnului șapte viţei și șapte berbeci fără cusur în fiecare
45:23
Num. 28:15,22,30
29:5
din cele șapte zile și un ţap ca jertfă de ispășire în fiecare zi. 24Va adăuga
45:24
Cap. 46:5,7.
și darul de mâncare: câte o efă de fiecare viţel și o efă de fiecare berbec, cu câte un hin de untdelemn de efă. 25În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, la sărbătoare
45:25
Lev. 23:34Num. 29:12Deut. 16:13
, va aduce timp de șapte zile aceleași jertfe de ispășire, aceleași arderi-de-tot și același dar de mâncare împreună cu untdelemnul.»

46

461Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Poarta curţii dinăuntru, dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele șase zile de lucru, dar se va deschide în ziua Sabatului și va fi deschisă și în ziua lunii noi. 2Domnitorul

46:2
Cap. 44:3. Vers. 8.
va intra pe drumul care dă în tinda porţii de afară și va sta lângă ușorii porţii. Apoi, preoţii vor aduce arderea-de-tot și jertfele lui de mulţumire. El se va închina pe pragul porţii, apoi va ieși iarăși afară și poarta nu se va închide până seara. 3Poporul ţării se va închina și el înaintea Domnului la intrarea acestei porţi în zilele de Sabat și la lunile noi. 4Arderea-de-tot pe care o va aduce Domnului domnitorul
46:4
Cap. 45:17.
în ziua Sabatului va fi de șase miei fără cusur și un berbec fără cusur, 5iar darul
46:5
Cap. 45:24. Vers. 7,11.
lui de mâncare va fi o efă de berbec și un dar de bunăvoie pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă. 6În ziua lunii noi va da un viţel fără cusur, șase miei și un berbec, toţi fără cusur. 7Și darul lui de mâncare va fi de o efă pentru viţel, o efă pentru berbec și cât va voi pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă. 8Când va intra, domnitorul
46:8
Vers. 2.
va intra pe drumul din tinda porţii și va ieși pe același drum. 9Dar, când va veni poporul ţării înaintea
46:9
Exod 23:14-17Deut. 16:16
Domnului la sărbători, cel ce va intra pe poarta de miazănoapte ca să se închine va ieși pe poarta de miazăzi, iar cel ce va intra pe poarta de miazăzi va ieși pe poarta de miazănoapte; nu trebuie să se întoarcă pe aceeași poartă pe care vor intra, ci vor ieși drept înainte pe cealaltă. 10Domnitorul va intra cu ei când vor intra și vor ieși împreună când vor ieși. 11La sărbători și la praznice, darul
46:11
Vers. 5.
de mâncare va fi de o efă pentru viţel, o efă pentru berbec și cât va voi pentru miei, împreună cu un hin de untdelemn de fiecare efă. 12Dacă însă domnitorul aduce Domnului o ardere-de-tot de bunăvoie sau o jertfă de mulţumire de bunăvoie, îi vor deschide
46:12
Cap. 44:3. Vers. 2.
poarta dinspre răsărit și el își va aduce arderea-de-tot și jertfa de mulţumire așa cum le aduce în ziua Sabatului; apoi va ieși afară și, după ce va ieși, vor închide iarăși poarta. 13În fiecare zi vei aduce
46:13
Exod 29:38Num. 28:3
Domnului ca ardere-de-tot un miel de un an fără cusur; pe acesta îl vei aduce în fiecare dimineaţă. 14Vei mai adăuga la el ca dar de mâncare, în fiecare dimineaţă, a șasea parte dintr-o efă și a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de făină. Acesta este darul de mâncare de adus Domnului; aceasta este o lege veșnică, pentru totdeauna! 15În fiecare dimineaţă vor aduce astfel mielul și darul de mâncare împreună cu untdelemnul, ca o ardere-de-tot veșnică.» 16Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Dacă domnitorul dă unuia din fiii săi un dar luat din moștenirea sa, darul acesta va rămâne al fiilor săi, ca moșia lor prin drept de moștenire. 17Dar, dacă dă unuia din slujitorii lui un dar luat din moștenirea lui, darul acela va fi al lui până în anul slobozeniei
46:17
Lev. 25:10
, apoi se va întoarce înapoi domnitorului; numai fiii lui vor stăpâni ce le va da din moștenirea lui. 18Domnitorul
46:18
Cap. 45:8.
nu va lua nimic din moștenirea poporului, nu-l va despuia de moșiile lui. Ci, ce va da de moștenire fiilor săi, va lua din ce are el, pentru ca niciunul din poporul Meu să nu fie îndepărtat din moșia lui!»’” 19M-a dus, pe intrarea de lângă poartă, în odăile sfinte rânduite preoţilor și care se află spre miazănoapte. Și iată că în fund era un loc, înspre apus. 20El mi-a zis: „Acesta este locul unde vor fierbe
46:20
2 Cron. 35:13
preoţii carnea de la jertfele pentru vină și pentru ispășire și unde vor coace
46:20
Lev. 2:4,5,7
darurile de mâncare, ca să se ferească să le ducă în curtea de afară și să sfinţească
46:20
Cap. 44:19.
astfel poporul prin ele.” 21M-a dus apoi în curtea de afară și m-a făcut să trec pe lângă cele patru colţuri ale curţii. Și iată că era o curte la fiecare colţ al curţii. 22Și în cele patru colţuri ale curţii erau niște curţi despărţite, lungi de patruzeci de coţi și late de treizeci; câteșipatru aveau aceeași măsură și erau în colţuri. 23Câteșipatru erau înconjurate cu un zid și la picioarele zidului de jur împrejur erau niște vetre pentru gătit. 24El mi-a zis: „Acestea sunt bucătăriile unde vor fierbe
46:24
Vers. 20.
slujitorii casei carnea de la jertfele aduse de popor.”

47

471M-a adus înapoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă

47:1
Ioel 3:18Zah. 13:1
14:8Apoc. 22:1
de sub pragul casei, dinspre răsărit, căci faţa casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miazăzi a altarului. 2M-a scos pe poarta de miazănoapte și m-a făcut să ocolesc pe dinafară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. 3Când a înaintat omul
47:3
Cap. 40:3.
acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat o mie de coţi și m-a trecut prin apă; apa îmi venea până la glezne. 4A mai măsurat iarăși o mie de coţi și m-a pus să trec prin apă, și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși o mie de coţi și m-a trecut prin ea, și apa îmi venea până la șolduri. 5A măsurat iarăși o mie de coţi, și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă, încât trebuia să înot – un râu care nu se putea trece. 6El mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?” Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. 7Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulţime de copaci
47:7
Vers. 12.
pe amândouă părţile. 8El mi-a zis: „Apa aceasta curge spre ţinutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. 9Orice făptură vie, care se mișcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulţime de pești; căci, pe oriunde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și, pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă. 10Pescarii vor sta pe malurile lui, de la En-Ghedi până la En-Eglaim, și vor întinde mrejele; vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii Mării
47:10
Num. 34:6Ios. 23:4
celei Mari, și vor fi foarte mulţi. 11Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. 12Dar, lângă
47:12
Vers. 7.
râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părţile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza
47:12
Iov 8:16Ps. 1:3Ier. 17:8
lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din Sfântul Locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor, ca leac
47:12
Apoc. 22:2
.” 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată hotarele ţării pe care o veţi împărţi ca moștenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif
47:13
Gen. 48:51 Cron. 5:1
va avea două părţi. 14O veţi stăpâni unul ca și altul, cum am jurat cu mâna
47:14
Gen. 12:7
13:15
15:7
17:8
26:3
28:13
ridicată că o voi da părinţilor voștri. Ţara aceasta vă va cădea deci la împărţeală ca moștenire
47:14
Cap. 48:29.
. 15Iată hotarele ţării: înspre miazănoapte, de la Marea cea Mare, drumul
47:15
Cap. 48:1.
Hetlonului până la Ţedad
47:15
Num. 34:8
, 16Humat
47:16
Num. 34:8
, Berota
47:16
2 Sam. 8:8
, Sibraim, între hotarul Damascului și hotarul Hamatului, Haţer-Haticon, spre hotarul Havranului. 17Astfel, hotarul va fi de la mare până la Haţar-Enon
47:17
Num. 34:9
și, la miazănoapte de el, hotarul Damascului, Ţafonului și hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miazănoapte. 18În partea de răsărit, dintre Havran și Damasc, între Galaad și ţara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miazănoapte până la marea de răsărit, și anume până la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit. 19Hotarul de miazăzi, înspre miazăzi, va merge de la Tamar până la apele Meriba
47:19
Num. 20:13Deut. 32:51Ps. 81:7
, de la Cades până la pârâul Egiptului și până la Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul de miazăzi. 20Hotarul de apus va fi Marea cea Mare până la locul unde apucă spre Hamat; acesta va fi hotarul de apus. 21Ţara aceasta o veţi împărţi între voi, după seminţiile lui Israel. 22O veţi împărţi însă ca moștenire prin sorţi între voi și între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini
47:22
Efes. 3:6Apoc. 7:9,10
care vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veţi privi ca pe niște băștinași
47:22
Rom. 10:12Gal. 3:28Col. 3:11
între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorţi împreună cu voi între seminţiile lui Israel. 23Străinului îi veţi da moștenirea lui în seminţia în care va locui”, zice Domnul Dumnezeu.