Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

Plecarea lui Iacov în Canaan

311Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau: „Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăţia

31:1
Ps. 49:16
aceasta.” 2Iacov s-a uitat și la faţa
31:2
Cap. 4:5.
lui Laban și iată că ea nu mai
31:2
Deut. 28:54
era ca înainte. 3Atunci, Domnul a zis lui Iacov: „Întoarce-te
31:3
Cap. 28:15,20,21;
în ţara părinţilor tăi și în locul tău de naștere, și Eu voi fi cu tine.” 4Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. 5El le-a zis: „După faţa tatălui vostru, văd
31:5
Vers. 2.
bine că el nu mai este ca înainte, dar Dumnezeul tatălui meu a fost
31:5
Vers. 3.
cu mine. 6Voi înșivă știţi
31:6
Vers. 38-41. Cap. 30:29.
că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. 7Și tatăl vostru m-a înșelat: de zece
31:7
Vers. 41.
ori mi-a schimbat
31:7
Num. 14:22Neem. 4:12Iov 19:3Zah. 8:23
simbria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit
31:7
Cap. 20:6.
să mă păgubească. 8Ci când zicea el: ‘Mieii pestriţi
31:8
Cap. 30:32.
să fie simbria ta’, toate oile făceau miei pestriţi. Și când zicea: ‘Mieii bălţaţi să fie simbria ta’, toate oile făceau miei bălţaţi. 9Dumnezeu a luat astfel
31:9
Vers. 1,16.
toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. 10Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis că ţapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau bălţaţi, pestriţi și seini. 11Și Îngerul
31:11
Cap. 48:16.
lui Dumnezeu mi-a zis în vis: ‘Iacove!’ ‘Iată-mă’, am răspuns eu. 12El a zis: ‘Ridică ochii și privește: toţi ţapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălţaţi, pestriţi și seini, căci am
31:12
Exod 3:7
văzut tot ce ţi-a făcut Laban. 13Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde
31:13
Cap. 28:18-20.
ai uns un stâlp de aducere aminte, unde Mi-ai făcut o juruinţă. Acum, scoală-te
31:13
Vers. 3. Cap. 32:9.
, ieși din ţara aceasta și întoarce-te în ţara ta de naștere.’” 14Rahela și Lea au răspuns și i-au zis: „Mai avem noi oare parte
31:14
Cap. 2:24.
și moștenire în casa tatălui nostru? 15Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine, fiindcă ne-a
31:15
Cap. 29:15,27.
vândut și ne-a mâncat și banii? 16Toată bogăţia pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ţi-a spus Dumnezeu.” 17Iacov s-a sculat și a pus pe copiii și nevestele sale călare pe cămile. 18Și-a luat toată turma și toate averile pe care le avea, turma pe care o agonisise în Padan-Aram, și a plecat la tatăl său Isaac, în ţara Canaan. 19Pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii
31:19
Cap. 35:2.
tatălui său, 20și Iacov a înșelat pe Laban, Arameul, căci nu l-a înștiinţat de fuga sa. 21A fugit astfel cu tot ce avea; s-a sculat, a trecut râul
31:21
Cap. 46:28.
(Eufrat) și s-a îndreptat spre muntele Galaad.

Urmărirea lui Iacov de către Laban

22A treia zi, au dat de veste lui Laban că Iacov a fugit. 23Laban a luat cu el pe fraţii săi

31:23
Cap. 13:8.
, l-a urmărit cale de șapte zile și l-a ajuns la muntele Galaad. 24Dar Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis
31:24
Cap. 20:3.
lui Laban, Arameul, și i-a zis: „Ferește-te să spui o vorbă
31:24
Cap. 24:50.
rea lui Iacov!” 25Laban a ajuns dar pe Iacov. Iacov își întinsese cortul pe munte; Laban și-a întins și el cortul cu fraţii lui pe muntele Galaad. 26Atunci, Laban a zis lui Iacov: „Ce-ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele
31:26
1 Sam. 30:2
ca pe niște roabe luate cu sabia? 27Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântecelor, în sunet de timpane și alăută. 28Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut
31:28
Vers. 55.
nepoţii și fetele! Ca un nebun
31:28
1 Sam. 13:132 Cron. 16:9
ai lucrat. 29Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeul
31:29
Vers. 53. Cap. 28:13.
tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută
31:29
Vers. 24.
: ‘Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov!’ 30Dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat
31:30
Vers. 19.
dumnezeii mei?” 31Drept răspuns, Iacov a zis lui Laban: „Am fugit, fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. 32Dar să piară
31:32
Cap. 44:9.
acela la care îţi vei găsi dumnezeii tăi! În faţa fraţilor noștri, cercetează și vezi ce-i la mine din ale tale, și ia-ţi-l.” Iacov nu știa că Rahela îi furase. 33Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul Leei, în cortul celor două roabe și n-a găsit nimic. A ieșit din cortul Leei și a intrat în cortul Rahelei. 34Rahela luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei și șezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a găsit nimic. 35Ea a zis tatălui său: „Domnul meu, să nu te superi dacă nu mă pot scula
31:35
Exod 20:12Lev. 19:32
înaintea ta, căci mi-a venit rânduiala femeilor.” A căutat peste tot, dar n-a găsit idolii. 36Iacov s-a mâniat și a certat pe Laban. A luat din nou cuvântul și i-a zis: „Care este nelegiuirea mea și care este păcatul meu, de mă urmărești cu atâta înverșunare? 37Mi-ai scormonit toate lucrurile și ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici, înaintea fraţilor mei și fraţilor tăi, ca să judece ei între noi amândoi! 38Iată, am stat la tine douăzeci de ani; oile și caprele nu ţi s-au stârpit și n-am mâncat berbeci din turma ta. 39Nu ţi-am adus acasă vite sfâșiate
31:39
Exod 22:10
de fiare: eu însumi te-am despăgubit pentru ele; îmi cereai înapoi
31:39
Exod 22:12
ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. 40Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și-mi fugea somnul de pe ochi. 41Iată, douăzeci de ani am stat în casa ta, ţi-am slujit
31:41
Cap. 29:27,28.
paisprezece ani pentru cele două fete ale tale și șase ani pentru turma ta și de zece ori mi-ai schimbat
31:41
Vers. 7.
simbria. 42Dacă n-aș fi avut
31:42
Ps. 124:1,2
cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme
31:42
Vers. 53.
Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu
31:42
Cap. 29:32.
a văzut suferinţa mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit
31:42
1 Cron. 12:17Iuda 9
judecata.” 43Drept răspuns, Laban a zis lui Iacov: „Fiicele acestea sunt fiicele mele, copiii aceștia sunt copiii mei, turma aceasta este turma mea și tot ce vezi este al meu. Și ce pot face eu azi pentru fiicele mele sau pentru copiii lor pe care i-au născut? 44Vino să facem amândoi un legământ
31:44
Cap. 26:28.
, și legământul acesta să slujească de mărturie
31:44
Ios. 24:27
între mine și tine!” 45Iacov a luat
31:45
Cap. 28:18.
o piatră și a pus-o ca stâlp de aducere aminte. 46Iacov a zis fraţilor săi: „Strângeţi pietre.” Ei au strâns pietre și au făcut o movilă, și au mâncat acolo pe movilă. 47Laban a numit-o Iegar-Sahaduta (Movila mărturiei), și Iacov a numit-o Galed (Movila mărturiei). 48Laban a zis: „Movila
31:48
Ios. 24:27
aceasta să slujească azi de mărturie între mine și tine!” De aceea i-au pus numele Galed. 49Se mai numește și Miţpa
31:49
Jud. 11:291 Sam. 7:5
(Veghere), pentru că Laban a zis: „Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. 50Dacă vei asupri pe fetele mele și dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine.” 51Laban a zis lui Iacov: „Iată movila aceasta și iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între mine și tine. 52Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta, ca să ne facem rău. 53Dumnezeul lui Avraam și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor să judece
31:53
Cap. 16:5.
între noi.” Iacov a jurat
31:53
Cap. 21:23.
pe Acela de care se temea
31:53
Vers. 42.
Isaac. 54Iacov a adus o jertfă pe munte și a poftit pe fraţii lui să mănânce; ei au mâncat și au rămas toată noaptea pe munte. 55Laban s-a sculat dis-de-dimineaţă, și-a sărutat nepoţii și fetele și i-a binecuvântat
31:55
Cap. 28:1.
. Apoi a plecat și s-a întors
31:55
Cap. 18:33;
la locuinţa lui.

32

Frica lui Iacov

321Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii

32:1
Ps. 91:11Evr. 1:14
lui Dumnezeu. 2Când i-a văzut, Iacov a zis: „Aceasta este tabăra
32:2
Ios. 5:14Ps. 103:21
148:2Luca 2:13
lui Dumnezeu!” De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim (Tabără îndoită). 3Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau, în ţara Seir
32:3
Cap. 33:14,16.
, în ţinutul lui
32:3
Cap. 36:6-8.
Edom. 4El le-a dat porunca următoare: „Iată
32:4
Prov. 15:1
ce să spuneţi domnului meu Esau: ‘Așa vorbește robul tău Iacov: «Am locuit la Laban și am rămas la el până acum; 5am
32:5
Cap. 30:43.
boi, măgari, oi, robi și roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu, ca
32:5
Cap. 33:8,15.
să capăt trecere înaintea ta.»’” 6Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis: „Ne-am dus la fratele tău Esau, și el vine
32:6
Cap. 33:1.
înaintea ta cu patru sute de oameni.” 7Iacov s-a înspăimântat
32:7
Cap. 35:3.
foarte mult și l-a apucat groaza. A împărţit în două tabere oamenii pe care-i avea cu el, oile, boii și cămilele 8și a zis: „Dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămâne va putea să scape.”

Rugăciunea lui Iacov

9Iacov

32:9
Ps. 50:15
a zis: „Dumnezeul
32:9
Cap. 28:13.
tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! Tu, Doamne, care
32:9
Cap. 31:3,13.
mi-ai zis: ‘Întoarce-te în ţara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ţi meargă bine!’ 10Eu sunt prea mic pentru toate îndurările
32:10
Cap. 24:27.
și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o faţă de robul Tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul
32:10
Iov 8:7
meu, și iată că acum fac două tabere. 11Izbăvește-mă
32:11
Ps. 59:1,2
, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească, pe mine, pe mame
32:11
Osea 10:14
și pe copii. 12Și Tu
32:12
Cap. 28:13-15.
ai zis: ‘Eu voi îngriji ca să-ţi meargă bine și-ţi voi face sămânţa ca nisipul mării, care, de mult ce este, nu se poate număra.’”

Iacov caută să îmblânzească pe Esau

13Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte, ca dar

32:13
Cap. 43:11.
pentru fratele său Esau: 14două sute de capre și douăzeci de ţapi, două sute de oi și douăzeci de berbeci, 15treizeci de cămile alăptătoare cu mânjii lor, patruzeci de vaci și zece tauri, douăzeci de măgăriţe și zece măgăruși. 16Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, și a poruncit robilor săi: „Treceţi înaintea mea și lăsaţi o depărtare între fiecare turmă.” 17A dat celui dintâi porunca următoare: „Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba: ‘Al cui ești? Unde te duci? Și a cui este turma aceasta dinaintea ta?’ 18să răspunzi: ‘A robului tău Iacov; ea este un dar trimis domnului meu Esau, și el însuși vine în urma noastră.’” 19A dat aceeași poruncă celui de al doilea, celui de al treilea și tuturor celor ce mânau turmele: „Așa să vorbiţi domnului meu Esau când îl veţi întâlni. 20Să spuneţi: ‘Iată, robul tău Iacov vine și el după noi.’” Căci își zicea el: „Îl voi potoli
32:20
Prov. 21:14
cu darul acesta care merge înaintea mea; în urmă îl voi vedea faţă în faţă, și poate că mă va primi cu bunăvoinţă.” 21Astfel, darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. 22Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei unsprezece copii ai lui și a trecut
32:22
Deut. 3:16
vadul Iabocului. 23I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea.

Lupta lui Iacov. Israel

24Iacov însă a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat

32:24
Osea 12:3,4Efes. 6:12
cu el până în revărsatul zorilor. 25Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura
32:25
Mat. 26:412 Cor. 12:7
coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el. 26Omul acela
32:26
Luca 24:28
a zis: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te
32:26
Osea 12:4
voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.” 27Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el. 28Apoi a zis: „Numele
32:28
Cap. 35:10.
tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu), căci ai luptat
32:28
Osea 12:3,4
cu Dumnezeu și cu oameni
32:28
Cap. 25:31;
și ai fost biruitor.” 29Iacov l-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce
32:29
Jud. 13:18
Îmi ceri numele?” Și l-a binecuvântat acolo. 30Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu); „căci”, a zis el, „am
32:30
Cap. 16:13.
văzut pe Dumnezeu faţă în faţă, și totuși am scăpat cu viaţă”. 31Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. 32Iată de ce, până în ziua de azi, israeliţii nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână.

33

Împăcarea lui Iacov cu Esau

331Iacov a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că Esau

33:1
Cap. 32:6.
venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. 2A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. 3El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat
33:3
Cap. 18:2;
cu faţa la pământ de șapte ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său. 4Esau
33:4
Cap. 32:28.
a alergat înaintea lui, l-a îmbrăţișat, i s-a aruncat
33:4
Cap. 45:14,15.
pe grumaz și l-a sărutat. Și au plâns. 5Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis: „Cine sunt aceia?” Și Iacov a răspuns: „Sunt copiii
33:5
Cap. 48:9.
pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.” 6Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu faţa la pământ. 7Lea și copiii ei, de asemenea, s-au apropiat și s-au aruncat cu faţa la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu faţa la pământ. 8Esau a zis: „Ce ai de gând să faci cu toată
33:8
Cap. 32:16.
tabăra aceea pe care am întâlnit-o?” Și Iacov a răspuns: „Voiesc să capăt
33:8
Cap. 32:5.
trecere cu ea înaintea domnului meu.” 9Esau a zis: „Eu am din belșug; păstrează, frate, ce este al tău.” 10Și Iacov a răspuns: „Nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci
33:10
Cap. 43:3.
m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, și tu m-ai primit cu bunăvoinţă. 11Primește deci
33:11
Jud. 1:151 Sam. 25:27
30:262 Împ. 5:15
darul meu care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi și am de toate.” Astfel a stăruit
33:11
2 Împ. 5:23
de el, și Esau a primit. 12Esau a zis: „Haidem să plecăm și să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.” 13Iacov i-a răspuns: „Domnul meu vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri. 14Domnul meu s-o ia înaintea robului său, și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir
33:14
Cap. 32:3.
.” 15Esau a zis: „Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei.” Și Iacov a răspuns: „Pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere
33:15
Cap. 34:11;
înaintea ta, domnul meu!” 16În aceeași zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.

Iacov se așază la Sihem

17Iacov a plecat mai departe la Sucot

33:17
Ios. 13:27Jud. 8:5Ps. 60:6
. Și-a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot
33:17
Ioan 3:23
(Colibe). 18La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem
33:18
Ios. 24:1Jud. 9:1
, în ţara Canaan, și a tăbărât înaintea cetăţii. 19Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o
33:19
Ios. 24:32Ioan 4:5
de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita33:19 Chesita – o măsură de bani.. 20Și acolo a ridicat un altar, pe care l-a numit
33:20
Cap. 35:7.
El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).