Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Și noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor așa de mare de martori, să

12:1
Col. 3:81 Pet. 2:1
dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să
12:1
1 Cor. 9:24Filip. 3:13,14
alergăm cu stăruinţă
12:1
Rom. 12:12
în alergarea care ne stă înainte. 2Să ne uităm ţintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinţei noastre, adică la Isus, care
12:2
Luca 24:26Filip. 2:81 Pet. 1:11
, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit rușinea și șade
12:2
Ps. 110:18:11 Pet. 3:22
la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 3Uitaţi-vă dar
12:3
Mat. 10:24,25Ioan 15:20
cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare faţă de Sine, pentru ca
12:3
Gal. 6:9
nu cumva să vă pierdeţi inima și să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. 4Voi nu v-aţi împotrivit încă
12:4
1 Cor. 10:13
până la sânge în lupta împotriva păcatului. 5Și aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu
12:5
Iov 5:17Prov. 3:11
dispreţui pedeapsa Domnului și nu-ţi pierde inima când ești mustrat de El. 6Căci Domnul pedepsește pe
12:6
Ps. 94:12
119:75Prov. 3:12Iac. 1:12Apoc. 3:19
cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește.” 7Suferiţi
12:7
Deut. 8:52 Sam. 7:14Prov. 13:24
19:18
23:13
pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? 8Dar, dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care
12:8
Ps. 73:141 Pet. 5:9
toţi au parte, sunteţi niște feciori din curvie, iar nu fii. 9Și apoi, dacă părinţii noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui
12:9
Num. 16:22
27:16Iov 12:10Ecl. 12:7Is. 42:5
57:16Zah. 12:1
duhurilor și să trăim? 10Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca
12:10
Lev. 11:44
19:21 Pet. 1:15,16
să ne facă părtași sfinţeniei Lui. 11Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare, și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada
12:11
Iac. 3:18
dătătoare de pace a neprihănirii. 12Întăriţi-vă
12:12
Iov 4:3,4Is. 35:3
dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiţi; 13croiţi
12:13
Prov. 4:26,27
cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci
12:13
Gal. 6:1
mai degrabă să fie vindecat. 14Urmăriţi
12:14
Ps. 34:14Rom. 12:18
14:192 Tim. 2:22
pacea cu toţi și sfinţirea, fără
12:14
Mat. 5:82 Cor. 7:1Efes. 5:5
care nimeni nu va vedea pe Domnul. 15Luaţi seama
12:15
2 Cor. 6:1
bine ca
12:15
Gal. 5:4
nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca
12:15
Deut. 29:18
nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulţi să fie întinaţi de ea. 16Vegheaţi să
12:16
Efes. 5:3Col. 3:51 Tes. 4:3
nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care
12:16
Gen. 25:33
pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. 17Știţi că mai pe urmă, când a vrut
12:17
Gen. 27:34,36,38
să capete binecuvântarea, n-a
12:17
Cap. 6:6.
fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe. 18Voi nu v-aţi apropiat de un munte
12:18
Exod 19:12,18,19
20:18Deut. 4:11
5:22Rom. 6:14
8:152 Tim. 1:7
care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, 19nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut
12:19
Exod 20:19Deut. 5:5,25
18:16
să nu li se mai vorbească 20(pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar
12:20
Exod 19:13
un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata.” 21Și
12:21
Exod 19:16
priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: „Sunt îngrozit și tremur!”). 22Ci v-aţi apropiat de
12:22
Gal. 4:26Apoc. 3:12
21:2,10
muntele Sionului, de
12:22
Filip. 3:20
cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de
12:22
Deut. 33:2Ps. 68:17Iuda 14
zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, 23de Biserica celor întâi născuţi
12:23
Exod 4:22Iac. 1:18Apoc. 14:4
, care
12:23
Luca 10:20Filip. 4:3Apoc. 13:8
sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul
12:23
Gen. 18:25Ps. 94:2
tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi
12:23
Filip. 3:12
desăvârșiţi, 24de Isus, Mijlocitorul
12:24
Cap. 8:6;
legământului celui nou, și de sângele
12:24
Exod 24:81 Pet. 1:2
stropirii, care vorbește mai bine decât
12:24
Gen. 4:10
sângele lui Abel. 25Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbește! Căci dacă
12:25
Cap. 2:2,3;
n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, 26al
12:26
Exod 19:18
cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o dată
12:26
Hag. 2:6
nu numai pământul, ci și cerul.” 27Cuvintele acestea, „încă o dată”, arată că schimbarea
12:27
Ps. 102:26Mat. 24:352 Pet. 3:10Apoc. 21:1
lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. 28Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 29fiindcă Dumnezeul
12:29
Exod 24:17Deut. 4:24
9:3Ps. 50:3
97:3Is. 66:152 Tes. 1:8
nostru este „un foc mistuitor”.

13

131Stăruiţi în dragostea

13:1
Rom. 12:101 Tes. 4:91 Pet. 1:22
2:17
3:8
4:82 Pet. 1:71 Ioan 3:11
4:7,20,21
frăţească. 2Să nu daţi uitării
13:2
Mat. 25:35Rom. 12:131 Tim. 3:21 Pet. 4:9
primirea de oaspeţi, căci unii
13:2
Gen. 18:3
19:2
, prin ea, au găzduit, fără să știe, pe îngeri. 3Aduceţi-vă
13:3
Mat. 25:36Rom. 12:151 Cor. 12:26Col. 4:181 Pet. 3:8
aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca și cum aţi fi și voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care și voi sunteţi în trup. 4Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci
13:4
1 Cor. 6:9Gal. 5:19,21Efes. 5:5Col. 3:5,6Apoc. 22:15
Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. 5Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă
13:5
Mat. 6:25,34Filip. 4:11,121 Tim. 6:6,8
cu ce aveţi, căci El Însuși a zis: „Nicidecum n-am
13:5
Gen. 28:15Deut. 31:6,8Ios. 1:51 Cron. 28:20Ps. 37:25
să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” 6Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul
13:6
Ps. 27:1
56:4,11,12
118:6
este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?” 7Aduceţi-vă
13:7
Vers. 17.
aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de vieţuire și urmaţi-le
13:7
Cap. 6:12.
credinţa! 8Isus Hristos este același
13:8
Ioan 8:58Apoc. 1:4
ieri și azi și în veci! 9
13:9
Efes. 4:14
5:6Col. 2:4,81 Ioan 4:1
nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu
13:9
Rom. 14:17Col. 2:161 Tim. 4:3
prin mâncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. 10Noi avem
13:10
1 Cor. 9:13
10:18
un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. 11În adevăr, trupurile dobitoacelor al
13:11
Exod 29:14Lev. 4:11,12,21
6:30
9:11
16:27Num. 19:3
căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără”. 12De aceea și Isus, ca să sfinţească norodul cu însuși sângele Său, a
13:12
Ioan 19:17,18Fapte 7:58
pătimit dincolo de poartă. 13Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara
13:13
Cap. 11:26.
Lui. 14Căci
13:14
Mica 2:10Filip. 3:20
noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. 15Prin
13:15
Efes. 5:201 Pet. 2:5
El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă
13:15
Lev. 7:12Ps. 50:14,23
69:30,31
107:22
116:17
de laudă, adică rodul
13:15
Osea 14:2
buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16Și să
13:16
Rom. 12:13
nu daţi uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe
13:16
2 Cor. 9:12Filip. 4:18
ca acestea Îi plac. 17Ascultaţi
13:17
Filip. 2:291 Tes. 5:121 Tim. 5:17
de mai-marii voștri și fiţi-le supuși, căci ei
13:17
Ezec. 3:17
33:2,7Fapte 20:26,28
priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. 18Rugaţi-vă
13:18
Rom. 15:30Efes. 6:19Col. 4:31 Tes. 5:252 Tes. 3:1
pentru noi, căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun
13:18
Fapte 23:1
24:162 Cor. 1:12
, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. 19Mai ales
13:19
Filim. 22
vă rog cu stăruinţă să faceţi lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând. 20Dumnezeul
13:20
Rom. 15:331 Tes. 5:23
păcii, care
13:20
Fapte 2:24,32Rom. 4:24
8:111 Cor. 6:14
15:152 Cor. 4:14Gal. 1:1Col. 2:121 Tes. 1:101 Pet. 1:21
, prin sângele
13:20
Is. 40:11Ezec. 34:23
37:24Ioan 10:11,141 Pet. 2:25
5:4
legământului celui veșnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor
13:20
Zah. 9:11
, 21
13:21
2 Tes. 2:171 Pet. 5:10
vă facă desăvârșiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui și să lucreze
13:21
Filip. 2:13
în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui
13:21
Gal. 1:52 Tim. 4:18Apoc. 1:6
să fie slava în vecii vecilor! Amin. 22Vă rog, fraţilor, să primiţi bine acest cuvânt de sfătuire, căci
13:22
1 Pet. 5:12
v-am scris pe scurt. 23Să știţi că fratelui
13:23
1 Tes. 3:2
Timotei i s-a dat drumul
13:23
1 Tim. 6:12
. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. 24Spuneţi sănătate tuturor mai-marilor
13:24
Vers. 7,17.
voștri și tuturor sfinţilor. Cei din Italia vă trimit sănătate. 25Harul
13:25
Tit 3:15
să fie cu voi cu toţi! Amin.