Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului

6:2
Cap. 20:46;
, întoarce-ţi faţa spre munţii
6:2
Cap. 36:1.
lui Israel, prorocește împotriva lor 3și zi: ‘Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu, către munţi și dealuri, către văgăuni și văi: «Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici
6:3
Lev. 26:30
înălţimile. 4Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinaţi soarelui vor fi sfărâmaţi și voi face
6:4
Lev. 26:30
ca morţii voștri să cadă înaintea idolilor voștri. 5Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. 6Pretutindeni pe unde locuiţi, cetăţile vă vor fi nimicite și înălţimile, pustiite; altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmaţi și vor pieri, stâlpii voștri închinaţi soarelui vor fi tăiaţi și lucrările voastre, nimicite. 7Morţii vor cădea în mijlocul vostru și veţi ști
6:7
Vers. 13. Cap. 7:4,9;
că Eu sunt Domnul. 8Dar
6:8
Ier. 44:2812:16
14:22
voi lăsa câteva rămășiţe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri când veţi fi risipiţi în felurite ţări. 9Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi
6:9
Ps. 78:40Is. 7:13
43:24
63:10
inima preacurvară și necredincioasă și ochii
6:9
Num. 15:39
care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă
6:9
Lev. 26:39Iov 42:636:31
de ei înșiși din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor. 10Și vor ști că Eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am ameninţat că le voi trimite toate aceste rele.» 11Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Bate din mâini
6:11
Cap. 21:14.
, dă din picioare și zi: ‹Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va
6:11
Cap. 5:12.
cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă. 12Cine va fi departe va muri de ciumă și cine va fi aproape va cădea ucis de sabie, iar cine va rămâne și va fi împresurat va pieri de foame. Așa
6:12
Cap. 5:13.
Îmi voi potoli urgia asupra lor. 13Și veţi ști
6:13
Vers. 7.
că Eu sunt Domnul când morţii lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt
6:13
Ier. 2:20
, pe toate vârfurile
6:13
Osea 4:13
munţilor, sub
6:13
Is. 57:5
orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor. 14Îmi voi întinde
6:14
Is. 5:25
mâna împotriva lor și voi face ţara deșartă și pustie, de la pustie până la Dibla
6:14
Num. 33:46Ier. 48:22
, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul.›»’”

7

71Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Și tu, fiul omului, ascultă! Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre ţara lui Israel: ‘Vine sfârșitul

7:2
Vers. 3,6.
, vine sfârșitul peste cele patru margini ale ţării! 3Acum vine sfârșitul peste tine; Îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca
7:3
Vers. 8,9.
după faptele tale. Și te voi pedepsi pentru toate urâciunile tale. 4Ochiul Meu va fi fără milă
7:4
Vers. 9. Cap. 5:11;
pentru tine și nu Mă voi îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veţi ști
7:4
Vers. 27. Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul.’ 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită! 6Vine sfârșitul, vine sfârșitul; se trezește împotriva ta! Iată că a și venit! 7Îţi vine rândul
7:7
Vers. 10.
, locuitor al ţării! Vine vremea
7:7
Vers. 12.
, se apropie ziua de necaz, și nu de bucurie, pe munţi! 8Acum Îmi voi vărsa în curând urgia
7:8
Cap. 20:8,21.
peste tine, Îmi voi potoli mânia peste tine; te voi judeca
7:8
Vers. 3.
după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate minciunile tale. 9Ochiul Meu
7:9
Vers. 4.
va fi fără milă și nu Mă voi îndura; te voi pedepsi după faptele tale, măcar că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veţi ști
7:9
Vers. 4.
că Eu sunt Domnul, Cel ce lovește! 10Iată ziua! Iat-o că vine! Îţi vine
7:10
Vers. 7.
rândul! Înflorește toiagul, odrăslește mândria! 11Silnicia
7:11
Ier. 6:7
s-a înălţat ca să slujească de toiag răutăţii; nu mai rămâne nimic din ei, nici din gloata lor gălăgioasă, nici din bogăţia lor! Și nimeni
7:11
Ier. 16:5,6
nu-i bocește! 12Vine vremea
7:12
Vers. 7.
, se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească vânzătorul! Căci izbucnește mânia împotriva întregii lor mulţimi. 13Nu, vânzătorul nu va mai căpăta înapoi ce a vândut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii; căci prorocia împotriva întregii lor mulţimi nu va fi schimbată și, din pricina nelegiuirii lui, niciunul nu-și va păstra viaţa. 14Sună trâmbiţa, totul este gata, dar nimeni nu merge la luptă, căci urgia Mea izbucnește împotriva întregii lor mulţimi. 15Afară
7:15
Deut. 32:25Plâng. 1:20
bântuie sabia, în casă, ciuma și foametea! Cine este la câmp va muri de sabie, iar cine este în cetate va fi mâncat de foamete și ciumă. 16Fugarii
7:16
Cap. 6:8.
lor, când scapă, stau pe munţi, ca niște porumbei ai văilor, văitându-se toţi, fiecare de nelegiuirea lui. 17Mâinile
7:17
Is. 13:7Ier. 6:24
tuturor au slăbit și genunchii tuturor se topesc ca apa. 18Se încing
7:18
Is. 3:24
15:2,3Ier. 48:37Amos 8:10
cu saci și-i apucă
7:18
Ps. 55:5
groaza. Toate feţele sunt acoperite de rușine și toate capetele sunt rase. 19Își vor arunca argintul pe uliţe și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul
7:19
Prov. 11:4Ţef. 1:18
sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele, căci el i-a aruncat
7:19
Cap. 14:3,4;
în nelegiuirea lor. 20Se făleau cu podoaba lor măreaţă și cu ea au făcut
7:20
Ier. 7:30
icoanele urâciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le-o voi preface în scârbă pentru ei. 21O voi da de jaf în mâinile străinilor și ca pradă nelegiuiţilor pământului ca s-o pângărească. 22Îmi voi întoarce faţa de la ei și Mi se va pângări Locașul Meu cel Sfânt; da, prădătorii vor pătrunde în el și-l vor pângări. 23Pregătiţi lanţurile! Căci ţara
7:23
2 Împ. 21:1611:6
este plină de omoruri și cetatea este plină de silnicie. 24Voi aduce popoarele cele mai rele ca să pună mâna pe casele lor; voi pune capăt mândriei celor puternici și sfintele lor locașuri vor fi pângărite. 25Vine prăpădul! Ei caută scăpare, dar scăpare nu-i! 26Vine nenorocire peste
7:26
Deut. 32:23Ier. 4:20
nenorocire, zvon după zvon. Ei cer
7:26
Ps. 74:9Plâng. 2:9
vedenii prorocilor, dar preoţii nu mai cunosc Legea, și bătrânii nu mai pot da sfaturi. 27Împăratul jelește, voievodul se înspăimântă și mâinile poporului ţării tremură. Le voi face după umbletele lor, îi voi judeca după cuviinţă și vor ști
7:27
Vers. 4.
că Eu sunt Domnul.’”

8

81În al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, pe când ședeam în casă, și bătrânii

8:1
Cap. 14:1;
lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna
8:1
Cap. 1:3;
Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. 2M-am uitat
8:2
Cap. 1:26,27.
și iată că era un chip care avea o înfăţișare de om; de la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă
8:2
Cap. 1:4.
lustruită. 3El a întins
8:3
Dan. 5:5
ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit
8:3
Cap. 3:15.
între pământ și cer și m-a
8:3
Cap. 11:1,24;
dus, în vedenii dumnezeiești, la Ierusalim, la ușa porţii de la curtea dinăuntru, care caută spre miazănoapte, unde era locul
8:3
Ier. 7:30
32:34
idolului geloziei, care stârnea
8:3
Deut. 32:16,21
gelozia Domnului. 4Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem
8:4
Cap. 1:28;
în vale. 5El mi-a zis: „Fiul omului, ia ridică ochii spre miazănoapte!” Am ridicat ochii spre miazănoapte; iată că idolul acesta al geloziei era la miazănoapte de poarta altarului, la intrare. 6Și El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel, ca să Mă depărteze de Sfântul Meu Locaș? Dar vei mai vedea și alte urâciuni și mai mari!” 7Atunci m-a dus la poarta curţii. M-am uitat și iată că era o gaură în perete! 8Și mi-a zis: „Fiul omului, ia sapă în perete!” Am săpat în zid și iată că era o ușă. 9Și mi-a zis: „Intră și vezi urâciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici!” 10Am intrat și m-am uitat; și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare și de dobitoace urâcioase și toţi idolii casei lui Israel zugrăviţi pe perete de jur împrejur. 11Înaintea acestor idoli stăteau șaptezeci de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iaazania, fiul lui Șafan; fiecare din ei avea o cădelniţă în mână și se înălţa un nor gros de tămâie. 12Și El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: ‘Nu ne vede
8:12
Cap. 9:9.
Domnul; a părăsit Domnul ţara aceasta!’” 13Și mi-a zis: „Vei mai vedea și alte urâciuni mari pe care le săvârșesc ei!” 14Și m-a dus la intrarea porţii Casei Domnului dinspre miazănoapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. 15Și El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Vei mai vedea și alte urâciuni mai mari decât acestea!” 16Și m-a dus în curtea dinăuntru a Casei Domnului. Și iată că, la ușa Templului Domnului, între pridvor
8:16
Ioel 2:17
și altar, erau aproape douăzeci și cinci
8:16
Cap. 11:1.
de oameni cu dosul
8:16
Ier. 2:27
32:33
întors spre Templul Domnului și cu faţa spre răsărit și se închinau înaintea soarelui
8:16
Deut. 4:192 Împ. 23:5,11Iov 31:26Ier. 44:17
, spre răsărit. 17Și El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Este prea puţin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urâciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și ţara cu silnicie
8:17
Cap. 9:9.
și să nu înceteze să Mă mânie? Iată că ei își apropie ramura de nas! 18De aceea
8:18
Cap. 5:13;
și Eu voi lucra cu urgie, ochiul Meu
8:18
Cap. 5:11;
va fi fără milă și nu Mă voi îndura; chiar dacă vor striga
8:18
Prov. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Mica 3:4Zah. 7:13
în gura mare la urechile Mele, tot nu-i voi asculta.”