Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea

3:1
Rom. 1:71 Cor. 1:2Efes. 4:1Filip. 3:142 Tes. 1:112 Tim. 1:92 Pet. 1:10
cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul
3:1
Rom. 15:84:14
5:5
6:20
8:1
9:11
10:21
și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, 2care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum și Moise
3:2
Num. 12:7
a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”. 3Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce
3:3
Zah. 6:12Mat. 16:18
a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. 4Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce
3:4
Efes. 2:10
3:9
a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. 5Cât despre Moise
3:5
Vers. 2.
, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”, ca slugă
3:5
Exod 14:31Num. 12:7Deut. 3:24Ios. 1:2
8:31
, ca să mărturisească
3:5
Deut. 18:15,18,19
despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. 6Dar Hristos este credincios ca Fiu
3:6
Cap. 1:2.
, peste
3:6
1 Cor. 3:16
6:192 Cor. 6:16Efes. 2:21,221 Tim. 3:151 Pet. 2:5
casa lui Dumnezeu. Și casa Lui suntem noi, dacă
3:6
Mat. 10:22
24:13Rom. 5:2Col. 1:23
păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. 7De aceea, cum zice Duhul
3:7
2 Sam. 23:2Fapte 1:16
Sfânt: „Astăzi
3:7
Ps. 95:7
, dacă auziţi glasul Lui, 8nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, 9unde părinţii voștri M-au ispitit și M-au pus la încercare și au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! 10De aceea M-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ‘Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!’ 11Am jurat dar în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” 12Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. 14Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă
3:14
Vers. 6.
păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, 15câtă vreme se zice: „Astăzi
3:15
Vers. 7.
, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” 16Cine
3:16
Num. 14:2,4,11,24,30Deut. 1:34,36,38
au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? 17Și cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale
3:17
Num. 14:22
26:65Ps. 106:261 Cor. 10:5Iuda 5
căror trupuri moarte au căzut în pustie? 18Și cui
3:18
Num. 14:30Deut. 1:34,35
S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? 19Vedem
3:19
Cap. 4:6.
dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.

4

41

4:1
Cap. 12:15.
luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. 2Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit. 3Pe când noi
4:3
Cap. 3:14.
, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am
4:3
Ps. 95:11
jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. 4Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: „Dumnezeu S-a
4:4
Gen. 2:2Exod 20:1
31:17
odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui.” 5Și aici este zis iarăși: „Nu vor intra în odihna Mea!” 6Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia
4:6
Cap. 3:19.
cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, 7El hotărăște din nou o zi: „Astăzi
4:7
Ps. 95:7
”, zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” 8Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. 9Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 10Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihnește și el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. 11Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași
4:11
Cap. 3:12,18,19.
pildă de neascultare. 12Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu
4:12
Is. 49:2Ier. 23:292 Cor. 10:4,51 Pet. 1:23
și lucrător, mai
4:12
Prov. 5:4
tăietor decât orice sabie
4:12
Efes. 6:17Apoc. 1:16
2:16
cu două tăișuri: pătrunde
4:12
1 Cor. 14:24,25
până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simţirile și gândurile inimii. 13Nicio
4:13
Ps. 33:13,14
90:8
139:11,12
făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit
4:13
Iov 26:6
34:21Prov. 15:11
înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. 14Astfel, fiindcă avem un Mare Preot
4:14
Cap. 3:1.
însemnat, care
4:14
Cap. 7:26;
a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să
4:14
Cap. 10:23.
rămânem tari în mărturisirea noastră. 15Căci n-avem
4:15
Is. 53:3
un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit
4:15
Luca 22:28
ca și noi, dar
4:15
2 Cor. 5:211 Pet. 2:221 Ioan 3:5
fără păcat. 16
4:16
Efes. 2:18
3:12
ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

5

51În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus

5:1
Cap. 8:3.
pentru oameni în
5:1
Cap. 2:17.
lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca
5:1
Cap. 8:3,4;
să aducă daruri și jertfe pentru păcate. 2El
5:2
Cap. 2:18;
poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciţi, fiindcă și
5:2
Cap. 7:28.
el este cuprins de slăbiciune. 3Și, din pricina
5:3
Lev. 4:3
9:7
16:6
15—179:7
acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. 4Nimeni
5:4
2 Cron. 26:18Ioan 3:27
nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron
5:4
Exod 28:1Num. 16:5,401 Cron. 23:13
. 5Tot așa
5:5
Ioan 8:54
și Hristos, nu Și-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu ești Fiul
5:5
Ps. 2:7
Meu, astăzi Te-am născut.” 6Și, cum zice iarăși într-alt loc: „Tu
5:6
Ps. 110:4
ești preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.” 7El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământești, aducând
5:7
Mat. 26:39,42,44Marcu 14:36,39Ioan 17:1
rugăciuni și cereri cu
5:7
Ps. 22:1Mat. 27:46,50Marcu 15:34,37
strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce
5:7
Mat. 26:53Marcu 14:36
putea să-L izbăvească de la
5:7
Mat. 26:37Marcu 14:33Luca 22:43Ioan 12:27
moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, 8măcar
5:8
Cap. 3:6.
că era Fiu, a învăţat să asculte
5:8
Filip. 2:8
prin lucrurile pe care le-a suferit. 9Și, după ce a fost făcut desăvârșit
5:9
Cap. 2:10;
, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, 10căci a fost numit de Dumnezeu Mare Preot „după
5:10
Vers. 6. Cap. 6:20.
rânduiala lui Melhisedec”. 11Asupra celor de mai sus, avem multe
5:11
Ioan 16:122 Pet. 3:16
de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-aţi făcut greoi
5:11
Mat. 13:15
la pricepere. 12În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăși trebuinţă de cineva să vă înveţe cele
5:12
Cap. 6:1.
dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte
5:12
1 Cor. 3:1-3
, nu de hrană tare. 13Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc
5:13
1 Cor. 13:11
14:20Efes. 4:141 Pet. 2:2
. 14Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească
5:14
Is. 7:151 Cor. 2:14,15
binele și răul.