Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
45

Iosif se face cunoscut fraţilor săi

451Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce-l înconjurau. Și a strigat: „Scoateţi afară pe toată lumea.” Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraţilor săi. 2A izbucnit într-un plâns așa de tare, că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. 3Iosif a zis fraţilor săi: „Eu

45:3
Fapte 7:13
sunt Iosif! Mai trăiește tatăl meu?” Dar fraţii lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniţi rămăseseră înaintea lui. 4Iosif a zis fraţilor săi: „Apropiaţi-vă de mine.” Și ei s-au apropiat. El a zis: „Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care
45:4
Cap. 37:28.
l-aţi vândut ca să fie dus în Egipt. 5Acum, nu vă întristaţi
45:5
Is. 40:22 Cor. 2:7Ps. 105:16,172 Sam. 16:10,11Fapte 4:27,28
și nu fiţi mâhniţi că m-aţi vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. 6Iată, sunt doi ani de când bântuie foametea în ţară și încă cinci ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. 7Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie în ţară și ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire. 8Așa că nu voi m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată
45:8
Cap. 41:43.
al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii ţări a Egiptului. 9Grăbiţi-vă de vă suiţi la tatăl meu și spuneţi-i: ‘Așa a vorbit fiul tău Iosif: «Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; coboară-te la mine și nu zăbovi! 10Vei locui
45:10
Cap. 47:1.
în ţinutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. 11Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă cinci ani de foamete, și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău.»’ 12Voi vedeţi cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc
45:12
Cap. 42:23.
. 13Istorisiţi tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce aţi văzut și aduceţi
45:13
Fapte 7:14
aici cât mai curând pe tatăl meu.” 14El s-a aruncat de gâtul fratelui său Beniamin și a plâns, și Beniamin a plâns și el de gâtul lui. 15A îmbrăţișat, de asemenea, pe toţi fraţii lui, plângând. După aceea, fraţii lui au stat de vorbă cu el.

Întoarcerea fiilor lui Iacov la tatăl lor

16S-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit fraţii lui Iosif; lucrul acesta a plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. 17Faraon a zis lui Iosif: „Spune fraţilor tăi: ‘Iată ce să faceţi: Încărcaţi-vă dobitoacele și plecaţi în ţara Canaanului, 18luaţi pe tatăl vostru și familiile voastre și veniţi la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în ţara Egiptului și veţi mânca grăsimea

45:18
Cap. 27:28.
ţării.’ 19Ai poruncă să le spui: ‘Așa să faceţi! Luaţi-vă din ţara Egiptului care pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre; aduceţi pe tatăl vostru și veniţi. 20Să nu vă pară rău de ceea ce veţi lăsa, căci tot ce este mai bun în ţara Egiptului va fi pentru voi.’” 21Fiii lui Israel au făcut așa. Iosif le-a dat care, după porunca lui Faraon; le-a dat și merinde pentru drum. 22Le-a dat la toţi haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat trei sute de sicli de argint și cinci haine de schimb
45:22
Cap. 43:34.
. 23Tatălui său i-a trimis zece măgari încărcaţi cu ce era mai bun în Egipt și zece măgăriţe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru ca să aibă pe drum. 24Apoi a dat drumul fraţilor săi, care au plecat, și le-a zis: „Să nu vă certaţi pe drum.” 25Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în ţara Canaanului, la tatăl lor Iacov. 26Și i-au spus: „Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată ţara Egiptului.” Dar inima
45:26
Iov 29:24
lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea
45:26
Ps. 126:1Luca 24:11,41
. 27Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat. 28Și Israel a zis: „Destul! Fiul meu Iosif tot mai trăiește! Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte.”

46

Sosirea și așezarea familiei lui Iacov în Egipt

461Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Șeba

46:1
Cap. 21:31,33;
și a adus jertfe Dumnezeului
46:1
Cap. 26:24,25;
tatălui său Isaac. 2Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie
46:2
Cap. 15:1.
noaptea și a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!” 3Și Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul
46:3
Cap. 28:13.
tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face
46:3
Cap. 12:2.
să ajungi un neam mare. 4Eu Însumi
46:4
Cap. 28:15;
Mă voi coborî cu tine în Egipt și Eu Însumi te voi scoate
46:4
Cap. 15:16;
iarăși de acolo, iar Iosif
46:4
Cap. 50:1.
îţi va închide ochii.” 5Iacov
46:5
Fapte 7:15
a părăsit Beer-Șeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilașii și nevestele lor, în carele
46:5
Cap. 45:19,21.
pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă. 6Și-au luat și turmele, și averile pe care le agonisiseră în ţara Canaanului. Și Iacov s-a dus în Egipt
46:6
Deut. 26:5Ios. 24:4Ps. 105:23Is. 52:4
cu toată familia lui. 7A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui.

Copiii lui Israel

8Iată

46:8
Exod 1:1
6:14
numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt.

Iacov și fiii lui.

Întâiul născut al lui Iacov: Ruben

46:8
Num. 26:51 Cron. 5:1
. 9Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heţron și Carmi. 10Fiii
46:10
Exod 6:151 Cron. 4:24
lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Ţohar, și Saul, fiu dintr-o femeie canaanită. 11Fiii lui Levi
46:11
1 Cron. 6:1,16
: Gherșon, Chehat și Merari. 12Fiii lui Iuda
46:12
1 Cron. 2:3
4:21
: Er, Onan, Șela, Pereţ și Zarah, dar Er
46:12
Cap. 38:3,7,10.
și Onan au murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ
46:12
Cap. 38:29.
au fost: Heţron și Hamul. 13Fiii lui
46:13
1 Cron. 7:1
Isahar: Tola, Puva, Iov și Șimron. 14Fiii lui Zabulon: Sered, Elon și Iahleel. 15Aceștia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreună cu fiică-sa Dina. Fiii și fiicele lui alcătuiau în totul treizeci și trei de inși. 16Fiii lui Gad: Ţifion
46:16
Num. 26:15
, Haghi, Șuni, Eţbon, Eri, Arodi și Areeli. 17Fiii lui Așer
46:17
1 Cron. 7:30
: Imna, Ișva, Ișvi și Beria, și Serah, sora lor. Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel. 18Aceștia sunt fiii Zilpei
46:18
Cap. 30:10.
, pe care o dăduse
46:18
Cap. 29:24.
Laban fetei sale Lea; pe aceștia i-a născut ea lui Iacov. În totul șaisprezece inși. 19Fiii Rahelei, nevasta
46:19
Cap. 44:27.
lui Iacov: Iosif și Beniamin. 20Lui Iosif
46:20
Cap. 41:50.
i s-au născut în ţara Egiptului: Manase și Efraim, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. 21Fiii
46:21
1 Cron. 7:6
8:1
lui Beniamin: Bela, Becher, Așbel, Ghera, Naaman, Ehi
46:21
Num. 26:38
, Roș, Mupim
46:21
Num. 26:39
, Hupim și Ard. 22Aceștia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacov. În totul paisprezece inși. 23Fiul
46:23
1 Cron. 7:12
lui Dan: Hușim. 24Fiii
46:24
1 Cron. 7:13
lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer și Șilem. 25Aceștia
46:25
Cap. 30:5,7.
sunt fiii Bilhei, pe care
46:25
Cap. 29:29.
o dăduse Laban fetei sale Rahela; și pe aceștia i-a născut ea lui Iacov. În totul șapte inși. 26Sufletele
46:26
Exod 1:5
care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în totul șaizeci și șase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. 27Și Iosif avea doi fii, care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele
46:27
Deut. 10:22Fapte 7:14
din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de șaptezeci.

Primirea lui Iacov de către Iosif

28Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif, ca să-i dea de știre să-i iasă înainte în Gosen

46:28
Cap. 31:21.
. 29Și au venit în ţinutul
46:29
Cap. 47:1.
Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat
46:29
Cap. 45:14.
pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. 30Israel a zis lui Iosif: „Acum
46:30
Luca 2:29,30
pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa și tu tot mai trăiești.” 31Iosif a zis fraţilor săi și familiei tatălui său: „Mă duc
46:31
Cap. 47:1.
să înștiinţez pe Faraon și să-i spun: ‘Fraţii mei și familia tatălui meu, care erau în ţara Canaan, au venit la mine. 32Oamenii aceștia sunt păstori, căci cresc vite; ei și-au adus oile și boii și tot ce este al lor.’ 33Și, când vă va chema Faraon și vă va întreba: ‘Cu ce vă îndeletniciţi
46:33
Cap. 47:2,3.
?’, 34voi să răspundeţi: ‘Robii
46:34
Vers. 32.
tăi au crescut vite din tinereţea
46:34
Cap. 30:35;
noastră până acum, atât noi, cât și părinţii noștri.’ În felul acesta, veţi locui în ţinutul Gosen, căci toţi păstorii sunt o urâciune
46:34
Cap. 43:32.
pentru egipteni.”

47

Gosen. Iacov înaintea lui Faraon

471Iosif s-a dus

47:1
Cap. 46:31.
să înștiinţeze pe Faraon și i-a spus: „Fraţii mei și tatăl meu au sosit din ţara Canaan, cu oile și boii și cu tot avutul lor; și sunt în ţinutul Gosen
47:1
Cap. 45:10;
.” 2A luat pe cinci din fraţii lui și i-a adus înaintea
47:2
Fapte 7:13
lui Faraon. 3Faraon a întrebat pe fraţii lui Iosif: „Cu ce
47:3
Cap. 46:33.
vă îndeletniciţi?” Ei au răspuns lui Faraon: „Robii
47:3
Cap. 46:34.
tăi sunt păstori, cum erau și părinţii noștri.” 4Și au mai zis lui Faraon: „Noi am venit ca să locuim
47:4
Cap. 15:13.
o vreme aici în ţară, pentru că nu mai este pășune pentru oile robilor tăi și este o mare foamete
47:4
Cap. 43:1.
în ţara Canaanului; îngăduie dar robilor tăi să locuiască în ţinutul
47:4
Cap. 46:34.
Gosen.” 5Faraon a zis lui Iosif: „Tatăl tău și fraţii tăi au venit la tine. 6Ţara Egiptului
47:6
Cap. 20:15.
este deschisă înaintea ta; așază pe tatăl tău și pe fraţii tăi în cea mai bună parte a ţării. Să locuiască în ţinutul
47:6
Vers. 4.
Gosen și, dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele.” 7Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfăţișat înaintea lui Faraon. Și Iacov a binecuvântat pe Faraon. 8Faraon a întrebat pe Iacov: „Care este numărul zilelor anilor vieţii tale?” 9Iacov a răspuns lui Faraon: „Zilele
47:9
Ps. 39:12Evr. 11:9,13
anilor călătoriei mele sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieţii mele au fost puţine
47:9
Iov 14:1
la număr și rele și n-au
47:9
Cap. 25:7;
atins zilele anilor vieţii părinţilor mei în timpul călătoriei lor.” 10Iacov a binecuvântat
47:10
Vers. 7.
iarăși pe Faraon și a plecat dinaintea lui Faraon. 11Iosif a așezat pe tatăl său și pe fraţii săi și le-a dat o moșie în ţara Egiptului, în cea mai bună parte a ţării, în ţinutul lui Ramses
47:11
Exod 1:11
12:37
, cum
47:11
Vers. 6.
poruncise Faraon. 12Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe fraţii săi și pe toată familia tatălui său, după numărul copiilor.

Scumpetea în Egipt

13Nu mai era pâine în toată ţara, căci foametea era foarte mare; ţara Egiptului

47:13
Cap. 41:30.
și ţara Canaanului tânjeau din pricina foametei. 14Iosif
47:14
Cap. 41:56.
a strâns tot argintul care se găsea în ţara Egiptului și în ţara Canaanului în schimbul grâului pe care-l cumpărau oamenii și astfel a făcut ca tot argintul acesta să intre în casa lui Faraon. 15Când s-a sfârșit argintul din ţara Egiptului și din ţara Canaanului, toţi egiptenii au venit la Iosif și au zis: „Dă-ne pâine! Pentru ce
47:15
Vers. 19.
să murim în faţa ta? Căci argint nu mai avem.” 16Iosif a zis: „Daţi vitele voastre, și vă voi da pâine în schimbul vitelor voastre, dacă nu mai aveţi argint.” 17Și-au adus vitele la Iosif, și Iosif le-a dat pâine în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi și de boi și în schimbul măgarilor. Le-a dat astfel pâine în anul acela în schimbul tuturor turmelor lor. 18După ce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul următor și i-au zis: „Nu putem să ascundem domnului nostru faptul că argintul s-a sfârșit și turmele de vite au trecut în stăpânirea domnului nostru; nu mai rămân înaintea domnului nostru decât trupurile și pământurile noastre. 19Pentru ce să murim sub ochii tăi, noi și pământurile noastre? Cumpără-ne împreună cu pământurile noastre în schimbul pâinii, și vom fi ai domnului nostru, noi și pământurile noastre. Dă-ne sămânţă să semănăm, ca să trăim și să nu murim și să nu ne rămână pământurile pustii.” 20Iosif a cumpărat pentru Faraon toate pământurile Egiptului; căci egiptenii și-au vândut fiecare ogorul, pentru că îi silea foametea. Și ţara a ajuns în stăpânirea lui Faraon. 21Cât despre popor, l-a mutat în cetăţi, de la o margine a hotarelor Egiptului până la cealaltă. 22Numai
47:22
Ezra 7:24
pământurile preoţilor nu le-a cumpărat, pentru că era o lege a lui Faraon, dată în folosul preoţilor, care trăiau din venitul pe care li-l dădea Faraon: de aceea ei nu și-au vândut pământurile. 23Iosif a zis poporului: „V-am cumpărat azi cu pământurile voastre pentru Faraon; iată, vă dau sămânţă, ca să puteţi semăna pământul. 24La vremea roadelor, veţi da a cincea parte lui Faraon, iar celelalte patru părţi vă vor rămâne vouă, ca să semănaţi ogoarele și să vă hrăniţi împreună cu copiii voștri și cu cei ce sunt în casele voastre.” 25Ei au zis: „Tu ne-ai scăpat viaţa! Să căpătăm
47:25
Cap. 33:15.
trecere înaintea domnului nostru, și vom fi robi ai lui Faraon.” 26Iosif a făcut din aceasta o lege care a rămas în picioare până în ziua de azi și după care a cincea parte din venitul pământurilor Egiptului este a lui Faraon; numai
47:26
Vers. 22.
pământurile preoţilor nu sunt ale lui Faraon.

Sfârșitul lui Iacov se apropie

27Israel a locuit

47:27
Vers. 11.
în ţara Egiptului, în ţinutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut
47:27
Cap. 46:3.
și s-au înmulţit foarte mult. 28Iacov a trăit șaptesprezece ani în ţara Egiptului și zilele anilor vieţii lui Iacov au fost de o sută patruzeci și șapte de ani. 29Când s-a apropiat
47:29
Deut. 31:141 Împ. 2:1
Israel de clipa morţii, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune
47:29
Cap. 24:2.
, rogu-te, mâna sub coapsa mea și poartă-te
47:29
Cap. 24:49.
cu bunătate și credincioșie faţă de mine: să nu mă îngropi
47:29
Cap. 50:25.
în Egipt. 30Ci, când mă voi
47:30
2 Sam. 19:37
culca lângă părinţii mei, să mă scoţi afară din Egipt și să mă îngropi
47:30
Cap. 49:29;
în mormântul lor.” Iosif a răspuns: „Voi face după cuvântul tău.” 31Iacov a zis: „Jură-mi.” Și Iosif i-a jurat. Apoi Israel
47:31
Cap. 48:2.
s-a plecat cu faţa pe căpătâiul patului.