Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101În adevăr, Legea, care are umbra

10:1
Col. 2:17
bunurilor
10:1
Cap. 9:11.

viitoare, nu înfăţișarea adevărată a lucrurilor, nu
10:1
Cap. 9:9.

poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiţi
10:1
Vers. 14.

pe cei ce se apropie. 2Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţiţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștinţă de păcate? 3Dar
10:3
Lev. 16:21
aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe; 4căci este cu neputinţă
10:4
Mica 6:6,7
ca sângele taurilor și al ţapilor să șteargă păcatele. 5De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup; 6n-ai primit nici arderi-de-tot
10:6
Ps. 40:6
50:8Is. 1:11Ier. 6:20Amos 5:21,22
, nici jertfe pentru păcat. 7Atunci am zis: ‘Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’” 8După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi-de-tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege), 9apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. 10Prin
10:10
Ioan 17:19
această „voie” am fost sfinţiţi noi, și anume prin
10:10
Cap. 9:12.

jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna. 11Și, pe când orice preot face slujba în fiecare
10:11
Num. 28:3
zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care
10:11
Vers. 4.

niciodată nu pot șterge păcatele, 12El
10:12
Col. 3:1
, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu 13și așteaptă de acum ca vrăjmașii
10:13
Ps. 110:1Fapte 2:351 Cor. 15:25
Lui să-I fie făcuţi așternut al picioarelor Lui. 14Căci printr-o singură jertfă El a făcut
10:14
Vers. 1.

desăvârșiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. 15Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis: 16„Iată legământul
10:16
Ier. 31:33,34
pe care-l voi face cu ei după acele zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor”, 17adaugă: „Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” 18Dar, acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. 19Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele
10:19
Rom. 5:2Efes. 2:18
3:12
lui Isus avem o intrare slobodă
10:19
Cap. 9:8,12.

în Locul Preasfânt 20pe calea
10:20
Ioan 10:9
14:6
cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin
10:20
Cap. 9:3.

perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, 21și fiindcă avem un Mare Preot
10:21
Cap. 4:14.

pus peste casa
10:21
1 Tim. 3:15
lui Dumnezeu, 22
10:22
Cap. 4:16.

ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină
10:22
Efes. 3:12Iac. 1:61 Ioan 3:21
, cu inimile stropite și curăţite de
10:22
Cap. 9:14.

un cuget rău și cu trupul spălat
10:22
Ezec. 36:252 Cor. 7:1
cu o apă curată. 23
10:23
Cap. 4:14.

ţinem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios
10:23
1 Cor. 1:9
10:131 Tes. 5:242 Tes. 3:3
este Cel ce a făcut făgăduinţa. 24Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. 25Să nu părăsim
10:25
Fapte 2:42Iuda 19
adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, și cu
10:25
Rom. 13:11
atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie
10:25
Filip. 4:52 Pet. 3:9,11,14
. 26Căci, dacă
10:26
Num. 15:30
păcătuim cu voia, după
10:26
2 Pet. 2:20,21
ce am primit cunoștinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 27ci doar o așteptare înfricoșată a judecăţii și văpaia
10:27
Ezec. 36:5Ţef. 1:18
3:82 Tes. 1:8
unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. 28Cine
10:28
Cap. 2:2.

a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia
10:28
Deut. 17:2,6
19:15Mat. 18:16Ioan 8:172 Cor. 13:1
a doi sau trei martori. 29Cu cât
10:29
Cap. 2:3;
12:25
mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări
10:29
1 Cor. 11:29
sângele legământului cu care a fost sfinţit și va batjocori
10:29
Mat. 12:31,32Efes. 4:30
pe Duhul harului? 30Căci știm cine este Cel ce a zis: „A
10:30
Deut. 32:35Rom. 12:19
Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” Și în altă parte: „Domnul
10:30
Deut. 32:36Ps. 50:4
135:14
va judeca pe poporul Său.” 31Grozav
10:31
Luca 12:5
lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu! 32Aduceţi-vă
10:32
Gal. 3:42 Ioan 8
aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi
10:32
Cap. 6:4.

, aţi dus o mare
10:32
Filip. 1:29,30Col. 2:1
luptă de suferinţe: 33pe de o parte, eraţi puși ca priveliște
10:33
1 Cor. 4:9
în mijlocul ocărilor și necazurilor și, pe de alta, v-aţi făcut părtași
10:33
Filip. 1:7
4:141 Tes. 2:14
cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. 34În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă
10:34
Filip. 1:72 Tim. 1:16
și aţi primit cu bucurie răpirea
10:34
Mat. 5:12Fapte 5:41Iac. 1:2
averilor voastre, ca unii care știţi că aveţi
10:34
Mat. 6:20
19:21Luca 12:331 Tim. 6:19
în ceruri o avuţie mai bună, care
10:34
Mat. 5:12
10:32
dăinuiește. 35Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire! 36Căci
10:36
Luca 21:19Gal. 6:9
aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta
10:36
Col. 3:241 Pet. 1:9
ce v-a fost făgăduit. 37„Încă
10:37
Luca 18:82 Pet. 3:9
puţină, foarte puţină vreme, și Cel
10:37
Hab. 2:3,4
ce vine va veni și nu va zăbovi. 38Și cel neprihănit
10:38
Rom. 1:17Gal. 3:11
va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.” 39Noi însă nu suntem din aceia care
10:39
2 Pet. 2:20,21
dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă
10:39
Fapte 16:30,311 Tes. 5:92 Tes. 2:14
pentru mântuirea sufletului.