Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101În adevăr, Legea, care are umbra

10:1
Col. 2:17
bunurilor
10:1
Cap. 9:11.
viitoare, nu înfăţișarea adevărată a lucrurilor, nu
10:1
Cap. 9:9.
poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiţi
10:1
Vers. 14.
pe cei ce se apropie. 2Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţiţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștinţă de păcate? 3Dar
10:3
Lev. 16:21
aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe; 4căci este cu neputinţă
10:4
Mica 6:6,7
ca sângele taurilor și al ţapilor să șteargă păcatele. 5De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup; 6n-ai primit nici arderi-de-tot
10:6
Ps. 40:6
50:8Is. 1:11Ier. 6:20Amos 5:21,22
, nici jertfe pentru păcat. 7Atunci am zis: ‘Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’” 8După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi-de-tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege), 9apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. 10Prin
10:10
Ioan 17:19
această „voie” am fost sfinţiţi noi, și anume prin
10:10
Cap. 9:12.
jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna. 11Și, pe când orice preot face slujba în fiecare
10:11
Num. 28:3
zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care
10:11
Vers. 4.
niciodată nu pot șterge păcatele, 12El
10:12
Col. 3:1
, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu 13și așteaptă de acum ca vrăjmașii
10:13
Ps. 110:1Fapte 2:351 Cor. 15:25
Lui să-I fie făcuţi așternut al picioarelor Lui. 14Căci printr-o singură jertfă El a făcut
10:14
Vers. 1.
desăvârșiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. 15Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis: 16„Iată legământul
10:16
Ier. 31:33,34
pe care-l voi face cu ei după acele zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor”, 17adaugă: „Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” 18Dar, acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. 19Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele
10:19
Rom. 5:2Efes. 2:18
3:12
lui Isus avem o intrare slobodă
10:19
Cap. 9:8,12.
în Locul Preasfânt 20pe calea
10:20
Ioan 10:9
14:6
cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin
10:20
Cap. 9:3.
perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, 21și fiindcă avem un Mare Preot
10:21
Cap. 4:14.
pus peste casa
10:21
1 Tim. 3:15
lui Dumnezeu, 22
10:22
Cap. 4:16.
ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină
10:22
Efes. 3:12Iac. 1:61 Ioan 3:21
, cu inimile stropite și curăţite de
10:22
Cap. 9:14.
un cuget rău și cu trupul spălat
10:22
Ezec. 36:252 Cor. 7:1
cu o apă curată. 23
10:23
Cap. 4:14.
ţinem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios
10:23
1 Cor. 1:9
10:131 Tes. 5:242 Tes. 3:3
este Cel ce a făcut făgăduinţa. 24Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. 25Să nu părăsim
10:25
Fapte 2:42Iuda 19
adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, și cu
10:25
Rom. 13:11
atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie
10:25
Filip. 4:52 Pet. 3:9,11,14
. 26Căci, dacă
10:26
Num. 15:30
păcătuim cu voia, după
10:26
2 Pet. 2:20,21
ce am primit cunoștinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 27ci doar o așteptare înfricoșată a judecăţii și văpaia
10:27
Ezec. 36:5Ţef. 1:18
3:82 Tes. 1:8
unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. 28Cine
10:28
Cap. 2:2.
a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia
10:28
Deut. 17:2,6
19:15Mat. 18:16Ioan 8:172 Cor. 13:1
a doi sau trei martori. 29Cu cât
10:29
Cap. 2:3;
mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări
10:29
1 Cor. 11:29
sângele legământului cu care a fost sfinţit și va batjocori
10:29
Mat. 12:31,32Efes. 4:30
pe Duhul harului? 30Căci știm cine este Cel ce a zis: „A
10:30
Deut. 32:35Rom. 12:19
Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” Și în altă parte: „Domnul
10:30
Deut. 32:36Ps. 50:4
135:14
va judeca pe poporul Său.” 31Grozav
10:31
Luca 12:5
lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu! 32Aduceţi-vă
10:32
Gal. 3:42 Ioan 8
aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi
10:32
Cap. 6:4.
, aţi dus o mare
10:32
Filip. 1:29,30Col. 2:1
luptă de suferinţe: 33pe de o parte, eraţi puși ca priveliște
10:33
1 Cor. 4:9
în mijlocul ocărilor și necazurilor și, pe de alta, v-aţi făcut părtași
10:33
Filip. 1:7
4:141 Tes. 2:14
cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. 34În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă
10:34
Filip. 1:72 Tim. 1:16
și aţi primit cu bucurie răpirea
10:34
Mat. 5:12Fapte 5:41Iac. 1:2
averilor voastre, ca unii care știţi că aveţi
10:34
Mat. 6:20
19:21Luca 12:331 Tim. 6:19
în ceruri o avuţie mai bună, care
10:34
Mat. 5:12
10:32
dăinuiește. 35Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire! 36Căci
10:36
Luca 21:19Gal. 6:9
aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta
10:36
Col. 3:241 Pet. 1:9
ce v-a fost făgăduit. 37„Încă
10:37
Luca 18:82 Pet. 3:9
puţină, foarte puţină vreme, și Cel
10:37
Hab. 2:3,4
ce vine va veni și nu va zăbovi. 38Și cel neprihănit
10:38
Rom. 1:17Gal. 3:11
va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.” 39Noi însă nu suntem din aceia care
10:39
2 Pet. 2:20,21
dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă
10:39
Fapte 16:30,311 Tes. 5:92 Tes. 2:14
pentru mântuirea sufletului.

11

111Și credinţa este o încredere neclintită în lucrurile

11:1
Rom. 8:24,252 Cor. 4:18
5:7
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. 2Pentru că
11:2
Vers. 39.
, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. 3Prin credinţă pricepem că lumea
11:3
Gen. 1:1Ps. 33:6Ioan 1:32 Pet. 3:5
a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. 4Prin credinţă a adus Abel
11:4
Gen. 4:41 Ioan 3:12
lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă
11:4
Gen. 4:10
, măcar că este mort. 5Prin credinţă a fost mutat Enoh
11:5
Mat. 23:35Gen. 5:22,24
de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. 6Și fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. 7Prin credinţă Noe
11:7
Gen. 6:13,22
, când a fost înștiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și, plin de o teamă sfântă, a
11:7
1 Pet. 3:20
făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii
11:7
Rom. 3:22
4:13Filip. 3:9
care se capătă prin credinţă. 8Prin credinţă Avraam
11:8
Gen. 12:1,4Fapte 7:2-4
, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. 9Prin credinţă a venit și s-a așezat el în ţara făgăduinţei ca într-o ţară care nu era a lui și a locuit în
11:9
Gen. 12:8
13:3,18
18:1,9
corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună-moștenitori
11:9
Cap. 6:17.
cu el ai aceleiași făgăduinţe. 10Căci el aștepta cetatea
11:10
Cap. 12:22;
care are temelii tari, al
11:10
Cap. 3:4.
cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. 11Prin credinţă și Sara
11:11
Gen. 17:19
18:11,14
21:2
, cu toată vârsta ei trecută, a
11:11
Luca 1:36
primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia
11:11
Rom. 4:21
Celui ce-i făgăduise. 12De aceea, dintr-un singur om
11:12
Rom. 4:19
, și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca
11:12
Gen. 22:17Rom. 4:18
stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. 13În credinţă au murit toţi aceștia, fără să fi căpătat
11:13
Vers. 39.
lucrurile făgăduite, ci
11:13
Vers. 27.
doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind
11:13
Gen. 23:4
47:91 Cron. 29:15Ps. 39:12
119:191 Pet. 1:17
2:11
că sunt străini și călători pe pământ. 14Cei ce vorbesc în felul acesta arată
11:14
Cap. 13:14.
deslușit că sunt în căutarea unei patrii. 15Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este rușine să
11:16
Exod 3:6,15Mat. 22:32Fapte 7:32
Se numească Dumnezeul lor, căci le-a
11:16
Filip. 3:20
pregătit o cetate. 17Prin credinţă a adus Avraam
11:17
Gen. 22:1,9
jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele
11:17
Iac. 2:21
cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! 18El căruia i se spusese: „În
11:18
Gen. 21:12Rom. 9:7
Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!” 19Căci se gândea că Dumnezeu poate
11:19
Rom. 4:17,19,21
să învieze chiar și din morţi: și, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi. 20Prin credinţă a dat Isaac
11:20
Gen. 27:27,39
lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. 21Prin credinţă Iacov, când a murit, a binecuvântat
11:21
Gen. 48:5,16,20
pe fiecare din fiii lui Iosif și „s-a
11:21
Gen. 47:31
închinat, rezemat pe vârful toiagului său”. 22Prin credinţă a pomenit Iosif
11:22
Gen. 50:24,25Exod 13:19
, când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. 23Prin credinţă a fost ascuns Moise
11:23
Exod 2:2Fapte 7:20
trei luni de părinţii lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca
11:23
Exod 1:16,22
împăratului. 24Prin credinţă Moise
11:24
Exod 2:10,11
, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, 25ci a vrut
11:25
Ps. 84:10
mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. 26El socotea ocara
11:26
Cap. 13:13.
lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire
11:26
Cap. 10:35.
. 27Prin credinţă a
11:27
Exod 10:28,29
12:37
13:17,18
părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar
11:27
Vers. 13.
fi văzut pe Cel ce este nevăzut. 28Prin credinţă a
11:28
Exod 12:21
prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei. 29Prin credinţă au
11:29
Exod 14:22,29
trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi. 30Prin credinţă au căzut zidurile
11:30
Ios. 6:20
Ierihonului după ce au fost ocolite șapte zile. 31Prin credinţă n-a pierit curva Rahav
11:31
Ios. 6:23Iac. 2:25
împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise
11:31
Ios. 2:1
iscoadele cu bunăvoinţă. 32Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aș vrea să vorbesc de Ghedeon
11:32
Jud. 6:11
, de Barac
11:32
Jud. 4:6
, de Samson
11:32
Jud. 13:24
, de Iefta
11:32
Jud. 11:1
12:7
, de David
11:32
1 Sam. 16:1,13
17:45
, de Samuel
11:32
1 Sam. 1:20
12:20
și de proroci! 33Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au
11:33
2 Sam. 7:11
căpătat făgăduinţe, au
11:33
Jud. 14:5,61 Sam. 17:34,35Dan. 6:22
astupat gurile leilor, 34au
11:34
Dan. 3:25
stins puterea focului, au
11:34
1 Sam. 20:11 Împ. 19:32 Împ. 6:16
scăpat de ascuţișul sabiei, s-au vindecat de boli
11:34
2 Împ. 20:7Iov 42:10Ps. 6:8
, au fost viteji în războaie, au pus
11:34
Jud. 15:8,151 Sam. 14:13
17:51,522 Sam. 8:1
pe fugă oștirile vrăjmașe. 35Femeile
11:35
1 Împ. 17:222 Împ. 4:35
și-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiţi
11:35
Fapte 22:25
. 36Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri
11:36
Gen. 39:20Ier. 20:2
37:15
și închisoare, 37au
11:37
1 Împ. 21:132 Cron. 24:21Fapte 7:58
14:19
fost uciși cu pietre, tăiaţi în două cu fierăstrăul, chinuiţi, au murit uciși de sabie, au pribegit
11:37
2 Împ. 1:8Mat. 3:4
îmbrăcaţi cu
11:37
Zah. 13:4
cojoace și în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – 38ei, de care lumea nu era vrednică –, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin
11:38
1 Împ. 18:4
19:9
peșteri și prin crăpăturile pământului. 39Toţi aceștia, măcar că au fost lăudaţi
11:39
Vers. 2,13.
pentru credinţa lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, 40pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva
11:40
Cap. 7:22;
mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la
11:40
Cap. 5:9;
desăvârșire fără noi.

12

121Și noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor așa de mare de martori, să

12:1
Col. 3:81 Pet. 2:1
dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să
12:1
1 Cor. 9:24Filip. 3:13,14
alergăm cu stăruinţă
12:1
Rom. 12:12
în alergarea care ne stă înainte. 2Să ne uităm ţintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinţei noastre, adică la Isus, care
12:2
Luca 24:26Filip. 2:81 Pet. 1:11
, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit rușinea și șade
12:2
Ps. 110:18:11 Pet. 3:22
la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 3Uitaţi-vă dar
12:3
Mat. 10:24,25Ioan 15:20
cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare faţă de Sine, pentru ca
12:3
Gal. 6:9
nu cumva să vă pierdeţi inima și să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. 4Voi nu v-aţi împotrivit încă
12:4
1 Cor. 10:13
până la sânge în lupta împotriva păcatului. 5Și aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu
12:5
Iov 5:17Prov. 3:11
dispreţui pedeapsa Domnului și nu-ţi pierde inima când ești mustrat de El. 6Căci Domnul pedepsește pe
12:6
Ps. 94:12
119:75Prov. 3:12Iac. 1:12Apoc. 3:19
cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește.” 7Suferiţi
12:7
Deut. 8:52 Sam. 7:14Prov. 13:24
19:18
23:13
pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? 8Dar, dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care
12:8
Ps. 73:141 Pet. 5:9
toţi au parte, sunteţi niște feciori din curvie, iar nu fii. 9Și apoi, dacă părinţii noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui
12:9
Num. 16:22
27:16Iov 12:10Ecl. 12:7Is. 42:5
57:16Zah. 12:1
duhurilor și să trăim? 10Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca
12:10
Lev. 11:44
19:21 Pet. 1:15,16
să ne facă părtași sfinţeniei Lui. 11Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare, și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada
12:11
Iac. 3:18
dătătoare de pace a neprihănirii. 12Întăriţi-vă
12:12
Iov 4:3,4Is. 35:3
dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiţi; 13croiţi
12:13
Prov. 4:26,27
cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci
12:13
Gal. 6:1
mai degrabă să fie vindecat. 14Urmăriţi
12:14
Ps. 34:14Rom. 12:18
14:192 Tim. 2:22
pacea cu toţi și sfinţirea, fără
12:14
Mat. 5:82 Cor. 7:1Efes. 5:5
care nimeni nu va vedea pe Domnul. 15Luaţi seama
12:15
2 Cor. 6:1
bine ca
12:15
Gal. 5:4
nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca
12:15
Deut. 29:18
nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulţi să fie întinaţi de ea. 16Vegheaţi să
12:16
Efes. 5:3Col. 3:51 Tes. 4:3
nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care
12:16
Gen. 25:33
pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. 17Știţi că mai pe urmă, când a vrut
12:17
Gen. 27:34,36,38
să capete binecuvântarea, n-a
12:17
Cap. 6:6.
fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe. 18Voi nu v-aţi apropiat de un munte
12:18
Exod 19:12,18,19
20:18Deut. 4:11
5:22Rom. 6:14
8:152 Tim. 1:7
care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, 19nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut
12:19
Exod 20:19Deut. 5:5,25
18:16
să nu li se mai vorbească 20(pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar
12:20
Exod 19:13
un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata.” 21Și
12:21
Exod 19:16
priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: „Sunt îngrozit și tremur!”). 22Ci v-aţi apropiat de
12:22
Gal. 4:26Apoc. 3:12
21:2,10
muntele Sionului, de
12:22
Filip. 3:20
cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de
12:22
Deut. 33:2Ps. 68:17Iuda 14
zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, 23de Biserica celor întâi născuţi
12:23
Exod 4:22Iac. 1:18Apoc. 14:4
, care
12:23
Luca 10:20Filip. 4:3Apoc. 13:8
sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul
12:23
Gen. 18:25Ps. 94:2
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi
12:23
Filip. 3:12
desăvârșiţi, 24de Isus, Mijlocitorul
12:24
Cap. 8:6;
legământului celui nou, și de sângele
12:24
Exod 24:81 Pet. 1:2
stropirii, care vorbește mai bine decât
12:24
Gen. 4:10
sângele lui Abel. 25Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbește! Căci dacă
12:25
Cap. 2:2,3;
n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, 26al
12:26
Exod 19:18
cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o dată
12:26
Hag. 2:6
nu numai pământul, ci și cerul.” 27Cuvintele acestea, „încă o dată”, arată că schimbarea
12:27
Ps. 102:26Mat. 24:352 Pet. 3:10Apoc. 21:1
lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. 28Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 29fiindcă Dumnezeul
12:29
Exod 24:17Deut. 4:24
9:3Ps. 50:3
97:3Is. 66:152 Tes. 1:8
nostru este „un foc mistuitor”.