Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Legea și credinţa

31O, galateni nechibzuiţi! Cine

3:1
Cap. 5:7.
v-a fermecat
3:1
Cap. 2:14;
pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2Iată numai ce voiesc să știu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul
3:2
Fapte 2:38
8:15
10:47
15:8Efes. 1:13Evr. 6:4
ori
3:2
Rom. 10:16,17
prin auzirea credinţei? 3Sunteţi așa de nechibzuiţi? După ce aţi început
3:3
Cap. 4:9.
prin Duhul, vreţi acum să sfârșiţi prin firea pământească
3:3
Evr. 7:16
9:10
? 4În zadar
3:4
Evr. 10:35,362 Ioan 8
aţi suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e în zadar! 5Cel ce
3:5
1 Cor. 3:8
vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 6Tot așa și „Avraam
3:6
Gen. 15:6Rom. 4:3,9,21,22Iac. 2:23
a crezut pe Dumnezeu, și credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire”. 7Înţelegeţi și voi dar că fii ai lui Avraam sunt cei
3:7
Ioan 8:39Rom. 4:11,12,16
ce au credinţă. 8Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea
3:8
Rom. 9:17
că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în
3:8
Gen. 12:3Gen. 18:18
22:18Fapte 3:25
tine.” 9Așa că cei ce se bizuiesc pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 10Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: „Blestemat
3:10
Deut. 27:26Ier. 11:3
este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.” 11Și că
3:11
Cap. 2:16.
nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin Lege este învederat, căci „cel
3:11
Hab. 2:4Rom. 1:17Evr. 10:38
neprihănit prin credinţă va trăi”. 12Însă
3:12
Rom. 4:4,5
10:5,6
11:6
Legea nu se întemeiază pe credinţă, ci ea zice: „Cine
3:12
Lev. 18:5Neem. 9:29Ezec. 20:11Rom. 10:5
va face aceste lucruri va trăi prin ele.” 13Hristos
3:13
Rom. 8:32 Cor. 5:21
ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat
3:13
Deut. 21:23
e oricine este atârnat pe lemn”, 14pentru ca
3:14
Rom. 4:9,16
binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus, așa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul
3:14
Is. 32:15
44:3Ier. 31:33
32:40Ezec. 11:19
36:27Ioel 2:28,29Zah. 12:10Ioan 7:39Fapte 2:33
făgăduit.

Făgăduinţa și Legea

15Fraţilor (vorbesc în felul oamenilor), un testament

3:15
Evr. 9:17
, chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva. 16Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui
3:16
Gen. 12:3,7
17:7
Avraam și seminţei lui”. Nu zice: „Și seminţelor” (ca și cum ar fi vorba de mai multe), ci ca și cum ar fi vorba numai de una: „Și seminţei tale”, adică Hristos
3:16
1 Cor. 12:12
. 17Iată ce vreau să zic: un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfiinţat
3:17
Exod 12:40,41
, așa ca făgăduinţa să fie nimicită de Legea venită
3:17
Rom. 4:13,14
după patru sute treizeci de ani. 18Căci dacă moștenirea
3:18
Rom. 8:17
ar veni din Lege, nu
3:18
Rom. 4:14
mai vine din făgăduinţă; și Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam. 19Atunci pentru ce este Legea? Ea
3:19
Ioan 15:22Rom. 4:15
5:20
7:8,131 Tim. 1:9
a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânţa”
3:19
Vers. 16.
, căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; și a fost dată
3:19
Fapte 7:53Evr. 2:2
prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor
3:19
Exod 20:19,21,22Deut. 5:2,22,23,27,31Ioan 1:17Fapte 7:381 Tim. 2:5
. 20Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe când
3:20
Rom. 3:29,30
Dumnezeu este unul singur. 21Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă
3:21
Cap. 2:21.
s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. 22Dar Scriptura a
3:22
Vers. 8.
închis totul
3:22
Rom. 3:9,19,23Rom. 11:32
sub păcat, pentru ca
3:22
Rom. 4:11,12,16
făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos. 23Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închiși pentru credinţa care trebuia să fie descoperită. 24Astfel, Legea
3:24
Mat. 5:17Rom. 10:4Col. 2:17Evr. 9:9,10
ne-a fost un îndrumător3:24 Grecește: pedagog. spre Hristos, ca
3:24
Fapte 13:39
să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. 25După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 26Căci toţi
3:26
Ioan 1:12Rom. 8:14-161 Ioan 3:1,2
sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus. 27Toţi
3:27
Rom. 6:3
care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu
3:27
Rom. 13:14
Hristos. 28Nu
3:28
Rom. 10:121 Cor. 12:13Col. 3:11
mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una
3:28
Ioan 10:16
17:20,21Efes. 2:14-16
4:4,15
în Hristos Isus. 29Și dacă
3:29
Gen. 21:10,12Rom. 9:7Evr. 11:18
sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moștenitori
3:29
Rom. 8:17Efes. 3:6
prin făgăduinţă.

4

Moștenitorul și credinţa

41Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. 2Ci este sub epitropi și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. 3Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram

4:3
Vers. 9. Cap. 2:4;
sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii. 4Dar când
4:4
Gen. 49:10Dan. 9:24Marcu 1:15Efes. 1:10
a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut
4:4
Ioan 1:14Rom. 1:3Filip. 2:7Evr. 2:14
din femeie
4:4
Gen. 3:15Is. 7:14Mica 5:3Mat. 1:23Luca 1:31
2:7
, născut sub
4:4
Mat. 5:17Luca 2:27
Lege, 5ca să
4:5
Mat. 20:28Efes. 1:7Tit 2:14Evr. 9:121 Pet. 1:18,19
răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca
4:5
Ioan 1:12Efes. 1:5
să căpătăm înfierea. 6Și pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul
4:6
Rom. 5:5
8:15
Fiului Său, care strigă: „Ava!”, adică „Tată!” 7Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă
4:7
Rom. 8:16,17
ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.

Galatenii și învăţătorii mincinoși

8Odinioară, când nu cunoșteaţi

4:8
Efes. 2:121 Tes. 4:5
pe Dumnezeu, eraţi robiţi
4:8
Rom. 1:251 Cor. 12:2Efes. 2:11,121 Tes. 1:9
celor ce, din firea lor, nu sunt dumnezei. 9Dar acum, după ce
4:9
1 Cor. 8:3
13:122 Tim. 2:19
aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum
4:9
Cap. 3:3.
vă mai întoarceţi iarăși la acele învăţături
4:9
Rom. 8:3
începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou? 10Voi păziţi zile
4:10
Rom. 14:5Col. 2:16
, luni, vremuri și ani. 11Mă tem să
4:11
Cap. 2:2;
nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. 12Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu
4:12
2 Cor. 2:5
mi-aţi făcut nicio nedreptate. 13Dimpotrivă, știţi că
4:13
1 Cor. 2:32 Cor. 11:30
12:7,9
în neputinţa trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia
4:13
Cap. 1:6.
dată. 14Și n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, dimpotrivă, m-aţi primit ca
4:14
2 Sam. 19:27Zah. 12:8Mal. 2:7
pe un înger al lui Dumnezeu, ca
4:14
Mat. 10:40Luca 10:16Ioan 13:201 Tes. 2:13
pe Însuși Hristos Isus. 15Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până și ochii și mi i-aţi fi dat. 16M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că
4:16
Cap. 2:5,14.
v-am spus adevărul? 17Nu cu gând bun
4:17
Rom. 10:22 Cor. 11:2
sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei. 18Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de faţă la voi. 19Copilașii mei
4:19
1 Cor. 4:15Filim. 10Iac. 1:18
, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi! 20O, cum aș vrea să fiu acum de faţă la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred!

Pilda Agarei și a Sarei

21Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea? 22Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul

4:22
Gen. 16:15
din roabă și unul
4:22
Gen. 21:2
din femeia slobodă. 23Dar cel din roabă s-a
4:23
Rom. 9:7,8
născut în chip firesc, iar
4:23
Gen. 18:10,14
21:1,2Evr. 11:11
cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. 24Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înţeles – acestea sunt două legăminte: unul de pe muntele Sinai
4:24
Deut. 23:2
naște pentru robie și este Agar, 25căci Agar este muntele Sinai din Arabia; și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. 26Dar Ierusalimul
4:26
Is. 2:2Evr. 12:22Apoc. 3:12
21:2,10
cel de sus este slobod și el este mama noastră. 27Fiindcă este scris: „Bucură-te
4:27
Is. 54:1
, stearpo, care nu naști deloc! Izbucnește de bucurie și strigă, tu, care nu ești în durerile nașterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat.” 28Și voi, fraţilor, ca și Isaac, voi sunteţi copii
4:28
Fapte 3:25Rom. 9:8
ai făgăduinţei. 29Și cum s-a întâmplat atunci, că cel
4:29
Gen. 21:9
ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa
4:29
Cap. 5:11;
se întâmplă și acum. 30Dar ce zice Scriptura
4:30
Cap. 3:8,22.
? „Izgonește
4:30
Gen. 21:10,12
pe roabă și pe fiul ei, căci fiul
4:30
Ioan 8:35
roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode.” 31De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci
4:31
Ioan 8:36
ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

5

51Rămâneţi dar tari

5:1
Ioan 8:32Rom. 6:181 Pet. 2:16
și nu vă plecaţi iarăși sub
5:1
Fapte 15:104:9
jugul robiei.

Slobozenia creștină

2Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă

5:2
Fapte 15:1
16:3
vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că
5:3
Cap. 3:10.
este dator să împlinească toată Legea. 4Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi
5:4
Rom. 9:31,32
despărţit de Hristos; aţi căzut din
5:4
Evr. 12:15
har. 5Căci noi, prin Duhul, așteptăm
5:5
Rom. 8:24,252 Tim. 4:8
prin credinţă nădejdea neprihănirii. 6Căci
5:6
1 Cor. 7:196:15Col. 3:11
, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa
5:6
1 Tes. 1:3Iac. 2:18,20,22
care lucrează prin dragoste. 7Voi alergaţi
5:7
1 Cor. 9:24
bine: Cine
5:7
Cap. 3:1.
v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr? 8Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce
5:8
Cap. 1:6.
v-a chemat. 9Puţin
5:9
1 Cor. 5:6
15:33
aluat face să se dospească toată plămădeala. 10Eu
5:10
2 Cor. 2:3
8:22
, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiţi altfel. Dar cel
5:10
Cap. 1:7.
ce vă tulbură va
5:10
2 Cor. 10:6
purta osânda, oricine ar fi el. 11Cât despre mine
5:11
Cap. 6:12.
, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce
5:11
1 Cor. 15:306:17
mai sunt prigonit? Atunci, pricina de poticnire a crucii s-a dus
5:11
1 Cor. 1:23
. 12Și
5:12
Ios. 7:251 Cor. 5:13
schilodească-se odată cei ce
5:12
Fapte 15:1,2,24
vă tulbură!

Îndemn să trăiască în dragoste

13Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie

5:13
1 Cor. 8:91 Pet. 2:162 Pet. 2:19Iuda 4
o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci
5:13
1 Cor. 9:19
slujiţi-vă unii altora în dragoste. 14Căci toată
5:14
Mat. 7:12
22:40Iac. 2:8
Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să
5:14
Lev. 19:18Mat. 22:39Rom. 13:8,9
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 15Dar, dacă vă mușcaţi și vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii.

Faptele firii pământești și Duhul

16Zic dar: umblaţi

5:16
Rom. 6:12
8:1,4,12
13:141 Pet. 2:11
cârmuiţi de Duhul și nu împliniţi poftele firii pământești. 17Căci firea
5:17
Rom. 7:23
8:6,7
pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că
5:17
Rom. 7:15,19
nu puteţi face tot ce voiţi. 18Dacă
5:18
Rom. 6:14
8:2
sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 19Și faptele
5:19
1 Cor. 3:3Efes. 5:3Col. 3:5Iac. 3:14,15
firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei
5:21
1 Cor. 6:9Efes. 5:5Col. 3:6Apoc. 22:15
ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. 22Roada
5:22
Ioan 15:2Efes. 5:9
Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea
5:22
Col. 3:12Iac. 3:17
, facerea de bine
5:22
Rom. 15:14
, credincioșia
5:22
1 Cor. 13:7
, 23blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva
5:23
1 Tim. 1:9
acestor lucruri nu este lege. 24Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit
5:24
Rom. 6:6
13:141 Pet. 2:11
firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. 25Dacă
5:25
Rom. 8:4,5
trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. 26
5:26
Filip. 2:3
nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alţii și pizmuindu-ne unii pe alţii.