Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Legea și credinţa

31O, galateni nechibzuiţi! Cine

3:1
Cap. 5:7.

v-a fermecat
3:1
Cap. 2:14;
5:7
pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2Iată numai ce voiesc să știu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul
3:2
Fapte 2:38
8:15
10:47
15:8Efes. 1:13Evr. 6:4
ori
3:2
Rom. 10:16,17
prin auzirea credinţei? 3Sunteţi așa de nechibzuiţi? După ce aţi început
3:3
Cap. 4:9.

prin Duhul, vreţi acum să sfârșiţi prin firea pământească
3:3
Evr. 7:16
9:10
? 4În zadar
3:4
Evr. 10:35,362 Ioan 8
aţi suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e în zadar! 5Cel ce
3:5
1 Cor. 3:8
vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 6Tot așa și „Avraam
3:6
Gen. 15:6Rom. 4:3,9,21,22Iac. 2:23
a crezut pe Dumnezeu, și credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire”. 7Înţelegeţi și voi dar că fii ai lui Avraam sunt cei
3:7
Ioan 8:39Rom. 4:11,12,16
ce au credinţă. 8Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea
3:8
Rom. 9:17
că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în
3:8
Gen. 12:3Gen. 18:18
22:18Fapte 3:25
tine.” 9Așa că cei ce se bizuiesc pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 10Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: „Blestemat
3:10
Deut. 27:26Ier. 11:3
este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.” 11Și că
3:11
Cap. 2:16.

nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin Lege este învederat, căci „cel
3:11
Hab. 2:4Rom. 1:17Evr. 10:38
neprihănit prin credinţă va trăi”. 12Însă
3:12
Rom. 4:4,5
10:5,6
11:6
Legea nu se întemeiază pe credinţă, ci ea zice: „Cine
3:12
Lev. 18:5Neem. 9:29Ezec. 20:11Rom. 10:5
va face aceste lucruri va trăi prin ele.” 13Hristos
3:13
Rom. 8:32 Cor. 5:21
ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat
3:13
Deut. 21:23
e oricine este atârnat pe lemn”, 14pentru ca
3:14
Rom. 4:9,16
binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus, așa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul
3:14
Is. 32:15
44:3Ier. 31:33
32:40Ezec. 11:19
36:27Ioel 2:28,29Zah. 12:10Ioan 7:39Fapte 2:33
făgăduit.

Făgăduinţa și Legea

15Fraţilor (vorbesc în felul oamenilor), un testament

3:15
Evr. 9:17
, chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva. 16Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui
3:16
Gen. 12:3,7
17:7
Avraam și seminţei lui”. Nu zice: „Și seminţelor” (ca și cum ar fi vorba de mai multe), ci ca și cum ar fi vorba numai de una: „Și seminţei tale”, adică Hristos
3:16
1 Cor. 12:12
. 17Iată ce vreau să zic: un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfiinţat
3:17
Exod 12:40,41
, așa ca făgăduinţa să fie nimicită de Legea venită
3:17
Rom. 4:13,14
după patru sute treizeci de ani. 18Căci dacă moștenirea
3:18
Rom. 8:17
ar veni din Lege, nu
3:18
Rom. 4:14
mai vine din făgăduinţă; și Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam. 19Atunci pentru ce este Legea? Ea
3:19
Ioan 15:22Rom. 4:15
5:20
7:8,131 Tim. 1:9
a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânţa”
3:19
Vers. 16.

, căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; și a fost dată
3:19
Fapte 7:53Evr. 2:2
prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor
3:19
Exod 20:19,21,22Deut. 5:2,22,23,27,31Ioan 1:17Fapte 7:381 Tim. 2:5
. 20Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe când
3:20
Rom. 3:29,30
Dumnezeu este unul singur. 21Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă
3:21
Cap. 2:21.

s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. 22Dar Scriptura a
3:22
Vers. 8.

închis totul
3:22
Rom. 3:9,19,23Rom. 11:32
sub păcat, pentru ca
3:22
Rom. 4:11,12,16
făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos. 23Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închiși pentru credinţa care trebuia să fie descoperită. 24Astfel, Legea
3:24
Mat. 5:17Rom. 10:4Col. 2:17Evr. 9:9,10
ne-a fost un îndrumător3:24 Grecește: pedagog. spre Hristos, ca
3:24
Fapte 13:39
să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. 25După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 26Căci toţi
3:26
Ioan 1:12Rom. 8:14-161 Ioan 3:1,2
sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus. 27Toţi
3:27
Rom. 6:3
care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu
3:27
Rom. 13:14
Hristos. 28Nu
3:28
Rom. 10:121 Cor. 12:13Col. 3:11
mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una
3:28
Ioan 10:16
17:20,21Efes. 2:14-16
4:4,15
în Hristos Isus. 29Și dacă
3:29
Gen. 21:10,12Rom. 9:7Evr. 11:18
sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moștenitori
3:29
Rom. 8:17Efes. 3:6
prin făgăduinţă.