Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Moștenitorul și credinţa

41Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. 2Ci este sub epitropi și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. 3Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram

4:3
Vers. 9. Cap. 2:4;
sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii. 4Dar când
4:4
Gen. 49:10Dan. 9:24Marcu 1:15Efes. 1:10
a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut
4:4
Ioan 1:14Rom. 1:3Filip. 2:7Evr. 2:14
din femeie
4:4
Gen. 3:15Is. 7:14Mica 5:3Mat. 1:23Luca 1:31
2:7
, născut sub
4:4
Mat. 5:17Luca 2:27
Lege, 5ca să
4:5
Mat. 20:28Efes. 1:7Tit 2:14Evr. 9:121 Pet. 1:18,19
răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca
4:5
Ioan 1:12Efes. 1:5
să căpătăm înfierea. 6Și pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul
4:6
Rom. 5:5
8:15
Fiului Său, care strigă: „Ava!”, adică „Tată!” 7Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă
4:7
Rom. 8:16,17
ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.

Galatenii și învăţătorii mincinoși

8Odinioară, când nu cunoșteaţi

4:8
Efes. 2:121 Tes. 4:5
pe Dumnezeu, eraţi robiţi
4:8
Rom. 1:251 Cor. 12:2Efes. 2:11,121 Tes. 1:9
celor ce, din firea lor, nu sunt dumnezei. 9Dar acum, după ce
4:9
1 Cor. 8:3
13:122 Tim. 2:19
aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum
4:9
Cap. 3:3.
vă mai întoarceţi iarăși la acele învăţături
4:9
Rom. 8:3
începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou? 10Voi păziţi zile
4:10
Rom. 14:5Col. 2:16
, luni, vremuri și ani. 11Mă tem să
4:11
Cap. 2:2;
nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. 12Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu
4:12
2 Cor. 2:5
mi-aţi făcut nicio nedreptate. 13Dimpotrivă, știţi că
4:13
1 Cor. 2:32 Cor. 11:30
12:7,9
în neputinţa trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia
4:13
Cap. 1:6.
dată. 14Și n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, dimpotrivă, m-aţi primit ca
4:14
2 Sam. 19:27Zah. 12:8Mal. 2:7
pe un înger al lui Dumnezeu, ca
4:14
Mat. 10:40Luca 10:16Ioan 13:201 Tes. 2:13
pe Însuși Hristos Isus. 15Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până și ochii și mi i-aţi fi dat. 16M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că
4:16
Cap. 2:5,14.
v-am spus adevărul? 17Nu cu gând bun
4:17
Rom. 10:22 Cor. 11:2
sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei. 18Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de faţă la voi. 19Copilașii mei
4:19
1 Cor. 4:15Filim. 10Iac. 1:18
, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi! 20O, cum aș vrea să fiu acum de faţă la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred!

Pilda Agarei și a Sarei

21Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea? 22Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul

4:22
Gen. 16:15
din roabă și unul
4:22
Gen. 21:2
din femeia slobodă. 23Dar cel din roabă s-a
4:23
Rom. 9:7,8
născut în chip firesc, iar
4:23
Gen. 18:10,14
21:1,2Evr. 11:11
cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. 24Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înţeles – acestea sunt două legăminte: unul de pe muntele Sinai
4:24
Deut. 23:2
naște pentru robie și este Agar, 25căci Agar este muntele Sinai din Arabia; și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. 26Dar Ierusalimul
4:26
Is. 2:2Evr. 12:22Apoc. 3:12
21:2,10
cel de sus este slobod și el este mama noastră. 27Fiindcă este scris: „Bucură-te
4:27
Is. 54:1
, stearpo, care nu naști deloc! Izbucnește de bucurie și strigă, tu, care nu ești în durerile nașterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat.” 28Și voi, fraţilor, ca și Isaac, voi sunteţi copii
4:28
Fapte 3:25Rom. 9:8
ai făgăduinţei. 29Și cum s-a întâmplat atunci, că cel
4:29
Gen. 21:9
ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa
4:29
Cap. 5:11;
se întâmplă și acum. 30Dar ce zice Scriptura
4:30
Cap. 3:8,22.
? „Izgonește
4:30
Gen. 21:10,12
pe roabă și pe fiul ei, căci fiul
4:30
Ioan 8:35
roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode.” 31De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci
4:31
Ioan 8:36
ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

5

51Rămâneţi dar tari

5:1
Ioan 8:32Rom. 6:181 Pet. 2:16
și nu vă plecaţi iarăși sub
5:1
Fapte 15:104:9
jugul robiei.

Slobozenia creștină

2Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă

5:2
Fapte 15:1
16:3
vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că
5:3
Cap. 3:10.
este dator să împlinească toată Legea. 4Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi
5:4
Rom. 9:31,32
despărţit de Hristos; aţi căzut din
5:4
Evr. 12:15
har. 5Căci noi, prin Duhul, așteptăm
5:5
Rom. 8:24,252 Tim. 4:8
prin credinţă nădejdea neprihănirii. 6Căci
5:6
1 Cor. 7:196:15Col. 3:11
, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa
5:6
1 Tes. 1:3Iac. 2:18,20,22
care lucrează prin dragoste. 7Voi alergaţi
5:7
1 Cor. 9:24
bine: Cine
5:7
Cap. 3:1.
v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr? 8Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce
5:8
Cap. 1:6.
v-a chemat. 9Puţin
5:9
1 Cor. 5:6
15:33
aluat face să se dospească toată plămădeala. 10Eu
5:10
2 Cor. 2:3
8:22
, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiţi altfel. Dar cel
5:10
Cap. 1:7.
ce vă tulbură va
5:10
2 Cor. 10:6
purta osânda, oricine ar fi el. 11Cât despre mine
5:11
Cap. 6:12.
, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce
5:11
1 Cor. 15:306:17
mai sunt prigonit? Atunci, pricina de poticnire a crucii s-a dus
5:11
1 Cor. 1:23
. 12Și
5:12
Ios. 7:251 Cor. 5:13
schilodească-se odată cei ce
5:12
Fapte 15:1,2,24
vă tulbură!

Îndemn să trăiască în dragoste

13Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie

5:13
1 Cor. 8:91 Pet. 2:162 Pet. 2:19Iuda 4
o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci
5:13
1 Cor. 9:19
slujiţi-vă unii altora în dragoste. 14Căci toată
5:14
Mat. 7:12
22:40Iac. 2:8
Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să
5:14
Lev. 19:18Mat. 22:39Rom. 13:8,9
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 15Dar, dacă vă mușcaţi și vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii.

Faptele firii pământești și Duhul

16Zic dar: umblaţi

5:16
Rom. 6:12
8:1,4,12
13:141 Pet. 2:11
cârmuiţi de Duhul și nu împliniţi poftele firii pământești. 17Căci firea
5:17
Rom. 7:23
8:6,7
pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că
5:17
Rom. 7:15,19
nu puteţi face tot ce voiţi. 18Dacă
5:18
Rom. 6:14
8:2
sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 19Și faptele
5:19
1 Cor. 3:3Efes. 5:3Col. 3:5Iac. 3:14,15
firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei
5:21
1 Cor. 6:9Efes. 5:5Col. 3:6Apoc. 22:15
ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. 22Roada
5:22
Ioan 15:2Efes. 5:9
Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea
5:22
Col. 3:12Iac. 3:17
, facerea de bine
5:22
Rom. 15:14
, credincioșia
5:22
1 Cor. 13:7
, 23blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva
5:23
1 Tim. 1:9
acestor lucruri nu este lege. 24Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit
5:24
Rom. 6:6
13:141 Pet. 2:11
firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. 25Dacă
5:25
Rom. 8:4,5
trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. 26
5:26
Filip. 2:3
nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alţii și pizmuindu-ne unii pe alţii.

6

61Fraţilor, chiar dacă

6:1
Rom. 14:1
15:1Evr. 12:13Iac. 5:19
un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteţi duhovnicești
6:1
1 Cor. 2:15
3:1
, să-l ridicaţi cu
6:1
1 Cor. 4:212 Tes. 3:152 Tim. 2:25
duhul blândeţii. Și ia seama la tine însuţi ca
6:1
1 Cor. 7:5
10:12
să nu fii ispitit și tu. 2Purtaţi-vă
6:2
Rom. 15:11 Tes. 5:14
sarcinile unii altora și veţi împlini astfel legea
6:2
Ioan 13:14,15,34
15:12Iac. 2:81 Ioan 4:21
lui Hristos. 3Dacă
6:3
Rom. 12:31 Cor. 8:2
vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic
6:3
2 Cor. 3:5
12:11
, se înșală singur. 4Fiecare
6:4
1 Cor. 11:282 Cor. 13:5
să-și cerceteze fapta lui, și atunci va avea cu ce să se laude numai în ceea ce-l privește pe el, și nu
6:4
Luca 18:11
cu privire la alţii; 5căci fiecare
6:5
Rom. 2:61 Cor. 3:8
își va purta sarcina lui însuși. 6Cine
6:6
Rom. 15:271 Cor. 9:11,14
primește învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învaţă. 7Nu
6:7
1 Cor. 6:9
15:33
vă înșelaţi: „Dumnezeu
6:7
Iov 13:9
nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce
6:7
Luca 16:25Rom. 2:62 Cor. 9:6
seamănă omul, aceea va și secera. 8Cine
6:8
Iov 4:8Prov. 11:18
22:8Osea 8:7
10:12Rom. 8:13Iac. 3:18
seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veșnică. 9
6:9
1 Cor. 15:582 Tes. 3:13
nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă
6:9
Mat. 24:13Evr. 3:6,14
10:36
12:3,5Apoc. 2:10
nu vom cădea de oboseală. 10Așadar
6:10
Ioan 9:4
12:35
, cât avem prilej, să
6:10
1 Tes. 5:151 Tim. 6:18Tit 3:8
facem bine la toţi, și mai ales fraţilor
6:10
Efes. 2:19Evr. 13:16
în credinţă. 11Uitaţi-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăși mâna mea! 12Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă
6:12
Cap. 2:3,14.
silesc să primiţi tăierea împrejur numai
6:12
Filip. 3:18
ca să nu sufere
6:12
Cap. 5:11.
ei prigonire pentru crucea lui Hristos. 13Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. 14În ce mă privește
6:14
Filip. 3:3,7,8
, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită
6:14
Rom. 6:6
faţă de mine și eu, faţă de lume! 15Căci în
6:15
1 Cor. 7:19Col. 3:11
Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură
6:15
2 Cor. 5:17
nouă. 16Și
6:16
Ps. 125:5
peste toţi cei ce vor umbla după
6:16
Filip. 3:16
dreptarul acesta și peste Israelul
6:16
Rom. 2:29
4:12
9:6-8Filip. 3:3
lui Dumnezeu să fie pace și îndurare! 17De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port
6:17
2 Cor. 1:5
4:10
11:23Col. 1:24
semnele Domnului Isus pe trupul meu. 18Fraţilor, harul
6:18
2 Tim. 4:22Filim. 25
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.