Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Amânarea zidirii Templului

41Vrăjmașii

4:1
Vers. 7-9.
lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis: „Să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon
4:2
2 Împ. 17:24,32,33
19:37
, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici.” 3Dar Zorobabel, Iosua și ceilalţi capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: „Nu
4:3
Neem. 2:20
se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit
4:3
Cap. 1:1-3.
împăratul Cirus, împăratul perșilor.” 4Atunci, oamenii
4:4
Cap. 3:3.
ţării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat, ca să-l împiedice să zidească, 5și au mituit cu preţ de argint pe sfetnici, ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieţii lui Cirus, împăratul perșilor, până la domnia lui Darius, împăratul perșilor. 6Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. 7Și, pe vremea lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalţi tovarăși de slujbă ai lor, au scris lui Artaxerxe, împăratul perșilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tălmăcită în limba aramaică. 8Dregătorul Rehum și logofătul Șimșai au scris împăratului Artaxerxe scrisoarea următoare la Ierusalim. 9Dregătorul Rehum, logofătul Șimșai și ceilalţi tovarăși de slujbă ai lor, cei din Din
4:9
2 Împ. 17:30,31
, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam 10și celelalte popoare pe care le-a mutat marele și vestitul Osnapar și le-a așezat în cetatea Samariei și în celelalte locuri de dincoace de râu și așa mai departe. 11Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe: „Robii tăi, oamenii de dincoace de râu, și așa mai departe. 12Să știe împăratul că iudeii plecaţi de la tine și veniţi printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea răzvrătită și rea, îi ridică zidurile și-i dreg temeliile. 13Să știe dar împăratul că, dacă se va zidi cetatea aceasta și i se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir
4:13
Cap. 7:24.
, nici dare, nici drept de trecere, și vistieria împărătească va suferi din pricina aceasta. 14Și, fiindcă noi mâncăm sarea curţii domnești și nu ne șade bine să vedem pe împărat păgubit, trimitem împăratului aceste știri. 15Să se facă cercetări în Cartea Cronicilor părinţilor tăi și vei găsi și vei vedea în Cartea Cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraţilor și ţinuturilor și că s-a dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta. 16Facem cunoscut împăratului că, dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă i se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire dincoace de râu.” 17Iată răspunsul trimis de împărat dregătorului Rehum, logofătului Șimșai și celorlalţi tovarăși ai lui de slujbă, care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. „Sănătate și așa mai departe. 18Scrisoarea pe care ne-aţi trimis-o a fost citită întocmai înaintea mea. 19Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că, din vremuri vechi, cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraţilor și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. 20Au fost la Ierusalim împăraţi puternici, stăpâni
4:20
1 Împ. 4:21Ps. 72:8
peste toată ţara de dincolo
4:20
Gen. 15:18Ios. 1:4
de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. 21Ca urmare, porunciţi să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea. 22Vedeţi să nu vă abateţi de la porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre paguba împăraţilor.” 23Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Șimșai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. 24Atunci s-a oprit lucrarea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Darius, împăratul perșilor.

5

Zidirea Templului începe iarăși

51Prorocii Hagai

5:1
Hag. 1:1
, prorocul, și Zaharia
5:1
Zah. 1:1
, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel. 2Atunci, Zorobabel
5:2
Cap. 3:2.
, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat și au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau. 3În aceeași vreme, Tatnai
5:3
Vers. 6. Cap. 6:6.
, dregătorul de dincoace de râu, Șetar-Boznai și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: „Cine
5:3
Vers. 9.
v-a dat învoire să zidiţi casa aceasta și să ridicaţi zidurile acestea?” 4Ei le-au mai
5:4
Vers. 10.
zis: „Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?” 5Dar ochiul
5:5
Cap. 7:6,28.
lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiinţări către Darius și până la primirea unei scrisori
5:5
Cap. 6:6.
de la el în această privinţă. 6Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Darius de Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, de Șetar-Boznai
5:6
Cap. 4:9.
și tovarășii lor din Afarsac, care locuiau dincoace de râu. 7I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins:

„Către împăratul Darius, sănătate! 8Să știe împăratul că ne-am dus în ţinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidește din pietre cioplite și în pereţi se pune lemn; lucrul merge repede și izbutește în mâinile lor. 9Am întrebat pe bătrâni și le-am vorbit așa: ‘Cine v-a dat

5:9
Vers. 3,4.
învoire să zidiţi casa aceasta și să ridicaţi zidurile acestea?’ 10Le-am cerut și numele lor, ca să ţi le facem cunoscute, și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor. 11Iată răspunsul pe care ni l-au dat: ‘Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor și al pământului și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulţi ani. Un mare împărat
5:11
1 Împ. 6:1
al lui Israel o zidise și o isprăvise. 12Dar, după ce
5:12
2 Cron. 36:16,17
părinţii noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat în mâinile lui Nebucadneţar
5:12
2 Împ. 24:2
25:8,9,11
, împăratul Babilonului, haldeeanul care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon. 13Totuși, în cel dintâi an al lui Cirus
5:13
Cap. 1:1.
, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu. 14Și chiar împăratul Cirus a scos din templul din Babilon uneltele de aur
5:14
Cap. 1:7,8;
și de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim și le dusese în templul din Babilon, le-a dat în mâna așa-zisului
5:14
Hag. 1:14
2:21
Șeșbaţar, pe care l-a pus dregător, 15și i-a zis: «Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din Ierusalim și să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.» 16Acest Șeșbaţar a venit dar și a pus
5:16
Cap. 3:8,10.
temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zidește ea, și nu s-a
5:16
Cap. 6:15.
isprăvit.’ 17Acum, dacă împăratul găsește cu cale, să se facă cercetări
5:17
Cap. 6:1,2.
în casa vistieriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cirus o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimită împăratul voinţa lui asupra acestui lucru.”

6

Porunca lui Darius

61Atunci, împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări

6:1
Cap. 5:17.
în casa scrisorilor unde se puneau vistieriile în Babilon. 2Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte: 3„În anul întâi al domniei împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: ‘Casa să fie zidită iarăși, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe, și să aibă temelii tari. Să aibă o înălţime de șaizeci de coţi, o lăţime de șaizeci de coţi, 4trei rânduri
6:4
1 Împ. 6:36
de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. 5Mai mult, uneltele de aur
6:5
Cap. 1:7,8;
și de argint ale Casei lui Dumnezeu pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim și le adusese la Babilon să fie date înapoi, duse în Templul din Ierusalim, la locul unde erau, și puse în Casa lui Dumnezeu.’” 6„Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Șetar-Boznai și tovarășii voștri de slujbă din Afarsac, care locuiţi dincolo de râu, depărtaţi-vă
6:6
Cap. 5:3.
de locul acesta. 7Lăsaţi să meargă înainte lucrările acestei Case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor s-o zidească iarăși pe locul unde era. 8Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de făcut faţă de acești bătrâni ai iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora, ca să nu înceteze lucrul. 9Lucrurile trebuincioase pentru arderile-de-tot ale Dumnezeului cerurilor – viţei, berbeci și miei, grâu, sare, vin și untdelemn – să li se dea, la cerere, preoţilor din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, 10ca să aducă jertfe de bun miros
6:10
Cap. 7:23.
Dumnezeului cerurilor și să se
6:10
1 Tim. 2:1,2
roage pentru viaţa împăratului și a fiilor lui. 11Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta: Să se scoată din casa lui o bârnă, s-o ridice ca să fie spânzurat pe ea, și casa
6:11
Dan. 2:5
3:29
să i se prefacă într-o grămadă de gunoi. 12Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela Numele Lui
6:12
1 Împ. 9:3
să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Darius, am dat porunca aceasta. Să fie împlinită întocmai!” 13Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Șetar-Boznai și tovarășii lor de slujbă au împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Darius. 14Și bătrânii
6:14
Cap. 5:1,2.
iudeilor au zidit cu izbândă după prorocirile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit și au isprăvit, după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cirus
6:14
Cap. 1:1;
, lui Darius
6:14
Cap. 4:24.
și lui
6:14
Cap. 7:1.
Artaxerxe, împăratul perșilor. 15Casa a fost isprăvită în ziua a treia a lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Darius.

Sfinţirea Templului

16Copiii lui Israel, preoţii și leviţii și ceilalţi fii ai robiei au făcut cu bucurie sfinţirea

6:16
1 Împ. 8:632 Cron. 7:5
acestei Case a lui Dumnezeu. 17Au adus
6:17
Cap. 8:35.
pentru sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu o sută de viţei, două sute de berbeci, patru sute de miei, și, ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul, doisprezece ţapi, după numărul seminţiilor lui Israel. 18Au pus pe preoţi după cetele
6:18
1 Cron. 24:1
lor și pe leviţi după împărţirile
6:18
1 Cron. 23:6
lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris
6:18
Num. 3:6
8:9
în cartea lui Moise. 19Fiii robiei au prăznuit Paștele
6:19
Exod 12:6
în a paisprezecea zi a lunii întâi. 20Preoţii și leviţii se curăţiseră
6:20
2 Cron. 30:15
cu toţii, așa că toţi erau curaţi; au jertfit Paștele
6:20
2 Cron. 35:11
pentru toţi fiii robiei, pentru fraţii lor preoţii și pentru ei înșiși. 21Copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat Paștele împreună cu toţi cei ce se depărtaseră de necurăţia
6:21
Cap. 9:11.
neamurilor ţării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 22Au prăznuit cu bucurie șapte zile Sărbătoarea Azimilor
6:22
Exod 12:15
13:62 Cron. 30:21
35:17
, căci Domnul îi înveselise, făcând
6:22
Prov. 21:1
pe împăratul
6:22
2 Împ. 23:292 Cron. 33:11
Asiriei să-i sprijine în lucrarea Casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.