Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Tovarășii lui Ezra

81Iată capii de familii și spiţele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. 2Din fiii lui Fineas, Gherșom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuș

8:2
1 Cron. 3:22
, 3din fiii lui Șecania; din fiii lui Pareoș
8:3
Cap. 2:3.
, Zaharia și cu el o sută cincizeci de bărbaţi înscriși; 4din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zerahia, și cu el două sute de bărbaţi; 5din fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel, și cu el trei sute de bărbaţi; 6din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el cincizeci de bărbaţi; 7din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, și cu el șaptezeci de bărbaţi; 8din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael, și cu el optzeci de mii de bărbaţi; 9din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, și cu el două sute optsprezece bărbaţi; 10din fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el o sută șaizeci de bărbaţi; 11din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el douăzeci și opt de bărbaţi; 12din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, și cu el o sută zece bărbaţi; 13din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel și Șemaia și cu ei șaizeci de bărbaţi; 14din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud și cu ei șaptezeci de bărbaţi. 15I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo trei zile. Am căutat între popor și preoţi, și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui
8:15
Cap. 7:7.
Levi. 16Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și pe învăţătorii Ioiarib și Elnatan. 17I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraţilor săi, slujitori ai Templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru. 18Și, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus
8:18
Neem. 8:7
9:4,5
pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și fraţii lui, în număr de optsprezece; 19pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, fraţii săi și fiii lor, în număr de douăzeci, 20și dintre slujitorii
8:20
Cap. 2:43.
Templului, pe care David și căpeteniile îi puseseră în slujba leviţilor, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toţi numiţi pe nume. 21Acolo, la râul Ahava, am vestit
8:21
2 Cron. 20:3
un post de smerire
8:21
Lev. 16:29
23:29Is. 58:3,5
înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o
8:21
Ps. 5:8
călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. 22Mi-era rușine
8:22
1 Cor. 9:15
să cer împăratului o oaste de însoţire și călăreţi ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: „Mâna
8:22
Cap. 7:6,9,28.
Dumnezeului nostru este, spre binele
8:22
Ps. 33:18,19
34:15,22Rom. 8:28
lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea și mânia
8:22
Ps. 34:16
Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc
8:22
2 Cron. 15:2
.” 23Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și El ne-a ascultat
8:23
1 Cron. 5:202 Cron. 33:13Is. 19:22
. 24Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoţi, pe Șerebia, Hașabia și zece din fraţii lor. 25Am cântărit înaintea lor argintul
8:25
Cap. 7:15,16.
, aurul și uneltele date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de către împărat, sfetnicii și căpeteniile lui și de toţi cei din Israel care se aflau acolo. 26Am dat în mâinile lor șase sute cincizeci de talanţi de argint, unelte de argint de o sută de talanţi, o sută de talanţi de aur, 27douăzeci de pahare de aur de o mie de darici și două vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. 28Apoi le-am zis: „Sunteţi închinaţi
8:28
Lev. 21:6-8Deut. 33:8
Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte
8:28
Lev. 22:2,3Num. 4:4,15,19,20
și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinţilor voștri. 29Fiţi cu ochii în patru și luaţi lucrurile acestea sub paza voastră, până le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor și înaintea leviţilor, și înaintea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările Casei Domnului.” 30Și preoţii și leviţii au luat greutatea argintului, aurului și vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, în Casa Dumnezeului nostru. 31Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi. Mâna
8:31
Cap. 7:6,9,28.
Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. 32Am ajuns
8:32
Neem. 2:11
la Ierusalim și ne-am odihnit acolo trei zile. 33În ziua a patra, am cântărit
8:33
Vers. 26,30.
în Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredinţat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. 34Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. 35Fiii robiei întorși din robie au adus, ca ardere-de-tot
8:35
Cap. 6:17.
Dumnezeului lui Israel, doisprezece viţei pentru tot Israelul, nouăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei și doisprezece ţapi, ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere-de-tot Domnului. 36Au dat poruncile
8:36
Cap. 7:21.
împăratului dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și Casa lui Dumnezeu.

9

Rugăciunea lui Ezra

91După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis: „Poporul lui Israel, preoţii și leviţii nu s-au despărţit

9:1
Cap. 6:21.
de popoarele acestor ţări și au făcut
9:1
Deut. 12:30,31
urâciunile lor, ale canaaniţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor, amoniţilor, moabiţilor, egiptenilor și amoriţilor. 2Căci și-au
9:2
Exod 34:16Deut. 7:3Neem. 13:23
luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat
9:2
Exod 19:6
22:31Deut. 7:6
14:2
neamul
9:2
2 Cor. 6:14
sfânt cu popoarele ţărilor acestora. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei dintâi care au săvârșit păcatul acesta.” 3Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat
9:3
Iov 1:20
hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit
9:3
Ps. 143:4
. 4Atunci s-au strâns la mine toţi cei ce se temeau
9:4
Cap. 10:3.
de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară
9:4
Exod 29:39
. 5Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins
9:5
Exod 9:29,33
mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: 6„Dumnezeule, sunt uluit și mi-e
9:6
Dan. 9:7,8
rușine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile
9:6
Ps. 38:4
noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns
9:6
2 Cron. 28:9Apoc. 18:5
până la ceruri. 7Din zilele părinţilor noștri, am fost foarte
9:7
Ps. 106:6Dan. 9:5,6,8
vinovaţi până în ziua de azi și din pricina fărădelegilor noastre am
9:7
Deut. 28:36,64Neem. 9:30
fost daţi noi, împăraţii noștri și preoţii noștri în mâinile împăraţilor străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii
9:7
Dan. 9:7,8
care ne acoperă astăzi faţa. 8Și totuși Domnul Dumnezeul nostru S-a îndurat de noi, lăsându-ne câţiva oameni scăpaţi și dându-ne un adăpost în locul Lui cel sfânt, ca să ne lumineze
9:8
Ps. 13:3
34:5
ochii și să ne dea puţină răsuflare în mijlocul robiei noastre. 9Căci
9:9
Neem. 9:36
suntem robi, dar Dumnezeu
9:9
Ps. 136:23
nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa
9:9
Cap. 7:28.
împăraţilor perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost
9:9
Is. 5:2
în Iuda și la Ierusalim. 10Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, 11pe care ni le porunciseși prin robii Tăi, prorocii, zicând: ‘Ţara în care intraţi s-o stăpâniţi este o ţară întinată
9:11
Cap. 6:21.
de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de urâciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul, cu necurăţiile lor. 12Să nu
9:12
Exod 23:32
34:16Deut. 7:3
daţi deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luaţi pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese
9:12
Deut. 23:6
niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării și o veţi lăsa
9:12
Prov. 13:22
20:7
pe veci moștenire fiilor voștri.’ 13După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit
9:13
Ps. 103:10
după fărădelegile noastre, se cuvine ca, acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpaţi, 14să începem iarăși să călcăm
9:14
Ioan 5:142 Pet. 2:20,21
poruncile Tale și să ne încuscrim
9:14
Vers. 2.
cu aceste popoare urâcioase? N-ar
9:14
Deut. 9:8
izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiţă, nici robi izbăviţi? 15Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept
9:15
Neem. 9:33Dan. 9:14
, căci astăzi noi suntem o rămășiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea
9:15
Rom. 3:19
Ta ca niște
9:15
1 Cor. 15:17
vinovaţi și din această pricină nu putem sta
9:15
Ps. 130:3
înaintea Ta.”

10

Trimiterea femeilor străine

101Pe când

10:1
Dan. 9:20
stătea Ezra plângând și cu faţa la pământ înaintea
10:1
2 Cron. 20:9
Casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. 2Atunci, Șecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra: „Am păcătuit
10:2
Neem. 13:27
împotriva Dumnezeului nostru ducându-ne la femei străine, care fac parte din popoarele ţării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privinţă. 3Să facem acum un legământ
10:3
2 Cron. 34:31
cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea domnului meu și a celor ce se tem
10:3
Cap. 9:4.
de poruncile
10:3
Deut. 7:2,3
Dumnezeului nostru. Și facă-se după Lege. 4Scoală-te, căci treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te
10:4
1 Cron. 28:10
și lucrează.” 5Ezra s-a sculat și a pus pe căpeteniile preoţilor, leviţilor și întregului Israel să jure
10:5
Neem. 5:12
că vor face ce se spusese. Și ei au jurat. 6Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliașib. Când a intrat, n-a mâncat pâine
10:6
Deut. 9:18
și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. 7S-a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim 8și că, după părerea căpeteniilor și bătrânilor, oricui nu va veni în trei zile i se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. 9Toţi bărbaţii lui Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul
10:9
1 Sam. 12:18
stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia și de ploaie. 10Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: „Aţi păcătuit luând femei străine și aţi făcut pe Israel și mai vinovat. 11Mărturisiţi-vă acum
10:11
Ios. 7:19Prov. 28:13
greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinţilor voștri și faceţi voia Lui! Despărţiţi-vă
10:11
Vers. 3.
de popoarele ţării și de femeile străine.” 12Toată adunarea a răspuns cu glas tare: „Trebuie să facem cum ai zis! 13Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sunt mulţi printre noi care au păcătuit în privinţa aceasta. 14Să rămână dar toate căpeteniile noastre în locul întregii adunări. Și toţi cei din cetăţile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte, cu bătrânii și judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia
10:14
2 Cron. 30:8
aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia.” 15Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzia, fiul lui Ticva, ajutaţi de Meșulam și de levitul Șabtai, au fost singurii împotriva acestei păreri 16pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra și capi de familii după casele lor părintești, toţi numiţi pe nume, și au stat în ziua întâi a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta. 17În ziua întâi a lunii întâi, au isprăvit cu toţi bărbaţii care se însuraseră cu femei străine. 18Între fiii preoţilor, s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac, și dintre fraţii săi: Maaseia, Eliezer, Iarib și Ghedalia, care s-au îndatorat, 19dând
10:19
2 Împ. 10:151 Cron. 29:242 Cron. 30:8
mâna, să-și izgonească nevestele și să aducă un berbec ca jertfă pentru vină; 20din fiii lui Imer: Hanani și Zebadia; 21din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Șemaia, Iehiel și Ozia; 22din fiii lui Pașhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasa. 23Dintre leviţi: Iozabad, Șimei, Chelaia, sau Chelita, Petahia, Iuda și Eliezer. 24Dintre cântăreţi: Eliașib. Dintre ușieri: Șalum, Telem și Uri. 25Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareoș, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia și Benaia; 26dintre fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot și Ilie; 27dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliașib, Matania, Ieremot, Zabat și Aziza; 28dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai și Atlai; 29dintre fiii lui Bani: Meșulam, Maluc, Adaia, Iașub, Șeal și Ramot; 30dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui și Manase; 31dintre fiii lui Harim: Eliezer, Ișia, Malchia, Șemaia, Simeon, 32Beniamin, Maluc și Șemaria; 33dintre fiii lui Hașum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Șimei; 34dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel, 35Benaia, Bedia, Cheluhu, 36Vania, Meremot, Eliașib, 37Matania, Matnai, Iaasai, 38Bani, Binui, Șimei, 39Șelemia, Natan, Adaia, 40Macnadbai, Șașai, Șarai, 41Azareel, Șelemia, Șemaria, 42Șalum, Amaria și Iosif; 43dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel și Benaia. 44Toţi aceștia luaseră femei străine și mulţi avuseseră copii cu ele.