Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Dumnezeu binecuvântează pe Noe

91Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: „Creșteţi

9:1
Vers. 7,19. Cap. 1:28;
, înmulţiţi-vă și umpleţi pământul. 2S-apuce groaza
9:2
Cap. 1:28.
și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toţi peștii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! 3Tot ce se mișcă
9:3
Deut. 12:15
14:3,9,11Fapte 10:12,13
și are viaţă să vă slujească de hrană; toate
9:3
Cap. 1:29.
acestea vi le dau, ca și iarba
9:3
Rom. 14:14,201 Cor. 10:23,26Col. 2:161 Tim. 4:3,4
verde. 4Numai carne cu viaţa ei
9:4
Lev. 17:10,11,14
11:26Deut. 12:231 Sam. 14:33Fapte 15:19,20
, adică sângele ei, să nu mâncaţi. 5Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc
9:5
Exod 21:28
și voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului
9:5
Cap. 4:9,10.
, din mâna oricărui om
9:5
Fapte 17:26
, care este fratele lui. 6Dacă varsă
9:6
Exod 21:12,14Lev. 24:17Mat. 26:52Apoc. 13:10
cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul
9:6
Cap. 1:27.
Lui. 7Iar voi creșteţi
9:7
Vers. 1,19. Cap. 1:28.
și înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ și înmulţiţi-vă pe el!”

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

8Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui, care erau cu el, și a zis: 9„Iată, Eu fac

9:9
Cap. 6:18.
un legământ
9:9
Is. 54:9
cu voi și cu sămânţa voastră, care va veni după voi; 10cu toate
9:10
Ps. 115:9
vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât și vitele, și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pământ. 11Fac
9:11
Is. 54:9
un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop, ca să pustiască pământul.” 12Și Dumnezeu a zis: „Iată semnul
9:12
Cap. 17:11.
legământului pe care-l fac între Mine și voi și între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: 13curcubeul Meu, pe care l-am așezat
9:13
Exod 28:12
în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ. 14Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor, 15și Eu Îmi voi aduce aminte
9:15
Lev. 26:42,45Ezec. 16:60
de legământul dintre Mine și voi și dintre toate vieţuitoarele de orice trup; și apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură. 16Curcubeul va fi în nor, și Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veșnic
9:16
Cap. 17:13,19.
dintre Dumnezeu și toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.” 17Și Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine și orice făptură de pe pământ.”

Fiii lui Noe

18Fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau: Sem, Ham și Iafet: Ham

9:18
Cap. 10:6.
este tatăl lui Canaan. 19Aceștia
9:19
Cap. 5:32.
au fost cei trei fii ai lui Noe, și din ei
9:19
Cap. 10:32.
s-au răspândit oameni peste tot pământul. 20Noe a început să fie lucrător
9:20
Cap. 3:23;
de pământ și a sădit o vie. 21A băut vin, s-a îmbătat
9:21
Prov. 20:11 Cor. 10:12
și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. 22Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi fraţi ai lui afară. 23Atunci, Sem
9:23
Exod 20:12Gal. 6:1
și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. 24Noe s-a trezit din ameţeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr.

25Și a zis:

„Blestemat

9:25
Deut. 27:16
să fie Canaan!

Să fie robul

9:25
Ios. 9:231 Împ. 9:20,21
robilor fraţilor lui!”

26El a mai zis:

„Binecuvântat

9:26
Ps. 144:15Evr. 11:16
să fie Domnul Dumnezeul lui Sem,

Și Canaan să fie robul lui9:26 Sau: lor.!

27Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet.

Iafet să locuiască

9:27
Efes. 2:13,14
3:6
în corturile lui Sem,

Și Canaan să fie robul lor!”

28Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani. 29Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani, apoi a murit.

10

Urmașii lui Iafet

101Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au

10:1
Cap. 9:1,7,19.
născut fii. 2Fiii
10:2
1 Cron. 1:5
lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. 3Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. 4Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5De la ei se trag popoarele din ţările
10:5
Ps. 72:10Ier. 2:10
25:22Ţef. 2:11
neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.

Urmașii lui Ham

6Fiii

10:6
1 Cron. 1:8
lui Ham au fost: Cuș, Miţraim, Put și Canaan. 7Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema: Șeba și Dedan. 8Cuș a născut și pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. 9El a fost un viteaz vânător
10:9
Ier. 16:16Mica 7:2
înaintea
10:9
Cap. 6:11.
Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” 10El a domnit la început
10:10
Mica 5:6
peste Babel, Erec, Acad și Calne, în ţara Șinear. 11Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12și Resen între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare. 13Miţraim a născut pe ludimi, anamimi, lehabimi, naftuhimi, 14patrusimi, casluhimi (din care
10:14
1 Cron. 1:12
au ieșit filistenii) și pe caftorimi. 15Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het; 16și pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi, 17pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi, 18pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăștiat. 19Hotarele
10:19
Cap. 13:12,14,15,17;
canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza și, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Ţeboim, până la Leșa. 20Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

Urmașii lui Sem

21Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. 22Fiii lui Sem

10:22
1 Cron. 1:17
au fost: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. 23Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter și Maș. 24Arpacșad a născut pe Șelah
10:24
Cap. 11:12.
, și Șelah a născut pe Eber. 25Lui Eber
10:25
1 Cron. 1:19
i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg10:25 Adică: Împărţire., numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 26Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, 27pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, 28pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 29pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toţi aceștia au fost fiii lui Ioctan. 30Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. 31Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. 32Acestea
10:32
Vers. 1.
sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Și din ei
10:32
Cap. 9:19.
au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.

11

Turnul Babel

111Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Șinear și au descălecat acolo. 3Și au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc!” Și cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. 4Și au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf

11:4
Deut. 1:28
să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiaţi pe toată faţa pământului!” 5Domnul
11:5
Cap. 18:21.
S-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 6Și Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur
11:6
Cap. 9:19.
popor și toţi au aceeași
11:6
Vers. 1.
limbă, și iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus
11:6
Ps. 2:1
în gând. 7Haidem să Ne
11:7
Cap. 1:26.
coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înţeleagă
11:7
Cap. 42:23.
vorba unii altora!” 8Și Domnul
11:8
Luca 1:51
i-a împrăștiat de acolo pe
11:8
Cap. 10:25,32.
toată faţa pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. 9De aceea, cetatea a fost numită Babel11:9 Adică: Încurcătură., căci
11:9
1 Cor. 14:23
acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată faţa pământului.

STRĂMOȘII POPORULUI ISRAEL

DE LA AVRAAM PÂNĂ LA IOSIF

GENEZA 11:10—50:26

(Isaia 51:1,2. Evrei 11:13-16,39,40.)

Urmașii lui Sem

10Iată

11:10
Cap. 10:22.
spiţa neamului lui Sem. La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la doi ani după potop. 11După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit cinci sute de ani și a născut fii și fiice. 12La vârsta de treizeci și cinci de ani, Arpacșad a născut pe Șelah
11:12
Luca 3:36
. 13După nașterea lui Șelah, Arpacșad a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 14La vârsta de treizeci de ani, Șelah a născut pe Eber. 15După nașterea lui Eber, Șelah a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 16La vârsta de treizeci și patru de ani, Eber
11:16
1 Cron. 1:19
a născut pe Peleg
11:16
Luca 3:35
. 17După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 18La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu. 19După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani și a născut fii și fiice. 20La vârsta de treizeci și doi de ani, Reu a născut pe Serug
11:20
Luca 3:35
. 21După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute șapte ani și a născut fii și fiice. 22La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor. 23După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani și a născut fii și fiice. 24La vârsta de douăzeci și nouă de ani, Nahor a născut pe Terah
11:24
Luca 3:34
. 25După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani și a născut fii și fiice. 26La vârsta de șaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram
11:26
Ios. 24:21 Cron. 1:26
, pe Nahor și pe Haran.

Familia lui Terah

27Iată spiţa neamului lui Terah.

Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. 28Și Haran a murit în faţa tatălui său Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea11:28 Referitor la Caldeea, regiune istorică situată în sudul Mesopotamiei, nucleul regatului caldeo-babilonian, întemeiat de Nabopolassar (sec. 7 î. Hr.).. 29Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai

11:29
Cap. 17:15;
și numele nevestei lui Nahor era Milca
11:29
Cap. 22:20.
, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. 30Sarai era
11:30
Cap. 16:1,2;
stearpă; n-avea copii deloc. 31Terah a luat
11:31
Cap. 12:1.
pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, noră-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur
11:31
Neem. 9:7Fapte 7:4
, din Haldeea, ca să meargă în ţara
11:31
Cap. 10:19.
Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. 32Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani, și Terah a murit în Haran.