Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Urare

11Pavel, apostol nu de la oameni, nici

1:1
Vers. 11,12.
printr-un om, ci prin
1:1
Fapte 9:6Fapte 22:10,15,21
26:16Tit 1:3
Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care
1:1
Fapte 2:24
L-a înviat din morţi, 2și toţi fraţii care
1:2
Filip. 2:22
4:21
sunt împreună cu mine, către Bisericile
1:2
1 Cor. 16:1
Galatiei: 3Har
1:3
Rom. 1:71 Cor. 1:32 Cor. 1:2Efes. 1:2Filip. 1:2Col. 1:21 Tes. 1:12 Tes. 1:22 Ioan 3
și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos! 4El
1:4
Mat. 20:28Rom. 4:25Tit 2:14
S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest
1:4
Is. 65:17Ioan 15:19
17:14Evr. 2:5
6:51 Ioan 5:19
veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. 5A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Nestatornicia galatenilor

6Mă mir că treceţi așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie

1:6
Cap. 5:8.
. 7Nu doar că
1:7
2 Cor. 11:4Fapte 15:1,242 Cor. 2:17
11:13
este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. 8Dar chiar dacă noi
1:8
1 Cor. 16:22
înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! 9Cum am mai spus, o spun și acum: Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită
1:9
Deut. 4:2
12:32Prov. 30:6Apoc. 22:18
de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! 10Caut
1:10
1 Tes. 2:4
eu oare
1:10
1 Sam. 24:7Mat. 28:141 Ioan 3:19
, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut
1:10
1 Tes. 2:4Iac. 4:4
să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos.

Evanghelia lui Pavel

11Fraţilor

1:11
1 Cor. 15:1
, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, 12pentru că n-am primit-o, nici
1:12
1 Cor. 15:1,3
n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin
1:12
Efes. 3:3Fapte 9:1
22:4
26:11
descoperirea lui Isus Hristos. 13Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste
1:13
1 Tim. 1:13
măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd
1:13
Fapte 8:3
în ea 14și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulţi din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însufleţit de o râvnă
1:14
Fapte 22:3
26:9Filip. 3:6
nespus de mare pentru datinile strămoșești
1:14
Ier. 9:14Mat. 15:2Marcu 7:5
. 15Dar, când Dumnezeu, care
1:15
Is. 49:1,5Ier. 1:5Fapte 9:15
13:2
22:14,15Rom. 1:1
m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale 16
1:16
2 Cor. 4:6
descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc
1:16
Fapte 9:15
22:21
26:17,18Rom. 11:13Efes. 3:8
între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om
1:16
Mat. 16:171 Cor. 15:50Efes. 6:12
, 17nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. 18După trei ani, m-am suit
1:18
Fapte 9:26
la Ierusalim să fac cunoștinţă cu Chifa și am rămas la el cincisprezece zile. 19Dar n-am văzut pe
1:19
1 Cor. 9:5
niciunul altul dintre apostoli decât pe
1:19
Mat. 13:55Marcu 6:3
Iacov, fratele Domnului. 20În cele ce vă scriu, iată
1:20
Rom. 9:1
, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. 21După aceea
1:21
Fapte 9:30
m-am dus în ţinuturile Siriei și Ciliciei. 22Și eram încă necunoscut la faţă Bisericilor
1:22
1 Tes. 2:14
lui Hristos
1:22
Rom. 16:7
care sunt în Iudeea. 23Ele auzeau doar spunându-se: „Cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credinţa pe care căuta s-o nimicească odinioară.” 24Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.

2

Încuviinţarea apostolilor

21După paisprezece ani, m-am

2:1
Fapte 15:2
suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. 2M-am suit, în urma unei descoperiri, și le-am
2:2
Fapte 15:12
arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg
2:2
Filip. 2:161 Tes. 3:5
sau să fi alergat în zadar. 3Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur 4din pricina fraţilor
2:4
Fapte 15:1,242 Cor. 11:26
mincinoși, furișaţi și strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia
2:4
Cap. 3:25;
pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să
2:4
2 Cor. 11:20
ne aducă la robie; 5noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul
2:5
Vers. 14. Cap. 3:1;
Evangheliei să rămână cu voi. 6Cei
2:6
Cap. 6:3.
ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu
2:6
Fapte 10:34Rom. 2:11
nu caută la faţa oamenilor – aceștia, zic, ei, cei cu vază, nu
2:6
2 Cor. 12:11
mi-au adăugat nimic. 7Ba dimpotrivă, când au văzut
2:7
Fapte 13:46Rom. 1:5
11:131 Tim. 2:72 Tim. 1:11
că mie îmi
2:7
1 Tes. 2:4
fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur – 8căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur făcuse
2:8
Fapte 9:15
13:2
22:21
26:17,181 Cor. 15:10Col. 1:29
și din mine apostolul neamurilor
2:8
Cap. 3:5.
9și când au cunoscut harul
2:9
Mat. 16:18Efes. 2:20Apoc. 21:14
care-mi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi
2:9
Rom. 1:5
12:3,6
15:151 Cor. 15:10Efes. 3:8
, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur. 10Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, și chiar așa
2:10
Fapte 11:30
24:17Rom. 15:251 Cor. 16:12 Cor. 8:9
am și căutat să fac.

Pavel înfruntă pe Petru

11Dar

2:11
Fapte 15:35
când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în faţă, căci era de osândit. 12În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el
2:12
Fapte 10:28
11:3
mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiaţi împrejur. 13Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalţi iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor. 14Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul
2:14
Vers. 5.
Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa
2:14
1 Tim. 5:20
tuturor: „Dacă
2:14
Fapte 10:28Fapte 11:3
tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor?” 15Noi
2:15
Fapte 15:10,11
suntem iudei din fire, iar nu păcătoși
2:15
Mat. 9:11Efes. 2:3,12
dintre neamuri. 16Totuși, fiindcă știm
2:16
Fapte 13:38,39
că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci
2:16
Rom. 1:17
3:22,28
8:3Evr. 7:18,19
numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin
2:16
Ps. 143:2Rom. 3:20
faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. 17Dar, dacă, în timp ce căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, și noi înșine am fi găsiţi ca păcătoși
2:17
1 Ioan 3:8,9
, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! 18Căci, dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. 19Căci eu, prin
2:19
Rom. 8:2
Lege, am
2:19
Rom. 6:14
7:4,6
murit faţă de Lege, ca să trăiesc
2:19
Rom. 6:112 Cor. 5:151 Tes. 5:10Evr. 9:141 Pet. 4:2
pentru Dumnezeu. 20Am fost răstignit
2:20
Rom. 6:66:14
împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc
2:20
2 Cor. 5:151 Tes. 5:101 Pet. 4:2
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit
2:20
Cap. 1:4.
și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine. 21Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă
2:21
Cap. 3:21.
neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.