Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Urmașii lui Iafet

101Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au

10:1
Cap. 9:1,7,19.
născut fii. 2Fiii
10:2
1 Cron. 1:5
lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. 3Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. 4Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5De la ei se trag popoarele din ţările
10:5
Ps. 72:10Ier. 2:10
25:22Ţef. 2:11
neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.

Urmașii lui Ham

6Fiii

10:6
1 Cron. 1:8
lui Ham au fost: Cuș, Miţraim, Put și Canaan. 7Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema: Șeba și Dedan. 8Cuș a născut și pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. 9El a fost un viteaz vânător
10:9
Ier. 16:16Mica 7:2
înaintea
10:9
Cap. 6:11.
Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” 10El a domnit la început
10:10
Mica 5:6
peste Babel, Erec, Acad și Calne, în ţara Șinear. 11Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12și Resen între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare. 13Miţraim a născut pe ludimi, anamimi, lehabimi, naftuhimi, 14patrusimi, casluhimi (din care
10:14
1 Cron. 1:12
au ieșit filistenii) și pe caftorimi. 15Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het; 16și pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi, 17pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi, 18pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăștiat. 19Hotarele
10:19
Cap. 13:12,14,15,17;
canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza și, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Ţeboim, până la Leșa. 20Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

Urmașii lui Sem

21Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. 22Fiii lui Sem

10:22
1 Cron. 1:17
au fost: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. 23Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter și Maș. 24Arpacșad a născut pe Șelah
10:24
Cap. 11:12.
, și Șelah a născut pe Eber. 25Lui Eber
10:25
1 Cron. 1:19
i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg10:25 Adică: Împărţire., numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 26Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, 27pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, 28pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 29pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toţi aceștia au fost fiii lui Ioctan. 30Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. 31Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. 32Acestea
10:32
Vers. 1.
sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Și din ei
10:32
Cap. 9:19.
au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.

11

Turnul Babel

111Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Șinear și au descălecat acolo. 3Și au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc!” Și cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. 4Și au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf

11:4
Deut. 1:28
să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiaţi pe toată faţa pământului!” 5Domnul
11:5
Cap. 18:21.
S-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 6Și Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur
11:6
Cap. 9:19.
popor și toţi au aceeași
11:6
Vers. 1.
limbă, și iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus
11:6
Ps. 2:1
în gând. 7Haidem să Ne
11:7
Cap. 1:26.
coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înţeleagă
11:7
Cap. 42:23.
vorba unii altora!” 8Și Domnul
11:8
Luca 1:51
i-a împrăștiat de acolo pe
11:8
Cap. 10:25,32.
toată faţa pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. 9De aceea, cetatea a fost numită Babel11:9 Adică: Încurcătură., căci
11:9
1 Cor. 14:23
acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată faţa pământului.

STRĂMOȘII POPORULUI ISRAEL

DE LA AVRAAM PÂNĂ LA IOSIF

GENEZA 11:10—50:26

(Isaia 51:1,2. Evrei 11:13-16,39,40.)

Urmașii lui Sem

10Iată

11:10
Cap. 10:22.
spiţa neamului lui Sem. La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la doi ani după potop. 11După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit cinci sute de ani și a născut fii și fiice. 12La vârsta de treizeci și cinci de ani, Arpacșad a născut pe Șelah
11:12
Luca 3:36
. 13După nașterea lui Șelah, Arpacșad a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 14La vârsta de treizeci de ani, Șelah a născut pe Eber. 15După nașterea lui Eber, Șelah a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 16La vârsta de treizeci și patru de ani, Eber
11:16
1 Cron. 1:19
a născut pe Peleg
11:16
Luca 3:35
. 17După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 18La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu. 19După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani și a născut fii și fiice. 20La vârsta de treizeci și doi de ani, Reu a născut pe Serug
11:20
Luca 3:35
. 21După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute șapte ani și a născut fii și fiice. 22La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor. 23După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani și a născut fii și fiice. 24La vârsta de douăzeci și nouă de ani, Nahor a născut pe Terah
11:24
Luca 3:34
. 25După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani și a născut fii și fiice. 26La vârsta de șaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram
11:26
Ios. 24:21 Cron. 1:26
, pe Nahor și pe Haran.

Familia lui Terah

27Iată spiţa neamului lui Terah.

Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. 28Și Haran a murit în faţa tatălui său Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea11:28 Referitor la Caldeea, regiune istorică situată în sudul Mesopotamiei, nucleul regatului caldeo-babilonian, întemeiat de Nabopolassar (sec. 7 î. Hr.).. 29Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai

11:29
Cap. 17:15;
și numele nevestei lui Nahor era Milca
11:29
Cap. 22:20.
, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. 30Sarai era
11:30
Cap. 16:1,2;
stearpă; n-avea copii deloc. 31Terah a luat
11:31
Cap. 12:1.
pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, noră-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur
11:31
Neem. 9:7Fapte 7:4
, din Haldeea, ca să meargă în ţara
11:31
Cap. 10:19.
Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. 32Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani, și Terah a murit în Haran.

12

Plecarea și sosirea lui Avram în ţara Canaan

121Domnul

12:1
Cap. 15:7.
zisese lui Avram: „Ieși din ţara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2Voi face
12:2
Cap. 17:6;
din tine un neam mare și te voi
12:2
Cap. 24:35.
binecuvânta; îţi voi face un nume mare și
12:2
Cap. 28:4.
vei fi o binecuvântare. 3Voi binecuvânta
12:3
Cap. 27:29.
pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate
12:3
Cap. 18:18;
în tine.” 4Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran. 5Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile
12:5
Cap. 14:14.
pe care le câștigaseră în Haran
12:5
Cap. 11:31.
. Au plecat în ţara Canaan și au ajuns în ţara Canaan. 6Avram a străbătut
12:6
Evr. 11:9
ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul
12:6
Deut. 11:30Jud. 7:1
lui More. Canaaniţii
12:6
Cap. 10:18,19;
erau atunci în ţară. 7Domnul
12:7
Cap. 17:1.
S-a arătat lui Avram și i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei
12:7
Cap. 13:15;
tale.” Și Avram a zidit acolo un altar
12:7
Cap. 13:4.
Domnului, care i Se arătase. 8De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat
12:8
Cap. 13:4.
Numele Domnului. 9Avram și-a urmat
12:9
Cap. 13:3.
drumul, înaintând mereu spre miazăzi.

Avram în Egipt

10A venit însă o foamete

12:10
Cap. 26:1.
în ţară, și Avram s-a coborât
12:10
Ps. 105:13
în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo, căci era mare
12:10
Cap. 43:1.
foamete în ţară. 11Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iată, știu că ești o femeie frumoasă
12:11
Vers. 14. Cap. 26:7.
la faţă. 12Când te vor vedea egiptenii, vor zice: ‘Aceasta este nevasta lui!’ Și pe mine mă vor omorî
12:12
Cap. 20:11;
, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă. 13Spune
12:13
Cap. 20:5,13;
, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ţie.” 14Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut
12:14
Cap. 39:7.
că nevasta lui era foarte frumoasă. 15Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon, și femeia a fost adusă
12:15
Cap. 20:2.
în casa lui Faraon. 16Pe Avram l-a primit bine
12:16
Cap. 20:14.
din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgăriţe și cămile. 17Dar Domnul a lovit
12:17
Cap. 20:18.
cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. 18Atunci, Faraon a chemat pe Avram și i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce
12:18
Cap. 20:9;
nu mi-ai spus că este nevastă-ta? 19De ce ai zis: ‘Este sora mea’, și am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o și pleacă!” 20Și Faraon
12:20
Prov. 21:1
a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea.