Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Altarul arderilor

31Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor. Atunci, poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. 2Iosua, fiul lui Ioţadac, cu fraţii săi preoţii și Zorobabel, fiul lui Șealtiel

3:2
Mat. 1:12Luca 3:27
, cu fraţii săi s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi-de-tot, după cum este scris
3:2
Deut. 12:5
în Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. 3Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele ţării, și au adus arderi-de-tot
3:3
Num. 28:3,4
Domnului: arderile-de-tot de dimineaţă și de seară. 4Au prăznuit
3:4
Neem. 8:14,17Zah. 14:16,17
Sărbătoarea Corturilor, cum
3:4
Exod 23:16
este scris, și au adus
3:4
Num. 29:12
zi de zi arderi-de-tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. 5După aceea, au adus arderea-de-tot
3:5
Exod 29:38Num. 28:3,11,19,26
29:2,8,13
necurmată, arderile-de-tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare, ca daruri de bunăvoie Domnului. 6Din cea dintâi zi a lunii a șaptea, au început să aducă Domnului arderi-de-tot. Însă temeliile Templului Domnului nu erau încă puse. 7Au dat argint cioplitorilor de piatră și tâmplarilor și merinde
3:7
1 Împ. 5:6,92 Cron. 2:10Fapte 12:20
, băuturi și untdelemn sidonienilor și tirienilor, ca să aducă pe mare până la Iafo
3:7
2 Cron. 2:16Fapte 9:36
lemne de cedru din Liban, după
3:7
Cap. 6:3.
învoirea dată de Cirus, împăratul perșilor.

Punerea temeliilor Templului

8În al doilea an de la venirea lor la Casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Șealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, cu ceilalţi fraţi ai lor, preoţi și leviţi, și toţi cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat

3:8
1 Cron. 23:24,27
pe leviţii de la douăzeci de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor Casei Domnului. 9Și Iosua
3:9
Cap. 2:40.
, cu fiii și fraţii săi, Cadmiel, cu fiii săi, fiii lui Iuda, fiii lui Henadad, cu fiii și fraţii lor leviţii s-au pregătit toţi, ca un om, să vegheze asupra celor ce lucrau la Casa lui Dumnezeu. 10Când au pus lucrătorii temeliile Templului Domnului, au așezat
3:10
1 Cron. 16:5,6,42
pe preoţi în veșminte, cu trâmbiţe, și pe leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David
3:10
1 Cron. 6:31
16:4
25:1
, împăratul lui Israel. 11Cântau
3:11
Exod 15:212 Cron. 7:3Neem. 12:24
mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci
3:11
1 Cron. 16:34Ps. 136:1
este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine
3:11
1 Cron. 16:41Ier. 33:11
în veac!” Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile Casei Domnului. 12Dar mulţi
3:12
Hag. 2:3
din preoţi și leviţi, și din capii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulţi alţii își arătau bucuria prin strigăte, 13așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet se auzea de departe.

4

Amânarea zidirii Templului

41Vrăjmașii

4:1
Vers. 7-9.
lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis: „Să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon
4:2
2 Împ. 17:24,32,33
19:37
, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici.” 3Dar Zorobabel, Iosua și ceilalţi capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: „Nu
4:3
Neem. 2:20
se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit
4:3
Cap. 1:1-3.
împăratul Cirus, împăratul perșilor.” 4Atunci, oamenii
4:4
Cap. 3:3.
ţării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat, ca să-l împiedice să zidească, 5și au mituit cu preţ de argint pe sfetnici, ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieţii lui Cirus, împăratul perșilor, până la domnia lui Darius, împăratul perșilor. 6Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. 7Și, pe vremea lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalţi tovarăși de slujbă ai lor, au scris lui Artaxerxe, împăratul perșilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tălmăcită în limba aramaică. 8Dregătorul Rehum și logofătul Șimșai au scris împăratului Artaxerxe scrisoarea următoare la Ierusalim. 9Dregătorul Rehum, logofătul Șimșai și ceilalţi tovarăși de slujbă ai lor, cei din Din
4:9
2 Împ. 17:30,31
, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam 10și celelalte popoare pe care le-a mutat marele și vestitul Osnapar și le-a așezat în cetatea Samariei și în celelalte locuri de dincoace de râu și așa mai departe. 11Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe: „Robii tăi, oamenii de dincoace de râu, și așa mai departe. 12Să știe împăratul că iudeii plecaţi de la tine și veniţi printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea răzvrătită și rea, îi ridică zidurile și-i dreg temeliile. 13Să știe dar împăratul că, dacă se va zidi cetatea aceasta și i se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir
4:13
Cap. 7:24.
, nici dare, nici drept de trecere, și vistieria împărătească va suferi din pricina aceasta. 14Și, fiindcă noi mâncăm sarea curţii domnești și nu ne șade bine să vedem pe împărat păgubit, trimitem împăratului aceste știri. 15Să se facă cercetări în Cartea Cronicilor părinţilor tăi și vei găsi și vei vedea în Cartea Cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraţilor și ţinuturilor și că s-a dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta. 16Facem cunoscut împăratului că, dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă i se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire dincoace de râu.” 17Iată răspunsul trimis de împărat dregătorului Rehum, logofătului Șimșai și celorlalţi tovarăși ai lui de slujbă, care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. „Sănătate și așa mai departe. 18Scrisoarea pe care ne-aţi trimis-o a fost citită întocmai înaintea mea. 19Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că, din vremuri vechi, cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraţilor și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. 20Au fost la Ierusalim împăraţi puternici, stăpâni
4:20
1 Împ. 4:21Ps. 72:8
peste toată ţara de dincolo
4:20
Gen. 15:18Ios. 1:4
de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. 21Ca urmare, porunciţi să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea. 22Vedeţi să nu vă abateţi de la porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre paguba împăraţilor.” 23Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Șimșai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. 24Atunci s-a oprit lucrarea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Darius, împăratul perșilor.

5

Zidirea Templului începe iarăși

51Prorocii Hagai

5:1
Hag. 1:1
, prorocul, și Zaharia
5:1
Zah. 1:1
, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel. 2Atunci, Zorobabel
5:2
Cap. 3:2.
, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat și au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau. 3În aceeași vreme, Tatnai
5:3
Vers. 6. Cap. 6:6.
, dregătorul de dincoace de râu, Șetar-Boznai și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: „Cine
5:3
Vers. 9.
v-a dat învoire să zidiţi casa aceasta și să ridicaţi zidurile acestea?” 4Ei le-au mai
5:4
Vers. 10.
zis: „Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?” 5Dar ochiul
5:5
Cap. 7:6,28.
lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiinţări către Darius și până la primirea unei scrisori
5:5
Cap. 6:6.
de la el în această privinţă. 6Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Darius de Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, de Șetar-Boznai
5:6
Cap. 4:9.
și tovarășii lor din Afarsac, care locuiau dincoace de râu. 7I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins:

„Către împăratul Darius, sănătate! 8Să știe împăratul că ne-am dus în ţinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidește din pietre cioplite și în pereţi se pune lemn; lucrul merge repede și izbutește în mâinile lor. 9Am întrebat pe bătrâni și le-am vorbit așa: ‘Cine v-a dat

5:9
Vers. 3,4.
învoire să zidiţi casa aceasta și să ridicaţi zidurile acestea?’ 10Le-am cerut și numele lor, ca să ţi le facem cunoscute, și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor. 11Iată răspunsul pe care ni l-au dat: ‘Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor și al pământului și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulţi ani. Un mare împărat
5:11
1 Împ. 6:1
al lui Israel o zidise și o isprăvise. 12Dar, după ce
5:12
2 Cron. 36:16,17
părinţii noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat în mâinile lui Nebucadneţar
5:12
2 Împ. 24:2
25:8,9,11
, împăratul Babilonului, haldeeanul care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon. 13Totuși, în cel dintâi an al lui Cirus
5:13
Cap. 1:1.
, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu. 14Și chiar împăratul Cirus a scos din templul din Babilon uneltele de aur
5:14
Cap. 1:7,8;
și de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim și le dusese în templul din Babilon, le-a dat în mâna așa-zisului
5:14
Hag. 1:14
2:21
Șeșbaţar, pe care l-a pus dregător, 15și i-a zis: «Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din Ierusalim și să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.» 16Acest Șeșbaţar a venit dar și a pus
5:16
Cap. 3:8,10.
temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zidește ea, și nu s-a
5:16
Cap. 6:15.
isprăvit.’ 17Acum, dacă împăratul găsește cu cale, să se facă cercetări
5:17
Cap. 6:1,2.
în casa vistieriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cirus o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimită împăratul voinţa lui asupra acestui lucru.”