Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71În adevăr, Melhisedec

7:1
Gen. 14:18
acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor, care l-a binecuvântat, 2care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnarea numelui său, este întâi „Împărat al neprihănirii”, apoi și „Împărat al Salemului”, adică „Împărat al păcii”, 3fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieţii, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. 4Vedeţi bine dar cât de mare a fost el dacă
7:4
Gen. 14:20
până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război! 5Aceia
7:5
Num. 18:21,26
dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi după Lege au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la fraţii lor, cu toate că și ei se coboară din Avraam. 6Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și
7:6
Gen. 14:19
a binecuvântat pe
7:6
Rom. 4:13Gal. 3:16
cel ce avea făgăduinţele. 7Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. 8Și apoi, aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când, acolo, o ia cineva despre
7:8
Cap. 5:6;
6:20
care se mărturisește că este viu. 9Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avraam; 10căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melhisedec pe Avraam. 11Dacă
7:11
Gal. 2:21
dar desăvârșirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia leviţilor – căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea – ce nevoie mai era să se ridice un alt preot „după rânduiala lui Melhisedec”, și nu după rânduiala lui Aaron? 12Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecât să aibă loc și o schimbare a Legii. 13În adevăr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminţie, din care nimeni n-a slujit altarului. 14Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din
7:14
Is. 11:1Mat. 1:3Luca 3:33Rom. 1:3Apoc. 5:5
Iuda, seminţie despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoţie. 15Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melhisedec un alt preot, 16pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare. 17Fiindcă iată ce se mărturisește despre El: „Tu
7:17
Ps. 110:4
ești preot în veac după rânduiala lui Melhisedec.” 18Astfel, pe de o parte, se desfiinţează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinţei
7:18
Rom. 8:3Gal. 4:9
și zădărniciei ei – 19căci Legea
7:19
Fapte 13:39Rom. 3:20,21,28
8:3Gal. 2:16
n-a făcut nimic desăvârșit – și, pe de alta, se pune în loc o nădejde
7:19
Cap. 6:18;
8:6
mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. 20Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ – 21căci, pe când leviţii se făceau preoţi fără jurământ, Isus S-a făcut preot prin jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat
7:21
Ps. 110:4
și nu Se va căi: ‘Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melhisedec’” –, 22prin chiar faptul acesta, El s-a făcut
7:22
Cap. 8:6;
9:15
12:24
chezașul unui legământ mai bun. 23Mai mult, acolo au fost preoţi în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. 24Dar El, fiindcă rămâne „în veac”, are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul. 25De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească
7:25
Rom. 8:341 Tim. 2:51 Ioan 2:1
pentru ei. 26Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt
7:26
Cap. 4:15.

, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoși și
7:26
Efes. 1:20
4:10
înălţat mai presus de ceruri, 27care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi
7:27
Lev. 9:7
16:6,119:7
pentru păcatele sale și
7:27
Lev. 16:15
apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta
7:27
Rom. 6:1010:12
l-a făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine Însuși. 28În adevăr, Legea pune mari preoţi pe niște oameni
7:28
Cap. 5:1,2.

supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care
7:28
Cap. 2:10;
5:9
este desăvârșit pentru veșnicie.