Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Stricăciunea oamenilor

61Când au început oamenii să se înmulţească

6:1
Cap. 1:28.
pe faţa pământului și li s-au născut fete, 2fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste
6:2
Deut. 7:3,4
pe acelea pe care și le-au ales. 3Atunci, Domnul a zis: „Duhul
6:3
Gal. 5:16,171 Pet. 3:19,20
Meu nu va rămâne6:3 Sau: nu se va lupt, nu va stăpâni. pururea în om, căci
6:3
Ps. 78:39
omul nu este decât carne păcătoasă; totuși6:3 Sau: de aceea., zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” 4Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii; aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. 5Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor
6:5
Cap. 8:21.
din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 6I-a părut rău
6:6
Num. 23:191 Sam. 15:11,292 Sam. 24:16Mal. 3:6Iac. 1:17
Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit
6:6
Is. 63:10Efes. 4:30
în inima Lui. 7Și Domnul a zis: „Am să șterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

Noe

8Dar Noe a căpătat

6:8
Cap. 19:19.
milă înaintea Domnului. 9Iată care sunt urmașii lui Noe.

Noe

6:9
Cap. 7:1.
era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe
6:9
Cap. 5:22.
umbla cu Dumnezeu. 10Noe a născut trei fii: Sem
6:10
Cap. 5:32.
, Ham și Iafet. 11Pământul era stricat
6:11
Cap. 7:1;
înaintea lui Dumnezeu; pământul era plin
6:11
Ezec. 8:17
28:16Hab. 2:8,17
de silnicie. 12Dumnezeu S-a uitat
6:12
Cap. 18:21.
spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. 13Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârșitul
6:13
Ier. 51:13Ezec. 7:2,3,6Amos 8:21 Pet. 4:7
oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am
6:13
Vers. 17.
să-i nimicesc împreună cu pământul. 14Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe dinafară. 15Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime și treizeci de coţi în înălţime. 16Să faci corabiei o fereastră6:16 Sau: acoperiș., sus, lată de un cot; ușa s-o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. 17Și iată că Eu
6:17
Vers. 13. Cap. 7:4,21-23.
am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. 18Dar cu tine fac un legământ: să
6:18
Cap. 7:1,7,13.
intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă-ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. 19Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două
6:19
Cap. 7:8,9,15,16.
din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. 20Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină
6:20
Cap. 2:9;
la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă. 21Și tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă și fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie și lor.” 22Așa a și făcut Noe
6:22
Evr. 11:7Exod 40:16
: a făcut tot
6:22
Cap. 7:5,9,16.
ce-i poruncise Dumnezeu.

7

Noe intră în corabie

71Domnul a zis lui Noe: „Intră

7:1
Vers. 7,13.
în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am
7:1
Cap. 6:9.
văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. 2Ia cu tine câte șapte perechi din toate dobitoacele curate
7:2
Vers. 8.
, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate
7:2
Lev. 10:10Ezec. 44:23
, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, 3și câte șapte perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului. 4Căci, după șapte zile, voi face să plouă pe pământ patruzeci
7:4
Vers. 12,17.
de zile și patruzeci de nopţi și voi șterge astfel de pe faţa pământului toate făpturile pe care le-am făcut.” 5Noe
7:5
Cap. 6:22.
a făcut tot ce-i poruncise Domnul. 6Noe era de șase sute de ani când a venit potopul pe pământ. 7Și Noe
7:7
Vers. 1.
a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. 8Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se târăște pe pământ, 9au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

Potopul

10După cele șapte zile, au venit apele potopului pe pământ. 11În anul al șase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a șaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele

7:11
Cap. 8:3.
adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele
7:11
Cap. 1:7;
cerurilor. 12Ploaia a
7:12
Vers. 4,17.
căzut pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. 13În aceeași zi au intrat
7:13
Vers. 1,7. Cap. 6:18.
în corabie: Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei; 14ei
7:14
Vers. 2,3,8,9.
și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târâtoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi. 15Au intrat
7:15
Cap. 6:19.
în corabie la Noe, două câte două, din orice făptură care are suflare de viaţă. 16Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, din orice făptură, după cum
7:16
Vers. 2,3.
poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi, Domnul a închis ușa după el. 17Potopul
7:17
Vers. 4,12.
a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut și au ridicat corabia, și ea s-a înălţat deasupra pământului. 18Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pământ, și corabia plutea
7:18
Ps. 104:26
pe deasupra apelor. 19Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost
7:19
Ps. 104:6Ier. 3:23
acoperiţi. 20Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi. 21Și a pierit
7:21
Vers. 4. Cap. 6:13,17.
orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toţi oamenii. 22Tot ce răsufla
7:22
Cap. 2:7.
, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. 23Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe
7:23
1 Pet. 3:202 Pet. 2:5
3:6
și ce era cu el în corabie. 24Apele
7:24
Cap. 8:3,4;
au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile.

8

Sfârșitul potopului

81Dumnezeu Și-a adus aminte

8:1
Cap. 19:29.
de Noe, de toate vieţuitoarele și de toate vitele care erau cu el în corabie și Dumnezeu
8:1
Exod 14:21
a făcut să sufle un vânt pe pământ, și apele s-au potolit. 2Izvoarele adâncului și stăvilarele cerurilor au fost închise
8:2
Cap. 7:11.
și ploaia
8:2
Iov 38:37
din cer a fost oprită. 3Apele au scăzut de pe faţa pământului, scurgându-se și împuţinându-se și, după o sută cincizeci
8:3
Cap. 7:24.
de zile, apele s-au micșorat. 4În luna a șaptea, în ziua a șaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat. 5Apele au mers scăzând până în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întâi a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor. 6După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra
8:6
Cap. 6:16.
corabiei pe care o făcuse. 7A dat drumul unui corb care a ieșit, ducându-se și întorcându-se până când au secat apele de pe pământ. 8A dat drumul și unui porumbel, ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe faţa pământului. 9Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată faţa pământului. Noe a întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. 10A mai așteptat alte șapte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. 11Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. 12A mai așteptat alte șapte zile și a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s-a mai întors la el. 13În anul șase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corabiei: s-a uitat și iată că faţa pământului se uscase. 14În luna a doua, în a douăzeci și șaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot.

Ieșirea lui Noe din corabie

15Atunci, Dumnezeu a vorbit lui Noe și i-a zis: 16„Ieși din corabie, tu

8:16
Cap. 7:13.
și nevastă-ta, fiii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine! 17Scoate afară împreună cu tine toate
8:17
Cap. 7:15.
vieţuitoarele de tot felul, care sunt cu tine, atât păsările, cât și vitele și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ: să mișune pe pământ, să crească
8:17
Cap. 1:22.
și să se înmulţească pe pământ.” 18Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi. 19Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mișcă pe pământ, după soiurile lor, au ieșit din corabie. 20Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele
8:20
Lev. 11
curate și din toate păsările curate și a adus arderi-de-tot pe altar. 21Domnul a mirosit un miros
8:21
Lev. 1:92 Cor. 2:15Efes. 5:2
plăcut și Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema
8:21
Cap. 3:17;
pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor
8:21
Cap. 6:5.
din inima omului sunt rele din tinereţea lui, și nu voi mai lovi
8:21
Cap. 9:11,15.
tot ce este viu, cum am făcut. 22Cât va fi pământul
8:22
Is. 54:9
, nu vor înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua
8:22
Ier. 33:20,25
și noaptea!”