Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Porunca lui Darius

61Atunci, împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări

6:1
Cap. 5:17.
în casa scrisorilor unde se puneau vistieriile în Babilon. 2Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte: 3„În anul întâi al domniei împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: ‘Casa să fie zidită iarăși, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe, și să aibă temelii tari. Să aibă o înălţime de șaizeci de coţi, o lăţime de șaizeci de coţi, 4trei rânduri
6:4
1 Împ. 6:36
de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. 5Mai mult, uneltele de aur
6:5
Cap. 1:7,8;
și de argint ale Casei lui Dumnezeu pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim și le adusese la Babilon să fie date înapoi, duse în Templul din Ierusalim, la locul unde erau, și puse în Casa lui Dumnezeu.’” 6„Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Șetar-Boznai și tovarășii voștri de slujbă din Afarsac, care locuiţi dincolo de râu, depărtaţi-vă
6:6
Cap. 5:3.
de locul acesta. 7Lăsaţi să meargă înainte lucrările acestei Case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor s-o zidească iarăși pe locul unde era. 8Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de făcut faţă de acești bătrâni ai iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora, ca să nu înceteze lucrul. 9Lucrurile trebuincioase pentru arderile-de-tot ale Dumnezeului cerurilor – viţei, berbeci și miei, grâu, sare, vin și untdelemn – să li se dea, la cerere, preoţilor din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, 10ca să aducă jertfe de bun miros
6:10
Cap. 7:23.
Dumnezeului cerurilor și să se
6:10
1 Tim. 2:1,2
roage pentru viaţa împăratului și a fiilor lui. 11Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta: Să se scoată din casa lui o bârnă, s-o ridice ca să fie spânzurat pe ea, și casa
6:11
Dan. 2:5
3:29
să i se prefacă într-o grămadă de gunoi. 12Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela Numele Lui
6:12
1 Împ. 9:3
să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Darius, am dat porunca aceasta. Să fie împlinită întocmai!” 13Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Șetar-Boznai și tovarășii lor de slujbă au împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Darius. 14Și bătrânii
6:14
Cap. 5:1,2.
iudeilor au zidit cu izbândă după prorocirile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit și au isprăvit, după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cirus
6:14
Cap. 1:1;
, lui Darius
6:14
Cap. 4:24.
și lui
6:14
Cap. 7:1.
Artaxerxe, împăratul perșilor. 15Casa a fost isprăvită în ziua a treia a lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Darius.

Sfinţirea Templului

16Copiii lui Israel, preoţii și leviţii și ceilalţi fii ai robiei au făcut cu bucurie sfinţirea

6:16
1 Împ. 8:632 Cron. 7:5
acestei Case a lui Dumnezeu. 17Au adus
6:17
Cap. 8:35.
pentru sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu o sută de viţei, două sute de berbeci, patru sute de miei, și, ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul, doisprezece ţapi, după numărul seminţiilor lui Israel. 18Au pus pe preoţi după cetele
6:18
1 Cron. 24:1
lor și pe leviţi după împărţirile
6:18
1 Cron. 23:6
lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris
6:18
Num. 3:6
8:9
în cartea lui Moise. 19Fiii robiei au prăznuit Paștele
6:19
Exod 12:6
în a paisprezecea zi a lunii întâi. 20Preoţii și leviţii se curăţiseră
6:20
2 Cron. 30:15
cu toţii, așa că toţi erau curaţi; au jertfit Paștele
6:20
2 Cron. 35:11
pentru toţi fiii robiei, pentru fraţii lor preoţii și pentru ei înșiși. 21Copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat Paștele împreună cu toţi cei ce se depărtaseră de necurăţia
6:21
Cap. 9:11.
neamurilor ţării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 22Au prăznuit cu bucurie șapte zile Sărbătoarea Azimilor
6:22
Exod 12:15
13:62 Cron. 30:21
35:17
, căci Domnul îi înveselise, făcând
6:22
Prov. 21:1
pe împăratul
6:22
2 Împ. 23:292 Cron. 33:11
Asiriei să-i sprijine în lucrarea Casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

7

Venirea lui Ezra la Ierusalim

71După aceste lucruri, sub domnia lui

7:1
Neem. 2:1
Artaxerxe, împăratul perșilor, a venit Ezra, fiul
7:1
1 Cron. 6:14
lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 2fiul lui Șalum, fiul lui Ţadoc, fiul lui Ahitub, 3fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 4fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, 5fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot. 6Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit
7:6
Vers. 11,12,21.
în Legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Și, fiindcă mâna
7:6
Vers. 9. Cap. 8:22,31.
Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. 7Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi și din leviţi
7:7
Cap. 2:43;
, din cântăreţi, din ușieri și din slujitorii
7:7
Cap. 8:1.
Templului au venit
7:7
Cap. 8:15.
și ei la Ierusalim în al șaptelea an al împăratului Artaxerxe. 8Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al șaptelea al împăratului. 9Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună
7:9
Vers. 6.
a Dumnezeului său fiind peste el. 10Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească
7:10
Ps. 119:45
Legea Domnului și să înveţe
7:10
Vers. 6,25.
pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. 11Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului și cărturarului Ezra, care învăţa poruncile și legile Domnului cu privire la Israel: 12„Artaxerxe, împăratul
7:12
Ezec. 26:7Dan. 2:37
împăraţilor, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, și așa mai departe: 13Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoţii și din leviţii lui care se află în împărăţia mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. 14Tu ești trimis de împăratul și de cei șapte sfetnici
7:14
Est. 1:14
ai lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău, care este în mâinile tale, 15și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă
7:15
2 Cron. 6:2Ps. 135:21
este la Ierusalim, 16tot argintul și aurul
7:16
Cap. 8:25.
pe care-l vei găsi în tot ţinutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor
7:16
1 Cron. 29:6,9
și preoţi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim. 17Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viţei, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile
7:17
Num. 15:13
de mâncare și jertfele de băutură și să
7:17
Deut. 12:5,11
le aduci pe altarul Casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. 18Cu celălalt argint și aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu și fraţii tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. 19Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care-ţi vor fi încredinţate pentru slujba Casei Dumnezeului tău. 20Să scoţi din casa vistieriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău. 21Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 22până la o sută de talanţi de argint, o sută de cori de grâu, o sută de baţi de vin, o sută de baţi de untdelemn și sare câtă va vrea. 23Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăţiei, asupra împăratului și asupra fiilor săi. 24Vă facem cunoscut că nu puteţi pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoţi, din leviţi, din cântăreţi, din ușieri, din slujitorii Templului și din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu. 25Și tu, Ezra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune
7:25
Exod 18:21,22Deut. 16:18
judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscute celor ce nu le cunosc
7:25
Vers. 10.
. 26Oricine nu va păzi întocmai Legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniţă.” 27Binecuvântat
7:27
1 Cron. 29:10
să fie Domnul Dumnezeul părinţilor noștri, care
7:27
Cap. 6:22.
a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim 28și a îndreptat
7:28
Cap. 9:9.
asupra mea bunăvoinţa împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Întărit de mâna
7:28
Cap. 5:5. Vers. 6,9. Cap. 8:18.
Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpeteniile lui Israel ca să plece cu mine.

8

Tovarășii lui Ezra

81Iată capii de familii și spiţele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. 2Din fiii lui Fineas, Gherșom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuș

8:2
1 Cron. 3:22
, 3din fiii lui Șecania; din fiii lui Pareoș
8:3
Cap. 2:3.
, Zaharia și cu el o sută cincizeci de bărbaţi înscriși; 4din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zerahia, și cu el două sute de bărbaţi; 5din fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel, și cu el trei sute de bărbaţi; 6din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el cincizeci de bărbaţi; 7din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, și cu el șaptezeci de bărbaţi; 8din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael, și cu el optzeci de mii de bărbaţi; 9din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, și cu el două sute optsprezece bărbaţi; 10din fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el o sută șaizeci de bărbaţi; 11din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el douăzeci și opt de bărbaţi; 12din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, și cu el o sută zece bărbaţi; 13din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel și Șemaia și cu ei șaizeci de bărbaţi; 14din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud și cu ei șaptezeci de bărbaţi. 15I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo trei zile. Am căutat între popor și preoţi, și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui
8:15
Cap. 7:7.
Levi. 16Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și pe învăţătorii Ioiarib și Elnatan. 17I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraţilor săi, slujitori ai Templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru. 18Și, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus
8:18
Neem. 8:7
9:4,5
pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și fraţii lui, în număr de optsprezece; 19pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, fraţii săi și fiii lor, în număr de douăzeci, 20și dintre slujitorii
8:20
Cap. 2:43.
Templului, pe care David și căpeteniile îi puseseră în slujba leviţilor, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toţi numiţi pe nume. 21Acolo, la râul Ahava, am vestit
8:21
2 Cron. 20:3
un post de smerire
8:21
Lev. 16:29
23:29Is. 58:3,5
înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o
8:21
Ps. 5:8
călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. 22Mi-era rușine
8:22
1 Cor. 9:15
să cer împăratului o oaste de însoţire și călăreţi ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: „Mâna
8:22
Cap. 7:6,9,28.
Dumnezeului nostru este, spre binele
8:22
Ps. 33:18,19
34:15,22Rom. 8:28
lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea și mânia
8:22
Ps. 34:16
Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc
8:22
2 Cron. 15:2
.” 23Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și El ne-a ascultat
8:23
1 Cron. 5:202 Cron. 33:13Is. 19:22
. 24Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoţi, pe Șerebia, Hașabia și zece din fraţii lor. 25Am cântărit înaintea lor argintul
8:25
Cap. 7:15,16.
, aurul și uneltele date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de către împărat, sfetnicii și căpeteniile lui și de toţi cei din Israel care se aflau acolo. 26Am dat în mâinile lor șase sute cincizeci de talanţi de argint, unelte de argint de o sută de talanţi, o sută de talanţi de aur, 27douăzeci de pahare de aur de o mie de darici și două vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. 28Apoi le-am zis: „Sunteţi închinaţi
8:28
Lev. 21:6-8Deut. 33:8
Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte
8:28
Lev. 22:2,3Num. 4:4,15,19,20
și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinţilor voștri. 29Fiţi cu ochii în patru și luaţi lucrurile acestea sub paza voastră, până le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor și înaintea leviţilor, și înaintea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările Casei Domnului.” 30Și preoţii și leviţii au luat greutatea argintului, aurului și vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, în Casa Dumnezeului nostru. 31Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi. Mâna
8:31
Cap. 7:6,9,28.
Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. 32Am ajuns
8:32
Neem. 2:11
la Ierusalim și ne-am odihnit acolo trei zile. 33În ziua a patra, am cântărit
8:33
Vers. 26,30.
în Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredinţat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. 34Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. 35Fiii robiei întorși din robie au adus, ca ardere-de-tot
8:35
Cap. 6:17.
Dumnezeului lui Israel, doisprezece viţei pentru tot Israelul, nouăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei și doisprezece ţapi, ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere-de-tot Domnului. 36Au dat poruncile
8:36
Cap. 7:21.
împăratului dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și Casa lui Dumnezeu.