Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Venirea lui Ezra la Ierusalim

71După aceste lucruri, sub domnia lui

7:1
Neem. 2:1
Artaxerxe, împăratul perșilor, a venit Ezra, fiul
7:1
1 Cron. 6:14
lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 2fiul lui Șalum, fiul lui Ţadoc, fiul lui Ahitub, 3fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 4fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, 5fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot. 6Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit
7:6
Vers. 11,12,21.
în Legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Și, fiindcă mâna
7:6
Vers. 9. Cap. 8:22,31.
Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. 7Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi și din leviţi
7:7
Cap. 2:43;
, din cântăreţi, din ușieri și din slujitorii
7:7
Cap. 8:1.
Templului au venit
7:7
Cap. 8:15.
și ei la Ierusalim în al șaptelea an al împăratului Artaxerxe. 8Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al șaptelea al împăratului. 9Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună
7:9
Vers. 6.
a Dumnezeului său fiind peste el. 10Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească
7:10
Ps. 119:45
Legea Domnului și să înveţe
7:10
Vers. 6,25.
pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. 11Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului și cărturarului Ezra, care învăţa poruncile și legile Domnului cu privire la Israel: 12„Artaxerxe, împăratul
7:12
Ezec. 26:7Dan. 2:37
împăraţilor, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, și așa mai departe: 13Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoţii și din leviţii lui care se află în împărăţia mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. 14Tu ești trimis de împăratul și de cei șapte sfetnici
7:14
Est. 1:14
ai lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău, care este în mâinile tale, 15și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă
7:15
2 Cron. 6:2Ps. 135:21
este la Ierusalim, 16tot argintul și aurul
7:16
Cap. 8:25.
pe care-l vei găsi în tot ţinutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor
7:16
1 Cron. 29:6,9
și preoţi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim. 17Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viţei, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile
7:17
Num. 15:13
de mâncare și jertfele de băutură și să
7:17
Deut. 12:5,11
le aduci pe altarul Casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. 18Cu celălalt argint și aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu și fraţii tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. 19Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care-ţi vor fi încredinţate pentru slujba Casei Dumnezeului tău. 20Să scoţi din casa vistieriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău. 21Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 22până la o sută de talanţi de argint, o sută de cori de grâu, o sută de baţi de vin, o sută de baţi de untdelemn și sare câtă va vrea. 23Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăţiei, asupra împăratului și asupra fiilor săi. 24Vă facem cunoscut că nu puteţi pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoţi, din leviţi, din cântăreţi, din ușieri, din slujitorii Templului și din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu. 25Și tu, Ezra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune
7:25
Exod 18:21,22Deut. 16:18
judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscute celor ce nu le cunosc
7:25
Vers. 10.
. 26Oricine nu va păzi întocmai Legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniţă.” 27Binecuvântat
7:27
1 Cron. 29:10
să fie Domnul Dumnezeul părinţilor noștri, care
7:27
Cap. 6:22.
a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim 28și a îndreptat
7:28
Cap. 9:9.
asupra mea bunăvoinţa împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Întărit de mâna
7:28
Cap. 5:5. Vers. 6,9. Cap. 8:18.
Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpeteniile lui Israel ca să plece cu mine.

8

Tovarășii lui Ezra

81Iată capii de familii și spiţele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. 2Din fiii lui Fineas, Gherșom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuș

8:2
1 Cron. 3:22
, 3din fiii lui Șecania; din fiii lui Pareoș
8:3
Cap. 2:3.
, Zaharia și cu el o sută cincizeci de bărbaţi înscriși; 4din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zerahia, și cu el două sute de bărbaţi; 5din fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel, și cu el trei sute de bărbaţi; 6din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el cincizeci de bărbaţi; 7din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, și cu el șaptezeci de bărbaţi; 8din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael, și cu el optzeci de mii de bărbaţi; 9din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, și cu el două sute optsprezece bărbaţi; 10din fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el o sută șaizeci de bărbaţi; 11din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el douăzeci și opt de bărbaţi; 12din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, și cu el o sută zece bărbaţi; 13din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel și Șemaia și cu ei șaizeci de bărbaţi; 14din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud și cu ei șaptezeci de bărbaţi. 15I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo trei zile. Am căutat între popor și preoţi, și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui
8:15
Cap. 7:7.
Levi. 16Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și pe învăţătorii Ioiarib și Elnatan. 17I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraţilor săi, slujitori ai Templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru. 18Și, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus
8:18
Neem. 8:7
9:4,5
pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și fraţii lui, în număr de optsprezece; 19pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, fraţii săi și fiii lor, în număr de douăzeci, 20și dintre slujitorii
8:20
Cap. 2:43.
Templului, pe care David și căpeteniile îi puseseră în slujba leviţilor, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toţi numiţi pe nume. 21Acolo, la râul Ahava, am vestit
8:21
2 Cron. 20:3
un post de smerire
8:21
Lev. 16:29
23:29Is. 58:3,5
înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o
8:21
Ps. 5:8
călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. 22Mi-era rușine
8:22
1 Cor. 9:15
să cer împăratului o oaste de însoţire și călăreţi ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: „Mâna
8:22
Cap. 7:6,9,28.
Dumnezeului nostru este, spre binele
8:22
Ps. 33:18,19
34:15,22Rom. 8:28
lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea și mânia
8:22
Ps. 34:16
Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc
8:22
2 Cron. 15:2
.” 23Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și El ne-a ascultat
8:23
1 Cron. 5:202 Cron. 33:13Is. 19:22
. 24Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoţi, pe Șerebia, Hașabia și zece din fraţii lor. 25Am cântărit înaintea lor argintul
8:25
Cap. 7:15,16.
, aurul și uneltele date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de către împărat, sfetnicii și căpeteniile lui și de toţi cei din Israel care se aflau acolo. 26Am dat în mâinile lor șase sute cincizeci de talanţi de argint, unelte de argint de o sută de talanţi, o sută de talanţi de aur, 27douăzeci de pahare de aur de o mie de darici și două vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. 28Apoi le-am zis: „Sunteţi închinaţi
8:28
Lev. 21:6-8Deut. 33:8
Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte
8:28
Lev. 22:2,3Num. 4:4,15,19,20
și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinţilor voștri. 29Fiţi cu ochii în patru și luaţi lucrurile acestea sub paza voastră, până le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor și înaintea leviţilor, și înaintea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările Casei Domnului.” 30Și preoţii și leviţii au luat greutatea argintului, aurului și vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, în Casa Dumnezeului nostru. 31Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi. Mâna
8:31
Cap. 7:6,9,28.
Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. 32Am ajuns
8:32
Neem. 2:11
la Ierusalim și ne-am odihnit acolo trei zile. 33În ziua a patra, am cântărit
8:33
Vers. 26,30.
în Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredinţat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. 34Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. 35Fiii robiei întorși din robie au adus, ca ardere-de-tot
8:35
Cap. 6:17.
Dumnezeului lui Israel, doisprezece viţei pentru tot Israelul, nouăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei și doisprezece ţapi, ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere-de-tot Domnului. 36Au dat poruncile
8:36
Cap. 7:21.
împăratului dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și Casa lui Dumnezeu.

9

Rugăciunea lui Ezra

91După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis: „Poporul lui Israel, preoţii și leviţii nu s-au despărţit

9:1
Cap. 6:21.
de popoarele acestor ţări și au făcut
9:1
Deut. 12:30,31
urâciunile lor, ale canaaniţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor, amoniţilor, moabiţilor, egiptenilor și amoriţilor. 2Căci și-au
9:2
Exod 34:16Deut. 7:3Neem. 13:23
luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat
9:2
Exod 19:6
22:31Deut. 7:6
14:2
neamul
9:2
2 Cor. 6:14
sfânt cu popoarele ţărilor acestora. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei dintâi care au săvârșit păcatul acesta.” 3Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat
9:3
Iov 1:20
hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit
9:3
Ps. 143:4
. 4Atunci s-au strâns la mine toţi cei ce se temeau
9:4
Cap. 10:3.
de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară
9:4
Exod 29:39
. 5Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins
9:5
Exod 9:29,33
mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: 6„Dumnezeule, sunt uluit și mi-e
9:6
Dan. 9:7,8
rușine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile
9:6
Ps. 38:4
noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns
9:6
2 Cron. 28:9Apoc. 18:5
până la ceruri. 7Din zilele părinţilor noștri, am fost foarte
9:7
Ps. 106:6Dan. 9:5,6,8
vinovaţi până în ziua de azi și din pricina fărădelegilor noastre am
9:7
Deut. 28:36,64Neem. 9:30
fost daţi noi, împăraţii noștri și preoţii noștri în mâinile împăraţilor străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii
9:7
Dan. 9:7,8
care ne acoperă astăzi faţa. 8Și totuși Domnul Dumnezeul nostru S-a îndurat de noi, lăsându-ne câţiva oameni scăpaţi și dându-ne un adăpost în locul Lui cel sfânt, ca să ne lumineze
9:8
Ps. 13:3
34:5
ochii și să ne dea puţină răsuflare în mijlocul robiei noastre. 9Căci
9:9
Neem. 9:36
suntem robi, dar Dumnezeu
9:9
Ps. 136:23
nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa
9:9
Cap. 7:28.
împăraţilor perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost
9:9
Is. 5:2
în Iuda și la Ierusalim. 10Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, 11pe care ni le porunciseși prin robii Tăi, prorocii, zicând: ‘Ţara în care intraţi s-o stăpâniţi este o ţară întinată
9:11
Cap. 6:21.
de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de urâciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul, cu necurăţiile lor. 12Să nu
9:12
Exod 23:32
34:16Deut. 7:3
daţi deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luaţi pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese
9:12
Deut. 23:6
niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării și o veţi lăsa
9:12
Prov. 13:22
20:7
pe veci moștenire fiilor voștri.’ 13După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit
9:13
Ps. 103:10
după fărădelegile noastre, se cuvine ca, acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpaţi, 14să începem iarăși să călcăm
9:14
Ioan 5:142 Pet. 2:20,21
poruncile Tale și să ne încuscrim
9:14
Vers. 2.
cu aceste popoare urâcioase? N-ar
9:14
Deut. 9:8
izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiţă, nici robi izbăviţi? 15Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept
9:15
Neem. 9:33Dan. 9:14
, căci astăzi noi suntem o rămășiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea
9:15
Rom. 3:19
Ta ca niște
9:15
1 Cor. 15:17
vinovaţi și din această pricină nu putem sta
9:15
Ps. 130:3
înaintea Ta.”