Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Numărul israeliţilor întorși în ţara lui Iuda

21Iată

2:1
Neem. 7:6
oamenii din ţară care s-au întors din robie, și anume aceia pe care îi luase Nebucadneţar
2:1
2 Împ. 24:14-16
25:112 Cron. 36:20
, împăratul Babilonului, robi la Babilon, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. 2Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana.

Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel: 3fiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 4fiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 5fiii lui Arah, șapte sute șaptezeci și cinci

2:5
Neem. 7:10
; 6fiii lui Pahat-Moab
2:6
Neem. 7:11
, din fiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute doisprezece; 7fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 8fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci și cinci; 9fiii lui Zacai, șapte sute șaizeci; 10fiii lui Bani, șase sute patruzeci și doi; 11fiii lui Bebai, șase sute douăzeci și trei; 12fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci și doi; 13fiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șase; 14fiii lui Bigvai, două mii cincizeci și șase; 15fiii lui Adin, patru sute cincizeci și patru; 16fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci și opt; 17fiii lui Beţai, trei sute douăzeci și trei; 18fiii lui Iora, o sută doisprezece; 19fiii lui Hașum, două sute douăzeci și trei; 20fiii lui Ghibar, nouăzeci și cinci; 21fiii Betleemului, o sută douăzeci și trei; 22oamenii din Netofa, cincizeci și șase; 23oamenii din Anatot, o sută douăzeci și opt; 24fiii Azmavetului, patruzeci și doi; 25fiii Chiriat-Arimului, Chefirei și Beerotului, șapte sute patruzeci și trei; 26fiii Ramei și ai Ghebei, șase sute douăzeci și unu; 27oamenii din Micmas, o sută douăzeci și doi; 28oamenii din Betel și Ai, două sute douăzeci și trei; 29oamenii din Nebo, cincizeci și doi; 30fiii Magbișului, o sută cincizeci și șase; 31fiii celuilalt Elam
2:31
Vers. 7.
, o mie două sute cincizeci și patru; 32fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 33oamenii din Lod, Hadid și Ono, șapte sute douăzeci și cinci; 34fiii Ierihonului, trei sute patruzeci și cinci; 35fiii lui Senaa, trei mii șase sute treizeci. 36Preoţi: fiii lui Iedaeia
2:36
1 Cron. 24:7
, din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; 37fiii lui Imer
2:37
1 Cron. 24:14
, o mie cincizeci și doi; 38fiii lui Pașhur
2:38
1 Cron. 9:12
, o mie două sute patruzeci și șapte; 39fiii lui Harim
2:39
1 Cron. 24:8
, o mie șaptesprezece. 40Leviţi: fiii lui Iosua și Cadmiel, din fiii lui Hodavia, șaptezeci și patru. 41Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci și opt. 42Fiii ușierilor: fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, de toţi o sută treizeci și nouă. 43Slujitorii
2:43
1 Cron. 9:2
Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 44fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon, 45fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, 46fiii lui Hagab, fiii lui Șamlai, fiii lui Hanan, 47fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, 48fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam, 49fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai, 50fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim, 51fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 52fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa, 53fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 54fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 55Fiii robilor
2:55
1 Împ. 9:21
lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda, 56fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 57fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami. 58Toţi slujitorii
2:58
Ios. 9:21,271 Cron. 9:2
Templului și fiii robilor
2:58
1 Împ. 9:21
lui Solomon erau trei sute nouăzeci și doi. 59Iată cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub-Adan, din Imer și care n-au putut să-și arate casa lor părintească și neamul ca să facă dovada că erau din Israel. 60Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, șase sute cincizeci și doi. 61Și dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai
2:61
2 Sam. 17:27
, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. 62Și-au căutat însemnarea în cărţile spiţelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea
2:62
Num. 3:10
, au fost îndepărtaţi de la preoţie 63și dregătorul le-a spus să nu
2:63
Lev. 22:2,10,15,16
mănânce lucruri preasfinte până când un preot va întreba pe Urim
2:63
Exod 28:30Num. 27:21
și Tumim. 64Toată
2:64
Neem. 7:66
adunarea era de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci de inși, 65afară de robii și roabele lor, în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte. Între ei, se aflau două sute de cântăreţi și cântăreţe. 66Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri, 67patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari. 68Unii
2:68
Neem. 7:70
capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o așeze din nou pe locul unde fusese. 69Au dat la vistieria
2:69
1 Cron. 26:20
lucrării, după mijloacele lor, șaizeci și una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint și o sută de haine preoţești. 70Preoţii
2:70
Cap. 6:16,17.
și leviţii, oamenii din popor, cântăreţii, ușierii și slujitorii Templului s-au așezat în cetăţile lor. Tot Israelul a locuit în cetăţile lui.

3

Altarul arderilor

31Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor. Atunci, poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. 2Iosua, fiul lui Ioţadac, cu fraţii săi preoţii și Zorobabel, fiul lui Șealtiel

3:2
Mat. 1:12Luca 3:27
, cu fraţii săi s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi-de-tot, după cum este scris
3:2
Deut. 12:5
în Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. 3Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele ţării, și au adus arderi-de-tot
3:3
Num. 28:3,4
Domnului: arderile-de-tot de dimineaţă și de seară. 4Au prăznuit
3:4
Neem. 8:14,17Zah. 14:16,17
Sărbătoarea Corturilor, cum
3:4
Exod 23:16
este scris, și au adus
3:4
Num. 29:12
zi de zi arderi-de-tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. 5După aceea, au adus arderea-de-tot
3:5
Exod 29:38Num. 28:3,11,19,26
29:2,8,13
necurmată, arderile-de-tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare, ca daruri de bunăvoie Domnului. 6Din cea dintâi zi a lunii a șaptea, au început să aducă Domnului arderi-de-tot. Însă temeliile Templului Domnului nu erau încă puse. 7Au dat argint cioplitorilor de piatră și tâmplarilor și merinde
3:7
1 Împ. 5:6,92 Cron. 2:10Fapte 12:20
, băuturi și untdelemn sidonienilor și tirienilor, ca să aducă pe mare până la Iafo
3:7
2 Cron. 2:16Fapte 9:36
lemne de cedru din Liban, după
3:7
Cap. 6:3.
învoirea dată de Cirus, împăratul perșilor.

Punerea temeliilor Templului

8În al doilea an de la venirea lor la Casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Șealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, cu ceilalţi fraţi ai lor, preoţi și leviţi, și toţi cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat

3:8
1 Cron. 23:24,27
pe leviţii de la douăzeci de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor Casei Domnului. 9Și Iosua
3:9
Cap. 2:40.
, cu fiii și fraţii săi, Cadmiel, cu fiii săi, fiii lui Iuda, fiii lui Henadad, cu fiii și fraţii lor leviţii s-au pregătit toţi, ca un om, să vegheze asupra celor ce lucrau la Casa lui Dumnezeu. 10Când au pus lucrătorii temeliile Templului Domnului, au așezat
3:10
1 Cron. 16:5,6,42
pe preoţi în veșminte, cu trâmbiţe, și pe leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David
3:10
1 Cron. 6:31
16:4
25:1
, împăratul lui Israel. 11Cântau
3:11
Exod 15:212 Cron. 7:3Neem. 12:24
mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci
3:11
1 Cron. 16:34Ps. 136:1
este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine
3:11
1 Cron. 16:41Ier. 33:11
în veac!” Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile Casei Domnului. 12Dar mulţi
3:12
Hag. 2:3
din preoţi și leviţi, și din capii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulţi alţii își arătau bucuria prin strigăte, 13așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet se auzea de departe.

4

Amânarea zidirii Templului

41Vrăjmașii

4:1
Vers. 7-9.
lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis: „Să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon
4:2
2 Împ. 17:24,32,33
19:37
, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici.” 3Dar Zorobabel, Iosua și ceilalţi capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: „Nu
4:3
Neem. 2:20
se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit
4:3
Cap. 1:1-3.
împăratul Cirus, împăratul perșilor.” 4Atunci, oamenii
4:4
Cap. 3:3.
ţării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat, ca să-l împiedice să zidească, 5și au mituit cu preţ de argint pe sfetnici, ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieţii lui Cirus, împăratul perșilor, până la domnia lui Darius, împăratul perșilor. 6Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. 7Și, pe vremea lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalţi tovarăși de slujbă ai lor, au scris lui Artaxerxe, împăratul perșilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tălmăcită în limba aramaică. 8Dregătorul Rehum și logofătul Șimșai au scris împăratului Artaxerxe scrisoarea următoare la Ierusalim. 9Dregătorul Rehum, logofătul Șimșai și ceilalţi tovarăși de slujbă ai lor, cei din Din
4:9
2 Împ. 17:30,31
, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam 10și celelalte popoare pe care le-a mutat marele și vestitul Osnapar și le-a așezat în cetatea Samariei și în celelalte locuri de dincoace de râu și așa mai departe. 11Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe: „Robii tăi, oamenii de dincoace de râu, și așa mai departe. 12Să știe împăratul că iudeii plecaţi de la tine și veniţi printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea răzvrătită și rea, îi ridică zidurile și-i dreg temeliile. 13Să știe dar împăratul că, dacă se va zidi cetatea aceasta și i se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir
4:13
Cap. 7:24.
, nici dare, nici drept de trecere, și vistieria împărătească va suferi din pricina aceasta. 14Și, fiindcă noi mâncăm sarea curţii domnești și nu ne șade bine să vedem pe împărat păgubit, trimitem împăratului aceste știri. 15Să se facă cercetări în Cartea Cronicilor părinţilor tăi și vei găsi și vei vedea în Cartea Cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraţilor și ţinuturilor și că s-a dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta. 16Facem cunoscut împăratului că, dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă i se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire dincoace de râu.” 17Iată răspunsul trimis de împărat dregătorului Rehum, logofătului Șimșai și celorlalţi tovarăși ai lui de slujbă, care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. „Sănătate și așa mai departe. 18Scrisoarea pe care ne-aţi trimis-o a fost citită întocmai înaintea mea. 19Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că, din vremuri vechi, cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraţilor și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. 20Au fost la Ierusalim împăraţi puternici, stăpâni
4:20
1 Împ. 4:21Ps. 72:8
peste toată ţara de dincolo
4:20
Gen. 15:18Ios. 1:4
de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. 21Ca urmare, porunciţi să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea. 22Vedeţi să nu vă abateţi de la porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre paguba împăraţilor.” 23Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Șimșai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. 24Atunci s-a oprit lucrarea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Darius, împăratul perșilor.