Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
49

Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi

491Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: „Strângeţi-vă și vă voi vesti

49:1
Deut. 33:1Amos 3:7
ce vi se va întâmpla în vremurile
49:1
Num. 24:14Deut. 4:30Is. 2:2
39:6Ier. 23:20Dan. 2:28,29Fapte 2:17Evr. 1:2
care vor veni.

2Strângeţi-vă și ascultaţi, fii ai lui Iacov!

Ascultaţi

49:2
Ps. 34:11
pe tatăl vostru Israel!

3Ruben, tu, întâiul

49:3
Cap. 29:32.
meu născut,

Puterea mea și pârga

49:3
Deut. 21:17Ps. 78:51
tăriei mele,

Întâiul în vrednicie și întâiul în putere,

4Năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea

49:4
1 Cron. 5:1
!

Căci te-ai suit

49:4
Cap. 35:22.
în patul tatălui tău,

Mi-ai spurcat patul suindu-te în el.

5Simeon

49:5
Cap. 29:33,34.
și Levi sunt fraţi
49:5
Prov. 18:9
;

Săbiile lor sunt niște unelte

49:5
Cap. 34:25.
de silnicie.

6Nu vreau

49:6
Prov. 1:15,16
să intre sufletul meu la sfaturile lor,

Nu vreau să se unească duhul

49:6
Ps. 26:9Efes. 5:11
meu cu adunarea
49:6
Ps. 16:9
30:12
57:8
lor!

Căci, în mânia

49:6
Cap. 34:26.
lor, au ucis oameni

Și, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.

7Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată,

Și furia lor, căci a fost prea sălbatică!

Îi voi împărţi

49:7
Ios. 19:1
21:5-71 Cron. 4:24,39
în Iacov

Și-i voi risipi în Israel.

8Iudo

49:8
Cap. 29:35.
, tu vei primi laudele fraţilor tăi.

Mâna

49:8
Ps. 18:40
ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi.

Fiii tatălui tău se vor închina

49:8
Cap. 27:29.
până la pământ înaintea ta.

9Iuda este un pui

49:9
Osea 5:14Apoc. 5:5
de leu.

Tu te-ai întors de la măcel, fiule!

Iuda își pleacă

49:9
Num. 23:24
24:9
genunchii, se culcă întocmai ca un leu,

Ca o leoaică: cine-l va scula?

10Toiagul

49:10
Num. 24:17Ier. 30:21Zah. 10:11
de domnie nu se va depărta din Iuda,

Nici toiagul

49:10
Num. 21:18Ps. 60:7
108:8
de cârmuire dintre
49:10
Deut. 28:57
picioarele lui,

Până

49:10
Is. 11:1
62:11Ezec. 21:27Dan. 9:25Mat. 21:9Luca 1:32,33
va veni Șilo49:10 Adică: Mesia.,

Și de El

49:10
Is. 2:2
11:10
42:1,4
49:6,7,22,23
55:4,5
60:1,3-5Hag. 2:7Luca 2:30-32
vor asculta popoarele.

11El

49:11
2 Împ. 18:32
își leagă măgarul de viţă

Și de cel mai bun butuc de viţă mânzul măgăriţei lui;

Își spală haina în vin

Și mantaua în sângele strugurilor.

12Are ochii

49:12
Prov. 23:29
roșii de vin

Și dinţii albi de lapte.

13Zabulon

49:13
Deut. 33:18,19Ios. 19:10,11
va locui pe ţărmul mărilor,

Lângă limanul corăbiilor,

Și hotarul lui se va întinde înspre Sidon.

14Isahar este un măgar osos,

Care se culcă în grajduri.

15Vede că locul unde se odihnește este plăcut

Și că ţinutul lui este măreţ;

Își pleacă umărul

49:15
1 Sam. 10:9
sub povară

Și se supune birului.

16Dan

49:16
Deut. 33:22Jud. 18:1,2
va judeca pe poporul său,

Ca una din seminţiile lui Israel.

17Dan va fi

49:17
Jud. 18:28
un șarpe pe drum,

O năpârcă pe cărare,

Mușcând călcâiele calului,

Făcând să cadă călăreţul pe spate.

18În ajutorul

49:18
Ps. 25:5
119:166,174Is. 25:9
Tău nădăjduiesc, Doamne!

19Peste Gad

49:19
Deut. 33:201 Cron. 5:18
vor da iureș cete înarmate,

Dar și el va da iureș peste ele și le va urmări.

20Așer

49:20
Deut. 33:24Ios. 19:24
dă o hrană minunată;

El va da bucate alese împăraţilor.

21Neftali

49:21
Deut. 33:23
este o cerboaică slobodă,

Rostește cuvinte frumoase.

22Iosif este vlăstarul unui pom roditor,

Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor;

Ramurile lui se înalţă deasupra zidului.

23Arcașii l-au aţâţat

49:23
Cap. 37:4,24,28;
, au aruncat săgeţi

Și l-au urmărit cu ura lor.

24Dar arcul

49:24
Iov 29:20Ps. 37:15
lui a rămas tare

Și mâinile lui au fost întărite

De mâinile Puternicului

49:24
Ps. 132:2,5
lui Iacov:

Și a ajuns astfel

49:24
Cap. 45:11;
păstorul
49:24
Ps. 80:1
, stânca
49:24
Is. 28:16
lui Israel.

25Aceasta este lucrarea

49:25
Cap. 28:13,21;
Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta;

Aceasta este lucrarea

49:25
Cap. 17:1;
Celui Atotputernic, care
49:25
Deut. 33:13
te va binecuvânta

Cu binecuvântările cerurilor de sus,

Cu binecuvântările apelor de jos,

Cu binecuvântările ţâţelor și ale pântecelui mamei.

26Binecuvântările tatălui tău

Întrec binecuvântările părinţilor mei și se înalţă

Până în creștetul dealurilor veșnice

49:26
Deut. 33:15Hab. 3:6
:

Ele

49:26
Deut. 33:16
să vină peste capul lui Iosif,

Peste creștetul capului domnului fraţilor săi!

27Beniamin

49:27
Jud. 20:21,25Ezec. 22:25,27
este un lup care sfâșie;

Dimineaţa mănâncă prada,

Iar seara

49:27
Num. 23:24Est. 8:11Ezec. 39:10Zah. 14:1,7
împarte prada răpită.”

28Aceștia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Și acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.

Moartea lui Iacov

29Apoi le-a dat porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat

49:29
Cap. 15:15;
la poporul meu, deci să mă îngropaţi
49:29
Cap. 47:30.
împreună cu părinţii mei, în peștera
49:29
Cap. 50:13.
care este în ogorul hetitului Efron, 30în peștera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care
49:30
Cap. 23:16.
l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare. 31Acolo
49:31
Cap. 23:19;
au îngropat pe Avraam și pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat
49:31
Cap. 35:29.
pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui, și acolo am îngropat eu pe Lea. 32Ogorul și peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.” 33Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și-a tras picioarele în pat, și-a dat duhul și a fost adăugat
49:33
Vers. 29.
la poporul său.

50

Îngroparea lui Iacov

501Iosif s-a aruncat

50:1
Cap. 46:4.
pe faţa tatălui său, l-a plâns
50:1
2 Împ. 13:14
și l-a sărutat. 2A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze
50:2
Vers. 26.
pe tatăl său, și doctorii au îmbălsămat pe Israel. 3Patruzeci de zile au trecut astfel și au fost întrebuinţate cu îmbălsămarea lui. Și egiptenii l-au plâns
50:3
Num. 20:29Deut. 34:8
șaptezeci de zile. 4După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa
50:4
Est. 4:2
lui Faraon și le-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneţi, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu. 5‘Tatăl meu
50:5
Cap. 47:29.
m-a pus să jur, zicând: «Iată, în curând eu am să mor! Să mă îngropi în mormântul pe care
50:5
2 Cron. 11:14Is. 22:16Mat. 27:60
mi l-am săpat în ţara Canaan.» Aș vrea dar să mă sui acolo, ca să îngrop pe tatăl meu, și după aceea mă voi întoarce.’” 6Faraon a răspuns: „Suie-te și îngroapă pe tatăl tău, după jurământul pe care te-a pus să-l faci.” 7Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său. Împreună cu el s-au suit toţi slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toţi bătrânii ţării Egiptului, 8toată casa lui Iosif, fraţii săi și casa tatălui său; n-au lăsat în ţinutul Gosen decât pruncii, oile și boii. 9Împreună cu Iosif mai erau care și călăreţi, așa că alaiul era foarte mare. 10Când au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere
50:10
2 Sam. 1:17Fapte 8:2
mare și jalnică, și Iosif a ţinut în cinstea tatălui său un bocet
50:10
1 Sam. 31:13Iov 2:13
de șapte zile. 11Locuitorii ţării, canaaniţii, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad și au zis: „Iată un mare bocet printre egipteni!” De aceea s-a dat acestei arii numele Abel-Miţraim (Jalea egiptenilor); ea este dincolo de Iordan. 12Astfel au împlinit fiii
50:12
Cap. 49:29,30.
lui Iacov poruncile tatălui lor. 13L-au dus în ţara Canaan și l-au îngropat în peștera din ogorul Macpela, pe care-l
50:13
Cap. 23:16.
cumpărase Avraam de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare și care este faţă în faţă cu Mamre. 14Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu fraţii săi și cu toţi cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său.

Bunătatea lui Iosif

15Când au văzut fraţii lui Iosif că tatăl lor a murit, au

50:15
Iov 15:21,22
zis: „Dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut?” 16Și au trimis să spună lui Iosif: „Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte: 17‘Așa să vorbiţi lui Iosif: «O, iartă nelegiuirea fraţilor tăi și păcatul lor, căci ţi-au făcut
50:17
Prov. 28:13
rău!»’ Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău!” Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. 18Fraţii lui au venit și s-au aruncat
50:18
Cap. 37:7,10.
ei înșiși cu faţa la pământ înaintea lui și i-au zis: „Suntem robii tăi.” 19Iosif le-a zis: „Fiţi fără
50:19
Cap. 45:5.
teamă, căci sunt
50:19
Deut. 32:352 Împ. 5:7Iov 34:29Rom. 12:19Evr. 10:30
eu oare în locul lui Dumnezeu? 20Voi
50:20
Ps. 56:5Is. 10:7
, negreșit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu
50:20
Cap. 45:5,7.
a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viaţa unui popor în mare număr. 21Fiţi dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni
50:21
Cap. 47:12.
pe voi și pe copiii voștri.” Și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile.

Moartea lui Iosif

22Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit o sută zece ani. 23Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea

50:23
Iov 42:16
neam; și fiii
50:23
Num. 32:39
lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut
50:23
Cap. 30:3.
pe genunchii lui. 24Iosif a zis fraţilor săi: „Eu am să mor! Dar Dumnezeu
50:24
Cap. 15:14;
vă va cerceta și vă va face să vă suiţi din ţara aceasta în ţara pe care a jurat
50:24
Cap. 15:18;
că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov.” 25Iosif
50:25
Exod 13:19Ios. 24:32Fapte 7:16
a pus pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu, să luaţi și oasele mele de aici.” 26Iosif a murit în vârstă de o sută zece ani. L-au îmbălsămat
50:26
Vers. 2.
și l-au pus într-un sicriu în Egipt.