Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Și credinţa este o încredere neclintită în lucrurile

11:1
Rom. 8:24,252 Cor. 4:18
5:7
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. 2Pentru că
11:2
Vers. 39.

, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. 3Prin credinţă pricepem că lumea
11:3
Gen. 1:1Ps. 33:6Ioan 1:32 Pet. 3:5
a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. 4Prin credinţă a adus Abel
11:4
Gen. 4:41 Ioan 3:12
lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă
11:4
Gen. 4:10
, măcar că este mort. 5Prin credinţă a fost mutat Enoh
11:5
Mat. 23:35Gen. 5:22,24
de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. 6Și fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. 7Prin credinţă Noe
11:7
Gen. 6:13,22
, când a fost înștiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și, plin de o teamă sfântă, a
11:7
1 Pet. 3:20
făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii
11:7
Rom. 3:22
4:13Filip. 3:9
care se capătă prin credinţă. 8Prin credinţă Avraam
11:8
Gen. 12:1,4Fapte 7:2-4
, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. 9Prin credinţă a venit și s-a așezat el în ţara făgăduinţei ca într-o ţară care nu era a lui și a locuit în
11:9
Gen. 12:8
13:3,18
18:1,9
corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună-moștenitori
11:9
Cap. 6:17.

cu el ai aceleiași făgăduinţe. 10Căci el aștepta cetatea
11:10
Cap. 12:22;
13:14
care are temelii tari, al
11:10
Cap. 3:4.
Apoc. 21:2,10
cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. 11Prin credinţă și Sara
11:11
Gen. 17:19
18:11,14
21:2
, cu toată vârsta ei trecută, a
11:11
Luca 1:36
primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia
11:11
Rom. 4:21
Celui ce-i făgăduise. 12De aceea, dintr-un singur om
11:12
Rom. 4:19
, și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca
11:12
Gen. 22:17Rom. 4:18
stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. 13În credinţă au murit toţi aceștia, fără să fi căpătat
11:13
Vers. 39.

lucrurile făgăduite, ci
11:13
Vers. 27.
Ioan 8:56
doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind
11:13
Gen. 23:4
47:91 Cron. 29:15Ps. 39:12
119:191 Pet. 1:17
2:11
că sunt străini și călători pe pământ. 14Cei ce vorbesc în felul acesta arată
11:14
Cap. 13:14.

deslușit că sunt în căutarea unei patrii. 15Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este rușine să
11:16
Exod 3:6,15Mat. 22:32Fapte 7:32
Se numească Dumnezeul lor, căci le-a
11:16
Filip. 3:20
pregătit o cetate. 17Prin credinţă a adus Avraam
11:17
Gen. 22:1,9
jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele
11:17
Iac. 2:21
cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! 18El căruia i se spusese: „În
11:18
Gen. 21:12Rom. 9:7
Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!” 19Căci se gândea că Dumnezeu poate
11:19
Rom. 4:17,19,21
să învieze chiar și din morţi: și, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi. 20Prin credinţă a dat Isaac
11:20
Gen. 27:27,39
lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. 21Prin credinţă Iacov, când a murit, a binecuvântat
11:21
Gen. 48:5,16,20
pe fiecare din fiii lui Iosif și „s-a
11:21
Gen. 47:31
închinat, rezemat pe vârful toiagului său”. 22Prin credinţă a pomenit Iosif
11:22
Gen. 50:24,25Exod 13:19
, când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. 23Prin credinţă a fost ascuns Moise
11:23
Exod 2:2Fapte 7:20
trei luni de părinţii lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca
11:23
Exod 1:16,22
împăratului. 24Prin credinţă Moise
11:24
Exod 2:10,11
, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, 25ci a vrut
11:25
Ps. 84:10
mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. 26El socotea ocara
11:26
Cap. 13:13.

lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire
11:26
Cap. 10:35.

. 27Prin credinţă a
11:27
Exod 10:28,29
12:37
13:17,18
părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar
11:27
Vers. 13.

fi văzut pe Cel ce este nevăzut. 28Prin credinţă a
11:28
Exod 12:21
prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei. 29Prin credinţă au
11:29
Exod 14:22,29
trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi. 30Prin credinţă au căzut zidurile
11:30
Ios. 6:20
Ierihonului după ce au fost ocolite șapte zile. 31Prin credinţă n-a pierit curva Rahav
11:31
Ios. 6:23Iac. 2:25
împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise
11:31
Ios. 2:1
iscoadele cu bunăvoinţă. 32Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aș vrea să vorbesc de Ghedeon
11:32
Jud. 6:11
, de Barac
11:32
Jud. 4:6
, de Samson
11:32
Jud. 13:24
, de Iefta
11:32
Jud. 11:1
12:7
, de David
11:32
1 Sam. 16:1,13
17:45
, de Samuel
11:32
1 Sam. 1:20
12:20
și de proroci! 33Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au
11:33
2 Sam. 7:11
căpătat făgăduinţe, au
11:33
Jud. 14:5,61 Sam. 17:34,35Dan. 6:22
astupat gurile leilor, 34au
11:34
Dan. 3:25
stins puterea focului, au
11:34
1 Sam. 20:11 Împ. 19:32 Împ. 6:16
scăpat de ascuţișul sabiei, s-au vindecat de boli
11:34
2 Împ. 20:7Iov 42:10Ps. 6:8
, au fost viteji în războaie, au pus
11:34
Jud. 15:8,151 Sam. 14:13
17:51,522 Sam. 8:1
pe fugă oștirile vrăjmașe. 35Femeile
11:35
1 Împ. 17:222 Împ. 4:35
și-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiţi
11:35
Fapte 22:25
. 36Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri
11:36
Gen. 39:20Ier. 20:2
37:15
și închisoare, 37au
11:37
1 Împ. 21:132 Cron. 24:21Fapte 7:58
14:19
fost uciși cu pietre, tăiaţi în două cu fierăstrăul, chinuiţi, au murit uciși de sabie, au pribegit
11:37
2 Împ. 1:8Mat. 3:4
îmbrăcaţi cu
11:37
Zah. 13:4
cojoace și în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – 38ei, de care lumea nu era vrednică –, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin
11:38
1 Împ. 18:4
19:9
peșteri și prin crăpăturile pământului. 39Toţi aceștia, măcar că au fost lăudaţi
11:39
Vers. 2,13.

pentru credinţa lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, 40pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva
11:40
Cap. 7:22;
8:6
mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la
11:40
Cap. 5:9;
12:23Apoc. 6:11
desăvârșire fără noi.