Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
49

Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi

491Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: „Strângeţi-vă și vă voi vesti

49:1
Deut. 33:1Amos 3:7
ce vi se va întâmpla în vremurile
49:1
Num. 24:14Deut. 4:30Is. 2:2
39:6Ier. 23:20Dan. 2:28,29Fapte 2:17Evr. 1:2
care vor veni.

2Strângeţi-vă și ascultaţi, fii ai lui Iacov!

Ascultaţi

49:2
Ps. 34:11
pe tatăl vostru Israel!

3Ruben, tu, întâiul

49:3
Cap. 29:32.

meu născut,

Puterea mea și pârga

49:3
Deut. 21:17Ps. 78:51
tăriei mele,

Întâiul în vrednicie și întâiul în putere,

4Năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea

49:4
1 Cron. 5:1
!

Căci te-ai suit

49:4
Cap. 35:22.
Deut. 27:201 Cron. 5:1
în patul tatălui tău,

Mi-ai spurcat patul suindu-te în el.

5Simeon

49:5
Cap. 29:33,34.

și Levi sunt fraţi
49:5
Prov. 18:9
;

Săbiile lor sunt niște unelte

49:5
Cap. 34:25.

de silnicie.

6Nu vreau

49:6
Prov. 1:15,16
să intre sufletul meu la sfaturile lor,

Nu vreau să se unească duhul

49:6
Ps. 26:9Efes. 5:11
meu cu adunarea
49:6
Ps. 16:9
30:12
57:8
lor!

Căci, în mânia

49:6
Cap. 34:26.

lor, au ucis oameni

Și, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.

7Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată,

Și furia lor, căci a fost prea sălbatică!

Îi voi împărţi

49:7
Ios. 19:1
21:5-71 Cron. 4:24,39
în Iacov

Și-i voi risipi în Israel.

8Iudo

49:8
Cap. 29:35.
Deut. 33:7
, tu vei primi laudele fraţilor tăi.

Mâna

49:8
Ps. 18:40
ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi.

Fiii tatălui tău se vor închina

49:8
Cap. 27:29.
1 Cron. 5:2
până la pământ înaintea ta.

9Iuda este un pui

49:9
Osea 5:14Apoc. 5:5
de leu.

Tu te-ai întors de la măcel, fiule!

Iuda își pleacă

49:9
Num. 23:24
24:9
genunchii, se culcă întocmai ca un leu,

Ca o leoaică: cine-l va scula?

10Toiagul

49:10
Num. 24:17Ier. 30:21Zah. 10:11
de domnie nu se va depărta din Iuda,

Nici toiagul

49:10
Num. 21:18Ps. 60:7
108:8
de cârmuire dintre
49:10
Deut. 28:57
picioarele lui,

Până

49:10
Is. 11:1
62:11Ezec. 21:27Dan. 9:25Mat. 21:9Luca 1:32,33
va veni Șilo49:10 Adică: Mesia.,

Și de El

49:10
Is. 2:2
11:10
42:1,4
49:6,7,22,23
55:4,5
60:1,3-5Hag. 2:7Luca 2:30-32
vor asculta popoarele.

11El

49:11
2 Împ. 18:32
își leagă măgarul de viţă

Și de cel mai bun butuc de viţă mânzul măgăriţei lui;

Își spală haina în vin

Și mantaua în sângele strugurilor.

12Are ochii

49:12
Prov. 23:29
roșii de vin

Și dinţii albi de lapte.

13Zabulon

49:13
Deut. 33:18,19Ios. 19:10,11
va locui pe ţărmul mărilor,

Lângă limanul corăbiilor,

Și hotarul lui se va întinde înspre Sidon.

14Isahar este un măgar osos,

Care se culcă în grajduri.

15Vede că locul unde se odihnește este plăcut

Și că ţinutul lui este măreţ;

Își pleacă umărul

49:15
1 Sam. 10:9
sub povară

Și se supune birului.

16Dan

49:16
Deut. 33:22Jud. 18:1,2
va judeca pe poporul său,

Ca una din seminţiile lui Israel.

17Dan va fi

49:17
Jud. 18:28
un șarpe pe drum,

O năpârcă pe cărare,

Mușcând călcâiele calului,

Făcând să cadă călăreţul pe spate.

18În ajutorul

49:18
Ps. 25:5
119:166,174Is. 25:9
Tău nădăjduiesc, Doamne!

19Peste Gad

49:19
Deut. 33:201 Cron. 5:18
vor da iureș cete înarmate,

Dar și el va da iureș peste ele și le va urmări.

20Așer

49:20
Deut. 33:24Ios. 19:24
dă o hrană minunată;

El va da bucate alese împăraţilor.

21Neftali

49:21
Deut. 33:23
este o cerboaică slobodă,

Rostește cuvinte frumoase.

22Iosif este vlăstarul unui pom roditor,

Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor;

Ramurile lui se înalţă deasupra zidului.

23Arcașii l-au aţâţat

49:23
Cap. 37:4,24,28;
39:20
42:21Ps. 118:13
, au aruncat săgeţi

Și l-au urmărit cu ura lor.

24Dar arcul

49:24
Iov 29:20Ps. 37:15
lui a rămas tare

Și mâinile lui au fost întărite

De mâinile Puternicului

49:24
Ps. 132:2,5
lui Iacov:

Și a ajuns astfel

49:24
Cap. 45:11;
47:12
50:21
păstorul
49:24
Ps. 80:1
, stânca
49:24
Is. 28:16
lui Israel.

25Aceasta este lucrarea

49:25
Cap. 28:13,21;
35:3
43:23
Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta;

Aceasta este lucrarea

49:25
Cap. 17:1;
35:11
Celui Atotputernic, care
49:25
Deut. 33:13
te va binecuvânta

Cu binecuvântările cerurilor de sus,

Cu binecuvântările apelor de jos,

Cu binecuvântările ţâţelor și ale pântecelui mamei.

26Binecuvântările tatălui tău

Întrec binecuvântările părinţilor mei și se înalţă

Până în creștetul dealurilor veșnice

49:26
Deut. 33:15Hab. 3:6
:

Ele

49:26
Deut. 33:16
să vină peste capul lui Iosif,

Peste creștetul capului domnului fraţilor săi!

27Beniamin

49:27
Jud. 20:21,25Ezec. 22:25,27
este un lup care sfâșie;

Dimineaţa mănâncă prada,

Iar seara

49:27
Num. 23:24Est. 8:11Ezec. 39:10Zah. 14:1,7
împarte prada răpită.”

28Aceștia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Și acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.

Moartea lui Iacov

29Apoi le-a dat porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat

49:29
Cap. 15:15;
25:8
la poporul meu, deci să mă îngropaţi
49:29
Cap. 47:30.
2 Sam. 19:37
împreună cu părinţii mei, în peștera
49:29
Cap. 50:13.

care este în ogorul hetitului Efron, 30în peștera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care
49:30
Cap. 23:16.

l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare. 31Acolo
49:31
Cap. 23:19;
25:9
au îngropat pe Avraam și pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat
49:31
Cap. 35:29.

pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui, și acolo am îngropat eu pe Lea. 32Ogorul și peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.” 33Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și-a tras picioarele în pat, și-a dat duhul și a fost adăugat
49:33
Vers. 29.

la poporul său.