Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Slava celui de-al doilea Templu

21În a douăzeci și una zi a lunii a șaptea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel: 2„Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, și rămășiţei poporului și spune-le: 3‘Cine

2:3
Ezra 3:12
a mai rămas între voi din cei ce au văzut Casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeţi acum? Așa cum este, nu pare ea
2:3
Zah. 4:10
ca o nimica în ochii voștri? 4Acum fii tare
2:4
Zah. 8:9
, Zorobabel!’, zice Domnul. ‘Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot! Fii tare și tu, tot poporul din ţară’, zice Domnul, ‘și lucraţi! Căci Eu sunt cu voi’, zice Domnul oștirilor. 5‘Eu rămân
2:5
Exod 29:45,46Neem. 9:20Is. 63:11
credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când aţi ieșit din Egipt și Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi!’ 6Căci așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Încă
2:6
Vers. 21.
Evr. 12:26
puţină vreme și voi clătina încă o dată
2:6
Ioel 3:16
cerurile și pământul, marea și uscatul; 7voi clătina toate neamurile; comorile
2:7
Gen. 49:10Mal. 3:1
tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă Casa aceasta’, zice Domnul oștirilor. 8‘Al Meu este argintul și al Meu este aurul’, zice Domnul oștirilor. 9‘Slava acestei Case din urmă va fi mai mare
2:9
Ioan 1:14
decât a celei dintâi’, zice Domnul oștirilor, ‘și în locul acesta voi da
2:9
Ps. 85:8,9Luca 2:14Efes. 2:14
pacea’, zice Domnul oștirilor.”

Binecuvântarea făgăduită

10În a douăzeci și patra zi a lunii a noua, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel: 11„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Pune preoţilor următoarea întrebare

2:11
Lev. 10:10,11Deut. 33:10Mal. 2:7
asupra Legii: 12«Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfinţită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, untdelemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfinţite?»’” Preoţii au răspuns: „Nu!” 13Și Hagai a zis: „Dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort
2:13
Num. 19:11
, de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare?” Preoţii au răspuns: „Vor fi spurcate.” 14Atunci, Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis: „‘Tot așa
2:14
Tit 1:15
este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea Mea’, zice Domnul, ‘așa sunt toate lucrările mâinilor lor: ce-Mi aduc ei acolo ca jertfă este spurcat! 15Uitaţi-vă dar cu băgare de seamă
2:15
Cap. 1:5.

la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la Templul Domnului! 16Atunci când veneau la o grămadă
2:16
Cap. 1:6,9.
Zah. 8:10
de douăzeci de măsuri, nu erau în ea decât zece; când veneau la teasc să scoată cincizeci de măsuri, nu erau în el decât douăzeci! 17V-am lovit
2:17
Deut. 28:221 Împ. 8:37Amos 4:9
cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină; am lovit tot lucrul mâinilor
2:17
Cap. 1:11.

voastre. Și cu toate acestea
2:17
Ier. 5:3Amos 4:6,8-11
, tot nu v-aţi întors la Mine’, zice Domnul. 18‘Uitaţi-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până în a douăzeci și patra zi a lunii a noua, din ziua
2:18
Zah. 8:9
când a fost întemeiat Templul Domnului, uitaţi-vă cu băgare de seamă la ele! 19Mai
2:19
Zah. 8:12
era sămânţă în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul, nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar, din ziua aceasta, Îmi voi da binecuvântarea Mea.’”

Nimicirea vrăjmașilor și înălţarea lui Zorobabel

20Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a douăzeci și patra zi a lunii, astfel: 21„Vorbește lui Zorobabel, dregătorul

2:21
Cap. 1:14.

lui Iuda, și spune: ‘Voi
2:21
Vers. 6,7.
Evr. 12:26
clătina cerurile și pământul; 22voi răsturna scaunul de domnie al împărăţiilor, voi nimici puterea împărăţiilor neamurilor, voi răsturna
2:22
Dan. 2:44Mat. 24:7
și carele de război și pe cei ce se suie în ele; caii și călăreţii lor vor fi
2:22
Mica 5:10Zah. 4:6
9:10
trântiţi la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. 23În ziua aceea’, zice Domnul oștirilor, ‘pe tine, Zorobabele, fiul lui Șealtiel, robul Meu’, zice Domnul, ‘te voi lua și te voi păstra
2:23
Cânt. 8:6Ier. 22:24
ca pe o pecete, căci
2:23
Is. 42:1
43:10
Eu te-am ales’, zice Domnul oștirilor.”