Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
46

Sosirea și așezarea familiei lui Iacov în Egipt

461Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Șeba

46:1
Cap. 21:31,33;
28:10
și a adus jertfe Dumnezeului
46:1
Cap. 26:24,25;
28:13
31:42
tatălui său Isaac. 2Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie
46:2
Cap. 15:1.
Iov 33:14,15
noaptea și a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!” 3Și Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul
46:3
Cap. 28:13.

tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face
46:3
Cap. 12:2.
Deut. 26:5
să ajungi un neam mare. 4Eu Însumi
46:4
Cap. 28:15;
48:21
Mă voi coborî cu tine în Egipt și Eu Însumi te voi scoate
46:4
Cap. 15:16;
50:13,24,25Exod 3:8
iarăși de acolo, iar Iosif
46:4
Cap. 50:1.

îţi va închide ochii.” 5Iacov
46:5
Fapte 7:15
a părăsit Beer-Șeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilașii și nevestele lor, în carele
46:5
Cap. 45:19,21.

pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă. 6Și-au luat și turmele, și averile pe care le agonisiseră în ţara Canaanului. Și Iacov s-a dus în Egipt
46:6
Deut. 26:5Ios. 24:4Ps. 105:23Is. 52:4
cu toată familia lui. 7A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui.

Copiii lui Israel

8Iată

46:8
Exod 1:1
6:14
numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt.

Iacov și fiii lui.

Întâiul născut al lui Iacov: Ruben

46:8
Num. 26:51 Cron. 5:1
. 9Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heţron și Carmi. 10Fiii
46:10
Exod 6:151 Cron. 4:24
lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Ţohar, și Saul, fiu dintr-o femeie canaanită. 11Fiii lui Levi
46:11
1 Cron. 6:1,16
: Gherșon, Chehat și Merari. 12Fiii lui Iuda
46:12
1 Cron. 2:3
4:21
: Er, Onan, Șela, Pereţ și Zarah, dar Er
46:12
Cap. 38:3,7,10.

și Onan au murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ
46:12
Cap. 38:29.
1 Cron. 2:5
au fost: Heţron și Hamul. 13Fiii lui
46:13
1 Cron. 7:1
Isahar: Tola, Puva, Iov și Șimron. 14Fiii lui Zabulon: Sered, Elon și Iahleel. 15Aceștia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreună cu fiică-sa Dina. Fiii și fiicele lui alcătuiau în totul treizeci și trei de inși. 16Fiii lui Gad: Ţifion
46:16
Num. 26:15
, Haghi, Șuni, Eţbon, Eri, Arodi și Areeli. 17Fiii lui Așer
46:17
1 Cron. 7:30
: Imna, Ișva, Ișvi și Beria, și Serah, sora lor. Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel. 18Aceștia sunt fiii Zilpei
46:18
Cap. 30:10.

, pe care o dăduse
46:18
Cap. 29:24.

Laban fetei sale Lea; pe aceștia i-a născut ea lui Iacov. În totul șaisprezece inși. 19Fiii Rahelei, nevasta
46:19
Cap. 44:27.

lui Iacov: Iosif și Beniamin. 20Lui Iosif
46:20
Cap. 41:50.

i s-au născut în ţara Egiptului: Manase și Efraim, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. 21Fiii
46:21
1 Cron. 7:6
8:1
lui Beniamin: Bela, Becher, Așbel, Ghera, Naaman, Ehi
46:21
Num. 26:38
, Roș, Mupim
46:21
Num. 26:39
, Hupim și Ard. 22Aceștia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacov. În totul paisprezece inși. 23Fiul
46:23
1 Cron. 7:12
lui Dan: Hușim. 24Fiii
46:24
1 Cron. 7:13
lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer și Șilem. 25Aceștia
46:25
Cap. 30:5,7.

sunt fiii Bilhei, pe care
46:25
Cap. 29:29.

o dăduse Laban fetei sale Rahela; și pe aceștia i-a născut ea lui Iacov. În totul șapte inși. 26Sufletele
46:26
Exod 1:5
care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în totul șaizeci și șase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. 27Și Iosif avea doi fii, care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele
46:27
Deut. 10:22Fapte 7:14
din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de șaptezeci.

Primirea lui Iacov de către Iosif

28Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif, ca să-i dea de știre să-i iasă înainte în Gosen

46:28
Cap. 31:21.

. 29Și au venit în ţinutul
46:29
Cap. 47:1.

Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat
46:29
Cap. 45:14.

pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. 30Israel a zis lui Iosif: „Acum
46:30
Luca 2:29,30
pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa și tu tot mai trăiești.” 31Iosif a zis fraţilor săi și familiei tatălui său: „Mă duc
46:31
Cap. 47:1.

să înștiinţez pe Faraon și să-i spun: ‘Fraţii mei și familia tatălui meu, care erau în ţara Canaan, au venit la mine. 32Oamenii aceștia sunt păstori, căci cresc vite; ei și-au adus oile și boii și tot ce este al lor.’ 33Și, când vă va chema Faraon și vă va întreba: ‘Cu ce vă îndeletniciţi
46:33
Cap. 47:2,3.

?’, 34voi să răspundeţi: ‘Robii
46:34
Vers. 32.

tăi au crescut vite din tinereţea
46:34
Cap. 30:35;
34:5
37:12
noastră până acum, atât noi, cât și părinţii noștri.’ În felul acesta, veţi locui în ţinutul Gosen, căci toţi păstorii sunt o urâciune
46:34
Cap. 43:32.
Exod 8:26
pentru egipteni.”