Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Urmașii lui Iafet

101Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au

10:1
Cap. 9:1,7,19.

născut fii. 2Fiii
10:2
1 Cron. 1:5
lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. 3Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. 4Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5De la ei se trag popoarele din ţările
10:5
Ps. 72:10Ier. 2:10
25:22Ţef. 2:11
neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.

Urmașii lui Ham

6Fiii

10:6
1 Cron. 1:8
lui Ham au fost: Cuș, Miţraim, Put și Canaan. 7Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema: Șeba și Dedan. 8Cuș a născut și pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. 9El a fost un viteaz vânător
10:9
Ier. 16:16Mica 7:2
înaintea
10:9
Cap. 6:11.

Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” 10El a domnit la început
10:10
Mica 5:6
peste Babel, Erec, Acad și Calne, în ţara Șinear. 11Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12și Resen între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare. 13Miţraim a născut pe ludimi, anamimi, lehabimi, naftuhimi, 14patrusimi, casluhimi (din care
10:14
1 Cron. 1:12
au ieșit filistenii) și pe caftorimi. 15Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het; 16și pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi, 17pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi, 18pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăștiat. 19Hotarele
10:19
Cap. 13:12,14,15,17;
15:18-21Num. 34:2-12Ios. 12:7,8
canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza și, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Ţeboim, până la Leșa. 20Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

Urmașii lui Sem

21Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. 22Fiii lui Sem

10:22
1 Cron. 1:17
au fost: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. 23Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter și Maș. 24Arpacșad a născut pe Șelah
10:24
Cap. 11:12.

, și Șelah a născut pe Eber. 25Lui Eber
10:25
1 Cron. 1:19
i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg10:25 Adică: Împărţire., numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 26Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, 27pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, 28pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 29pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toţi aceștia au fost fiii lui Ioctan. 30Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. 31Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. 32Acestea
10:32
Vers. 1.

sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Și din ei
10:32
Cap. 9:19.

au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.