Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Sfârșitul potopului

81Dumnezeu Și-a adus aminte

8:1
Cap. 19:29.
de Noe, de toate vieţuitoarele și de toate vitele care erau cu el în corabie și Dumnezeu
8:1
Exod 14:21
a făcut să sufle un vânt pe pământ, și apele s-au potolit. 2Izvoarele adâncului și stăvilarele cerurilor au fost închise
8:2
Cap. 7:11.
și ploaia
8:2
Iov 38:37
din cer a fost oprită. 3Apele au scăzut de pe faţa pământului, scurgându-se și împuţinându-se și, după o sută cincizeci
8:3
Cap. 7:24.
de zile, apele s-au micșorat. 4În luna a șaptea, în ziua a șaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat. 5Apele au mers scăzând până în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întâi a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor. 6După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra
8:6
Cap. 6:16.
corabiei pe care o făcuse. 7A dat drumul unui corb care a ieșit, ducându-se și întorcându-se până când au secat apele de pe pământ. 8A dat drumul și unui porumbel, ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe faţa pământului. 9Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată faţa pământului. Noe a întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. 10A mai așteptat alte șapte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. 11Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. 12A mai așteptat alte șapte zile și a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s-a mai întors la el. 13În anul șase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corabiei: s-a uitat și iată că faţa pământului se uscase. 14În luna a doua, în a douăzeci și șaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot.

Ieșirea lui Noe din corabie

15Atunci, Dumnezeu a vorbit lui Noe și i-a zis: 16„Ieși din corabie, tu

8:16
Cap. 7:13.
și nevastă-ta, fiii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine! 17Scoate afară împreună cu tine toate
8:17
Cap. 7:15.
vieţuitoarele de tot felul, care sunt cu tine, atât păsările, cât și vitele și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ: să mișune pe pământ, să crească
8:17
Cap. 1:22.
și să se înmulţească pe pământ.” 18Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi. 19Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mișcă pe pământ, după soiurile lor, au ieșit din corabie. 20Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele
8:20
Lev. 11
curate și din toate păsările curate și a adus arderi-de-tot pe altar. 21Domnul a mirosit un miros
8:21
Lev. 1:92 Cor. 2:15Efes. 5:2
plăcut și Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema
8:21
Cap. 3:17;
pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor
8:21
Cap. 6:5.
din inima omului sunt rele din tinereţea lui, și nu voi mai lovi
8:21
Cap. 9:11,15.
tot ce este viu, cum am făcut. 22Cât va fi pământul
8:22
Is. 54:9
, nu vor înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua
8:22
Ier. 33:20,25
și noaptea!”

9

Dumnezeu binecuvântează pe Noe

91Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: „Creșteţi

9:1
Vers. 7,19. Cap. 1:28;
, înmulţiţi-vă și umpleţi pământul. 2S-apuce groaza
9:2
Cap. 1:28.
și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toţi peștii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! 3Tot ce se mișcă
9:3
Deut. 12:15
14:3,9,11Fapte 10:12,13
și are viaţă să vă slujească de hrană; toate
9:3
Cap. 1:29.
acestea vi le dau, ca și iarba
9:3
Rom. 14:14,201 Cor. 10:23,26Col. 2:161 Tim. 4:3,4
verde. 4Numai carne cu viaţa ei
9:4
Lev. 17:10,11,14
11:26Deut. 12:231 Sam. 14:33Fapte 15:19,20
, adică sângele ei, să nu mâncaţi. 5Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc
9:5
Exod 21:28
și voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului
9:5
Cap. 4:9,10.
, din mâna oricărui om
9:5
Fapte 17:26
, care este fratele lui. 6Dacă varsă
9:6
Exod 21:12,14Lev. 24:17Mat. 26:52Apoc. 13:10
cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul
9:6
Cap. 1:27.
Lui. 7Iar voi creșteţi
9:7
Vers. 1,19. Cap. 1:28.
și înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ și înmulţiţi-vă pe el!”

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

8Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui, care erau cu el, și a zis: 9„Iată, Eu fac

9:9
Cap. 6:18.
un legământ
9:9
Is. 54:9
cu voi și cu sămânţa voastră, care va veni după voi; 10cu toate
9:10
Ps. 115:9
vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât și vitele, și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pământ. 11Fac
9:11
Is. 54:9
un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop, ca să pustiască pământul.” 12Și Dumnezeu a zis: „Iată semnul
9:12
Cap. 17:11.
legământului pe care-l fac între Mine și voi și între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: 13curcubeul Meu, pe care l-am așezat
9:13
Exod 28:12
în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ. 14Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor, 15și Eu Îmi voi aduce aminte
9:15
Lev. 26:42,45Ezec. 16:60
de legământul dintre Mine și voi și dintre toate vieţuitoarele de orice trup; și apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură. 16Curcubeul va fi în nor, și Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veșnic
9:16
Cap. 17:13,19.
dintre Dumnezeu și toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.” 17Și Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine și orice făptură de pe pământ.”

Fiii lui Noe

18Fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau: Sem, Ham și Iafet: Ham

9:18
Cap. 10:6.
este tatăl lui Canaan. 19Aceștia
9:19
Cap. 5:32.
au fost cei trei fii ai lui Noe, și din ei
9:19
Cap. 10:32.
s-au răspândit oameni peste tot pământul. 20Noe a început să fie lucrător
9:20
Cap. 3:23;
de pământ și a sădit o vie. 21A băut vin, s-a îmbătat
9:21
Prov. 20:11 Cor. 10:12
și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. 22Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi fraţi ai lui afară. 23Atunci, Sem
9:23
Exod 20:12Gal. 6:1
și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. 24Noe s-a trezit din ameţeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr.

25Și a zis:

„Blestemat

9:25
Deut. 27:16
să fie Canaan!

Să fie robul

9:25
Ios. 9:231 Împ. 9:20,21
robilor fraţilor lui!”

26El a mai zis:

„Binecuvântat

9:26
Ps. 144:15Evr. 11:16
să fie Domnul Dumnezeul lui Sem,

Și Canaan să fie robul lui9:26 Sau: lor.!

27Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet.

Iafet să locuiască

9:27
Efes. 2:13,14
3:6
în corturile lui Sem,

Și Canaan să fie robul lor!”

28Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani. 29Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani, apoi a murit.

10

Urmașii lui Iafet

101Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au

10:1
Cap. 9:1,7,19.
născut fii. 2Fiii
10:2
1 Cron. 1:5
lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. 3Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. 4Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5De la ei se trag popoarele din ţările
10:5
Ps. 72:10Ier. 2:10
25:22Ţef. 2:11
neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.

Urmașii lui Ham

6Fiii

10:6
1 Cron. 1:8
lui Ham au fost: Cuș, Miţraim, Put și Canaan. 7Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema: Șeba și Dedan. 8Cuș a născut și pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. 9El a fost un viteaz vânător
10:9
Ier. 16:16Mica 7:2
înaintea
10:9
Cap. 6:11.
Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” 10El a domnit la început
10:10
Mica 5:6
peste Babel, Erec, Acad și Calne, în ţara Șinear. 11Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12și Resen între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare. 13Miţraim a născut pe ludimi, anamimi, lehabimi, naftuhimi, 14patrusimi, casluhimi (din care
10:14
1 Cron. 1:12
au ieșit filistenii) și pe caftorimi. 15Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het; 16și pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi, 17pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi, 18pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăștiat. 19Hotarele
10:19
Cap. 13:12,14,15,17;
canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza și, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Ţeboim, până la Leșa. 20Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

Urmașii lui Sem

21Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. 22Fiii lui Sem

10:22
1 Cron. 1:17
au fost: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. 23Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter și Maș. 24Arpacșad a născut pe Șelah
10:24
Cap. 11:12.
, și Șelah a născut pe Eber. 25Lui Eber
10:25
1 Cron. 1:19
i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg10:25 Adică: Împărţire., numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 26Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, 27pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, 28pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 29pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toţi aceștia au fost fiii lui Ioctan. 30Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. 31Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. 32Acestea
10:32
Vers. 1.
sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Și din ei
10:32
Cap. 9:19.
au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.