Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
46

Sosirea și așezarea familiei lui Iacov în Egipt

461Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Șeba

46:1
Cap. 21:31,33;
și a adus jertfe Dumnezeului
46:1
Cap. 26:24,25;
tatălui său Isaac. 2Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie
46:2
Cap. 15:1.
noaptea și a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!” 3Și Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul
46:3
Cap. 28:13.
tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face
46:3
Cap. 12:2.
să ajungi un neam mare. 4Eu Însumi
46:4
Cap. 28:15;
Mă voi coborî cu tine în Egipt și Eu Însumi te voi scoate
46:4
Cap. 15:16;
iarăși de acolo, iar Iosif
46:4
Cap. 50:1.
îţi va închide ochii.” 5Iacov
46:5
Fapte 7:15
a părăsit Beer-Șeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilașii și nevestele lor, în carele
46:5
Cap. 45:19,21.
pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă. 6Și-au luat și turmele, și averile pe care le agonisiseră în ţara Canaanului. Și Iacov s-a dus în Egipt
46:6
Deut. 26:5Ios. 24:4Ps. 105:23Is. 52:4
cu toată familia lui. 7A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui.

Copiii lui Israel

8Iată

46:8
Exod 1:1
6:14
numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt.

Iacov și fiii lui.

Întâiul născut al lui Iacov: Ruben

46:8
Num. 26:51 Cron. 5:1
. 9Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heţron și Carmi. 10Fiii
46:10
Exod 6:151 Cron. 4:24
lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Ţohar, și Saul, fiu dintr-o femeie canaanită. 11Fiii lui Levi
46:11
1 Cron. 6:1,16
: Gherșon, Chehat și Merari. 12Fiii lui Iuda
46:12
1 Cron. 2:3
4:21
: Er, Onan, Șela, Pereţ și Zarah, dar Er
46:12
Cap. 38:3,7,10.
și Onan au murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ
46:12
Cap. 38:29.
au fost: Heţron și Hamul. 13Fiii lui
46:13
1 Cron. 7:1
Isahar: Tola, Puva, Iov și Șimron. 14Fiii lui Zabulon: Sered, Elon și Iahleel. 15Aceștia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreună cu fiică-sa Dina. Fiii și fiicele lui alcătuiau în totul treizeci și trei de inși. 16Fiii lui Gad: Ţifion
46:16
Num. 26:15
, Haghi, Șuni, Eţbon, Eri, Arodi și Areeli. 17Fiii lui Așer
46:17
1 Cron. 7:30
: Imna, Ișva, Ișvi și Beria, și Serah, sora lor. Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel. 18Aceștia sunt fiii Zilpei
46:18
Cap. 30:10.
, pe care o dăduse
46:18
Cap. 29:24.
Laban fetei sale Lea; pe aceștia i-a născut ea lui Iacov. În totul șaisprezece inși. 19Fiii Rahelei, nevasta
46:19
Cap. 44:27.
lui Iacov: Iosif și Beniamin. 20Lui Iosif
46:20
Cap. 41:50.
i s-au născut în ţara Egiptului: Manase și Efraim, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. 21Fiii
46:21
1 Cron. 7:6
8:1
lui Beniamin: Bela, Becher, Așbel, Ghera, Naaman, Ehi
46:21
Num. 26:38
, Roș, Mupim
46:21
Num. 26:39
, Hupim și Ard. 22Aceștia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacov. În totul paisprezece inși. 23Fiul
46:23
1 Cron. 7:12
lui Dan: Hușim. 24Fiii
46:24
1 Cron. 7:13
lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer și Șilem. 25Aceștia
46:25
Cap. 30:5,7.
sunt fiii Bilhei, pe care
46:25
Cap. 29:29.
o dăduse Laban fetei sale Rahela; și pe aceștia i-a născut ea lui Iacov. În totul șapte inși. 26Sufletele
46:26
Exod 1:5
care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în totul șaizeci și șase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. 27Și Iosif avea doi fii, care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele
46:27
Deut. 10:22Fapte 7:14
din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de șaptezeci.

Primirea lui Iacov de către Iosif

28Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif, ca să-i dea de știre să-i iasă înainte în Gosen

46:28
Cap. 31:21.
. 29Și au venit în ţinutul
46:29
Cap. 47:1.
Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat
46:29
Cap. 45:14.
pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. 30Israel a zis lui Iosif: „Acum
46:30
Luca 2:29,30
pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa și tu tot mai trăiești.” 31Iosif a zis fraţilor săi și familiei tatălui său: „Mă duc
46:31
Cap. 47:1.
să înștiinţez pe Faraon și să-i spun: ‘Fraţii mei și familia tatălui meu, care erau în ţara Canaan, au venit la mine. 32Oamenii aceștia sunt păstori, căci cresc vite; ei și-au adus oile și boii și tot ce este al lor.’ 33Și, când vă va chema Faraon și vă va întreba: ‘Cu ce vă îndeletniciţi
46:33
Cap. 47:2,3.
?’, 34voi să răspundeţi: ‘Robii
46:34
Vers. 32.
tăi au crescut vite din tinereţea
46:34
Cap. 30:35;
noastră până acum, atât noi, cât și părinţii noștri.’ În felul acesta, veţi locui în ţinutul Gosen, căci toţi păstorii sunt o urâciune
46:34
Cap. 43:32.
pentru egipteni.”

47

Gosen. Iacov înaintea lui Faraon

471Iosif s-a dus

47:1
Cap. 46:31.
să înștiinţeze pe Faraon și i-a spus: „Fraţii mei și tatăl meu au sosit din ţara Canaan, cu oile și boii și cu tot avutul lor; și sunt în ţinutul Gosen
47:1
Cap. 45:10;
.” 2A luat pe cinci din fraţii lui și i-a adus înaintea
47:2
Fapte 7:13
lui Faraon. 3Faraon a întrebat pe fraţii lui Iosif: „Cu ce
47:3
Cap. 46:33.
vă îndeletniciţi?” Ei au răspuns lui Faraon: „Robii
47:3
Cap. 46:34.
tăi sunt păstori, cum erau și părinţii noștri.” 4Și au mai zis lui Faraon: „Noi am venit ca să locuim
47:4
Cap. 15:13.
o vreme aici în ţară, pentru că nu mai este pășune pentru oile robilor tăi și este o mare foamete
47:4
Cap. 43:1.
în ţara Canaanului; îngăduie dar robilor tăi să locuiască în ţinutul
47:4
Cap. 46:34.
Gosen.” 5Faraon a zis lui Iosif: „Tatăl tău și fraţii tăi au venit la tine. 6Ţara Egiptului
47:6
Cap. 20:15.
este deschisă înaintea ta; așază pe tatăl tău și pe fraţii tăi în cea mai bună parte a ţării. Să locuiască în ţinutul
47:6
Vers. 4.
Gosen și, dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele.” 7Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfăţișat înaintea lui Faraon. Și Iacov a binecuvântat pe Faraon. 8Faraon a întrebat pe Iacov: „Care este numărul zilelor anilor vieţii tale?” 9Iacov a răspuns lui Faraon: „Zilele
47:9
Ps. 39:12Evr. 11:9,13
anilor călătoriei mele sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieţii mele au fost puţine
47:9
Iov 14:1
la număr și rele și n-au
47:9
Cap. 25:7;
atins zilele anilor vieţii părinţilor mei în timpul călătoriei lor.” 10Iacov a binecuvântat
47:10
Vers. 7.
iarăși pe Faraon și a plecat dinaintea lui Faraon. 11Iosif a așezat pe tatăl său și pe fraţii săi și le-a dat o moșie în ţara Egiptului, în cea mai bună parte a ţării, în ţinutul lui Ramses
47:11
Exod 1:11
12:37
, cum
47:11
Vers. 6.
poruncise Faraon. 12Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe fraţii săi și pe toată familia tatălui său, după numărul copiilor.

Scumpetea în Egipt

13Nu mai era pâine în toată ţara, căci foametea era foarte mare; ţara Egiptului

47:13
Cap. 41:30.
și ţara Canaanului tânjeau din pricina foametei. 14Iosif
47:14
Cap. 41:56.
a strâns tot argintul care se găsea în ţara Egiptului și în ţara Canaanului în schimbul grâului pe care-l cumpărau oamenii și astfel a făcut ca tot argintul acesta să intre în casa lui Faraon. 15Când s-a sfârșit argintul din ţara Egiptului și din ţara Canaanului, toţi egiptenii au venit la Iosif și au zis: „Dă-ne pâine! Pentru ce
47:15
Vers. 19.
să murim în faţa ta? Căci argint nu mai avem.” 16Iosif a zis: „Daţi vitele voastre, și vă voi da pâine în schimbul vitelor voastre, dacă nu mai aveţi argint.” 17Și-au adus vitele la Iosif, și Iosif le-a dat pâine în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi și de boi și în schimbul măgarilor. Le-a dat astfel pâine în anul acela în schimbul tuturor turmelor lor. 18După ce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul următor și i-au zis: „Nu putem să ascundem domnului nostru faptul că argintul s-a sfârșit și turmele de vite au trecut în stăpânirea domnului nostru; nu mai rămân înaintea domnului nostru decât trupurile și pământurile noastre. 19Pentru ce să murim sub ochii tăi, noi și pământurile noastre? Cumpără-ne împreună cu pământurile noastre în schimbul pâinii, și vom fi ai domnului nostru, noi și pământurile noastre. Dă-ne sămânţă să semănăm, ca să trăim și să nu murim și să nu ne rămână pământurile pustii.” 20Iosif a cumpărat pentru Faraon toate pământurile Egiptului; căci egiptenii și-au vândut fiecare ogorul, pentru că îi silea foametea. Și ţara a ajuns în stăpânirea lui Faraon. 21Cât despre popor, l-a mutat în cetăţi, de la o margine a hotarelor Egiptului până la cealaltă. 22Numai
47:22
Ezra 7:24
pământurile preoţilor nu le-a cumpărat, pentru că era o lege a lui Faraon, dată în folosul preoţilor, care trăiau din venitul pe care li-l dădea Faraon: de aceea ei nu și-au vândut pământurile. 23Iosif a zis poporului: „V-am cumpărat azi cu pământurile voastre pentru Faraon; iată, vă dau sămânţă, ca să puteţi semăna pământul. 24La vremea roadelor, veţi da a cincea parte lui Faraon, iar celelalte patru părţi vă vor rămâne vouă, ca să semănaţi ogoarele și să vă hrăniţi împreună cu copiii voștri și cu cei ce sunt în casele voastre.” 25Ei au zis: „Tu ne-ai scăpat viaţa! Să căpătăm
47:25
Cap. 33:15.
trecere înaintea domnului nostru, și vom fi robi ai lui Faraon.” 26Iosif a făcut din aceasta o lege care a rămas în picioare până în ziua de azi și după care a cincea parte din venitul pământurilor Egiptului este a lui Faraon; numai
47:26
Vers. 22.
pământurile preoţilor nu sunt ale lui Faraon.

Sfârșitul lui Iacov se apropie

27Israel a locuit

47:27
Vers. 11.
în ţara Egiptului, în ţinutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut
47:27
Cap. 46:3.
și s-au înmulţit foarte mult. 28Iacov a trăit șaptesprezece ani în ţara Egiptului și zilele anilor vieţii lui Iacov au fost de o sută patruzeci și șapte de ani. 29Când s-a apropiat
47:29
Deut. 31:141 Împ. 2:1
Israel de clipa morţii, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune
47:29
Cap. 24:2.
, rogu-te, mâna sub coapsa mea și poartă-te
47:29
Cap. 24:49.
cu bunătate și credincioșie faţă de mine: să nu mă îngropi
47:29
Cap. 50:25.
în Egipt. 30Ci, când mă voi
47:30
2 Sam. 19:37
culca lângă părinţii mei, să mă scoţi afară din Egipt și să mă îngropi
47:30
Cap. 49:29;
în mormântul lor.” Iosif a răspuns: „Voi face după cuvântul tău.” 31Iacov a zis: „Jură-mi.” Și Iosif i-a jurat. Apoi Israel
47:31
Cap. 48:2.
s-a plecat cu faţa pe căpătâiul patului.

48

Iacov înfiază pe fiii lui Iosif

481După aceea, au venit și au spus lui Iosif: „Tatăl tău este bolnav.” Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. 2Au dat de știre lui Iacov și i-au spus: „Iată că fiul tău Iosif vine la tine.” Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. 3Iacov a zis lui Iosif: „Dumnezeul cel Atotputernic mi S-a arătat la Luz

48:3
Cap. 28:13,19;
, în ţara Canaan, și m-a binecuvântat. 4El mi-a zis: ‘Te voi face să crești, te voi înmulţi și voi face din tine o ceată de popoare; voi da ţara aceasta seminţei tale după tine, ca s-o stăpânească pentru totdeauna
48:4
Cap. 17:8.
.’ 5Acum, cei doi fii care ţi s-au născut în ţara Egiptului, înainte de venirea mea la tine, în Egipt, vor fi ai mei
48:5
Cap. 41:50;
; Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. 6Dar copiii pe care i-ai născut după ei vor fi ai tăi; ei vor purta numele fraţilor lor în partea lor de moștenire. 7La întoarcerea mea din Padan, Rahela
48:7
Cap. 35:9,16,19.
a murit pe drum lângă mine, în ţara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata, și am îngropat-o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.”

Binecuvântarea celor doi fii ai lui Iosif

8Israel s-a uitat la fiii lui Iosif și a zis: „Cine sunt aceștia?” 9Iosif a răspuns tatălui său: „Sunt

48:9
Cap. 33:5.
fiii mei pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” Israel a zis: „Apropie-i, te rog, de mine, ca să-i binecuvântez
48:9
Cap. 27:4.
.” 10Ochii
48:10
Cap. 27:1.
lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el, și Israel i-a sărutat
48:10
Cap. 27:27.
și i-a îmbrăţișat. 11Israel a zis lui Iosif: „Nu credeam
48:11
Cap. 45:26.
că am să-ţi mai văd faţa și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ţi văd și sămânţa.” 12Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. 13Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel, și pe Manase cu mâna stângă, la dreapta lui Israel, și i-a adus aproape de el. 14Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase; înadins și-a încrucișat
48:14
Vers. 19.
mâinile astfel, căci Manase era cel dintâi născut. 15A binecuvântat
48:15
Evr. 11:21
pe Iosif și a zis: „Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinţii mei Avraam și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, 16Îngerul
48:16
Cap. 28:15;
care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copiii aceștia! Ei să poarte numele
48:16
Amos 9:12Fapte 15:17
meu și numele părinţilor mei Avraam și Isaac și să se înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!” 17Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune
48:17
Vers. 14.
mâna dreaptă pe capul lui Efraim, de aceea a apucat mâna tatălui său ca s-o ia de pe capul lui Efraim și s-o îndrepte pe al lui Manase. 18Și Iosif a zis tatălui său: „Nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut; pune-ţi mâna dreaptă pe capul lui.” 19Tatăl său n-a vrut, ci a zis: „Știu
48:19
Vers. 14.
, fiule, știu; și el va ajunge un popor, și el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic
48:19
Num. 1:33,35
2:19,21Deut. 33:17Apoc. 7:6,8
va fi mai mare decât el și sămânţa lui va ajunge o ceată de neamuri.” 20El i-a binecuvântat în ziua aceea și a zis: „Numele tău îl vor întrebuinţa israeliţii când vor binecuvânta
48:20
Rut 4:11,12
, zicând: ‘Dumnezeu să Se poarte cu tine cum S-a purtat cu Efraim și cu Manase!’” Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. 21Israel a zis lui Iosif: „Iată că în curând am să mor! Dar Dumnezeu
48:21
Cap. 46:4;
va fi cu voi și vă va aduce înapoi în ţara părinţilor voștri. 22Îţi
48:22
Ios. 24:321 Cron. 5:2Ioan 4:5
dau mai mult decât fraţilor tăi – o parte pe care am luat-o din mâna amoriţilor
48:22
Cap. 15:16;
cu sabia mea și cu arcul meu.”