Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

51Iată cartea

5:1
1 Cron. 1:1Luca 3:38
neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea
5:1
Cap. 1:26.
lui Dumnezeu. 2I-a făcut parte bărbătească
5:2
Cap. 1:27.
și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuţi. 3La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus
5:3
Cap. 4:25.
numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam
5:4
1 Cron. 1:1
a trăit opt sute de ani și a născut
5:4
Cap. 1:28.
fii și fiice. 5Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi
5:5
Cap. 3:19.
a murit. 6La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut
5:6
Cap. 4:26.
pe Enos. 7După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. 8Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit. 9La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. 10După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani și a născut fii și fiice. 11Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit. 12La vârsta de șaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. 13După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. 14Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit. 15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 17Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani, apoi a murit. 18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh
5:18
Iuda 14,15
. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. 20Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani, apoi a murit. 21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat
5:22
Cap. 6:9;
cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și fiice. 23Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh
5:24
2 Împ. 2:11Evr. 11:5
a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. 27Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șaizeci și nouă de ani, apoi a murit. 28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu. 29El i-a pus numele Noe5:29 Adică: Mângâiere., zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat
5:29
Cap. 3:17;
Domnul.” 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. 31Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani, apoi a murit. 32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem
5:32
Cap. 6:10.
, Ham și Iafet
5:32
Cap. 10:21.
.

6

Stricăciunea oamenilor

61Când au început oamenii să se înmulţească

6:1
Cap. 1:28.
pe faţa pământului și li s-au născut fete, 2fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste
6:2
Deut. 7:3,4
pe acelea pe care și le-au ales. 3Atunci, Domnul a zis: „Duhul
6:3
Gal. 5:16,171 Pet. 3:19,20
Meu nu va rămâne6:3 Sau: nu se va lupt, nu va stăpâni. pururea în om, căci
6:3
Ps. 78:39
omul nu este decât carne păcătoasă; totuși6:3 Sau: de aceea., zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” 4Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii; aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. 5Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor
6:5
Cap. 8:21.
din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 6I-a părut rău
6:6
Num. 23:191 Sam. 15:11,292 Sam. 24:16Mal. 3:6Iac. 1:17
Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit
6:6
Is. 63:10Efes. 4:30
în inima Lui. 7Și Domnul a zis: „Am să șterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

Noe

8Dar Noe a căpătat

6:8
Cap. 19:19.
milă înaintea Domnului. 9Iată care sunt urmașii lui Noe.

Noe

6:9
Cap. 7:1.
era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe
6:9
Cap. 5:22.
umbla cu Dumnezeu. 10Noe a născut trei fii: Sem
6:10
Cap. 5:32.
, Ham și Iafet. 11Pământul era stricat
6:11
Cap. 7:1;
înaintea lui Dumnezeu; pământul era plin
6:11
Ezec. 8:17
28:16Hab. 2:8,17
de silnicie. 12Dumnezeu S-a uitat
6:12
Cap. 18:21.
spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. 13Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârșitul
6:13
Ier. 51:13Ezec. 7:2,3,6Amos 8:21 Pet. 4:7
oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am
6:13
Vers. 17.
să-i nimicesc împreună cu pământul. 14Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe dinafară. 15Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime și treizeci de coţi în înălţime. 16Să faci corabiei o fereastră6:16 Sau: acoperiș., sus, lată de un cot; ușa s-o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. 17Și iată că Eu
6:17
Vers. 13. Cap. 7:4,21-23.
am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. 18Dar cu tine fac un legământ: să
6:18
Cap. 7:1,7,13.
intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă-ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. 19Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două
6:19
Cap. 7:8,9,15,16.
din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. 20Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină
6:20
Cap. 2:9;
la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă. 21Și tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă și fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie și lor.” 22Așa a și făcut Noe
6:22
Evr. 11:7Exod 40:16
: a făcut tot
6:22
Cap. 7:5,9,16.
ce-i poruncise Dumnezeu.

7

Noe intră în corabie

71Domnul a zis lui Noe: „Intră

7:1
Vers. 7,13.
în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am
7:1
Cap. 6:9.
văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. 2Ia cu tine câte șapte perechi din toate dobitoacele curate
7:2
Vers. 8.
, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate
7:2
Lev. 10:10Ezec. 44:23
, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, 3și câte șapte perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului. 4Căci, după șapte zile, voi face să plouă pe pământ patruzeci
7:4
Vers. 12,17.
de zile și patruzeci de nopţi și voi șterge astfel de pe faţa pământului toate făpturile pe care le-am făcut.” 5Noe
7:5
Cap. 6:22.
a făcut tot ce-i poruncise Domnul. 6Noe era de șase sute de ani când a venit potopul pe pământ. 7Și Noe
7:7
Vers. 1.
a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. 8Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se târăște pe pământ, 9au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

Potopul

10După cele șapte zile, au venit apele potopului pe pământ. 11În anul al șase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a șaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele

7:11
Cap. 8:3.
adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele
7:11
Cap. 1:7;
cerurilor. 12Ploaia a
7:12
Vers. 4,17.
căzut pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. 13În aceeași zi au intrat
7:13
Vers. 1,7. Cap. 6:18.
în corabie: Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei; 14ei
7:14
Vers. 2,3,8,9.
și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târâtoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi. 15Au intrat
7:15
Cap. 6:19.
în corabie la Noe, două câte două, din orice făptură care are suflare de viaţă. 16Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, din orice făptură, după cum
7:16
Vers. 2,3.
poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi, Domnul a închis ușa după el. 17Potopul
7:17
Vers. 4,12.
a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut și au ridicat corabia, și ea s-a înălţat deasupra pământului. 18Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pământ, și corabia plutea
7:18
Ps. 104:26
pe deasupra apelor. 19Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost
7:19
Ps. 104:6Ier. 3:23
acoperiţi. 20Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi. 21Și a pierit
7:21
Vers. 4. Cap. 6:13,17.
orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toţi oamenii. 22Tot ce răsufla
7:22
Cap. 2:7.
, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. 23Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe
7:23
1 Pet. 3:202 Pet. 2:5
3:6
și ce era cu el în corabie. 24Apele
7:24
Cap. 8:3,4;
au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile.