Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Zidirea Templului începe iarăși

51Prorocii Hagai

5:1
Hag. 1:1
, prorocul, și Zaharia
5:1
Zah. 1:1
, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel. 2Atunci, Zorobabel
5:2
Cap. 3:2.
, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat și au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau. 3În aceeași vreme, Tatnai
5:3
Vers. 6. Cap. 6:6.
, dregătorul de dincoace de râu, Șetar-Boznai și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: „Cine
5:3
Vers. 9.
v-a dat învoire să zidiţi casa aceasta și să ridicaţi zidurile acestea?” 4Ei le-au mai
5:4
Vers. 10.
zis: „Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?” 5Dar ochiul
5:5
Cap. 7:6,28.
lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiinţări către Darius și până la primirea unei scrisori
5:5
Cap. 6:6.
de la el în această privinţă. 6Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Darius de Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, de Șetar-Boznai
5:6
Cap. 4:9.
și tovarășii lor din Afarsac, care locuiau dincoace de râu. 7I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins:

„Către împăratul Darius, sănătate! 8Să știe împăratul că ne-am dus în ţinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidește din pietre cioplite și în pereţi se pune lemn; lucrul merge repede și izbutește în mâinile lor. 9Am întrebat pe bătrâni și le-am vorbit așa: ‘Cine v-a dat

5:9
Vers. 3,4.
învoire să zidiţi casa aceasta și să ridicaţi zidurile acestea?’ 10Le-am cerut și numele lor, ca să ţi le facem cunoscute, și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor. 11Iată răspunsul pe care ni l-au dat: ‘Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor și al pământului și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulţi ani. Un mare împărat
5:11
1 Împ. 6:1
al lui Israel o zidise și o isprăvise. 12Dar, după ce
5:12
2 Cron. 36:16,17
părinţii noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat în mâinile lui Nebucadneţar
5:12
2 Împ. 24:2
25:8,9,11
, împăratul Babilonului, haldeeanul care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon. 13Totuși, în cel dintâi an al lui Cirus
5:13
Cap. 1:1.
, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu. 14Și chiar împăratul Cirus a scos din templul din Babilon uneltele de aur
5:14
Cap. 1:7,8;
și de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim și le dusese în templul din Babilon, le-a dat în mâna așa-zisului
5:14
Hag. 1:14
2:21
Șeșbaţar, pe care l-a pus dregător, 15și i-a zis: «Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din Ierusalim și să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.» 16Acest Șeșbaţar a venit dar și a pus
5:16
Cap. 3:8,10.
temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zidește ea, și nu s-a
5:16
Cap. 6:15.
isprăvit.’ 17Acum, dacă împăratul găsește cu cale, să se facă cercetări
5:17
Cap. 6:1,2.
în casa vistieriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cirus o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimită împăratul voinţa lui asupra acestui lucru.”

6

Porunca lui Darius

61Atunci, împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări

6:1
Cap. 5:17.
în casa scrisorilor unde se puneau vistieriile în Babilon. 2Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte: 3„În anul întâi al domniei împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: ‘Casa să fie zidită iarăși, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe, și să aibă temelii tari. Să aibă o înălţime de șaizeci de coţi, o lăţime de șaizeci de coţi, 4trei rânduri
6:4
1 Împ. 6:36
de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. 5Mai mult, uneltele de aur
6:5
Cap. 1:7,8;
și de argint ale Casei lui Dumnezeu pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim și le adusese la Babilon să fie date înapoi, duse în Templul din Ierusalim, la locul unde erau, și puse în Casa lui Dumnezeu.’” 6„Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Șetar-Boznai și tovarășii voștri de slujbă din Afarsac, care locuiţi dincolo de râu, depărtaţi-vă
6:6
Cap. 5:3.
de locul acesta. 7Lăsaţi să meargă înainte lucrările acestei Case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor s-o zidească iarăși pe locul unde era. 8Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de făcut faţă de acești bătrâni ai iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora, ca să nu înceteze lucrul. 9Lucrurile trebuincioase pentru arderile-de-tot ale Dumnezeului cerurilor – viţei, berbeci și miei, grâu, sare, vin și untdelemn – să li se dea, la cerere, preoţilor din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, 10ca să aducă jertfe de bun miros
6:10
Cap. 7:23.
Dumnezeului cerurilor și să se
6:10
1 Tim. 2:1,2
roage pentru viaţa împăratului și a fiilor lui. 11Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta: Să se scoată din casa lui o bârnă, s-o ridice ca să fie spânzurat pe ea, și casa
6:11
Dan. 2:5
3:29
să i se prefacă într-o grămadă de gunoi. 12Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela Numele Lui
6:12
1 Împ. 9:3
să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Darius, am dat porunca aceasta. Să fie împlinită întocmai!” 13Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Șetar-Boznai și tovarășii lor de slujbă au împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Darius. 14Și bătrânii
6:14
Cap. 5:1,2.
iudeilor au zidit cu izbândă după prorocirile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit și au isprăvit, după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cirus
6:14
Cap. 1:1;
, lui Darius
6:14
Cap. 4:24.
și lui
6:14
Cap. 7:1.
Artaxerxe, împăratul perșilor. 15Casa a fost isprăvită în ziua a treia a lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Darius.

Sfinţirea Templului

16Copiii lui Israel, preoţii și leviţii și ceilalţi fii ai robiei au făcut cu bucurie sfinţirea

6:16
1 Împ. 8:632 Cron. 7:5
acestei Case a lui Dumnezeu. 17Au adus
6:17
Cap. 8:35.
pentru sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu o sută de viţei, două sute de berbeci, patru sute de miei, și, ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul, doisprezece ţapi, după numărul seminţiilor lui Israel. 18Au pus pe preoţi după cetele
6:18
1 Cron. 24:1
lor și pe leviţi după împărţirile
6:18
1 Cron. 23:6
lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris
6:18
Num. 3:6
8:9
în cartea lui Moise. 19Fiii robiei au prăznuit Paștele
6:19
Exod 12:6
în a paisprezecea zi a lunii întâi. 20Preoţii și leviţii se curăţiseră
6:20
2 Cron. 30:15
cu toţii, așa că toţi erau curaţi; au jertfit Paștele
6:20
2 Cron. 35:11
pentru toţi fiii robiei, pentru fraţii lor preoţii și pentru ei înșiși. 21Copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat Paștele împreună cu toţi cei ce se depărtaseră de necurăţia
6:21
Cap. 9:11.
neamurilor ţării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 22Au prăznuit cu bucurie șapte zile Sărbătoarea Azimilor
6:22
Exod 12:15
13:62 Cron. 30:21
35:17
, căci Domnul îi înveselise, făcând
6:22
Prov. 21:1
pe împăratul
6:22
2 Împ. 23:292 Cron. 33:11
Asiriei să-i sprijine în lucrarea Casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

7

Venirea lui Ezra la Ierusalim

71După aceste lucruri, sub domnia lui

7:1
Neem. 2:1
Artaxerxe, împăratul perșilor, a venit Ezra, fiul
7:1
1 Cron. 6:14
lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 2fiul lui Șalum, fiul lui Ţadoc, fiul lui Ahitub, 3fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 4fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, 5fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot. 6Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit
7:6
Vers. 11,12,21.
în Legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Și, fiindcă mâna
7:6
Vers. 9. Cap. 8:22,31.
Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. 7Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi și din leviţi
7:7
Cap. 2:43;
, din cântăreţi, din ușieri și din slujitorii
7:7
Cap. 8:1.
Templului au venit
7:7
Cap. 8:15.
și ei la Ierusalim în al șaptelea an al împăratului Artaxerxe. 8Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al șaptelea al împăratului. 9Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună
7:9
Vers. 6.
a Dumnezeului său fiind peste el. 10Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească
7:10
Ps. 119:45
Legea Domnului și să înveţe
7:10
Vers. 6,25.
pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. 11Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului și cărturarului Ezra, care învăţa poruncile și legile Domnului cu privire la Israel: 12„Artaxerxe, împăratul
7:12
Ezec. 26:7Dan. 2:37
împăraţilor, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, și așa mai departe: 13Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoţii și din leviţii lui care se află în împărăţia mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. 14Tu ești trimis de împăratul și de cei șapte sfetnici
7:14
Est. 1:14
ai lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău, care este în mâinile tale, 15și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă
7:15
2 Cron. 6:2Ps. 135:21
este la Ierusalim, 16tot argintul și aurul
7:16
Cap. 8:25.
pe care-l vei găsi în tot ţinutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor
7:16
1 Cron. 29:6,9
și preoţi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim. 17Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viţei, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile
7:17
Num. 15:13
de mâncare și jertfele de băutură și să
7:17
Deut. 12:5,11
le aduci pe altarul Casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. 18Cu celălalt argint și aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu și fraţii tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. 19Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care-ţi vor fi încredinţate pentru slujba Casei Dumnezeului tău. 20Să scoţi din casa vistieriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău. 21Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 22până la o sută de talanţi de argint, o sută de cori de grâu, o sută de baţi de vin, o sută de baţi de untdelemn și sare câtă va vrea. 23Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăţiei, asupra împăratului și asupra fiilor săi. 24Vă facem cunoscut că nu puteţi pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoţi, din leviţi, din cântăreţi, din ușieri, din slujitorii Templului și din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu. 25Și tu, Ezra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune
7:25
Exod 18:21,22Deut. 16:18
judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscute celor ce nu le cunosc
7:25
Vers. 10.
. 26Oricine nu va păzi întocmai Legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniţă.” 27Binecuvântat
7:27
1 Cron. 29:10
să fie Domnul Dumnezeul părinţilor noștri, care
7:27
Cap. 6:22.
a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim 28și a îndreptat
7:28
Cap. 9:9.
asupra mea bunăvoinţa împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Întărit de mâna
7:28
Cap. 5:5. Vers. 6,9. Cap. 8:18.
Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpeteniile lui Israel ca să plece cu mine.