Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Rămâneţi dar tari

5:1
Ioan 8:32Rom. 6:181 Pet. 2:16
și nu vă plecaţi iarăși sub
5:1
Fapte 15:104:9
jugul robiei.

Slobozenia creștină

2Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă

5:2
Fapte 15:1
16:3
vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că
5:3
Cap. 3:10.

este dator să împlinească toată Legea. 4Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi
5:4
Rom. 9:31,32
despărţit de Hristos; aţi căzut din
5:4
Evr. 12:15
har. 5Căci noi, prin Duhul, așteptăm
5:5
Rom. 8:24,252 Tim. 4:8
prin credinţă nădejdea neprihănirii. 6Căci
5:6
1 Cor. 7:196:15Col. 3:11
, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa
5:6
1 Tes. 1:3Iac. 2:18,20,22
care lucrează prin dragoste. 7Voi alergaţi
5:7
1 Cor. 9:24
bine: Cine
5:7
Cap. 3:1.

v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr? 8Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce
5:8
Cap. 1:6.

v-a chemat. 9Puţin
5:9
1 Cor. 5:6
15:33
aluat face să se dospească toată plămădeala. 10Eu
5:10
2 Cor. 2:3
8:22
, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiţi altfel. Dar cel
5:10
Cap. 1:7.

ce vă tulbură va
5:10
2 Cor. 10:6
purta osânda, oricine ar fi el. 11Cât despre mine
5:11
Cap. 6:12.

, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce
5:11
1 Cor. 15:306:17
mai sunt prigonit? Atunci, pricina de poticnire a crucii s-a dus
5:11
1 Cor. 1:23
. 12Și
5:12
Ios. 7:251 Cor. 5:13
schilodească-se odată cei ce
5:12
Fapte 15:1,2,24
vă tulbură!

Îndemn să trăiască în dragoste

13Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie

5:13
1 Cor. 8:91 Pet. 2:162 Pet. 2:19Iuda 4
o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci
5:13
1 Cor. 9:19
slujiţi-vă unii altora în dragoste. 14Căci toată
5:14
Mat. 7:12
22:40Iac. 2:8
Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să
5:14
Lev. 19:18Mat. 22:39Rom. 13:8,9
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 15Dar, dacă vă mușcaţi și vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii.

Faptele firii pământești și Duhul

16Zic dar: umblaţi

5:16
Rom. 6:12
8:1,4,12
13:141 Pet. 2:11
cârmuiţi de Duhul și nu împliniţi poftele firii pământești. 17Căci firea
5:17
Rom. 7:23
8:6,7
pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că
5:17
Rom. 7:15,19
nu puteţi face tot ce voiţi. 18Dacă
5:18
Rom. 6:14
8:2
sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 19Și faptele
5:19
1 Cor. 3:3Efes. 5:3Col. 3:5Iac. 3:14,15
firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei
5:21
1 Cor. 6:9Efes. 5:5Col. 3:6Apoc. 22:15
ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. 22Roada
5:22
Ioan 15:2Efes. 5:9
Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea
5:22
Col. 3:12Iac. 3:17
, facerea de bine
5:22
Rom. 15:14
, credincioșia
5:22
1 Cor. 13:7
, 23blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva
5:23
1 Tim. 1:9
acestor lucruri nu este lege. 24Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit
5:24
Rom. 6:6
13:141 Pet. 2:11
firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. 25Dacă
5:25
Rom. 8:4,5
trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. 26
5:26
Filip. 2:3
nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alţii și pizmuindu-ne unii pe alţii.