Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Prorocie despre dărâmarea Ierusalimului

41Și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. 2Înfăţișeaz-o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoar-o cu un șanţ de apărare, pune tabere de ostași împrejurul ei și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur. 3Ia o tigaie de fier și pune-o ca un zid de fier între tine și cetate; îndreaptă-ţi faţa împotriva ei, ca să fie împresurată și s-o strâmtorezi. Aceasta

4:3
Cap. 12:6,11;
să fie un semn pentru casa lui Israel! 4Apoi culcă-te pe coasta stângă și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel; câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. 5Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, și anume trei sute nouăzeci de zile în care
4:5
Num. 14:34
să porţi nelegiuirea casei lui Israel. 6După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an. 7Apoi întoarce-ţi faţa și braţul dezgolit spre Ierusalimul împresurat și prorocește împotriva lui. 8Și iată, voi pune
4:8
Cap. 3:25.
funii peste tine, ca să nu poţi să te întorci de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele împresurării tale. 9Ia-ţi și grâu, orz, bob, linte, mei și alac, pune-le într-un vas și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă: trei sute nouăzeci de zile să mănânci din ele. 10Hrana pe care o vei mânca, s-o mănânci cu cântarul, și anume câte douăzeci de sicli pe zi; să mănânci din ea din când în când. 11Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură, și anume câte o șesime de hin; vei bea din ea din când în când. 12Hrana s-o mănânci ca turte de orz, pe care le vei coace în faţa lor cu balegă de om.” 13Și Domnul a zis: „Așa
4:13
Osea 9:3
își vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni.” 14Eu am zis: „Ah
4:14
Fapte 10:14
, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată; din tinereţea mea și până acum, niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort
4:14
Exod 22:31Lev. 11:40
17:15
sau sfâșiat și nicio carne necurată
4:14
Deut. 14:3Is. 65:4
n-a intrat în gura mea.” 15El mi-a răspuns: „Ei bine, iată că îţi dau balegă de bou, în loc de balegă omenească, și-ţi vei face pâinea pe ea.” 16El mi-a mai zis: „Fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii
4:16
Lev. 26:26Ps. 105:16Is. 3:114:13
la Ierusalim, așa că vor mânca pâine cu cântarul
4:16
Vers. 10. Cap. 12:19.
și cu necaz și vor bea apă
4:16
Vers. 11.
cu măsură și cu groază. 17Vor duce lipsă de pâine și de apă, se vor uimi unii de alţii și se vor sfârși
4:17
Lev. 26:39
din pricina nelegiuirii lor.

5

51Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuţită, ia-o ca brici de ras și trece-o

5:1
Lev. 21:5Is. 7:20
peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit și împarte părul. 2O treime
5:2
Vers. 12.
din el arde-o în foc, în mijlocul cetăţii
5:2
Cap. 4:1.
, când se vor împlini zilele
5:2
Cap. 4:8,9.
împresurării; o treime ia-o și taie-o cu sabia de jur împrejurul cetăţii; iar o treime risipește-o în vânt, căci voi trage sabia după ei. 3Totuși
5:3
Ier. 40:6
52:16
ia vreo câţiva peri și strânge-i în poalele hainei tale. 4Din aceștia să mai iei iarăși vreo câţiva
5:4
Ier. 41:1,2
44:14
, să-i arunci în foc și să-i arzi în foc. Din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Acesta este Ierusalimul! Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul lui sunt ţări. 6Dar el s-a răzvrătit împotriva legilor și poruncilor Mele și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și ţările de primprejur, căci a nesocotit legile Mele, n-a urmat poruncile Mele.’ 7De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că aţi fost mai îndărătnici decât neamurile care vă înconjoară, pentru că n-aţi urmat poruncile Mele și n-aţi împlinit legile Mele și n-aţi lucrat nici măcar după
5:7
Ier. 2:10,11
legile neamurilor care vă înconjoară, 8din pricina aceasta, așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecăţile Mele, sub ochii neamurilor. 9Din pricina tuturor urâciunilor tale, îţi voi face
5:9
Plâng. 4:6Dan. 9:12Amos 3:2
ce n-am făcut niciodată și nici nu voi mai face vreodată. 10De aceea, părinţii vor mânca
5:10
Lev. 26:29Deut. 28:532 Împ. 6:29Ier. 19:9Plâng. 2:20
4:10
pe copiii lor în mijlocul tău și copiii vor mânca pe părinţii lor; Îmi voi împlini judecăţile împotriva ta și voi risipi
5:10
Lev. 26:33Deut. 28:64Zah. 2:6
în toate vânturile pe toţi cei ce vor mai rămâne din tine.» 11De aceea, pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘pentru că Mi-ai pângărit
5:11
2 Cron. 36:148:5
Locașul Meu cel Sfânt cu toţi idolii și toate urâciunile
5:11
Cap. 11:21.
tale, și Eu Îmi voi întoarce ochii de la tine; ochiul Meu
5:11
Cap. 7:4,9;
va fi fără milă și nu Mă voi îndura. 12O treime
5:12
Vers. 2.
din locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău: o treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi
5:12
Ier. 9:16
în toate vânturile și voi scoate sabia
5:12
Lev. 26:33
după ei. 13Îmi voi potoli
5:13
Plâng. 4:11
astfel mânia, Îmi voi domoli
5:13
Cap. 21:17.
astfel urgia cu ei și Mă
5:13
Deut. 32:36Is. 1:24
voi răzbuna ca să știe
5:13
Cap. 36:6;
că Eu, Domnul, am vorbit în mânia Mea, vărsându-Mi urgia peste ei. 14Te voi preface
5:14
Lev. 26:31,32Neem. 2:17
într-un pustiu, te voi face de ocară printre neamurile care te înconjoară, înaintea tuturor trecătorilor. 15Vei ajunge de ocară
5:15
Deut. 28:371 Împ. 9:7Ps. 79:4Ier. 24:9Plâng. 2:15
și de rușine, vei fi o pildă și o groază pentru neamurile care te înconjoară când voi aduce la îndeplinire judecăţile Mele împotriva ta, cu mânie, cu urgie și cu
5:15
Cap. 25:17.
pedepse aspre – Eu, Domnul, o spun – când voi arunca
5:15
Deut. 32:23,24
împotriva lor săgeţile nimicitoare ale foametei, care dau moartea și pe care le voi trimite să vă nimicească. 16Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga și foametea și vă voi sfărâma toiagul
5:16
Lev. 26:2614:13
pâinii. 17Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele
5:17
Lev. 26:22Deut. 32:2433:27
sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma
5:17
Cap. 38:22.
și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău; voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc.’”

6

61Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului

6:2
Cap. 20:46;
, întoarce-ţi faţa spre munţii
6:2
Cap. 36:1.
lui Israel, prorocește împotriva lor 3și zi: ‘Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu, către munţi și dealuri, către văgăuni și văi: «Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici
6:3
Lev. 26:30
înălţimile. 4Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinaţi soarelui vor fi sfărâmaţi și voi face
6:4
Lev. 26:30
ca morţii voștri să cadă înaintea idolilor voștri. 5Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. 6Pretutindeni pe unde locuiţi, cetăţile vă vor fi nimicite și înălţimile, pustiite; altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmaţi și vor pieri, stâlpii voștri închinaţi soarelui vor fi tăiaţi și lucrările voastre, nimicite. 7Morţii vor cădea în mijlocul vostru și veţi ști
6:7
Vers. 13. Cap. 7:4,9;
că Eu sunt Domnul. 8Dar
6:8
Ier. 44:2812:16
14:22
voi lăsa câteva rămășiţe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri când veţi fi risipiţi în felurite ţări. 9Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi
6:9
Ps. 78:40Is. 7:13
43:24
63:10
inima preacurvară și necredincioasă și ochii
6:9
Num. 15:39
care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă
6:9
Lev. 26:39Iov 42:636:31
de ei înșiși din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor. 10Și vor ști că Eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am ameninţat că le voi trimite toate aceste rele.» 11Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Bate din mâini
6:11
Cap. 21:14.
, dă din picioare și zi: ‹Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va
6:11
Cap. 5:12.
cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă. 12Cine va fi departe va muri de ciumă și cine va fi aproape va cădea ucis de sabie, iar cine va rămâne și va fi împresurat va pieri de foame. Așa
6:12
Cap. 5:13.
Îmi voi potoli urgia asupra lor. 13Și veţi ști
6:13
Vers. 7.
că Eu sunt Domnul când morţii lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt
6:13
Ier. 2:20
, pe toate vârfurile
6:13
Osea 4:13
munţilor, sub
6:13
Is. 57:5
orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor. 14Îmi voi întinde
6:14
Is. 5:25
mâna împotriva lor și voi face ţara deșartă și pustie, de la pustie până la Dibla
6:14
Num. 33:46Ier. 48:22
, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul.›»’”