Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
47

471M-a adus înapoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă

47:1
Ioel 3:18Zah. 13:1
14:8Apoc. 22:1
de sub pragul casei, dinspre răsărit, căci faţa casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miazăzi a altarului. 2M-a scos pe poarta de miazănoapte și m-a făcut să ocolesc pe dinafară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. 3Când a înaintat omul
47:3
Cap. 40:3.
acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat o mie de coţi și m-a trecut prin apă; apa îmi venea până la glezne. 4A mai măsurat iarăși o mie de coţi și m-a pus să trec prin apă, și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși o mie de coţi și m-a trecut prin ea, și apa îmi venea până la șolduri. 5A măsurat iarăși o mie de coţi, și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă, încât trebuia să înot – un râu care nu se putea trece. 6El mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?” Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. 7Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulţime de copaci
47:7
Vers. 12.
pe amândouă părţile. 8El mi-a zis: „Apa aceasta curge spre ţinutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. 9Orice făptură vie, care se mișcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulţime de pești; căci, pe oriunde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și, pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă. 10Pescarii vor sta pe malurile lui, de la En-Ghedi până la En-Eglaim, și vor întinde mrejele; vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii Mării
47:10
Num. 34:6Ios. 23:4
celei Mari, și vor fi foarte mulţi. 11Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. 12Dar, lângă
47:12
Vers. 7.
râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părţile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza
47:12
Iov 8:16Ps. 1:3Ier. 17:8
lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din Sfântul Locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor, ca leac
47:12
Apoc. 22:2
.” 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată hotarele ţării pe care o veţi împărţi ca moștenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif
47:13
Gen. 48:51 Cron. 5:1
va avea două părţi. 14O veţi stăpâni unul ca și altul, cum am jurat cu mâna
47:14
Gen. 12:7
13:15
15:7
17:8
26:3
28:13
ridicată că o voi da părinţilor voștri. Ţara aceasta vă va cădea deci la împărţeală ca moștenire
47:14
Cap. 48:29.
. 15Iată hotarele ţării: înspre miazănoapte, de la Marea cea Mare, drumul
47:15
Cap. 48:1.
Hetlonului până la Ţedad
47:15
Num. 34:8
, 16Humat
47:16
Num. 34:8
, Berota
47:16
2 Sam. 8:8
, Sibraim, între hotarul Damascului și hotarul Hamatului, Haţer-Haticon, spre hotarul Havranului. 17Astfel, hotarul va fi de la mare până la Haţar-Enon
47:17
Num. 34:9
și, la miazănoapte de el, hotarul Damascului, Ţafonului și hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miazănoapte. 18În partea de răsărit, dintre Havran și Damasc, între Galaad și ţara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miazănoapte până la marea de răsărit, și anume până la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit. 19Hotarul de miazăzi, înspre miazăzi, va merge de la Tamar până la apele Meriba
47:19
Num. 20:13Deut. 32:51Ps. 81:7
, de la Cades până la pârâul Egiptului și până la Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul de miazăzi. 20Hotarul de apus va fi Marea cea Mare până la locul unde apucă spre Hamat; acesta va fi hotarul de apus. 21Ţara aceasta o veţi împărţi între voi, după seminţiile lui Israel. 22O veţi împărţi însă ca moștenire prin sorţi între voi și între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini
47:22
Efes. 3:6Apoc. 7:9,10
care vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veţi privi ca pe niște băștinași
47:22
Rom. 10:12Gal. 3:28Col. 3:11
între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorţi împreună cu voi între seminţiile lui Israel. 23Străinului îi veţi da moștenirea lui în seminţia în care va locui”, zice Domnul Dumnezeu.

48

481„Iată numele seminţiilor. La marginea de

48:1
Cap. 47:15.
miazănoapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat și Haţar-Enon, la hotarul Damascului de la miazănoapte spre Hamat, de la răsărit până spre apus: partea lui Dan. 2Lângă hotarul lui Dan, de la răsărit până la apus, partea lui Așer. 3Lângă hotarul lui Așer, de la răsărit până la apus, partea lui Neftali. 4Lângă hotarul lui Neftali, de la răsărit până la apus, partea lui Manase. 5Lângă hotarul lui Manase, de la răsărit până la apus, partea lui Efraim. 6Lângă hotarul lui Efraim, de la răsărit până la apus, partea lui Ruben. 7Lângă hotarul lui Ruben, de la răsărit până la apus, partea lui Iuda. 8Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea
48:8
Cap. 45:1-6.
sfântă pe care o veţi despărţi, lată de douăzeci și cinci de mii de coţi și lungă cât una din părţile de la răsărit până la apus; în mijlocul ei va fi Sfântul Locaș. 9Partea pe care o veţi despărţi pentru Domnul va avea douăzeci și cinci de mii de coţi în lungime și zece mii în lăţime. 10Această parte sfântă va fi a preoţilor: douăzeci și cinci de mii de coţi la miazănoapte, zece mii în lat la apus, zece mii în lat la răsărit și douăzeci și cinci de mii în lung la miazăzi. În mijloc însă va fi Sfântul Locaș al Domnului. 11Ea
48:11
Cap. 44:15.
va fi a preoţilor sfinţiţi, a fiilor lui Ţadoc, care au făcut slujba Sfântului Meu Locaș, care nu s-au rătăcit
48:11
Cap. 44:10.
ca leviţii când se rătăceau copiii lui Israel. 12Ea va fi a lor ca parte preasfântă, luată din partea ţării, care va fi deosebită Domnului, lângă hotarul leviţilor. 13Leviţii vor avea, alături cu hotarul preoţilor, douăzeci și cinci de mii de coţi în lung și zece mii în lat, douăzeci și cinci de mii în toată lungimea și zece mii în lăţime. 14Nu
48:14
Exod 22:29Lev. 27:10,28,33
vor putea să vândă nimic din ea, nici să schimbe; și această pârgă a ţării nu va putea fi înstrăinată, căci este închinată Domnului. 15Ceilalţi cinci mii
48:15
Cap. 45:6.
de coţi însă care mai rămân în lat înaintea celor douăzeci și cinci de mii vor fi daţi cetăţii ca loc
48:15
Cap. 42:20.
obișnuit pentru locuinţe și pășune, și cetatea va fi la mijloc. 16Iată-i măsurile: înspre miazănoapte patru mii cinci sute de coţi, înspre miazăzi patru mii cinci sute, înspre răsărit patru mii cinci sute, înspre apus patru mii cinci sute. 17Cetatea va avea o împrejurime de două sute cincizeci de coţi la miazănoapte, două sute cincizeci la miazăzi, două sute cincizeci la răsărit și două sute cincizeci la apus. 18Rămășiţa din lungime, de lângă partea sfântă, zece mii la răsărit și zece mii la apus, alături de partea sfântă, va da veniturile rânduite pentru întreţinerea lucrătorilor cetăţii. 19Lucrătorii
48:19
Cap. 45:6.
cetăţii vor fi luaţi din toate seminţiile lui Israel. 20Toată partea sfântă va fi de douăzeci și cinci de mii de coţi în lung și douăzeci și cinci de mii în lat și va alcătui un pătrat împreună cu partea pe care o veţi deosebi din ea ca moșie a cetăţii. 21Partea care va rămâne
48:21
Cap. 45:7.
va fi a domnitorului, de amândouă laturile părţii sfinte și moșiei cetăţii, în dreptul celor douăzeci și cinci de mii de coţi ai părţii sfinte, lângă hotarul de răsărit, și la apus, în dreptul celor douăzeci și cinci de mii de coţi, lângă hotarul de apus, în dreptul părţilor seminţiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfântă însă și Sfântul Locaș
48:21
Vers. 8,10.
al casei vor fi la mijloc. 22Astfel, moșia leviţilor și moșia cetăţii vor fi în locul părţii cuvenite domnitorului, în mijloc, adică ce va fi între hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului. 23Iată celelalte seminţii. De la răsărit până la apus va fi partea lui Beniamin. 24Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon. 25Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar. 26Lângă hotarul lui Isahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon. 27Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la apus, partea lui Gad. 28Lângă hotarul lui Gad însă, pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba
48:28
Cap. 47:19.
, de la Cades până la pârâul Egiptului și până la Marea cea Mare. 29Aceasta
48:29
Cap. 47:14,21,22.
este ţara pe care o veţi împărţi ca moștenire prin sorţi seminţiilor lui Israel și acestea sunt părţile lor”, zice Domnul Dumnezeu. 30„Iată ieșirile cetăţii. În partea de miazănoapte, care are o întindere de patru mii cinci sute de coţi – 31și porţile
48:31
Apoc. 21:12
cetăţii se vor numi după numele seminţiilor lui Israel –, trei porţi la miazănoapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda și o poartă a lui Levi. 32În partea de răsărit, care are o întindere de patru mii cinci sute de coţi, cu trei porţi: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin și o poartă a lui Dan. 33În partea de miazăzi, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi și trei porţi: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar și o poartă a lui Zabulon. 34În partea de apus, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi și trei porţi: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Așer și o poartă a lui Neftali. 35De jur împrejurul cetăţii: optsprezece mii de coţi. Și din ziua aceea, numele
48:35
Ier. 33:16
cetăţii va fi: ‘Domnul
48:35
Ier. 3:17Ioel 3:21Zah. 2:10Apoc. 21:3
22:3
este aici!’”