Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Rugăciunea lui Ezra

91După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis: „Poporul lui Israel, preoţii și leviţii nu s-au despărţit

9:1
Cap. 6:21.
de popoarele acestor ţări și au făcut
9:1
Deut. 12:30,31
urâciunile lor, ale canaaniţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor, amoniţilor, moabiţilor, egiptenilor și amoriţilor. 2Căci și-au
9:2
Exod 34:16Deut. 7:3Neem. 13:23
luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat
9:2
Exod 19:6
22:31Deut. 7:6
14:2
neamul
9:2
2 Cor. 6:14
sfânt cu popoarele ţărilor acestora. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei dintâi care au săvârșit păcatul acesta.” 3Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat
9:3
Iov 1:20
hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit
9:3
Ps. 143:4
. 4Atunci s-au strâns la mine toţi cei ce se temeau
9:4
Cap. 10:3.
de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară
9:4
Exod 29:39
. 5Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins
9:5
Exod 9:29,33
mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: 6„Dumnezeule, sunt uluit și mi-e
9:6
Dan. 9:7,8
rușine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile
9:6
Ps. 38:4
noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns
9:6
2 Cron. 28:9Apoc. 18:5
până la ceruri. 7Din zilele părinţilor noștri, am fost foarte
9:7
Ps. 106:6Dan. 9:5,6,8
vinovaţi până în ziua de azi și din pricina fărădelegilor noastre am
9:7
Deut. 28:36,64Neem. 9:30
fost daţi noi, împăraţii noștri și preoţii noștri în mâinile împăraţilor străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii
9:7
Dan. 9:7,8
care ne acoperă astăzi faţa. 8Și totuși Domnul Dumnezeul nostru S-a îndurat de noi, lăsându-ne câţiva oameni scăpaţi și dându-ne un adăpost în locul Lui cel sfânt, ca să ne lumineze
9:8
Ps. 13:3
34:5
ochii și să ne dea puţină răsuflare în mijlocul robiei noastre. 9Căci
9:9
Neem. 9:36
suntem robi, dar Dumnezeu
9:9
Ps. 136:23
nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa
9:9
Cap. 7:28.
împăraţilor perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost
9:9
Is. 5:2
în Iuda și la Ierusalim. 10Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, 11pe care ni le porunciseși prin robii Tăi, prorocii, zicând: ‘Ţara în care intraţi s-o stăpâniţi este o ţară întinată
9:11
Cap. 6:21.
de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de urâciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul, cu necurăţiile lor. 12Să nu
9:12
Exod 23:32
34:16Deut. 7:3
daţi deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luaţi pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese
9:12
Deut. 23:6
niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării și o veţi lăsa
9:12
Prov. 13:22
20:7
pe veci moștenire fiilor voștri.’ 13După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit
9:13
Ps. 103:10
după fărădelegile noastre, se cuvine ca, acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpaţi, 14să începem iarăși să călcăm
9:14
Ioan 5:142 Pet. 2:20,21
poruncile Tale și să ne încuscrim
9:14
Vers. 2.
cu aceste popoare urâcioase? N-ar
9:14
Deut. 9:8
izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiţă, nici robi izbăviţi? 15Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept
9:15
Neem. 9:33Dan. 9:14
, căci astăzi noi suntem o rămășiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea
9:15
Rom. 3:19
Ta ca niște
9:15
1 Cor. 15:17
vinovaţi și din această pricină nu putem sta
9:15
Ps. 130:3
înaintea Ta.”

10

Trimiterea femeilor străine

101Pe când

10:1
Dan. 9:20
stătea Ezra plângând și cu faţa la pământ înaintea
10:1
2 Cron. 20:9
Casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. 2Atunci, Șecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra: „Am păcătuit
10:2
Neem. 13:27
împotriva Dumnezeului nostru ducându-ne la femei străine, care fac parte din popoarele ţării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privinţă. 3Să facem acum un legământ
10:3
2 Cron. 34:31
cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea domnului meu și a celor ce se tem
10:3
Cap. 9:4.
de poruncile
10:3
Deut. 7:2,3
Dumnezeului nostru. Și facă-se după Lege. 4Scoală-te, căci treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te
10:4
1 Cron. 28:10
și lucrează.” 5Ezra s-a sculat și a pus pe căpeteniile preoţilor, leviţilor și întregului Israel să jure
10:5
Neem. 5:12
că vor face ce se spusese. Și ei au jurat. 6Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliașib. Când a intrat, n-a mâncat pâine
10:6
Deut. 9:18
și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. 7S-a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim 8și că, după părerea căpeteniilor și bătrânilor, oricui nu va veni în trei zile i se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. 9Toţi bărbaţii lui Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul
10:9
1 Sam. 12:18
stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia și de ploaie. 10Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: „Aţi păcătuit luând femei străine și aţi făcut pe Israel și mai vinovat. 11Mărturisiţi-vă acum
10:11
Ios. 7:19Prov. 28:13
greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinţilor voștri și faceţi voia Lui! Despărţiţi-vă
10:11
Vers. 3.
de popoarele ţării și de femeile străine.” 12Toată adunarea a răspuns cu glas tare: „Trebuie să facem cum ai zis! 13Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sunt mulţi printre noi care au păcătuit în privinţa aceasta. 14Să rămână dar toate căpeteniile noastre în locul întregii adunări. Și toţi cei din cetăţile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte, cu bătrânii și judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia
10:14
2 Cron. 30:8
aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia.” 15Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzia, fiul lui Ticva, ajutaţi de Meșulam și de levitul Șabtai, au fost singurii împotriva acestei păreri 16pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra și capi de familii după casele lor părintești, toţi numiţi pe nume, și au stat în ziua întâi a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta. 17În ziua întâi a lunii întâi, au isprăvit cu toţi bărbaţii care se însuraseră cu femei străine. 18Între fiii preoţilor, s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac, și dintre fraţii săi: Maaseia, Eliezer, Iarib și Ghedalia, care s-au îndatorat, 19dând
10:19
2 Împ. 10:151 Cron. 29:242 Cron. 30:8
mâna, să-și izgonească nevestele și să aducă un berbec ca jertfă pentru vină; 20din fiii lui Imer: Hanani și Zebadia; 21din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Șemaia, Iehiel și Ozia; 22din fiii lui Pașhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasa. 23Dintre leviţi: Iozabad, Șimei, Chelaia, sau Chelita, Petahia, Iuda și Eliezer. 24Dintre cântăreţi: Eliașib. Dintre ușieri: Șalum, Telem și Uri. 25Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareoș, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia și Benaia; 26dintre fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot și Ilie; 27dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliașib, Matania, Ieremot, Zabat și Aziza; 28dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai și Atlai; 29dintre fiii lui Bani: Meșulam, Maluc, Adaia, Iașub, Șeal și Ramot; 30dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui și Manase; 31dintre fiii lui Harim: Eliezer, Ișia, Malchia, Șemaia, Simeon, 32Beniamin, Maluc și Șemaria; 33dintre fiii lui Hașum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Șimei; 34dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel, 35Benaia, Bedia, Cheluhu, 36Vania, Meremot, Eliașib, 37Matania, Matnai, Iaasai, 38Bani, Binui, Șimei, 39Șelemia, Natan, Adaia, 40Macnadbai, Șașai, Șarai, 41Azareel, Șelemia, Șemaria, 42Șalum, Amaria și Iosif; 43dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel și Benaia. 44Toţi aceștia luaseră femei străine și mulţi avuseseră copii cu ele.