Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

Esau se așază în Seir

361Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom

36:1
Cap. 25:30.
. 2Esau și-a luat
36:2
Cap. 26:34.
neveste dintre fetele Canaanului: pe Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama
36:2
Vers. 25.
, fata Anei, fata hevitului Ţibeon, 3și pe Basmat
36:3
Cap. 28:9.
, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. 4Ada
36:4
1 Cron. 1:35
a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat a născut pe Reuel 5și Oholibama a născut pe Ieuș, Iaelam și Core. Aceștia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan. 6Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în ţara Canaan și s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov. 7Căci
36:7
Cap. 13:6,11.
bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună și ţinutul
36:7
Cap. 17:8;
în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. 8Esau s-a așezat în muntele
36:8
Cap. 32:3.
Seir. Esau
36:8
Vers. 1.
înseamnă Edom.

Urmașii lui Esau

9Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, în muntele Seir. 10Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz

36:10
1 Cron. 1:35
, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. 11Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam și Chenaz. 12Și Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec
36:12
Exod 17:8,14Num. 24:201 Sam. 15:2
. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. 13Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. 14Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: Ea a născut lui Esau pe Ieuș, Iaelam și Core. 15Iată căpeteniile seminţiilor ieșite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz, 16căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Elifaz, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Adei. 17Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Reuel, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. 18Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuș, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau. 19Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom.

Urmașii lui Seir

20Iată fiii lui Seir

36:20
1 Cron. 1:38
, Horitul
36:20
Cap. 14:6.
, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Șobal, Ţibeon, Ana, 21Dișon, Eţer și Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom. 22Fiii lui Lotan au fost: Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. 23Iată fiii lui Șobal: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. 24Iată fiii lui Ţibeon: Aia și Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustie, când păștea măgarii tatălui său Ţibeon. 25Iată fiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fata lui Ana. 26Iată fiii lui Dișon: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran. 27Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan și Acan. 28Iată fiii lui Dișan: Uţ și Aran. 29Iată căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana, 30căpetenia Dișon, căpetenia Eţer, căpetenia Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir.

Împăraţii Edomului

31Iată împăraţii

36:31
1 Cron. 1:43
care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. 32Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom, și numele cetăţii lui era Dinhaba. 33Bela a murit și în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. 34Iobab a murit și în locul lui a împărăţit Hușam, din ţara temaniţilor. 35Hușam a murit și în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. 36Hadad a murit și în locul lui a împărăţit Samla din Masreca. 37Samla a murit și în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu. 38Saul a murit și în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 39Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a împărăţit Hadar
36:39
1 Cron. 1:50
. Numele cetăţii lui era Pau și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. 40Iată numele căpeteniilor
36:40
1 Cron. 1:51
ieșite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor și după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 43căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.

37

Iosif vândut de fraţii săi

371Iacov a locuit în ţara Canaan, unde

37:1
Cap. 17:8;
locuise ca străin tatăl său. 2Iată istoria lui Iacov:

Iosif, la vârsta de șaptesprezece ani, păștea oile cu fraţii lui; băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele

37:2
1 Sam. 2:22-24
. 3Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse
37:3
Cap. 44:20.
la bătrâneţe, și i-a făcut o haină pestriţă37:3 Sau: o haină lungă, cu mâneci.. 4Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi și au început să-l
37:4
Cap. 27:41;
urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. 5Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât și mai mult. 6El le-a zis: „Ia ascultaţi ce vis am visat! 7Noi
37:7
Cap. 42:6,9;
eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.” 8Fraţii lui i-au zis: „Doar n-ai să împărăţești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi?” Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. 9Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele
37:9
Cap. 46:29.
, luna și unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.” 10L-a istorisit tatălui său și fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și fraţii
37:10
Cap. 27:29.
tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?” 11Fraţii
37:11
Fapte 7:9
săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl
37:11
Dan. 7:28Luca 2:19,51
său a ţinut minte lucrurile acestea. 12Fraţii lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor. 13Israel a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el. 14Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, și vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești.” L-a trimis astfel din Valea Hebronului
37:14
Cap. 35:27.
și Iosif a ajuns la Sihem. 15Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: „Ce cauţi?” 16„Caut pe fraţii mei”, a răspuns Iosif. „Spune-mi
37:16
Cânt. 1:7
, te rog, unde pasc ei oile?” 17Și omul acela a zis: „Au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: ‘Haidem la Dotan
37:17
2 Împ. 6:13
.’” Iosif s-a dus după fraţii săi și i-a găsit la Dotan. 18Ei l-au zărit de departe și, până să se apropie de ei, s-au sfătuit
37:18
1 Sam. 19:1Ps. 31:13
37:12,32
94:21Mat. 27:1Marcu 14:1Ioan 11:53Fapte 23:12
să-l omoare. 19Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de vise! 20Veniţi acum, să-l
37:20
Prov. 1:11,16
6:17
27:4
omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui.” 21Ruben
37:21
Cap. 42:22.
a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: „Să nu-i luăm viaţa!” 22Ruben le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge, ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneţi mâna pe el.” Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. 23Când a ajuns Iosif la fraţii săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriţă pe care o avea pe el. 24L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea. 25Apoi
37:25
Prov. 30:20Amos 6:6
au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată
37:25
Vers. 28,36.
de ismaeliţi venind din Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător
37:25
Ier. 8:22
și smirnă, pe care le duceau în Egipt. 26Atunci, Iuda a zis fraţilor săi: „Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem
37:26
Cap. 4:10;
sângele? 27Veniţi mai bine să-l vindem ismaeliţilor și să nu punem mâna
37:27
1 Sam. 18:17
pe el, căci este fratele
37:27
Cap. 42:21.
nostru, carne
37:27
Cap. 29:14.
din carnea noastră.” Și fraţii lui l-au ascultat. 28La trecerea negustorilor madianiţi
37:28
Jud. 6:3
, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut
37:28
Cap. 45:4,5.
cu douăzeci
37:28
Mat. 27:9
de sicli de argint ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.

Jalea lui Iacov

29Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt

37:29
Iov 1:20
hainele, 30s-a întors la fraţii săi și a zis: „Băiatul nu mai este
37:30
Cap. 42:13,36.
! Ce mă voi face eu?” 31Ei au luat atunci haina
37:31
Vers. 23.
lui Iosif și, junghiind un ţap, i-au înmuiat haina în sânge. 32Au trimis tatălui lor haina cea pestriţă, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu.” 33Iacov a cunoscut-o și a zis: „Este haina fiului meu! O fiară
37:33
Vers. 20. Cap. 44:28.
sălbatică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut bucăţi!” 34Și și-a rupt
37:34
Vers. 29.
hainele, și-a pus un sac pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. 35Toţi fiii și toate fiicele lui au venit
37:35
2 Sam. 12:17
ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând
37:35
Cap. 42:38;
mă voi coborî la fiul meu, în Locuinţa morţilor.” Și plângea astfel pe fiul său. 36Madianiţii
37:36
Cap. 39:1.
l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor.

38

Iuda și Tamar

381În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi și a tras

38:1
Cap. 19:3.
la un om din Adulam, numit Hira. 2Acolo, Iuda a văzut
38:2
Cap. 34:2.
pe fata unui canaanit, numit Șua
38:2
1 Cron. 2:3
. A luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. 3Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu, pe care l-a numit Er
38:3
Cap. 46:12.
. 4A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan
38:4
Cap. 46:12.
. 5A mai născut iarăși un fiu, căruia i-a pus numele Șela
38:5
Cap. 46:12.
; Iuda era la Czib când a născut ea. 6Iuda a luat
38:6
Cap. 21:21.
întâiului său născut, Er, o nevastă numită Tamar. 7Er
38:7
Cap. 46:12.
, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, și
38:7
1 Cron. 2:3
Domnul l-a omorât. 8Atunci, Iuda a zis lui Onan: „Du-te la nevasta fratelui
38:8
Deut. 25:5Mat. 22:24
tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, și ridică sămânţă fratelui tău.” 9Onan, știind că sămânţa aceasta n-are să fie a
38:9
Deut. 25:6
lui, vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânţă fratelui său. 10Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât și
38:10
Cap. 46:12.
pe el. 11Atunci, Iuda a zis nurorii sale Tamar: „Rămâi
38:11
Rut 1:13
văduvă în
38:11
Lev. 22:13
casa tatălui tău până va crește fiul meu Șela.” Zicea așa ca să nu moară și Șela ca fraţii lui. Tamar s-a dus și a locuit în casa tatălui ei.

Păcătuirea lui Iuda cu Tamar

12Au trecut multe zile și fata lui Șua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut

38:12
2 Sam. 13:39
zilele de jale, Iuda s-a suit
38:12
Ios. 15:10,57Jud. 14:1
la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el și prietenul său Hira, Adulamitul. 13Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta și i-au zis: „Iată că socru-tău se suie la Timna, ca să-și tundă oile.” 14Atunci, ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a șezut
38:14
Prov. 7:12
jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna, căci vedea că Șela se făcuse mare
38:14
Vers. 11,26.
, și ea nu-i fusese dată de nevastă. 15Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă, pentru că își acoperise faţa. 16S-a abătut la ea din drum și a zis: „Lasă-mă să mă culc cu tine!” Căci n-a cunoscut-o că era noră-sa. Ea a zis: „Ce-mi dai ca să te culci cu mine?” 17El a răspuns: „Am
38:17
Ezec. 16:33
să-ţi trimit un ied din turma mea.” Ea a zis: „Îmi dai un
38:17
Vers. 20.
zălog până îl vei trimite?” 18El a răspuns: „Ce zălog să-ţi dau?” Ea a zis: „Inelul
38:18
Vers. 25.
tău, lanţul tău și toiagul pe care-l ai în mână.” El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea și ea a rămas însărcinată de la el. 19Ea s-a sculat și a plecat; și-a scos marama
38:19
Vers. 14.
și s-a îmbrăcat iarăși în hainele de văduvă. 20Iuda a trimis iedul prin prietenul său Adulamitul, ca să scoată zălogul din mâinile femeii. Dar acesta n-a găsit-o. 21A întrebat pe oamenii locului și a zis: „Unde este curva aceea care stătea aici, la Enaim, pe drum?” Ei au răspuns: „N-a fost nicio curvă aici.” 22Adulamitul s-a întors la Iuda și i-a spus: „N-am găsit-o și chiar oamenii de acolo au zis: ‘N-a fost nicio curvă aici.’” 23Iuda a zis: „Ţină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta, și n-ai găsit-o.” 24Cam după trei luni, au venit și au spus lui Iuda: „Tamar, noră-ta, a curvit
38:24
Jud. 19:2
și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei.” Și Iuda a zis: „Scoateţi-o afară ca să fie
38:24
Lev. 21:9Deut. 22:21
arsă.” 25După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său: „De la omul acela ale cui sunt lucrurile acestea am rămas eu însărcinată; vezi
38:25
Cap. 37:32.
, te rog, ale cui sunt inelul
38:25
Vers. 18.
acesta, lanţurile acestea și toiagul acesta.” 26Iuda le-a cunoscut
38:26
Cap. 37:33.
și a zis: „Ea este mai puţin vinovată
38:26
1 Sam. 24:17
decât mine, fiindcă n-am dat-o
38:26
Vers. 14.
de nevastă fiului meu Șela.” Și nu s-a mai împreunat
38:26
Iov 34:31,32
cu ea de atunci. 27Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni. 28Și, în timpul nașterii, unul a scos mâna înainte; moașa i-a apucat mâna și a legat-o cu un fir roșu, zicând: „Acesta a ieșit cel dintâi.” 29Dar el a tras mâna înapoi și a ieșit frate-său. Atunci, moașa a zis: „Ce spărtură ai făcut!” De aceea i-a pus numele Pereţ
38:29
Cap. 46:12.
(Spărtură). 30În urmă a ieșit fratele lui, care avea firul roșu la mână; de aceea i-au pus numele Zerah (Cărămiziu).