Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Jertfirea lui Isaac

221După aceste lucruri, Dumnezeu

22:1
1 Cor. 10:13Evr. 11:17Iac. 1:121 Pet. 1:7
a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă”, a răspuns el. 2Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul
22:2
Evr. 11:17
tău fiu, pe care-l iubești, pe Isaac; du-te în ţara
22:2
2 Cron. 3:1
Moria și adu-l ardere-de-tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” 3Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea-de-tot și a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu. 4A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. 5Și Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu și băiatul ne vom duce până colo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi.” 6Avraam a luat lemnele pentru arderea-de-tot, le-a pus
22:6
Ioan 19:17
în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuţitul. Și au mers astfel amândoi împreună. 7Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?” i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?” 8„Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu Însuși va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.” Și au mers amândoi împreună înainte. 9Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar
22:9
Evr. 11:17Iac. 2:21
, deasupra lemnelor. 10Apoi, Avraam a întins mâna și a luat cuţitul, ca să înjunghie pe fiul său. 11Atunci, Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!” a răspuns el. 12Îngerul a zis: „Să
22:12
1 Sam. 15:22Mica 6:7,8
nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic; căci știu acum
22:12
Cap. 26:5.
că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.” 13Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș, și Avraam s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere-de-tot în locul fiului său. 14Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”22:14 Evreiește: Jehova'iire.. De aceea se zice și azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”. 15Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam 16și a zis: „‘Pe
22:16
Ps. 105:9Luca 1:73
Mine Însumi jur’, zice Domnul, ‘pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 17te voi binecuvânta foarte mult și-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, și anume: ca stelele
22:17
Cap. 15:5.
cerului și ca nisipul
22:17
Cap. 13:16.
de pe ţărmul mării, și sămânţa
22:17
Cap. 24:60.
ta va stăpâni
22:17
Mica 1:9
cetăţile vrăjmașilor ei. 18Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în
22:18
Cap. 12:3;
sămânţa ta, pentru că
22:18
Vers. 3,10. Cap. 26:5.
ai ascultat de porunca Mea!’” 19Avraam s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Beer-Șeba
22:19
Cap. 21:31.
, căci Avraam locuia la Beer-Șeba.

Spiţa neamului lui Nahor

20După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam: „Iată, Milca

22:20
Cap. 11:29.
a născut și ea copii fratelui tău Nahor, 21și anume pe Uţ
22:21
Iov 1:1
32:2
, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatăl lui Aram, 22pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Iidlaf și pe Betuel. 23Betuel
22:23
Cap. 24:15.
a născut pe Rebeca
22:23
Rom. 9:10
. Aceștia sunt cei opt fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.” 24Ţiitoarea lui, numită Reuma, a născut și ea pe Tebah, Gaham, Tahaș și Maaca.

23

Moartea și îngroparea Sarei

231Viaţa Sarei a fost de o sută douăzeci și șapte de ani: aceștia sunt anii vieţii Sarei. 2Sara a murit la Chiriat-Arba

23:2
Ios. 14:15Jud. 1:10
, adică Hebron
23:2
Cap. 13:18;
, în ţara Canaan, și Avraam a venit să jelească pe Sara și s-o plângă. 3Avraam s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het: 4„Eu
23:4
Cap. 17:8.
sunt străin și venetic printre voi; daţi-mi
23:4
Fapte 7:5
un ogor, ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop moarta și s-o ridic dinaintea mea.” 5Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avraam: 6„Ascultă-ne, domnule! Tu ești ca un domnitor
23:6
Cap. 13:2;
al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; îngroapă-ţi moarta în cel mai bun din mormintele noastre! Niciunul din noi nu te va opri să-ţi îngropi moarta în mormântul lui.” 7Avraam s-a sculat și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării, adică înaintea fiilor lui Het. 8Și le-a vorbit astfel: „Dacă găsiţi cu cale să-mi îngrop moarta și s-o iau dinaintea ochilor mei, ascultaţi-mă și rugaţi pentru mine pe Efron, fiul lui Ţohar, 9să-mi dea peștera Macpela, care-i a lui și care este chiar la marginea ogorului lui; să mi-o dea în schimbul preţului ei, ca să-mi slujească drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru.” 10Efron era și el acolo, în mijlocul fiilor lui Het. Și Efron, Hetitul, a răspuns lui Avraam în auzul fiilor lui Het și în auzul tuturor celor ce treceau
23:10
Cap. 34:20,24.
pe poarta cetăţii: 11„Nu
23:11
2 Sam. 24:21-24
, domnul meu, ascultă-mă! Îţi dăruiesc ogorul și-ţi dăruiesc și peștera care este în el. Ţi le dăruiesc în faţa fiilor norodului meu: și îngroapă-ţi moarta.” 12Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării. 13Și a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului ţării: „Ascultă-mă, te rog! Îţi dau preţul ogorului. Primește-l de la mine și-mi voi îngropa moarta în el.” 14Și Efron a răspuns astfel lui Avraam: 15„Domnul meu, ascultă-mă! O bucată de pământ de patru sute de sicli
23:15
Exod 30:13Ezec. 45:12
de argint – ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ţi dar moarta!” 16Avraam a înţeles pe Efron. Și Avraam a cântărit
23:16
Ier. 32:9
lui Efron preţul cumpărării despre care vorbise, în faţa fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, care mergeau la orice negustor. 17Ogorul
23:17
Cap. 25:9;
lui Efron din Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, ogorul și peștera din el și toţi copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui de jur împrejur 18au fost întărite astfel ca moșie a lui Avraam, în faţa fiilor lui Het și a tuturor celor ce treceau pe poarta cetăţii. 19După aceea, Avraam a îngropat pe Sara, nevastă-sa, în peștera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, adică Hebron, în ţara Canaan. 20Ogorul și peștera din el au fost întărite
23:20
Rut 4:7-10Ier. 32:10,11
astfel lui Avraam, ca ogor pentru înmormântare, de către fiii lui Het.

24

Rebeca cerută în căsătorie pentru Isaac

241Avraam

24:1
Cap. 18:11;
era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase
24:1
Cap. 13:2;
pe Avraam în orice lucru. 2Avraam a zis celui mai bătrân
24:2
Cap. 15:2.
rob din casa lui, care era îngrijitorul
24:2
Vers. 10;
tuturor averilor lui: „Pune-ţi
24:2
Cap. 47:29.
, te rog, mâna sub coapsa mea 3și te voi pune să juri
24:3
Cap. 14:22.
pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că
24:3
Cap. 26:35;
nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor în mijlocul cărora locuiesc, 4ci
24:4
Cap. 28:2.
te vei duce în ţara
24:4
Cap. 12:1.
și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac.” 5Robul i-a răspuns: „Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în ţara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în ţara de unde ai ieșit tu?” 6Avraam i-a zis: „Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo! 7Domnul Dumnezeul cerului, care
24:7
Cap. 12:1.
m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: ‘Seminţei
24:7
Cap. 12:7;
tale voi da ţara aceasta’, va
24:7
Exod 23:20,23
33:2Evr. 1:14
trimite pe Îngerul Său înaintea ta, și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. 8Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei
24:8
Ios. 2:17,20
fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu.” 9Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avraam și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. 10Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având
24:10
Vers. 2.
cu el toate lucrurile de preţ ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea
24:10
Cap. 27:43.
lui Nahor. 11A lăsat cămilele să se odihnească, în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile
24:11
Exod 2:161 Sam. 9:11
să scoată apă. 12Și a zis: „Doamne, Dumnezeul
24:12
Vers. 27. Cap. 26:24;
stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă
24:12
Neem. 1:11Ps. 37:5
astăzi și îndură-Te de stăpânul meu Avraam. 13Iată, stau
24:13
Vers. 43.
lângă izvorul acesta de apă, și fetele
24:13
Cap. 29:9.
oamenilor din cetate vin să scoată apă. 14Fă ca fata căreia îi voi zice: ‘Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau’ și care va răspunde: ‘Bea și am să dau de băut și cămilelor tale’ să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău Isaac! Și prin aceasta
24:14
Jud. 6:17,371 Sam. 6:7
14:10
20:7
voi cunoaște că Te-ai îndurat de stăpânul meu.” 15Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi
24:15
Cap. 11:29;
, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam. 16Fata era
24:16
Cap. 26:7.
foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor, și-a umplut vadra și s-a suit iarăși. 17Robul a alergat înaintea ei și a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.” 18„Bea, domnul meu”, a răspuns
24:18
1 Pet. 3:8
4:9
ea. Și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. 19După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis: „Am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura.” 20A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. 21Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul
24:21
Vers. 12,56.
a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. 22Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă
24:22
Exod 32:2,3Is. 3:19-21Ezec. 16:11,121 Pet. 3:3
de aur de greutatea unei jumătăţi de siclu și două brăţări grele de zece sicli de aur. 23Și a zis: „A cui fată ești? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatălui tău, ca să rămânem peste noapte?” 24Ea a răspuns: „Eu sunt
24:24
Cap. 22:23.
fata lui Betuel, fiul Milcăi și al lui Nahor.” 25Și i-a zis mai departe: „Avem paie și nutreţ din belșug și este și loc de găzduit peste noapte.” 26Atunci, omul
24:26
Vers. 52.
a plecat capul și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului, 27zicând: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul
24:27
Exod 18:10Rut 4:141 Sam. 25:32,392 Sam. 18:28Luca 1:68
stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea
24:27
Cap. 32:10.
și credincioșia Lui faţă de stăpânul meu! Domnul m-a îndreptat
24:27
Vers. 48.
în casa fraţilor stăpânului meu.” 28Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. 29Rebeca avea un frate, numit Laban
24:29
Cap. 29:5.
. Și Laban a alergat afară la omul acela, la izvor. 30Văzuse veriga și brăţările în mâinile surorii sale și auzise pe soră-sa Rebeca spunând: „Așa mi-a vorbit omul acela.” A venit dar la omul acela, care stătea lângă cămile la izvor, 31și a zis: „Vino, binecuvântatul
24:31
Cap. 26:29.
Domnului! Pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile.” 32Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat
24:32
Cap. 43:24.
paie și nutreţ cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. 33Apoi, i-a dat să mănânce. Dar el a zis: „Nu mănânc
24:33
Iov 23:12Ioan 4:34Efes. 6:5-7
până nu voi spune ce am de spus.” „Vorbește!” a zis Laban. 34Atunci, el a zis: „Eu sunt robul lui Avraam. 35Domnul a umplut
24:35
Vers. 1. Cap. 13:2.
de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și măgari. 36Sara, nevasta stăpânului meu, a născut
24:36
Cap. 21:2;
la bătrâneţe un fiu stăpânului meu și lui i-a dat el tot ce are. 37Stăpânul
24:37
Vers. 3.
meu m-a pus să jur și a zis: ‘Să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor, în ţara cărora locuiesc, 38ci
24:38
Vers. 4.
să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu.’ 39Eu
24:39
Vers. 5.
am zis stăpânului meu: ‘Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze.’ 40Și el mi-a răspuns
24:40
Vers. 7.
: ‘Domnul, înaintea
24:40
Cap. 17:1.
căruia umblu, va trimite pe Îngerul Său cu tine și-ţi va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu. 41Vei
24:41
Vers. 8.
fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele și, dacă nu ţi-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci.’ 42Eu am ajuns azi la izvor și am zis: ‘Doamne
24:42
Vers. 12.
, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac, 43iată, eu
24:43
Vers. 13.
stau la izvorul de apă, și fata care va ieși să scoată apă și căreia îi voi zice: «Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta» 44și care îmi va răspunde: «Bea tu însuţi și voi da de băut și cămilelor tale», fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu!’ 45Înainte
24:45
Vers. 15.
de a sfârși de vorbit
24:45
1 Sam. 1:13
în inima mea, iată că a ieșit Rebeca cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis: ‘Dă-mi să beau, te rog.’ 46Ea s-a grăbit, și-a plecat vadra deasupra umărului și a zis: ‘Bea și voi da de băut și cămilelor tale.’ Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. 47Eu am întrebat-o și am zis: ‘A cui fată ești?’ Ea a răspuns: ‘Sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi.’ I-am pus
24:47
Ezec. 16:11,12
veriga în nas și brăţările la mâini. 48Apoi am plecat
24:48
Vers. 26.
capul, m-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avraam că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui
24:48
Cap. 22:23.
stăpânului meu pentru fiul lui. 49Acum, dacă voiţi să arătaţi bunăvoinţă
24:49
Cap. 47:29.
și credincioșie faţă de stăpânul meu, spuneţi-mi; dacă nu, spuneţi-mi iarăși, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga.” 50Laban și Betuel, drept răspuns, au zis: „De la Domnul
24:50
Ps. 118:23Mat. 21:42Marcu 12:11
vine lucrul acesta; noi nu-ţi mai putem spune
24:50
Cap. 31:24.
nici rău, nici bine. 51Iată, Rebeca este
24:51
Cap. 20:15.
înaintea ta; ia-o și du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul.” 52Când a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s-a aruncat
24:52
Vers. 26.
cu faţa la pământ înaintea Domnului. 53Și robul a scos scule
24:53
Exod 3:22
11:2
12:35
de argint, scule de aur și îmbrăcăminte, pe care le-a dat Rebecăi; a dat, de asemenea, daruri bogate
24:53
2 Cron. 21:3Ezra 1:6
fratelui său și mamei sale. 54După aceea, au mâncat și au băut, el și oamenii care erau împreună cu el, și s-au culcat. Dimineaţa când s-au sculat, robul a zis: „Lăsaţi-mă
24:54
Vers. 56,59.
să mă întorc la stăpânul meu.” 55Fratele și mama fetei au zis: „Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo zece zile: pe urmă, poate să plece.” 56El le-a răspuns: „Nu mă opriţi, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea; lăsaţi-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu.” 57Atunci, ei au răspuns: „Să chemăm pe fată și s-o întrebăm.” 58Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: „Vrei să te duci cu omul acesta?” „Da, vreau”, a răspuns ea. 59Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica
24:59
Cap. 35:8.
ei, cu robul lui Avraam și cu oamenii lui. 60Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis: „O, sora noastră, să ajungi mama
24:60
Cap. 17:16.
a mii de zeci de mii și sămânţa
24:60
Cap. 22:17.
ta să stăpânească cetăţile vrăjmașilor săi!” 61Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. 62Isaac se întorsese de la fântâna
24:62
Cap. 16:14;
Lahai-Roi, căci locuia în ţara de miazăzi. 63Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină
24:63
Ios. 1:8Ps. 1:2
77:12
119:15
143:5
pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat; și iată că veneau niște cămile. 64Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat
24:64
Ios. 15:18
jos de pe cămilă. 65Și a zis robului: „Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp?” Robul a răspuns: „Este stăpânul meu!” Atunci, ea și-a luat marama și s-a acoperit. 66Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. 67Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat
24:67
Cap. 38:12.
Isaac pentru pierderea mamei sale.